Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de toepassing van Besluit 2006/.../EG tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles") wordt uitgebreid tot de niet-deelnemende lidstaten (COM(2006)0243 - C6-0180/2006 - 2006/0079(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de toepassing van Besluit 2006/.../EG tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles") wordt uitgebreid tot de niet-deelnemende lidstaten (COM(2006)0243 - C6-0180/2006 - 2006/0079(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de toepassing van Besluit 2006/.../EG tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles") wordt uitgebreid tot de niet-deelnemende lidstaten (COM(2006)0243 - C6-0180/2006 - 2006/0079(CNS))

Publicatieblad Nr. 306 E van 15/12/2006 blz. 0264 - 0265


P6_TA(2006)0372

Bescherming van de euro tegen valsemunterij "Pericles" (niet-deelnemende lidstaten) *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de toepassing van Besluit 2006/.../EG tot wijziging en uitbreiding van de werking van Besluit 2001/923/EG tot vaststelling van een actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles") wordt uitgebreid tot de niet-deelnemende lidstaten (COM(2006)0243 — C6-0180/2006 — 2006/0079(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0243) [1],

- gelet op artikel 308 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0180/2006),

- gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0277/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

[1] Nog niet in het PB gepubliceerd.

--------------------------------------------------