Home

Resolutie van het Europees Parlement met de opmerkingen die integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 - Afdeling VIII B, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Resolutie van het Europees Parlement met de opmerkingen die integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 - Afdeling VIII B, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Resolutie van het Europees Parlement

met de opmerkingen die integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 - Afdeling VIII B, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

HET EUROPEES PARLEMENT,

- gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2004 [1],

- gezien de jaarrekening van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 2004, volume III (N6-0027/2005 - C6-0365/2005),

- gezien het jaarverslag van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2004, vergezeld van de antwoorden van de gecontroleerde instellingen [2],

- gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 248 van het EG-Verdrag [3],

- gezien de aanbeveling van de Raad van 14 maart 2006 (5971/2006 - C6-0092/2006),

- gelet op artikel 272, lid 10 en de artikelen 275 en 276 van het EG-Verdrag,

- gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [4], inzonderheid de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147,

- gelet op het Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [5],

- gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0117/2006),

1. merkt op dat in 2004 de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (ETGB) een begroting van 1942279 EUR, met een gebruikspercentage van 54,67 %, beheerde;

2. merkt op dat de audit van de ETGB door de Rekenkamer geen aanleiding gaf tot opmerkingen (punt 9.24 van het jaarverslag van de Rekenkamer);

3. merkt op dat op 24 juni 2004 de secretarissen-generaal van de Commissie, het Europees Parlement en de Raad samen met de ETGB een overeenkomst voor administratieve samenwerking ondertekenden om de ETGB gedurende een aanloopperiode van drie jaar, te helpen. Krachtens die overeenkomst:

- zijn de rekenplichtige en interne auditor van de Commissie aangesteld als de rekenplichtige en auditor van de ETGB;

- bieden de Commissieafdelingen hulp bij alle taken met betrekking tot het beheer van personen die met de instelling verbonden zijn (aanwerving van personeel, bepaling van rechten, betaling van lonen, terugbetaling van medische kosten, betaling van dienstreizen, enz.);

- helpen de Commissieafdelingen de ETGB ook bij het vaststellen en uitvoeren van de begroting;

- wordt de ETGB geïnstalleerd in de gebouwen van het Europees Parlement; helpen de afdelingen van het Parlement de ETGB op het gebied van materiële faciliteiten en vakkennis in verband met zijn installatie in de gebouwen (veiligheid van de gebouwen, post, computers, telefoons, kantoren en benodigdheden);

4. is van oordeel dat een vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst gezien de beperkte omvang van de administratie van de ETGB wenselijk is;

5. verzoekt de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming de oprichting van zijn instelling voort te zetten en daarbij de grondbeginselen van wettigheid en regelmatigheid en een goed financieel beheer volledig in acht te nemen.

[1] PB L 53 van 23.2.2004.

[2] PB C 301 van 30.11.2005, blz. 1.

[3] PB C 301 van 30.11.2005, blz. 9.

[4] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

[5] PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1.

--------------------------------------------------