Home

Verslag van de Commissie - Kwaliteit van in hetwegvervoer in de Europese Unie gebruikte benzine en dieselbrandstof - Derde jaarverslag (Verslagjaar 2004)

Verslag van de Commissie - Kwaliteit van in hetwegvervoer in de Europese Unie gebruikte benzine en dieselbrandstof - Derde jaarverslag (Verslagjaar 2004)

[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 28.4.2006

COM(2006) 186 definitief

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

Kwaliteit van in het wegvervoer in de Europese Unie gebruikte benzine en dieselbrandstof:derde jaarverslag(Verslagjaar 2004)

1. SAMENVATTING

Ter bescherming van de gezondheid en het milieu geeft Richtlijn 98/70/EG[1] technische specificaties van brandstoffen voor voertuigen met motoren met elektrische ontsteking en voertuigen met compressieontstekingsmotoren. Op grond van Richtlijn 2003/17/EG[2], die Richtlijn 98/70/EG wijzigt, moet het zwavelgehalte van benzine en dieselbrandstoffen verder worden verlaagd.

Ernstige veronachtzaming van de brandstofspecificaties kan leiden tot hogere emissies en zelfs tot beschadiging van motoren en systemen voor de nabehandeling van uitlaatgassen. De lidstaten zijn verplicht bewakingssystemen in te voeren om op de naleving van de krachtens Richtlijn 98/70/EG vereiste brandstofkwaliteitsnormen te kunnen toezien.

Op grond van artikel 8 van Richtlijn 98/70/EG, als gewijzigd bij artikel 1, lid 5, van Richtlijn 2003/17/EG, dient de Commissie jaarlijks een verslag over de brandstofkwaliteit in de verschillende lidstaten te publiceren. In dit derde verslag van de Commissie wordt een kort overzicht gegeven van de door de lidstaten verstrekte informatie over de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof, alsmede over de totale hoeveelheden brandstof die in 2004[3] zijn verkocht. Alle lidstaten behalve Frankrijk hebben een nationaal verslag over 2004 ingediend.

Uit het toezicht op de brandstofkwaliteit in 2004 blijkt dat over het geheel genomen aan de in Richtlijn 98/70/EG neergelegde specificaties voor benzine en dieselbrandstof wordt voldaan en dat er weinig overtredingen zijn vastgesteld. Voor benzine betroffen de voornaamste punten van zorg weer het researchoctaangetal (RON, 34+ monsters), de dampspanning in de zomer (DVPE, 43+ monsters) en het distillatiepunt/verdamping bij 100°C (17+ monsters). Voor diesel waren de voornaamste punten van zorg het zwavelgehalte (22 monsters), het distillatiepunt van 95 % (24 monsters), het cetaangetal (7+ monsters) en de dichtheid (5+ monsters). Hoewel verschillende lidstaten melding maakten van niet-conforme monsters, waren er veel minder monsters die de grenswaarden (en de tolerantiegrenzen van de testmethoden) overschreden dan in voorgaande jaren. Wel rapporteerden zowel Tsjechië als Polen een aanzienlijk aantal monsters waarbij een overschrijding van de grenswaarden werd vastgesteld. De Commissie heeft in samenhang met deze overschrijdingen geen negatieve effecten op emissies door voertuigen of op het functioneren van motoren geconstateerd, maar blijft er bij de lidstaten op aandringen actie te ondernemen om volledige conformiteit te garanderen. De meeste lidstaten zijn daar al mee bezig. Nadere gegevens over de actie die in dit verband door de lidstaten wordt ondernomen, zijn - voorzover zij door de betrokken lidstaat zijn verstrekt - opgenomen in de afzonderlijke hoofdstukken per land in het uitgebreide verslag over 2004[4]. De Commissie zal er bij de lidstaten op blijven aandringen dat zij toezien op volledige naleving van de in de richtlijn vastgelegde brandstofkwaliteitseisen.

Wat de vermindering van de luchtvervuiling en de invoering van nieuwe technologie voor motoren betreft, dient te worden opgemerkt dat het aandeel brandstoffen met <10 mg/kg zwavel en met <50 mg/kg zwavel voor de EU15 van 2001 tot 2004 aanzienlijk is toegenomen. Voor de EU10 ligt het zwavelgehalte een stuk hoger, waardoor het gemiddelde zwavelgehalte voor de EU als geheel in 2004 een lichte stijging te zien geeft ten opzichte van 2003. In het algemeen is er sprake van een trend naar een lager zwavelgehalte in benzine en in diesel, zoals te zien is in tabel 1.

Tabel 1: Jaarlijkse trend van het gemiddelde zwavelgehalte van benzine en diesel in de EU

gemiddeld zwavelgehalte in de EU15 (in mg/kg) | EU25 | EU10 | EU15* |

[pic] | [pic] |

Brandstoftype | % | Brandstoftype | % |

1 | Ongelode benzine min. RON=91 | 0,7% |

2 | Ongel. benz. min. RON=91 (<50 mg/kg S) | 0,1% | 13 | Diesel | 45,9% |

3 | Ongel. benz. min. RON=91 (<10 mg/kg S) | 7,8% |

4 | Ongelode benzine min. RON=95 | 40,4% |

5 | Ongel. benz. min. RON=95 (<50 mg/kg S) | 22,7% |

6 | Ongel. benz. min. RON=95 (<10 mg/kg S) | 19,3% | 14 | Diesel (<50 mg/kg zwavel) | 29,2% |

7 | Ongelode benzine 95?RON<98 | 3,7% |

8 | Ongel. benz. 95?RON<98 (<50 mg/kg S) | 0,8% |

9 | Ongel. benz. 95?RON<98 (<10 mg/kg S) | 0,0% |

10 | Ongelode benzine RON?98 | 2,4% | 15 | Diesel (<10 mg/kg zwavel) | 24,9% |

11 | Ongel. benz. RON?98 (<50 mg/kg S) | 1,2% |

12 | Ongel. benz. RON?98 (<10 mg/kg S) | 0,9% |

Evenals in 2001-2003 was de totale brandstofverkoop (wat betreft de landen die hun gegevens hebben ingediend) in 2004 het hoogst in Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk (figuur 3). Hoewel er in veel lidstaten meer diesel dan benzine wordt verkocht, vertoont het relatieve aandeel van benzine en diesel nogal wat variatie.

Evenals in 2001-2003 waren er in 2004 nog steeds verschillen binnen de EU wat betreft het aantal verkrijgbare types per brandstofsoort (figuur 4); hoewel er meer diesel dan benzine werd verkocht, was de keuze ruimer bij benzine. Het onderscheid tussen de types benzine hangt hoofdzakelijk samen met verschillen in octaangetal (RON-categorie) en niet zozeer met verschillen in zwavelgehalte. In 2004 hebben zeven EU15-lidstaten - twee meer dan in 2001 - nationale brandstoftypes gedefinieerd voor wat betreft laagzwavelige (<50 mg/kg) of zwavelvrije (<10 mg/kg) brandstoffen. De rapportage van de omzet van brandstoffen is ook in 2004 weer verbeterd. Geen enkele EU10-lidstaat paste in 2004 een nationaal systeem toe dat als laagzwavelig gekenmerkte brandstoftypes omvatte.

Figuur 2: FQMS-bemonsteringsintensiteit in de EU in 2004 (gemiddeld aantal monsters per brandstofsoort)

gemiddeld aantal monsters / brandstofsoort | [pic] |

Benzine | Diesel |

Figuur 3: Brandstofverkoop per EU-lidstaat naar soort (miljoen liter)*

nationale brandstofverkoop (106 liter) | [pic] |

Totaal benzine | Totaal diesel |

Figuur 4: Aantal verkrijgbare brandstoftypes naar brandstofsoort per EU-lidstaat

aantal beschikbare brandstoftypes per lidstaat | [pic] |

Aantal benzinetypes | Aantal dieseltypes |

Figuur 5: Aandeel van laagzwavelige benzinetypes in de verkoop per EU-lidstaat (%)

% van nationale benzineverkoop | [pic] |

Benzine (normaal) | Benzine (<50 mg/kg zwavel) | Benzine (<10 mg/kg zwavel) |

Figuur 6: Aandeel van laagzwavelige dieseltypes in de verkoop per EU-lidstaat (%)

% van nationale dieselverkoop | [pic] |

Diesel (normaal) | Diesel (<50 mg/kg zwavel) | Diesel (<10 mg/kg zwavel) |

Figuur 7: Gemiddeld zwavelgehalte van benzine en diesel in de EU-landen (%)

gemiddeld zwavelgehalte van de brandstof (mg/kg) | [pic] |

Benzine | Diesel |

In 2004 waren er al in veel EU-landen laagzwavelige brandstoffen verkrijgbaar, hoewel de invoering ervan pas vanaf 2005 verplicht is (zie figuur 5 en figuur 6).

Zwavelvrije benzine was verkrijgbaar in Oostenrijk, Duitsland, Ierland en Slowakije. Zwavelvrije diesel was verkrijgbaar in Oostenrijk, Duitsland, Litouwen, Slowakije en Zweden.

In sommige lidstaten waren laagzwavelige of zwavelvrije brandstoftypes als zodanig, of althans afzonderlijke omzetcijfers voor dergelijke brandstoftypes, in 2004 niet beschikbaar. Aan de desbetreffende criteria beantwoordende brandstoffen waren in vele gevallen echter wel op de markt, bijvoorbeeld in België, Denemarken, Finland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Portugal en Slowakije. Dit is te zien in figuur 7, waarin het gemiddelde zwavelgehalte van benzine en diesel per EU-lidstaat wordt weergegeven. (Het gemiddelde zwavelgehalte wordt berekend uit de gerapporteerde gemiddelde zwavelgehaltes van de monsters, gewogen volgens de hoeveelheid die van de overeenkomstige brandstoftypes is verkocht). Een groot deel van de verkochte brandstof voldoet nu reeds aan de vanaf 2005 toepasselijke zwavelgrenswaarde (<50 mg/kg zwavel in benzine en diesel).

4.2 Naleving van Richtlijn 98/70/EG in 2004

Uit de verslagen blijkt dat in 11 lidstaten alle monsters van zowel benzine als diesel aan de grenswaarden van Richtlijn 98/70/EG voldeden (in vergelijking met 5 EU15-lidstaten in 2001). Met uitzondering van de zuurstofhoudende verbindingen (voor 7 lidstaten - zie de noten 3 en 4 bij de tabel) hebben voorts 21 lidstaten volledig verslag uitgebracht over alle parameters die krachtens de richtlijn moeten worden bewaakt.

In 2004 hebben 13 lidstaten (waaronder 6 van de EU15) gewag gemaakt van ten minste één benzinemonster dat niet aan de eisen van Richtlijn 98/70/EG voldeed. Het overeenkomstige aantal bedroeg 10 (EU15-)lidstaten in 2001 en 9 (EU15-)lidstaten in 2002 en 2003. De voornaamste punten van zorg betroffen weerom het researchoctaangetal (RON, 34+ monsters), de dampspanning in de zomer (DVPE, 43+ monsters) en het distillatiepunt/verdamping bij 100°C (17+ monsters).

Voor dieselbrandstof rapporteerden 8 lidstaten (waaronder 2 uit de EU15) ten minste één monster dat niet aan de eisen van Richtlijn 98/70/EG voldeed. In 2001, 2002 en 2003 bedroeg dat aantal respectievelijk 4, 6 en 5 (EU15-)lidstaten. De voornaamste punten van zorg waren het zwavelgehalte (22 monsters), het distillatiepunt van 95 % (24 monsters), het cetaangetal (7+ monsters) en de dichtheid (5+ monsters).

Hoewel vele lidstaten melding maakten van niet-conforme monsters, waren er veel minder monsters die de grenswaarden (en de tolerantiegrenzen van de testmethoden) overschreden dan in voorgaande jaren. Wel rapporteerden zowel Tsjechië als Polen een aanzienlijk aantal monsters die de grenswaarden overschreden. Tabel 2 geeft een overzicht van de naleving door de lidstaten van Richtlijn 98/70/EG voor het verslagjaar 2004, op basis van de resultaten van de analyse van monsters afgezet tegen grenswaarden alsook op basis van de vorm en de inhoud van de rapportage. Wat de periode 2001-2003 betreft, is het in enkele gevallen moeilijk de mate van naleving precies in te schatten doordat de door de lidstaten verstrekte informatie onvolledig was. Nadere gegevens over de actie die door de lidstaten wordt ondernomen om de voorgeschreven grenswaarden wél volledig na te leven, zijn - voorzover zij door de betrokken lidstaat zijn verstrekt - opgenomen in de afzonderlijke hoofdstukken per land van het uitgebreide verslag over 2004[11].

Tabel 2: Overzicht van de naleving van Richtlijn 98/70/EG door de lidstaten - verslagjaar 2004

Lidstaat | Niet-naleving van de grenswaarde (1) (betrouwbaarheidsgrens 95 %) [aantal niet-conforme monsters/totaal aantal monsters] | Onvolledige verslaglegging [aantal niet-bepaalde parameters/totaal aantal parameters] | Laattijdige indiening verslag (uiterste termijn: 30.6.2005) (2) | Noten |

Benzine | Diesel | Benzine | Diesel |

Oostenrijk | 1 / 200 | < 2 maanden |

België | >14 / 4810 | >2 / 5045 | 1 / 18 | < 5 maanden | (3) |

Cyprus | 4 / 72 | 6 / 18 | < 1 maand | (4) |

Tsjechië | >86 / 780 | >40 / 700 |

Denemarken |

Estland | 4 / 123 | 35 / 652 | 11 / 18 | (5) |

Finland | 3 / 226 |

Griekenland | 7 / 18 | < 1 maand | (4) |

Hongarije | 6 / 18 | (4) |

Ierland | 11 / 97 | < 2 maanden |

Italië | 6 / 256 | 6 / 269 | < 1 maand | (6) |

Letland | >1 / 127 | >2 / 239 | < 1 maand |

Litouwen | 11 / 18 | 2 / 5 | < 1 maand | (7) (8) |

Luxemburg | < 5 maanden |

Malta | 4 / 18 | 1 / 5 | < 1 maand | (9) (10) |

Nederland | 6 / 18 | < 1 maand | (4) |

Polen | 28 / 343 | 11 / 157 |

Portugal | 6 / 18 | (4) |

Slowakije | 5 / 238 | 2 / 107 | < 1 maand |

Slovenië | 8 / 109 | 1 / 113 | < 1 maand |

Spanje | < 3 maanden |

Zweden | 6 / 18 | (4) |

VK | < 3 maanden | (11) |

Aantal landen | 13 | 8 | 10 | 2 | 17 |

Noten:

1. Bij onvolledige rapportage kan niet worden nagegaan of alle monsters binnen de grenswaarden zijn gebleven. Als uit de ingediende gegevens niet kan worden afgeleid bij hoeveel monsters een overschrijding van de grenswaarde werd vastgesteld, wordt met het symbool '>' aangegeven dat het vermelde aantal niet-conforme monsters een minimumwaarde is en dat het aantal in werkelijkheid wellicht groter was.

2. Richtlijn 98/70/EG bepaalt dat de lidstaten tegen 30 juni van elk jaar een verslag over het uitgeoefende toezicht indienen.

3. Het zuurstofgehalte werd niet gerapporteerd.

4. Zuurstofhoudende verbindingen (andere dan ethers met meer dan 5 koolstofatomen per molecuul) werden niet gerapporteerd. In principe worden bij toepassing van de testmethoden voor zuurstofhoudende verbindingen alle stoffen van de lijst gelijktijdig bepaald. Het systeem dient evenwel te worden gekalibreerd met behulp van een ijkmonster dat dezelfde zuurstofhoudende verbindingen bevat als het te onderzoeken monster, en wel in vergelijkbare verhoudingen. In de meeste gevallen is niet duidelijk of dit inderdaad is gebeurd. Wel verklaren Italië en Portugal dat geen andere zuurstofhoudende verbindingen aan de brandstoffen worden toegevoegd. De totale hoeveelheid organisch gebonden zuurstof wordt berekend uit de massapercentages van de afzonderlijke geïdentificeerde componenten.

5. Voor benzine werden alleen de parameters RON, DVPE, distillatiepunt, benzeen, zwavel en lood bepaald.

6. De door Italië gebruikte testmethode EN 1601 ter bepaling van het gehalte aan zuurstofhoudende verbindingen in benzinemonsters vereist dat, voorafgaand aan de bepaling zelf, een chromatogram van elk monster wordt geanalyseerd om de diverse zuurstofhoudende componenten te identificeren. Bij het onderzoek van de chromatogrammen werd per monster ten hoogste één zuurstofhoudende verbinding (MTBE, ETBE, TAME) aangetroffen; afgezien van deze ethers werden geen zuurstofhoudende verbindingen gevonden.

7. Voor benzine werden alleen de parameters RON, distillatiepunt, aromatische verbindingen, benzeen en zwavel bepaald. Litouwen heeft verklaard dat de apparatuur die voor de extra tests is vereist, in 2004 niet beschikbaar was maar dat regelingen zijn getroffen met het oog op een volledige rapportage over 2005.

8. Voor diesel zijn geen bepalingen van cetaangetal en PAK's uitgevoerd, maar de vereiste apparatuur is beschikbaar voor het toezicht in 2005.

9. Het zuurstofgehalte en drie van de zuurstofhoudende verbindingen werden niet gerapporteerd; zie nota (4) voor een toelichting bij de testmethode voor zuurstofhoudende verbindingen.

10. In plaats van het cetaangetal is een cetaanindex bepaald.

11. De indiening van het verslag liep vertraging op door de late toelevering van informatie door één brandstofleverancier.

In sommige gevallen leed de kwaliteit van de conformiteitsevaluatie onder het feit dat de door de betrokken lidstaten verstrekte informatie onvolledig was. Nadere bijzonderheden over specifieke overschrijdingen zijn te vinden in de afzonderlijke hoofdstukken per land in het volledige verslag. Voorzover kan worden nagegaan, hebben de gevallen van non-conformiteit geen belangrijke nadelige gevolgen gehad voor de brandstofkwaliteit in het algemeen.

5. CONCLUSIES

Uit het toezicht op de brandstofkwaliteit in 2004 blijkt dat over het geheel genomen aan de in Richtlijn 98/70/EG neergelegde specificaties voor benzine en dieselbrandstof wordt voldaan. Er zijn heel weinig overtredingen vastgesteld. De Commissie heeft geen negatieve effecten op emissies door voertuigen of op het functioneren van motoren geconstateerd die het gevolg waren van deze overtredingen. De Commissie vindt de overtredingen niettemin problematisch en zal er bij de lidstaten op blijven aandringen dat zij toezien op de onverkorte naleving van de in de richtlijn vastgelegde brandstofkwaliteitseisen. Eén van de wijzigingen die bij Richtlijn 2003/17/EG in Richtlijn 98/70/EG zijn aangebracht, bestond uit de toevoeging van een nieuw artikel 9 bis, dat als volgt luidt: " De lidstaten stellen de sancties vast die van toepassing zijn bij inbreuken op de nationale voorschriften die uit hoofde van deze richtlijn worden vastgesteld. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. " Deze eis zal naar verwachting een positieve uitwerking hebben op de naleving van de voorschriften.

Het aandeel van brandstoffen met <10 mg/kg en <50 mg/kg zwavel is tussen 2001 en 2003 aanzienlijk toegenomen. In 2004 heeft zich ten opzichte van 2003 echter nauwelijks nog enige vooruitgang voorgedaan, en de uitbreiding van de EU heeft geleid tot een lichte afname van het procentuele aandeel van deze brandstoftypes in de globale brandstoffenmix. Wanneer geen als zodanig geïdentificeerde laagzwavelige of zwavelvrije brandstoffen worden aangeboden, is het voor de consument ook niet mogelijk om bewust voor deze types te kiezen. Dit vormt een belemmering voor de invoering van voertuigen waarvoor deze brandstoffen juist geschikt zijn. In dit verslag wordt niet ingegaan op de vraag naar de beschikbaarheid van zwavelvrije brandstoffen in geografisch perspectief - dit type informatie zullen de lidstaten pas vanaf 2005 in hun toezichtverslagen moeten verstrekken.

De in de lidstaten toegepaste systemen voor toezicht op de brandstofkwaliteit verschillen aanzienlijk van elkaar en zouden meer op elkaar moeten worden afgestemd om doorzichtige en vergelijkbare resultaten te verkrijgen. De uitvoering van Richtlijn 2003/17/EG heeft geleid tot een betere verslaglegging, doordat de lidstaten op grond van die richtlijn over het uitgeoefende toezicht moeten rapporteren volgens de nieuwe Europese norm EN 14274 of volgens een systeem dat even betrouwbaar is. Enkele kwesties moeten nog worden geregeld; in het bijzonder dienen lidstaten die voor hun verslaglegging niet het EN 14274-format gebruiken, dit te verantwoorden.

BIJLAGE: Brandstofverkoop per EU-lidstaat naar brandstoftype in 2004 (in miljoen liter) (De cijfers voor CY, LV en MT betreffen niet het hele kalenderjaar maar slechts de periode mei-december 2004.)

ID nr. | miljoen liter | Oostenrijk | België | Denemarken | Finland | Frankrijk | Duitsland | Griekenland | Ierland | Italië | Luxemburg | Nederland | Portugal | Spanje | Zweden | VK | EU15 | EU15 | | |Brandstoftype | AU | BE | DK | FI | FR | DE | EL | IE | IT | LU | NL | PT | ES | SE | UK | EU15 | %Totaal | |1 |Ongelode benzine min. RON=91 |- |- |520 |- |- |- |- |- |- |8 |- |- |- |- |- |528 |0,4% | |2 |Ongel. benz. min. RON=91 (<50 mg/kg S) |92 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |92 |0,1% | |3 |Ongel. benz. min. RON=91 (<10 mg/kg S) |672 |- |- |- |- |10.013 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |10.685 |8,6% | |4 |Ongelode benzine min. RON=95 |- |- |2.029 |2.208 |- |- |3.849 |2.201 |19.704 |573 |7.501 |- |7.976 |- |- |45.447 |36,4% | |5 |Ongel. benz. min. RON=95 (<50 mg/kg S) |121 |1.830 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |4.905 |24.094 |30.950 |24,8% | |6 |Ongel. benz. min. RON=95 (<10 mg/kg S) |1.899 |- |- |- |- |23.887 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |26.381 |21,2% | |7 |Ongelode benzine 95?RON<98 |- |- |- |- |- |- |916 |- |- |- |- |1.890 |1.259 |- |- |4.064 |3,3% | |8 |Ongel. benz. 95?RON<98 (<50 mg/kg S) |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1.097 |1.097 |0,9% | |9 |Ongel. benz. 95?RON<98 (<10 mg/kg S) |- |- |- |- |- |- |- |4 |- |- |- |- |- |- |- |4 |0,0% | |10 |Ongelode benzine RON?98 |- |- |20 |303 |- |- |399 |- |- |- |- |574 |1.209 |640 |- |2.506 |2,0% | |11 |Ongel. benz. RON?98 (<50 mg/kg S) |- |786 |- |- |- |- |61 |- |- |167 |- |- |- |- |- |1.654 |1,3% | |12 |Ongel. benz. RON?98 (<10 mg/kg S) |104 |- |- |- |- |1.188 |- |- |- |- |- |- |- |- |- |1.292 |1,0% | | | Benzine (normaal) | 0 |0 |2.569 |2.512 |0 |0 |5.164 |2.201 |19.704 |582 |7.501 |2.464 |10.445 |640 |0 |52.546 |42,1% | | | Benzine (<50 mg/kg zwavel) | 213 |2.616 |0 |0 |0 |0 |61 |0 |0 |167 |0 |0 |0 |4.905 |25.191 |33.793 |27,1% | | | Benzine (<10 mg/kg zwavel) | 2.676 |0 |0 |0 |0 |35.088 |0 |4 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |38.362 |30,8% | | | Totaal benzine | 2.889 |2.616 |2.569 |2.512 |0 |35.088 |5.225 |2.204 |19.704 |749 |7.501 |2.464 |10.445 |5.545 |25.191 |124.701 |100,0% | | 13 | Diesel |215 |- |- |- |- |- |3.055 |- |28.777 |- |- |5.940 |26.447 |- |- |64.434 |40,4% | |14 | Diesel (<50 mg/kg zwavel) |1.645 |7.579 |2.658 |2.363 |- |- |319 |2.474 |- |1.947 |9.724 |- |- |42 |22.252 |51.004 |32,0% | |15 | Diesel (<10 mg/kg zwavel) |5.291 |- |- |- |- |34.642 |13 |- |- |- |- |- |- |4.031 |- |43.977 |27,6% | | |Totaal diesel | 7.150 |7.579 |2.658 |2.363 |0 |34.642 |3.387 |2.474 |28.777 |1.947 |9.724 |5.940 |26.447 |4.073 |22.252 |159.415 |100,0% | |

ID nr. | miljoen liter | Cyprus | Tsjechië | Estland | Hongarije | Letland | Litouwen | Malta | Polen | Slowakije | Slovenië | EU10 | EU10 | | Europese Unie | Europese Unie | | |Brandstoftype | CY | CZ | EE | HU | LV | LT | MT | PL | SK | SI | EU10 | %Totaal | |EU | % Totaal | |1 |Ongelode benzine min. RON=91 |- |322 |20 |12 |- |60 |- |- |28 |- |441 |3,2% | |969 |0,7% | |2 |Ongel. benz. min. RON=91 (<50 mg/kg S) |- |- |- |- |- |37 |- |- |- |- |37 |0,3% | |128 |0,1% | |3 |Ongel. benz. min. RON=91 (<10 mg/kg S) |- |- |- |- |- |- |- |- |90 |- |90 |0,6% | |10.775 |7,8% | |4 |Ongelode benzine min. RON=95 |216 |2.714 |322 |1.812 |- |- |43 |5.331 |61 |- |10.498 |75,4% | |55.945 |40,4% | |5 |Ongel. benz. min. RON=95 (<50 mg/kg S) |- |- |- |- |- |348 |- |- |179 |- |527 |3,8% | |31.477 |22,7% | |6 |Ongel. benz. min. RON=95 (<10 mg/kg S) |- |- |- |- |- |- |- |- |407 |- |407 |2,9% | |26.787 |19,3% | |7 |Ongelode benzine 95?RON<98 |- |- |- |- |254 |- |19 |- |- |845 |1.118 |8,0% | |5.183 |3,7% | |8 |Ongel. benz. 95?RON<98 (<50 mg/kg S) |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |0 |0,0% | |1.097 |0,8% | |9 |Ongel. benz. 95?RON<98 (<10 mg/kg S) |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- |0 |0,0% | |4 |0,0% | |10 |Ongelode benzine RON=98 |45 |35 |51 |168 |32 |- |- |393 |3 |52 |779 |5,6% | |3.285 |2,4% | |11 |Ongel. benz. RON?98 (<50 mg/kg S) |- |- |- |- |- |8 |- |- |- |- |8 |0,1% | |1.662 |1,2% | |12 |Ongel. benz. RON?98 (<10 mg/kg S) |- |- |- |- |- |1 |- |- |24 |- |25 |0,2% | |1.317 |0,9% | | | Benzine (normaal) | 261 |3.070 |393 |1.992 |286 |60 |61 |5.724 |92 |897 |12.836 |92,2% | |65.382 |47,2% | | | Benzine (<50 mg/kg zwavel) | 0 |0 |0 |0 |0 |392 |0 |0 |179 |0 |571 |4,1% | |34.364 |24,8% | | | Benzine (<10 mg/kg zwavel) | 0 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |520 |0 |522 |3,7% | |38.883 |28,0% | | | Totaal benzine | 261 |3.070 |393 |1.992 |286 |453 |61 |5.724 |791 |897 |13.928 |100,0% | |138.628 |100,0% | | 13 | Diesel |272 |4.171 |492 |2.710 |458 |35 |63 |7.677 |315 |894 |17.086 |93,6% | |81.520 |45,9% | |14 | Diesel (<50 mg/kg zwavel) |- |- |- |- |- |687 |- |- |197 |- |884 |4,8% | |51.888 |29,2% | |15 | Diesel (<10 mg/kg zwavel) |- |- |- |- |- |159 |- |- |119 |- |277 |1,5% | |44.254 |24,9% | | |Totaal diesel | 272 |4.171 |492 |2.710 |458 |881 |63 |7.677 |630 |894 |18.248 |100,0% | |177.662 |100,0% | |

[1] PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58.

[2] PB L 76 van 22.3.2003, blz. 10.

[3] Voor de verslagjaren 2001 en 2002, zie COM(2004) 310 def.; voor het verslagjaar 2003, zie COM(2005) 69 def.

[4] Zie http://europa.eu.int/comm/environment/air/pdf/fqm_summary_2004.pdf

[5] COM(2004) 310 def.

[6] COM(2005) 69 def.

[7] http://europa.eu.int/comm/environment/air/fuel_quality_monitoring.htm

[8] EN 14274:2003 - Brandstoffen voor wegvoertuigen - Beoordeling van de kwaliteit van benzine en diesel - Systeem voor periodiek kwaliteitsonderzoek (FQMS).

[9] EN 14275:2003 - Brandstoffen voor wegvoertuigen - Beoordeling van de kwaliteit van benzine en diesel - Bemonstering van brandstofstations in de detailhandel en op bedrijfsterreinen.

[10] De term "normaal" wordt gebruikt voor brandstoffen waarvan het zwavelgehalte in overeenstemming is met Richtlijn 98/70/EG (150 mg/kg voor benzine en 350 mg/kg voor diesel); de term "laagzwavelig" stemt overeen met een zwavelgehalte van 50 mg/kg; de term "zwavelvrij" stemt overeen met een zwavelgehalte van 10 mg/kg.

[11] Zie http://europa.eu.int/comm/environment/air/fuel_quality_monitoring.htm