Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007 /* COM/2006/0183 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 28.4.2006

COM(2006) 183 definitief

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Het aan de visserijovereenkomst tussen de EG en de regering van de Republiek Guinee-Bissau gehechte protocol verstrijkt op 15 juni 2006. Met het huidige voorstel voor een besluit van de Raad wordt beoogd dit Protocol voor de duur van een jaar te verlengen tot en met 15 juni 2007.

Beide partijen zijn in december 2005 overeengekomen deze Overeenkomst te verlengen, met name om de regering van de Republiek Guinee-Bissau de tijd te geven zich, rekening houdend met de politieke context (verkiezingen in juni 2005 en regeringswissel in november 2005), zo goed mogelijk voor te bereiden op de onderhandelingen over een toekomstige partnerschapsovereenkomst, en het programma inzake begeleidende maatregelen voor controle en toezicht op de duurzame ontwikkeling van de visserijsector ten uitvoer te leggen. Deze verlenging moet de nieuwe regering bovendien de gelegenheid bieden de onderhandelingen in redelijke omstandigheden en binnen redelijke termijnen te voeren, zonder dat daarbij de toepassing van de Overeenkomst en de betaling van de jaarlijkse financiële compensatie (essentieel voor het evenwicht van de overheidsbegroting van Guinee-Bissau) worden onderbroken.

De twee partijen hebben besloten het aflopende Protocol met ingang van 16 juni 2006 met een jaar te verlengen tot en met 15 juni 2007. Deze verlenging, in de vorm van een briefwisseling, is op 17 januari 2006 door beide partijen geparafeerd met het oog op de vaststelling van de technische en financiële voorwaarden waaronder vissersvaartuigen van de EG in de wateren van Guinee-Bissau mogen vissen in de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007.

De Commissie stelt op basis daarvan voor dat de Raad het besluit tot voorlopige toepassing van de verlenging van deze Overeenkomst vaststelt, in afwachting van de definitieve inwerkingtreding ervan.

Een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol wordt in een aparte procedure behandeld.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 300, lid 2,

Gelet op het voorstel van de Commissie[1],

Overwegende hetgeen volgt:

1. Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau[2], verbinden de overeenkomstsluitende partijen zich ertoe om, vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het aan de Overeenkomst gehechte Protocol, onderhandelingen te voeren om in gemeenschappelijk overleg de inhoud van het Protocol voor de volgende periode vast te stellen en te bepalen welke wijzigingen of aanvullingen eventueel in de bijlage moeten worden aangebracht.

2. De twee partijen hebben besloten om, bij Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, het huidige Protocol, dat is goedgekeurd bij Verordening (EG) nr. 249/2002 van de Raad[3] en gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 829/2004 van de Raad[4], met een jaar te verlengen in afwachting dat onderhandelingen worden gevoerd over de onderling af te spreken wijzigingen aan het Protocol.

3. Op grond van die briefwisseling mogen de vissers van de Gemeenschap van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007 gebruik maken van de desbetreffende vangstmogelijkheden in de wateren die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Guinee-Bissau vallen.

4. Om een onderbreking van de visserijactiviteiten van de visservaartuigen van de Gemeenschap te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk dat de verlenging zo spoedig mogelijk wordt toegepast. Daarom moet de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling worden ondertekend en voorlopig worden toegepast, tot de procedures die voor de sluiting ervan moeten worden gevolgd, zijn afgesloten.

5. De in het aflopende Protocol bepaalde sleutel voor de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten moet worden bevestigd,

BESLUIT:

Artikel 1

De ondertekening van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd, onder voorbehoud van de vaststelling van het besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Overeenkomst wordt met ingang van 16 juni 2006 voorlopig toegepast.

Artikel 3

1. De in het Protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

a) visserij op garnalen:

Italië | 1776 BT |

Spanje | 1421 BT |

Portugal | 1066 BT |

Griekenland | 137 BT |

b) visserij op vis/koppotigen:

Spanje | 3143 BT |

Italië | 786 BT |

Griekenland | 471 BT |

c) tonijnvisserij met de zegen:

Spanje | 20 vaartuigen |

Frankrijk | 19 vaartuigen |

Italië | 1 vaartuigen |

d) visserij met de hengel en met de drijvende beug:

Spanje | 21 vaartuigen |

Frankrijk | 5 vaartuigen |

Portugal | 4 vaartuigen |

2. Als met de vergunningsaanvragen van de in lid 1 vermelde lidstaten niet alle in het Protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningsaanvragen van andere lidstaten in overweging nemen.

Artikel 4

De lidstaten waarvan vissersvaartuigen in het kader van de onderhavige Overeenkomst vissen, dienen de in de visserijzone van Guinee-Bissau van elk bestand gevangen hoeveelheden aan de Commissie te melden overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie[5].

Artikel 5

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan de wijzen die bevoegd zijn de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling namens de Gemeenschap te ondertekenen, onder voorbehoud van de sluiting van die Overeenkomst.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau, voor de periode van 16 juni 2006 tot en met 15 juni 2007

A. Brief van de Gemeenschap

Excellentie,

Met het oog op de verlenging van het huidige, met ingang van 16 juni 2004 herziene Protocol (voor de periode van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2006) tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau, en in afwachting dat onderhandelingen worden gevoerd over de onderling af te spreken wijzigingen aan het Protocol, heb ik de eer u te bevestigen dat wij overeenstemming hebben bereikt over de volgende tussentijdse regeling:

1. De sinds 16 juni 2004 geldende regeling wordt met ingang van 16 juni 2006 verlengd tot en met 15 juni 2007.

De financiële tegenprestatie van de Gemeenschap voor de tussentijdse regeling is gelijk aan het bedrag dat bepaald is in artikel 3 van het geldende, gewijzigde Protocol (7 260 000 euro). Dit bedrag geldt volledig als financiële tegenprestatie en wordt uiterlijk 31 december 2006 betaald.

2. Gedurende die periode worden visvergunningen afgegeven met inachtneming van de maxima die zijn vastgesteld in artikel 1 van het geldende, gewijzigde Protocol, tegen betaling van rechten of voorschotten die gelijk zijn aan die welke in punt 1 van de bijlage bij het Protocol zijn bepaald.

Mag ik u verzoeken mij de ontvangst van deze brief te willen bevestigen en mij mee te delen dat u instemt met de inhoud ervan?

Hoogachtend,

Namens de Raad van de Europese Unie

B. Brief van de regering van de Republiek Guinee-Bissau

Excellentie,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, die als volgt luidt:

"Met het oog op de verlenging van het huidige, met ingang van 16 juni 2004 herziene Protocol (voor de periode van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2006) tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Republiek Guinee-Bissau, en in afwachting dat onderhandelingen worden gevoerd over de onderling af te spreken wijzigingen aan het Protocol, heb ik de eer u te bevestigen dat wij overeenstemming hebben bereikt over de volgende tussentijdse regeling:

1. De sinds 16 juni 2004 geldende regeling wordt met ingang van 16 juni 2006 verlengd tot en met 15 juni 2007.

De financiële tegenprestatie van de Gemeenschap voor de tussentijdse regeling is gelijk aan het bedrag dat bepaald is in artikel 3 van het geldende, gewijzigde Protocol (7 260 000 euro). Dit bedrag geldt volledig als financiële tegenprestatie en wordt uiterlijk 31 december 2006 betaald.

2. Gedurende die periode worden visvergunningen afgegeven met inachtneming van de maxima die zijn vastgesteld in artikel 1 van het geldende, gewijzigde Protocol, tegen betaling van rechten of voorschotten die gelijk zijn aan die welke in punt 1 van de bijlage bij het Protocol zijn bepaald."

Ik heb de eer u te bevestigen dat de inhoud van uw brief voor de regering van de Republiek Guinee-Bissau aanvaardbaar is en dat uw brief en deze brief, overeenkomstig uw voorstel, een overeenkomst vormen.

Hoogachtend,

Voor de regering van de Republiek Guinee-Bissau.

[1] PB C […] van […], blz. […].

[2] PB L 226 van 29.8.1980, blz. 34.

[3] PB L 47 van 19.2.2002, blz. 2.

[4] PB L 127 van 29.4.2004, blz. 25.

[5] PB L 73 van 15.3.2001, blz. 8.