Home

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (gecodificeerde versie)

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (gecodificeerde versie)

Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (gecodificeerde versie) /* COM/2006/0315 def. - CNS 2006/0104 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 20.6.2006

COM(2006) 315 definitief

2006/0104 (CNS)

Voorstel voor een

BESCHIKKING VAN DE RAAD

tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (gecodificeerde versie)

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. In de context van een Europa van de burgers hecht de Commissie groot belang aan het vereenvoudigen en verduidelijken van het Gemeenschapsrecht om het duidelijker en toegankelijker te maken voor de gewone burger, zodat deze nieuwe mogelijkheden krijgt en in staat wordt gesteld gebruik te maken van de specifieke rechten die hij aan het Gemeenschapsrecht kan ontlenen.

Dit doel kan niet worden verwezenlijkt zolang talloze bepalingen die meermaals en vaak ingrijpend zijn gewijzigd, gedeeltelijk in het oorspronkelijke besluit en gedeeltelijk in de latere wijzigingsbesluiten te vinden zijn. Om dan na te gaan wat de geldende regels zijn, is veel zoekwerk vereist, waarbij een groot aantal besluiten moet worden vergeleken.

Codificatie van meermaals gewijzigde regels is dan ook van essentieel belang om het Gemeenschapsrecht duidelijk en doorzichtig te maken.

2. Bij haar besluit van 1 april 1987[1] heeft de Commissie daarom haar diensten opgedragen alle wetgevingbesluiten na maximaal tien wijzigingen te codificeren , waarbij zij erop wijst dat dit een minimumregel is en dat haar diensten ter wille van de duidelijkheid en het juiste begrip van de communautaire wetgeving ernaar zouden moeten streven de teksten waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen, met nog kortere tussenpozen te codificeren.

3. De conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Edinburgh (december 1992) hebben dit bevestigd[2] en het belang van codificatie onderstreept, omdat daarmee rechtszekerheid wordt verschaft omtrent de vraag welke wet op een gegeven moment op een bepaald onderwerp van toepassing is.

Bij codificatie moet het normale wetgevingsproces van de Gemeenschap volledig in acht worden genomen.

Aangezien bij codificatie geen inhoudelijke wijzigingen in de betrokken wetteksten mogen worden aangebracht, zijn het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bij Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 een versnelde werkmethode voor de codificatie van wetteksten overeengekomen.

4. Dit voorstel beoogt de codificatie van Beschikking 90/638/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten[3]. De nieuwe beschikking vervangt de verschillende besluiten die erin zijn verwerkt[4]; dit voorstel laat de inhoud van de besluiten die worden gecodificeerd onverlet en beperkt zich er derhalve toe deze samen te voegen en daarin slechts de formele wijzigingen aan te brengen die voor de codificatie zelf vereist zijn.

5. Dit voorstel voor een codificatie is opgesteld op basis van een voorafgaande consolidatie , in alle officiële talen, van Beschikking 90/638/EEG en het besluit tot wijziging daarvan, met behulp van een gegevensverwerkingssysteem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen. Voorzover de artikelen zijn vernummerd, is het verband tussen de oude en de nieuwe nummering weergegeven in een concordantietabel die is opgenomen in bijlage V bij de gecodificeerde beschikking.

ê 90/638/EEG (aangepast)

2006/0104 (CNS)

Voorstel voor een

BESCHIKKING VAN DE RAAD

tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied[5], en met name op artikel 24, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement[6],

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[7],

Overwegende hetgeen volgt:

ê

(1) Beschikking 90/638/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten[8] is ingrijpend gewijzigd[9]. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze beschikking te worden overgegaan.

ê 90/638 overweging 2 (aangepast)

(2) Ö De Õ criteria Ö voor de financiële maatregel van de Gemeenschap voor de uitroeiing van, de controle op en de bestrijding van bepaalde dierziekten moeten Õ de doeltreffendheid van de maatregel garanderen en de lidstaten de mogelijkheid geven bij de Commissie programma's in te dienen voor een snelle uitroeiing van of een adequate controle op de betrokken ziekten,

ê 90/638/EEG

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de lidstaten bij de Commissie ingediende programma's kunnen alleen worden goedgekeurd in het kader van de bij artikel 24, lid 1, van Beschikking 90/424/EEG ingestelde maatregel, indien zij:

a) voldoen aan de in bijlage I vastgestelde criteria, wanneer het uitroeiingsprogramma's betreft;

b) voldoen aan de in bijlage II vastgestelde criteria, wanneer het controleprogramma's betreft, en

ê 92/65/EEG art. 10, lid 5, punt 1

c) voldoen aan de in bijlage III vastgestelde criteria, wanneer het rabiesbestrijdingsprogramma's betreft.

ê

Artikel 2

Beschikking 90/638/EEG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking gelden als verwijzingen naar de onderhavige beschikking en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage V.

ê 90/638/EEG

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

[…]

ê 90/638/EEG

BIJLAGE I

Criteria voor de uitroeiingsprogramma's

De uitroeiingsprogramma's moeten ten minste omvatten:

1. een beschrijving van de ziektesituatie uit epizoötiologisch oogpunt;

2. een analyse van de geraamde kosten en een schatting van de verwachte baten van het programma;

3. de waarschijnlijke looptijd van het programma en het aan het einde daarvan te bereiken doel;

4. de aanwijzing van de centrale instantie die moet zorgen voor de controle op en de coördinatie van de voor de uitvoering van het programma bevoegde diensten;

5. de beschrijving en afbakening van het geografische en administratieve gebied waarvoor het programma geldt;

6. een regeling inzake de verplichte melding van elk vermoeden of elke bevestiging van een geval of een haard van de ziekte in het betrokken gebied;

7. de in het programma begrepen controleprocedures, met name de voorschriften inzake verplaatsingen van de met een bepaalde ziekte besmette of daarvoor vatbare dieren en inzake de regelmatige inspectie van de betrokken bedrijven of gebieden;

8. een regeling inzake registratie van de bij het programma betrokken bedrijven;

9. maatregelen om de oorsprong van de dieren te kunnen nagaan;

10. de verschillende statussen die gelden voor de bedrijven of gebieden en de aan elke status verbonden doelstellingen, alsmede de voorwaarden voor verplaatsingen van dieren tussen bedrijven of gebieden met een verschillende status en de consequenties van het verlies van de status;

11. indien nodig, een definitie van de analyse-, test- en bemonsteringsmethoden met betrekking tot de ziekte;

12. de maatregelen die moeten worden genomen wanneer een positieve uitslag wordt geconstateerd, met name bij controles die worden verricht overeenkomstig de bepalingen van het programma. Deze maatregelen moeten de nodige middelen omvatten voor de snelle uitroeiing van de betreffende ziekte, rekening houdend met de specifieke epizoötiologische kennis omtrent en de methoden ter preventie van die ziekte; deze middelen zijn bijvoorbeeld:

a) slachting van de dieren die aangetast of besmet zijn of ervan verdacht worden aangetast of besmet te zijn, met:

- hetzij vernietiging van de karkassen of het gebruik daarvan, na behandelingen, voor andere doeleinden dan menselijke voeding, mits de toegepaste behandelingen voldoende waarborg bieden op het gebied van de bescherming van de gezondheid van mens en/of dier,

- hetzij later gebruik van het vlees voorzover dit geen enkel gevaar voor de gezondheid van de mens inhoudt;

b) vernietiging van elk product waardoor de ziekte kan worden overgedragen of behandeling daarvan op zodanige wijze dat elke besmetting wordt vermeden;

c) een procedure voor het ontsmetten van besmette bedrijven;

d) de gekozen maatregelen voor therapeutische behandeling en preventie;

e) een procedure om bedrijven waarvan de dieren zijn geslacht, opnieuw met gezonde dieren te bevolken;

f) de afbakening van een toezichtgebied rond het besmette bedrijf;

13. indien nodig, voorschriften om in geval van slachting van de dieren de veehouders zo snel mogelijk op adequate wijze te vergoeden;

14. de verbintenis van de in punt 4 bedoelde instantie om de diensten van de Commissie geregeld en op passende wijze van de stand van zaken op de hoogte te houden.

______________

BIJLAGE II

Criteria voor de controleprogramma's

De controleprogramma's moeten ten minste omvatten:

1. de criteria bedoeld in de punten 1 tot en met 9, 12, 13 en 14 van bijlage I;

2. een regeling met controletests, die is gebaseerd op serologisch, microbiologisch, pathologisch of epizoötiologisch onderzoek of op een andere voor de betrokken ziekte geschikte methode;

3. een regeling voor de controle op de afwezigheid van de ziekte in het licht van de epizoötiologie daarvan.

______________

ê 92/65/EEG art. 10, lid 5, punt 2

BIJLAGE III

Criteria voor rabiesbestrijdingsprogramma's:

De rabiesbestrijdingsprogramma's moeten ten minste omvatten:

1. de criteria bedoeld in de punten 1 tot en met 7 van bijlage I;

2. gedetailleerde informatie over het (de) gebied(en) waarin orale immunisatie van vossen zal plaatsvinden en de natuurlijke grenzen ervan. Dit (deze) gebied(en) bestrijkt (bestrijken) ten minste 6 000 km2 en het (zij) mag (mogen) grensgebieden van derde landen omvatten;

3. gedetailleerde informatie over de voorgestelde vaccins, het distributiesysteem, de dichtheid en de frequentie waarmee het lokaas wordt uitgelegd;

4. in voorkomend geval, alle details, de kosten en het doel van de acties tot behoud en bescherming van de flora en fauna die op het door deze projecten bestreken grondgebied door vrijwilligersorganisaties worden ondernomen.

______________

é

BIJLAGE IV

Ingetrokken beschikking met de wijziging ervan

Beschikking van de Raad 90/638/EEG (PB L 347 van 12.12.1990, blz. 27) |

Beschikking van de Raad 92/65/EEG (PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54) | Uitsluitend artikel 10, lid 5 |

_____________

BIJLAGE V

Concordantietabel

Beschikking 90/638/EEG | De onderhavige beschikking |

Artikel 1, eerste, tweede en derde streepje | Artikel 1, onder a), b) en c) |

___ | Artikel 2 |

Artikel 2 | Artikel 3 |

Bijlagen I, II en III | Bijlagen I, II en III |

___ | Bijlagen IV en V |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Zie bijlage 3 bij deel A van die conclusies.

[3] Uitgevoerd overeenkomstig de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Codificatie van het Acquis communautaire, COM(2001) 645 definitief.

[4] Zie bijlage IV bij dit voorstel.

[5] PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Ö Beschikking laatstead: Codificatie van het Acquis communautaire, COM(2001) 645 definitief.

[6] Zie bijlage IV bij dit voorstel.

[7] PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Ö Beschikking laatstelijk gewijzigd door Richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 325 van 12.12.2003, blz. 31).Õ

[8] PB C […] van […], blz. […].

[9] PB C […] van […], blz. […].

[10] PB L 347 van 12.12.1990, blz. 27. Beschikking gewijzigd bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad (PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54).

[11] Zie bijlage IV.