Home

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (EU OPS) houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (EU OPS) houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (EU OPS) houdende wijziging van het voorstel van de Commissie overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag /* COM/2006/0591 def. - COD 2000/0069 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 10.10.2006

COM(2006) 591 definitief

2000/0069 (COD)

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot het voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (EU-OPS)

HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 250, lid 2 van het EG-verdrag

2000/0069 (COD)

ADVIES VAN DE COMMISSIE overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met betrekking tot het voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (EU-OPS)

1. INLEIDING

Overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag moet de Commissie advies uitbrengen over amendementen die het Europees Parlement in tweede lezing heeft voorgesteld. Onderstaand volgt het advies van de Commissie over de door het Parlement voorgestelde amendementen.

2. ACHTERGROND

Datum van indiening van het voorstel bij het EP en de Raad (document COM(2000)121 def. – 2000/0069(COD)) | 24 maart 2000 |

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: | 19 oktober 2000 |

Datum van het eerste advies van het Europees Parlement, eerste lezing: | 18 januari 2001 |

Datum van indiening van het gewijzigde voorstel bij het EP en de Raad (document COM(2002)30 def. – 2000/0069(COD)) | 04 februari 2002 |

Datum van het tweede advies van het Europees Parlement, eerste lezing | 03 september 2002 |

Datum van indiening van het gewijzigde voorstel bij het EP en de Raad (document COM(2004)73 def. – 2000/0069(COD)) | 12 februari 2004 |

Datum van vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad | 14 maart 2006 |

Datum van het advies van het Europees Parlement, tweede lezing | 05 juli 2006 |

3. DOEL VAN HET VOORSTEL

- Bij de voorbereiding van het tweede pakket maatregelen met het oog op de liberalisering van de luchtvaart in 1989 waren de Raad en de Commissie het erover eens dat in het kader van het luchtvaartbeleid van de Gemeenschap ook de harmonisering van de regelgeving die op de burgerluchtvaart van toepassing is aan bod diende te komen teneinde een hoge mate van veiligheid in de luchtvaart te handhaven en billijke concurrentie tussen de luchtvaartondernemingen te waarborgen . In dat verband keurde de Gemeenschap Verordening nr. 3922/91 goed inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart met als doel voor het ontwerp, de vervaardiging, het gebruik en het onderhoud van luchtvaarttuigen, en voor het personeel en de organisaties die hierbij worden ingezet, geharmoniseerde regels vast te stellen en bij te werken.

- Het doel van het vorengenoemde voorstel tot wijziging van Verordening nr. 3922/91 is bijgevolg technische bepalingen vast te stellen die in de gehele Gemeenschap van toepassing zijn en de bepalingen met betrekking tot het gebruik van luchtvaarttuigen die bij commercieel luchtvervoer worden ingezet, te harmoniseren.

4. ADVIES VAN DE COMMISSIE OVER DE DOOR HET EUROPEES PARLEMENT GOEDGEKEURDE AMENDEMENTEN

De Commissie kan alle door het Europees Parlement in tweede lezing goedgekeurde amendementen aanvaarden. Zij zijn het gevolg van een aantal compromissen die het Europees Parlement en de Raad zijn overeengekomen met het oog op de goedkeuring van de verordening in tweede lezing. Deze amendementen sluiten aan bij de door de Commissie voorgestelde aanpak en vormen een antwoord op de door de Commissie geuite bezorgdheid met betrekking tot vliegtijdbeperkingen en cabinepersoneel.

Amendement 19 met betrekking tot een clausule over de instandhouding van het beschermingsniveau : met dit amendement wordt een nieuwe overweging ingevoegd waarmee wordt benadrukt dat de nieuwe verordening er niet mag toe leiden dat het veiligheidsniveau in de luchtvaart daalt in de lidstaten die reeds hoge normen hanteren, ongeacht of deze bij wetgeving zijn vastgesteld dan wel hierover in het kader van een collectieve overeenkomst werd onderhandeld.

Amendement 20 met betrekking tot de wetenschappelijke en medische evaluatie : bij deze gewijzigde overweging wordt de termijn waarbinnen de bepalingen inzake de vlieg- en diensttijdbeperkingen alsmede de rusttijden, en desgevallend het cabinepersoneel, aan een wetenschappelijke en medische evaluatie moeten worden onderworpen verkort van drie tot twee jaar (na de inwerkingtreding van de verordening).

Amendement 21 met betrekking tot de nachtelijke vrachtvluchten : hierbij wordt een nieuwe overweging ingevoegd opdat de vluchtschema’s en werktijden die typisch zijn voor nachtelijke vrachtvluchten en koeriersdiensten en die uit het oorspronkelijke voorstel van de Commissie en het verslag van het Europees Parlement in eerste lezing waren weggelaten, opnieuw zouden worden opgenomen.

Amendement 22 in verband met de wetenschappelijke en medische evaluatie van de subdelen Q en O : met dit amendement wordt een nieuwe overweging ingelast waarin wordt gesteld dat de EASA subdeel Q, en desgevallend subdeel O, aan een wetenschappelijke en medische evaluatie dient te onderwerpen op basis waarvan de Commissie, indien nodig, onverwijld voorstellen moet opstellen en indienen om de desbetreffende technische bepalingen te wijzigen.

Amendement 23 over het vrije verkeer van cabinepersoneel in de Gemeenschap : met dit amendement wordt een nieuwe overweging ingevoegd waarin het belang wordt onderstreept van de verdere harmonisatie van de opleidingseisen voor cabinepersoneel teneinde het vrije verkeer van cabinepersoneel binnen de eengemaakte markt te vergemakkelijken.

Amendement 24: bij dit amendement wordt gespecificeerd dat de EASA de bepalingen van subdeel Q, en slechts “ indien relevant ” van subdeel O, van bijlage III aan een wetenschappelijke en medische evaluatie moet onderwerpen.

Amendementen 16 en 25: hierbij wordt gespecificeerd dat de EASA de Commissie moet bijstaan bij de voorbereiding van voorstellen voor de wijziging van de toepasselijke technische bepalingen van “ subdeel O en ” subdeel Q van bijlage III.

De sluiting van de compromissen werd vergemakkelijkt door een verklaring die door de Commissie is afgelegd tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in juli 2006 (zie bijlage).

5. CONCLUSIE

Deze amendementen zijn de weerspiegeling van een interinstitutioneel compromis. Over het geheel genomen sporen ze met de doelstellingen waarop het voorstel van de Commissie is gebaseerd, zodat de Commissie een gunstig advies over de hierboven voorgestelde amendementen kan uitbrengen.

Overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag wijzigt de Commissie haar voorstel zoals hierboven beschreven.

Bijlage: Verklaring van de Commissie tijdens de plenaire vergadering van het Parlement van 4 juli 2006

WETENSCHAPPELIJKE EN MEDISCHE EVALUATIE VAN DE SUBDELEN O EN Q

Verklaring van de Commissie:

“De Commissie bevestigt dat de wetenschappelijke en medische evaluatie van de subdelen O en Q waarnaar in artikel 8, lid 1, onder a), wordt verwezen ook de evaluatie van “menselijk gedrag in noodsituaties” alsmede de in dat verband vereiste vaardigheden omvat.

De Commissie bevestigt eveneens dat indien uit de evaluatie door het Europese Agentschap voor de veiligheid van de burgerluchtvaart (EASA) blijkt dat het nodig is wijzigingen in de verordening – inclusief in bijlage III – aan te brengen, zij voornemens is onverwijld passende voorstellen in te dienen.”