Home

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart /* COM/2006/0645 def. - COD 2006/0209 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 24.10.2006

COM(2006) 645 definitief

2006/0209 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

- Voorwerp

Dit voorstel van de Commissie heeft tot doel Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart[1] zodanig te wijzigen dat ze in overeenstemming wordt gebracht met Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden[2], zoals laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG van de Raad van 17 juli 2006[3].

- Achtergrond

Bij Besluit 2006/512/EG is een nieuwe procedure ingesteld voor de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden, namelijk de regelgevingsprocedure met toetsing. Deze procedure moet voortaan worden gevolgd voor maatregelen van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag aangenomen basisbesluit, ook wanneer de wijziging behelst dat sommige van deze niet-essentiële onderdelen worden geschrapt of dat het besluit wordt aangevuld met nieuwe niet-essentiële onderdelen.

Deze nieuwe regelgevingsprocedure moet met name worden toegepast wanneer bijlagen bij het basisbesluit worden geschrapt, gewijzigd of vervangen, of wanneer die bijlagen worden aangepast aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Wanneer de Commissie een afwijking op de toepassing van de bepalingen van een basisbesluit of de bijlagen daarbij wil toestaan aan een lidstaat blijft evenwel de normale regelgevingsprocedure van toepassing.

Dit besluit is van toepassing met ingang van 23 juli 2006, de datum van inwerkingtreding; het heeft tot gevolg dat elk wetsbesluit dat een regelgevingsprocedure bevat, moet worden aangepast.

- Inhoud

Artikel 8, leden 1, 3 en 4, en artikel 11 van Verordening (EG) nr. 3922/91 verlenen de Commissie toestemming om, via de regelgevingsprocedure, de gemeenschappelijke voorschriften van bijlage III te schrappen, te wijzigen of aan te passen.

Deze verordening moet worden gewijzigd om te voorzien in de goedkeuring van deze maatregelen via de nieuwe regelgevingsprocedure met toetsing.

In Besluit 2006/512/EG is eveneens bepaald dat, wanneer de normaal geldende termijnen van de regelgevingsprocedure met toetsing om dwingende urgente redenen niet kunnen worden nageleefd, de Commissie de in artikel 5bis, lid 6, van dat besluit vastgestelde urgentieprocedure kan toepassen. Deze urgentieprocedure, die met name voorziet in de onmiddellijke uitvoering van de maatregelen die in overeenstemming zijn met het advies van het bevoegde comité, is noodzakelijk voor de goedkeuring van bepaalde maatregelen wanneer de instandhouding van een voldoende hoog niveau van luchtvaartveiligheid in het gedrang komt. Deze procedure wordt dan ook voorgesteld als alternatief voor artikel 8, lid 1, laatste alinea, en artikel 11, lid 1.

Gezien de hoogdringendheid waarmee de besluiten die zich in de laatste fase van de wetgevingsprocedure bevinden aan de nieuwe comitéprocedures moeten worden aangepast, dient de onderhavige verordening vóór eind 2006 door het Parlement en de Raad te worden goedgekeurd.

- Rechtsgrondslag

Artikel 80, lid 2, van het EG-Verdrag.

- Subsidiariteitsbeginsel

Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

- Evenredigheidsbeginsel

Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel omdat het beperkt blijft tot wat strikt noodzakelijk is om Verordening (EG) nr. 3922/91 in overeenstemming te brengen met Besluit 2006/512/EG.

- Keuze van instrumenten

Voorgesteld instrument: verordening. Dit is het enige passende instrument aangezien het voorstel betrekking heeft op de wijziging van een bestaande verordening.

- Gevolgen voor de begroting

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap.

2006/0209 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3922/91 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie[4],

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[5],

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s[6],

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag[7],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3922/91[8] bevat gemeenschappelijke veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de exploitatie en het onderhoud van luchtvaartuigen en op de personen en organisaties die betrokken zijn bij deze taken. Deze geharmoniseerde veiligheidsnormen zijn van toepassing op alle door communautaire exploitanten gebruikte luchtvaartuigen die in een lidstaat of in een derde land zijn geregistreerd.

(2) De artikelen 8 en 11 van die verordening geven de Commissie de toestemming om de gemeenschappelijke voorschriften van bijlage III te wijzigen of aan te vullen of om een lidstaat vrij te stellen van de toepassing van die voorschriften, overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden[9].

(3) Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, hetgeen geleid heeft tot de opname van een regelgevingsprocedure met toetsing voor maatregelen van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag aangenomen basisbesluit, ook wanneer de wijziging behelst dat sommige van deze niet-essentiële onderdelen worden geschrapt of dat het besluit wordt aangevuld met nieuwe niet-essentiële onderdelen.

(4) Voor de algemene maatregelen die tot doel hebben de niet-essentiële elementen van Verordening (EEG) nr. 3922/91 te wijzigen, moet derhalve gebruik worden gemaakt van de regelgevingsprocedure met toetsing.

(5) Wanneer de normaal geldende termijnen van deze procedure niet kunnen worden nageleefd om dwingende urgente redenen die verband houden met de instandhouding van een voldoende hoog niveau van luchtvaartveiligheid, moet de Commissie de in artikel 5bis, lid 6, van Besluit 1999/468/EG vastgestelde urgentieprocedure kunnen toepassen voor de vaststelling van bepaalde maatregelen.

(6) Verordening (EEG) nr. 3922/91 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3922/91 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a) In lid 3 wordt de vierde alinea vervangen door:

"In een dergelijk geval brengt de Commissie dit besluit ter kennis van alle lidstaten, die dan het recht hebben die maatregel ook toe te passen. De desbetreffende bepalingen van bijlage III kunnen ook overeenkomstig artikel 11 worden gewijzigd naar aanleiding van een dergelijke maatregel."

b) In lid 4 wordt de vierde alinea vervangen door:

"In een dergelijk geval brengt de Commissie dit besluit ter kennis van alle lidstaten, die dan het recht hebben die maatregel ook toe te passen. De desbetreffende bepalingen van bjilage III kunnen ook overeenkomstig artikel 11 worden gewijzigd naar aanleiding van een dergelijke maatregel."

2) Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

a) Lid 1 wordt vervangen door:

"De Commissie brengt, volgens de in artikel 12, lid 3, bedoelde procedure de ingevolge de wetenschappelijke en technische vooruitgang vereiste wijzigingen aan in de in bijlage III vermelde gemeenschappelijke technische voorschriften en administratieve prodedures. Om dwingende urgente redenen kan de Commissie de in artikel 12, lid 4, bedoelde urgentieprocedure toepassen."

b) In lid 2 wordt "van artikel 12" vervangen door "van artikel 12, lid 3".

3) Artikel 12 wordt vervangen door:

" Artikel 12

1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité voor de veiligheid van de luchtvaart, hierna "het comité" genoemd.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de regelgevingsprocedure van de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG, met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van dat besluit, van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit, van toepassing.

4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5bis, leden 1, 2 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit, van toepassing."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, op

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter

[1] PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr.…/2006 (PB L … van ……..2006, blz. …).

[2] PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

[3] PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11.

[4] PB C […] van […], blz. […].

[5] PB C […] van […], blz. […].

[6] PB C […] van […], blz. […].

[7] PB C […] van […], blz. […].

[8] PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. /….2006 (PB L …. van ……...2006, blz. …).

[9] PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).