Home

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende goedkeuring van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de authenticatie van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, zoals deze is opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende goedkeuring van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de authenticatie van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, zoals deze is opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal

Voorstel voor een besluit van de Raad houdende goedkeuring van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de authenticatie van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, zoals deze is opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal /* COM/2006/0717 def. - AVC 2006/0235 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 23.11.2006

COM(2006) 717 definitief

2006/0235 (AVC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

houdende goedkeuring van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de authenticatie van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, zoals deze is opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Op 1 mei 2004 zijn tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie toegetreden. Ten aanzien van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen (hierna „de Overeenkomst” genoemd) bepaalt de Toetredingsakte dat deze niet voor de nieuwe lidstaten geldt. De nieuwe lidstaten moeten dus tot de Overeenkomst toetreden overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Toetredingsakte, dat wil zeggen door middel van sluiting van een afzonderlijk uitbreidingsprotocol met Zwitserland[1]. De onderhandelingen zijn in 2003 begonnen en op 2 juli 2004 is door de onderhandelaars een ontwerpprotocol geparafeerd.

De Overeenkomst is een gemengde internationale overeenkomst waarbij de Europese Gemeenschap en haar lidstaten overeenkomstsluitende partijen zijn. In artikel 9, lid 3, van het uitbreidingsprotocol wordt bepaald dat de nieuwe taalversies van de Overeenkomst gelijkelijk authentiek zullen zijn. Deze bepaling is in overeenstemming met Verordening nr. 1/1958 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap[2]. De tijdelijke afwijking voor het Maltees waarin Verordening (EG) nr. 930/2004[3] van 1 mei 2004 voorziet, geldt voor de Overeenkomst niet.

Aangezien bleek dat de nieuwe taalversies van de Overeenkomst niet op de voor de ondertekening van het uitbreidingsprotocol geplande datum (26 oktober 2004) beschikbaar zouden zijn, stelden de onderhandelaars voor dat de overeenkomstsluitende partijen het uitbreidingsprotocol zouden ondertekenen en de nieuwe taalversies van de Overeenkomst in een latere fase, na de inwerkingtreding van het uitbreidingsprotocol, zouden authenticeren. In artikel 9, lid 3, van het uitbreidingsprotocol wordt daarom bepaald dat de partijen de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische versie van de Overeenkomst en de daaraan gehechte verklaringen authenticeren door middel van een briefwisseling. Het uitbreidingsprotocol is op 1 april 2006 in werking getreden. De diensten van de Commissie en de federale regering van Zwitserland hebben een akkoord bereikt over de inhoud van de voorgestelde briefwisseling, waarop nog een juridische controle moet worden uitgeoefend.

Ten aanzien van de Europese Gemeenschap vormt de briefwisseling inzake de authenticatie van de nieuwe taalversies een internationale overeenkomst waarbij de Overeenkomst wordt gewijzigd. Aangezien de Overeenkomst is gesloten op basis van de artikelen 310 en 300 van het EG-verdrag, moet voor de briefwisseling dezelfde procedure worden gevolgd. Besluit 2006/245/EG van de Raad van 27 februari 2006 betreffende de sluiting van het uitbreidingsprotocol[4] voorziet niet in een vereenvoudigde procedure voor de sluiting van de briefwisseling. De instemming van het Europees Parlement is bijgevolg noodzakelijk, aangezien de briefwisseling de Overeenkomst wijzigt, die gebaseerd is op artikel 310 van het EG-verdrag. Voor de ratificatie door de lidstaten kan echter gebruik worden gemaakt van de vereenvoudigde procedure van artikel 6, lid 2, van de Toetredingsakte.

2006/0235 (AVC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

houdende goedkeuring van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de authenticatie van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, zoals deze is opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 310, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, en artikel 300, lid 3, tweede alinea,

Gelet op het Toetredingsverdrag van 16 april 2003, en met name op artikel 1, lid 2,

Gelet op de Akte die aan het Toetredingsverdrag is gehecht, en met name op artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie[5],

Gezien de instemming van het Europees Parlement[6],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het protocol van 26 oktober 2004 bij de Overeenkomst over het vrije verkeer van personen is op 1 april 2006 in werking getreden[7].

(2) In artikel 9, lid 3, van het protocol van 26 oktober 2004 wordt bepaald dat de partijen de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische versie van de Overeenkomst en de daaraan gehechte verklaringen authenticeren door middel van een briefwisseling,

BESLUIT:

Artikel 1

De briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de authenticatie van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, zoals deze is opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal, wordt goedgekeurd namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten.

De briefwisseling is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn de briefwisseling namens de Gemeenschap en haar lidstaten te ondertekenen.

Gedaan te Brussel, op

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING

tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de authenticatie van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, zoals deze is opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal

A. Brief van de Europese Gemeenschap en haar lidstaten

Brussel, [datum]

Excellentie,

Het Protocol van 26 oktober 2004 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie (hierna “het protocol” genoemd), is op 1 april 2006 in werking getreden.

In artikel 9, lid 3, van het protocol wordt bepaald dat de partijen de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische versie van de Overeenkomst en de daaraan gehechte verklaringen authenticeren door middel van een briefwisseling.

Namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, stel ik de Zwitserse Bondsstaat voor bijgaande teksten te aanvaarden als de authentieke versie van het protocol, met inbegrip van de slotakte, doch met uitzondering van bijlage II en bijlage III, in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal. De genoemde twee bijlagen bij de Overeenkomst zullen bij besluit van het Gemengd Comité in alle authentieke talen worden goedgekeurd.

Ik zou het op prijs stellen wanneer u mij zou willen bevestigen dat de Zwitserse Bondsstaat met het voorgaande instemt.

Hoogachtend,

Voor de Raad van de Europese Unie

De voorzitter

Zijne Excellentie de heer Bernhard MarfurtHoofd van de Zwitserse Missie bij de Europese UnieLuxemburgplein 11050 Brussel

B. Brief van de Zwitserse Bondsstaat

Brussel, [datum]

Excellentie,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden met de volgende inhoud:

[…]

Ik kan bevestigen dat de Zwitserse Bondsstaat met het voorgaande instemt.

Hoogachtend,

Voor de Zwitserse Bondsstaat

De ambassadeur

[…]Voorzitter van deRaad van de Europese Unie1048 Brussel

[1] PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33.

[2] PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

[3] PB L 169 van 1.5.2004, blz. 1.

[4] PB L 89 van 28.3.2006, blz. 28.

[5] PB C […] van […], blz. […].

[6] PB C […] van […], blz. […].

[7] PB L 89 van 28.3.2006, blz. 30.