Home

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende energiestatistieken

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende energiestatistieken

[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 10.1.2007

COM(2006) 850 definitief

2007/0002 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende energiestatistieken

(door de Commissie ingediend)

[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

TOELICHTING

1) ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

1.1. Motivering en doel van het voorstel

De ontwikkeling van het communautaire beleid en de communautaire wetgeving inzake energie schept duidelijk een behoefte aan volledige en vergelijkbare Europese statistieken over diverse kwesties in verband met energie. Richtlijnen met duidelijke kwantitatieve doelstellingen en termijnen inzake energie in de EU houden namelijk impliciet in dat de energiesituatie moet worden gemonitord om na te gaan of en in hoeverre deze doelstellingen worden verwezenlijkt.

De grote invloed van de energieomzetting en het energieverbruik op het milieu zal op lange termijn zeker een punt van zorg blijven, wat de behoefte aan nauwkeurige energiegegevens onderstreept. Met de inwerkingtreding van het Kyotoprotocol op 16 februari 2005 is een correcte en nauwkeurige energieboekhouding bijzonder belangrijk geworden. Ons energieverbruik veroorzaakt immers 80% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.

In het voorstel wordt ook ten volle rekening gehouden met de samenwerking tussen de Commissie en het Internationaal Energieagentschap (IEA) op het gebied van energiestatistieken; het gedeelte dat in het kader van deze samenwerking met het IEA wordt gedeeld, is volledig in de voorgestelde gegevensverzameling opgenomen.

1.2. Algemene context

Tijdens de top van Hampton Court hebben de staatshoofden en regeringsleiders om een Europees energiebeleid gevraagd. In reactie daarop werkt de Commissie aan een reeks maatregelen, die in het recente groenboek over energie zijn uiteengezet.

Om deze doelstelling te verwezenlijken, is het van het grootste belang over actuele en betrouwbare gegevens over de energiesituatie in de EU te kunnen beschikken. Dit vereist een solide institutionele basis voor het verzamelen van energiegegevens; momenteel worden deze gegevens nog op grond van vrijwillige overeenkomsten verzameld.

Voorts beoogt dit voorstel het bedrijfsleven zo weinig mogelijk te belasten. Hoewel de bestaande last niet wordt verminderd, legt de voorgestelde verordening geen nieuwe verplichtingen op en wordt het toepassingsgebied van de gegevensverzameling niet uitgebreid. Doel van deze verordening is dan ook niet de al bestaande statistische werkzaamheden te wijzigen, maar er een juridisch kader voor te scheppen.

Dit juridisch kader wordt voorgesteld nu de lidstaten steeds meer problemen met het verzamelen van energiegegevens ondervinden. Door de liberalisering van de energiemarkt zijn er veel energieproducenten en detailhandelaars bijgekomen, waardoor het verzamelen van gegevens veel ingewikkelder is geworden. Daardoor zijn de middelen die aan het verzamelen van energiegegevens zijn toegewezen, onder druk komen te staan, met name omdat energie nog een van de weinige niet-gereglementeerde statistische gebieden is.

De liberalisering van de markt zorgt ook voor problemen met de vertrouwelijkheid van commerciële gegevens. Dat maakt het voor de ambtenaren van de lidstaten moeilijker om op basis van een gentlemen's agreement te werken.

De laatste jaren is een algemene daling van de statistische kwaliteit (volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit) vastgesteld. Daarom moeten initiatieven worden genomen om op de essentiële behoeften aan betrouwbare energiegegevens te wijzen, onder meer door de noodzaak van het verzamelen van deze belangrijke gegevens in regelgeving vast te leggen.

De recente sterke stijgingen van de energieprijzen hebben de Europese burgers en beleidsmakers bewuster gemaakt van de complexiteit van onze energiesituatie. Om inzicht in die energiesituatie te krijgen, zijn nauwkeurige, actuele en volledige statistische gegevens over energie nodig.

1.3. Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied

Aanbeveling 88/96/EGKS van de Commissie betreffende de kolenstatistiek, die op 23 juli 2002 samen met het EGKS-verdrag is vervallen. Verordening (EG) nr. 2964/95 van de Raad van 20 december 1995 houdende instelling van een registratie in de Gemeenschap van de invoer en leveranties van ruwe aardolie. In de voorgestelde verordening zijn deze gegevens op geaggregeerde wijze opgenomen; vertrouwelijkheidskwesties die een tijdige bekendmaking in de weg zouden staan, worden opgelost door de in de voorgestelde verordening beschreven gegevensverzameling. Hoewel dit voorstel geen betrekking heeft op energieprijzen, zijn er wel een aantal wetgevingsbesluiten ter zake. Het betreft: Beschikking 1999/566/EG van de Commissie van 26 juli 1999 houdende uitvoering van Beschikking 1999/280/EG van de Raad betreffende een communautaire procedure voor informatie en overleg over de kosten van de ruweaardolievoorziening en over de verbruikersprijzen van aardolieproducten. De in die beschikking genoemde gegevens zijn niet in de voorgestelde verordening opgenomen; Richtlijn 90/377/EEG van de Raad van 29 juni 1990 betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers. |

- 1.4. Samenhang met andere beleidsgebieden en doelen van de EU

In de overwegingen van dit voorstel wordt in detail verwezen naar het veelomvattende energiebeleid van de EU. Het Kyotoprotocol legt strenge kwaliteitseisen op aan de inventarisatie van broeikasgassen, die voor een groot deel het gevolg zijn van energieverbruik. Het EU-beleid inzake intelligente energie en duurzame energie vereist een gedetailleerde kwantitatieve monitoring van de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen. Voorts omvat de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling ambitieuze doelstellingen, met name voor de ontwikkeling van biobrandstoffen en andere duurzame brandstoffen. Deze verordening voorziet ook in gegevens ter zake. |

2) RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING

2.1 . Raadpleging van belanghebbende partijen

Wijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten Het voorstel is besproken tijdens een werkgroepvergadering op 13 en 14 juni 2005 in Luxemburg, via correspondentie met de bestaande gegevensverstrekkers in de lidstaten en tijdens de vergadering van het Comité statistisch programma van 18 en 19 mei 2006. |

Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden De reacties waren zeer positief. |

2.2. Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid

Er behoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid.

2.3. Effectbeoordeling

Het effect van deze verordening op de lidstaten zal beperkt zijn, aangezien de daarin beschreven gegevensverzameling reeds volledig op vrijwillige basis plaatsvindt.

Dit voorstel is van groot belang voor het milieu omdat energieverbruik een enorme invloed op het milieu heeft. Nauwkeurige en actuele gegevens over de energiesituatie in de EU zullen het mogelijk maken om een duidelijk kwantitatief beeld van die invloed en de huidige trends te schetsen.

Het economische effect is beperkt. Wel kan dit voorstel een duidelijker beeld helpen schetsen van de in- en uitvoer van energie en van de productie en het verbruik per brandstoftype.

3) JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

3.1. Samenvatting van de voorgestelde maatregel(en)

Dit voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad beoogt een gemeenschappelijk kader vast te stellen voor het verzamelen en opstellen van communautaire statistieken over de productie, de in- en uitvoer, de omzetting en het verbruik van energie. Met het oog op uniforme methoden en vergelijkbare gegevens wordt voor dit kader in ruime mate een beroep gedaan op de al bestaande gegevensverzameling en op de internationale samenwerking met andere betrokken organisaties. Het is dus niet de bedoeling een nieuw statistisch domein te openen, maar wel een nuttige rechtsgrond vast te stellen voor de al bestaande, belangrijke werkzaamheden die het communautaire energiebeleid van betrouwbare en actuele gegevens voorzien.

3.2. Rechtsgrondslag

Artikel 285 van het EG-Verdrag vormt de rechtsgrondslag voor communautaire statistieken. De Raad neemt volgens de medebeslissingsprocedure maatregelen aan voor de opstelling van statistieken wanneer dat voor de vervulling van de taken van de Gemeenschap nodig is. Dit artikel bevat de eisen waaraan bij de productie van communautaire statistieken moet worden voldaan, namelijk onpartijdigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit, wetenschappelijke onafhankelijkheid, kosteneffectiviteit en statistische geheimhouding.

3.3. Subsidiariteitsbeginsel

De doelstelling van de voorgestelde maatregel, namelijk de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor de productie, indiening, evaluatie en verspreiding van vergelijkbare energiestatistieken in de Gemeenschap, kan niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt en kan derhalve beter op grond van een communautair rechtsbesluit door de Gemeenschap worden verwezenlijkt. Alleen de Commissie kan de nodige harmonisatie van statistische informatie op communautair niveau coördineren, terwijl de lidstaten de gegevensverzameling en de opstelling van vergelijkbare energiestatistieken kunnen organiseren. De Gemeenschap kan dus maatregelen treffen in overeenstemming met het in artikel 5 van het Verdrag genoemde subsidiariteitsbeginsel.

3.4. Evenredigheidsbeginsel

Het voorstel is om de volgende reden(en) in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. |

In overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om dit doel te bereiken. Deze verordening stelt geen bepalingen vast betreffende de wijze waarop de lidstaten gegevens verzamelen, maar omschrijft enkel de energiegegevens die volgens een geharmoniseerde structuur en een geharmoniseerd tijdschema moeten worden verstrekt. |

De lidstaten hoeven hun administratieve systemen voor de productie van energiestatistieken niet te wijzigen. Ten opzichte van de gegevens die reeds op vrijwillige basis op EU-niveau worden verzameld, voegt deze verordening geen nieuwe elementen toe. Aangenomen wordt dat de wetgeving sommige lidstaten ertoe zal noodzaken hun bestaande systeem voor energiestatistieken verder te ontwikkelen of uit te breiden. Eurostat zal nauw met de bevoegde nationale instanties blijven samenwerken en zal alles in het werk stellen om eventuele problemen met de toepassing van deze verordening zoveel mogelijk te beperken. |

3.5. Keuze van instrumenten

Voorgesteld(e) instrument(en): verordening. |

Andere instrumenten zouden om de volgende reden(en) ongeschikt zijn. Rekening houdend met de kenmerken van elk type rechtsbesluit zoals beschreven in artikel 249 van het EG-Verdrag kunnen verordeningen als meest geschikt instrument voor de productie van communautaire statistieken worden beschouwd. Vrijwel alle vereisten met betrekking tot statistieken moeten immers rechtstreeks en onmiddellijk in de lidstaten ten uitvoer worden gelegd. Zij hebben gewoonlijk betrekking op specifiek geïdentificeerde statistische eenheden in de lidstaten, het doel is duidelijk, de maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing en de in de enquête op te nemen elementen, evenals de methoden, het tijdschema en de frequentie worden in de verordening gespecificeerd. Daarom zijn er in het algemeen voor de harmonisatie geen nationale maatregelen nodig. De nationale instanties waarop de maatregelen van toepassing zijn, hoeven deze alleen maar toe te passen. |

4) GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap. |

5) AANVULLENDE INFORMATIE

5.1. Europese Economische Ruimte

De voorgestelde maatregel betreft een onderwerp dat onder de EER-overeenkomst valt en moet daarom ook voor de Europese Economische Ruimte gelden.

2007/0002 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende energiestatistieken

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie[1],

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag[2],

Overwegende hetgeen volgt:

1. Om het effect en de gevolgen van haar energiebeleid te kunnen monitoren, heeft de Gemeenschap behoefte aan nauwkeurige en actuele gegevens over energiehoeveelheden, energievormen, energiebronnen, energieopwekking, energievoorziening, energieomzetting en energieverbruik.

2. De beschikbaarheid van nauwkeurige en actuele informatie over energie is essentieel om het effect van het energieverbruik op het milieu te kunnen beoordelen, met name wat de uitstoot van broeikasgassen betreft; deze informatie wordt vereist bij Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto[3].

3. Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt[4] en Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling op basis van de vraag naar nuttige warmte binnen de interne energiemarkt en tot wijziging van Richtlijn 92/42/EEG[5] bepalen dat de lidstaten kwantitatieve energiegegevens moeten verstrekken. Om deze doelstellingen te helpen verwezenlijken, zijn nauwkeurige en actuele energiegegevens nodig.

4. In het groenboek van de Commissie inzake energie-efficiëntie "Meer doen met minder" [COM(2005) 265 def. van 22 juni 2005] en het groenboek "Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie voor Europa" [COM(2006) 105 van 8 maart 2006] wordt een EU-energiebeleid uitgestippeld waarvoor EU-energiestatistieken nodig zijn, onder meer om een Europese Waarnemingspost voor energievoorziening in te stellen.

5. De liberalisering van de energiemarkt maakt het steeds moeilijker om betrouwbare en actuele energiegegevens te verkrijgen, aangezien er geen rechtsgrondslag is voor de verstrekking van deze gegevens.

6. Het is van groot belang dat het systeem voor energiestatistieken zich op flexibele wijze kan aanpassen aan de verwachte toekomstige veranderingen.

7. Voor de productie van specifieke communautaire statistieken gelden de voorschriften van Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek[6].

8. Aangezien de doelstelling van deze verordening, namelijk de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor de productie, indiening, evaluatie en verspreiding van vergelijkbare energiestatistieken in de Gemeenschap, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap maatregelen treffen in overeenstemming met het in artikel 5 van het Verdrag genoemde subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

9. Bij de productie en verspreiding van communautaire statistieken in het kader van deze verordening moeten de nationale en communautaire statistische instanties rekening houden met de beginselen van de praktijkcode Europese statistieken, die op 24 februari 2005 door het Comité statistisch programma is goedgekeurd en die aan de Aanbeveling van de Commissie over de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire statistische instanties[7] is gehecht.

10. De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden[8].

11. Met name moeten maatregelen van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van de verordening worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing. Andere maatregelen van algemene strekking die ten doel hebben essentiële onderdelen van de verordening toe te passen, moeten worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure.

12. Er moet worden bepaald dat de Commissie lidstaten vrijstellingen of afwijkingen kan toestaan van onderdelen van de energiegegevensverzameling die voor de respondenten een buitensporige last met zich zouden brengen.

13. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad van 19 juni 1989[9],

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Onderwerp en toepassingsgebied

1. Deze verordening stelt een gemeenschappelijk kader vast voor de productie, indiening, evaluatie en verspreiding van vergelijkbare energiestatistieken in de Gemeenschap.

2. Deze verordening is van toepassing op statistische gegevens over energieproducten en aggregaten daarvan in de Gemeenschap.

Artikel 2 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) "communautaire statistieken": communautaire statistieken zoals gedefinieerd in artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EG) nr. 322/97;

b) "productie van statistieken": productie van statistieken zoals gedefinieerd in artikel 2, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 322/97;

c) "communautaire instantie": communautaire instantie zoals gedefinieerd in artikel 2, vierde streepje, van Verordening (EG) nr. 322/97;

d) "energieproducten": brandstoffen, warmte, duurzame energie, elektriciteit of een andere fysische vorm van energie;

e) "aggregaten": op nationaal niveau geaggregeerde gegevens over de behandeling of het gebruik van energieproducten, met name productie, handel, voorraden, omzetting en verbruik, en over de structurele kenmerken van het energiesysteem, bijvoorbeeld het geïnstalleerd vermogen voor elektriciteitsproductie en de productiecapaciteit voor olieproducten;

f) "kwaliteit van de gegevens": de volgende aspecten van statistische kwaliteit: relevantie, nauwkeurigheid, actualiteit, stiptheid, toegankelijkheid, duidelijkheid, vergelijkbaarheid, coherentie en volledigheid.

Artikel 3 Gegevensbronnen

1. Met inachtneming van het streven naar een geringere responslast en administratieve vereenvoudiging stellen de lidstaten de gegevens over energieproducten en aggregaten daarvan in de Gemeenschap uit de volgende bronnen samen:

a) specifieke statistische enquêtes onder producenten van primaire en omgezette energie en distributeurs, transporteurs, importeurs en exporteurs van energieproducten;

b) andere statistische enquêtes onder energiegebruikers in de industrie, het vervoer en de overige sectoren, waaronder huishoudens;

c) andere statistische schattingsmethoden of andere bronnen, waaronder administratieve bronnen.

2. De lidstaten stellen nadere voorschriften vast voor de verstrekking van de nodige gegevens voor de in artikel 4 genoemde nationale statistieken door bedrijven en andere bronnen.

3. De lijst van gegevensbronnen kan worden gewijzigd volgens de in artikel 9, lid 2, genoemde procedure.

Artikel 4Aggregaten, energieproducten en frequentie waarmee de nationale statistieken moeten worden ingediend

1. In de bijlagen wordt vermeld welke nationale statistieken moeten worden verzameld. Deze statistieken worden met de volgende frequentie ingediend:

a) jaarlijks voor de energiestatistieken in bijlage B;

b) maandelijks voor de energiestatistieken in bijlage C;

c) maandelijks op korte termijn voor de energiestatistieken in bijlage D;

2. In de afzonderlijke bijlagen en in bijlage A ("Toelichting op de terminologie") worden de technische termen zo nodig toegelicht of gedefinieerd.

3. De nationale statistieken en de toepasselijke toelichtingen en definities kunnen worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 9, lid 2.

Artikel 5 Indiening

1. De lidstaten dienen de in artikel 4 genoemde nationale statistieken in bij de Commissie (Eurostat).

2. De regelingen voor de indiening, waaronder de tijdslimieten en afwijkingen en vrijstellingen, worden vastgesteld in de bijlagen.

3. De regelingen voor de indiening van de nationale statistieken kunnen worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 9, lid 2.

4. Op naar behoren gemotiveerd verzoek van een lidstaat kan de Commissie volgens de procedure van artikel 9, lid 3, extra vrijstellingen of afwijkingen toestaan van die delen van de nationale statistieken die voor de respondenten een buitensporige last met zich zouden brengen.

Artikel 6Kwaliteitscriteria en verslagen

14. De lidstaten dragen zorg voor de kwaliteit van de ingediende gegevens.

15. Zij doen alles wat redelijkerwijze mogelijk is om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig bijlage B ingediende energiegegevens coherent zijn met de gegevens die worden ingediend overeenkomstig Beschikking 2005/166/EG van de Commissie van 10 februari 2005 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van Kyoto[10].

16. De methodologische specificaties die de kwaliteit van de ingediende gegevens moeten waarborgen, kunnen worden vastgesteld en later worden herzien volgens de procedure van artikel 9, lid 3.

17. Binnen zes maanden na ontvangst van een verzoek van de Commissie (Eurostat) dienen de lidstaten bij de Commissie (Eurostat) een verslag in met alle nodige informatie over de toepassing van deze verordening, zodat de Commissie de kwaliteit van de ingediende gegevens kan beoordelen.

Artikel 7Referentieperiode en frequentie

De lidstaten verzamelen alle in deze verordening vermelde gegevens vanaf het begin van het kalenderjaar dat volgt op de vaststelling van deze verordening, en dienen deze vanaf dan in met de in artikel 4, lid 1, vastgestelde frequentie.

Artikel 8Uitvoeringsmaatregelen

1. De volgende voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 9, lid 2:

a. wijzigingen in de lijst van gegevensbronnen (artikel 3, lid 3);

b. wijzigingen in de nationale statistieken en de toepasselijke toelichtingen en definities (artikel 4, lid 3);

c. wijzigingen in de regelingen voor de indiening (artikel 5, lid 3);

2. De volgende voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 9, lid 3:

a. de verlening van extra vrijstellingen en afwijkingen (artikel 5, lid 4);

b. de opstelling en herziening van de methodologische specificaties (artikel 6, lid 3).

3. Daarbij wordt het beginsel in acht genomen dat de baten van het bijwerken hoger moeten zijn dan de kosten en dat de extra kosten en lasten binnen de grenzen van het redelijke moeten blijven.

Artikel 9Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de regelgevingsprocedure van de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, [.]

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter

BIJLAGE A - TOELICHTING OP DE TERMINOLOGIE

In deze bijlage worden termen die in de overige bijlagen worden gebruikt, toegelicht of gedefinieerd.

1. GEOGRAFISCHE OPMERKINGEN

Uitsluitend voor de statistische rapportage gelden de volgende geografische definities:

- Australië omvat niet de overzeese gebieden.

- Denemarken omvat niet de Deense Faeröer en Groenland.

- Frankrijk omvat Monaco maar niet de Franse overzeese gebieden Guadeloupe, Martinique, Frans-Guyana, Réunion, Saint-Pierre en Miquelon, Nieuw-Caledonië, Frans-Polynesië, Wallis en Futuna en Mayotte.

- Italië omvat San Marino en Vaticaanstad.

- Japan omvat Okinawa.

- Nederland omvat niet Suriname en de Nederlandse Antillen.

- Portugal omvat de Azoren en Madeir.

- Spanje omvat de Canarische eilanden.

- Zwitserland omvat niet Liechtenstein.

- De Verenigde Staten omvatten de vijftig staten, het District of Columbia, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Puerto Rico en Guam.

2. AGGREGATEN

De producenten worden ingedeeld volgens het doel van de productie:

- producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben: particuliere of overheidsbedrijven die als hoofdactiviteit elektriciteit en/of warmte opwekken voor verkoop aan derde partijen;

- zelfopwekkers: particuliere of overheidsbedrijven die volledig of gedeeltelijk voor eigen gebruik elektriciteit en/of warmte opwekken als nevenactiviteit bij hun hoofdactiviteit.

NB: wanneer een herziening van de NACE-classificatie in werking treedt, kan de Commissie de terminologie verder verduidelijken door volgens de comitéprocedure NACE-codes toe te voegen.

2.1. Sector voorziening en omzetting

Productie/binnenlandse productie Hoeveelheden gewonnen of geproduceerde brandstoffen, berekend na eventuele verwijdering van inert materiaal. De productie omvat de hoeveelheden die de producent tijdens het productieproces verbruikt (bv. voor verwarming en het functioneren van apparatuur en hulpmiddelen) en leveringen aan andere energieproducenten voor omzetting of ander gebruik. Onder "binnenlands" wordt verstaan: productie uit hulpbronnen binnen het land in kwestie. |

In- en uitvoer Voor geografische definities, zie "Geografische opmerkingen" Tenzij anders vermeld, heeft "invoer" betrekking op de eerste oorsprong (het land waar de energieproducten zijn geproduceerd) met het oog op gebruik in het land en "uitvoer" op het land waar de geproduceerde energieproducten uiteindelijk worden verbruikt. Hoeveelheden worden geacht te zijn in- of uitgevoerd wanneer zij de politieke grenzen van het land hebben overschreden, ongeacht of zij al dan niet zijn in- of uitgeklaard. Indien oorsprong of bestemming onbekend zijn, mag "Andere" worden gebruikt. Indien alleen de totale in- en uitvoer volgens het bovenstaande beschikbaar zijn, terwijl de geografische uitsplitsing op een andere enquête of bron of een ander begrip gebaseerd is, kunnen zich statistische verschillen voordoen. In dat geval worden deze verschillen onder "Andere" vermeld. |

Internationale scheepsbunkers Hoeveelheden brandstoffen die worden geleverd aan schepen onder om het even welke vlag in de internationale scheepvaart. Het kan daarbij gaan om zee-, binnen- en kustvaart. Hieronder vallen niet: - het verbruik van schepen in de binnenlandse scheepvaart. Het onderscheid tussen binnenlandse en internationale scheepvaart wordt gemaakt op grond van de havens van vertrek en aankomst, niet op grond van de vlag of de nationaliteit van het schip; - het verbruik van vissersvaartuigen; - het verbruik van militaire vaartuigen. |

Voorraadwijzigingen Het verschil tussen begin- en eindinventaris van voorraden op het nationale grondgebied. |

Brutoverbruik (berekend) Berekende waarde, gedefinieerd als: Binnenlandse productie + Uit andere bronnen + Invoer - Uitvoer - Internationale scheepsbunkers + Voorraadwijzigingen |

Brutoverbruik (waargenomen) De feitelijk in enquêtes bij de eindverbruikers opgegeven hoeveelheid. |

Statistische verschillen Berekende waarde, gedefinieerd als: Berekend brutoverbruik - Waargenomen brutoverbruik Hieronder vallen ook voorraadwijzigingen bij eindverbruikers die niet onder "Voorraadwijzigingen" kunnen worden opgegeven. Bij grote verschillen moeten de redenen worden vermeld. |

Producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - elektriciteitscentrales De hoeveelheden brandstoffen die worden gebruikt om elektriciteit te produceren. Brandstoffen die worden gebruikt door centrales die ten minste één warmtekrachteenheid omvatten, moeten onder "Producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - warmtekrachtcentrales" worden opgegeven. |

Producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - warmtekrachtcentrales De hoeveelheden brandstoffen die worden gebruikt om elektriciteit en warmte te produceren. |

Producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - warmtecentrales De hoeveelheden brandstoffen die worden gebruikt om warmte te produceren. |

Zelfopwekkers - elektriciteitscentrales De hoeveelheden brandstoffen die worden gebruikt om elektriciteit te produceren. Brandstoffen die worden gebruikt door centrales die ten minste één warmtekrachteenheid omvatten, moeten onder "Zelfopwekkers - warmtekrachtcentrales" worden opgegeven. |

Zelfopwekkers - warmtekrachtcentrales De hoeveelheden brandstoffen die overeenkomen met de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en verkochte warmte. |

Zelfopwekkers - warmtecentrales De hoeveelheden brandstoffen die overeenkomen met de hoeveelheid verkochte warmte. |

Steenkoolbrikettencentrales De hoeveelheden die worden gebruikt om brandstoffen te produceren. De hoeveelheden die worden gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van apparatuur moeten niet hier, maar als verbruik in de sector energie worden opgegeven. |

Cokesovens De hoeveelheden die worden gebruikt in cokesovens. De hoeveelheden die worden gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van apparatuur moeten niet hier, maar als verbruik in de sector energie worden opgegeven. |

Bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales De hoeveelheden bruinkool of turf die worden gebruikt om bruinkoolbriketten, respectievelijk turfbriketten te produceren. De hoeveelheden die worden gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van apparatuur moeten niet hier, maar als verbruik in de sector energie worden opgegeven. |

Gasfabrieken De hoeveelheden die in gasfabrieken en steenkoolvergassingsinstallaties worden gebruikt om gas te produceren. De hoeveelheden die worden gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van apparatuur moeten niet hier, maar als verbruik in de sector energie worden opgegeven. |

Hoogovens De hoeveelheden cokeskool en/of bitumineuze steenkool (gewoonlijk PCI genoemd) en cokes die in hoogovens worden omgezet. De hoeveelheden die worden gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van de hoogovens (bv. hoogovengas) moeten niet hier, maar als verbruik in de sector energie worden opgegeven. |

Kolenliquefactie De hoeveelheden brandstof die worden gebruikt om synthetische olie te produceren. |

Aardolieraffinaderijen De hoeveelheden die worden gebruikt om aardolieproducten de produceren. De hoeveelheden die worden gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van apparatuur moeten niet hier, maar als verbruik in de sector energie worden opgegeven. |

Niet elders vermeld - omzetting De hoeveelheden die voor omzetting worden gebruikt en niet elders zijn vermeld. Wanneer hieronder iets wordt vermeld, moet dat in het verslag worden toegelicht. |

2.2. Sector energie en eindverbruik

Totaal sector energie De hoeveelheden die door de sector energie worden verbruikt ter ondersteuning van de winning (mijnen, olie- en gasproductie) of het functioneren van omzettingsinstallaties. Hieronder vallen niet de hoeveelheden brandstoffen die in een andere energievorm worden omgezet (te vermelden onder de sector omzetting) of worden gebruikt ter ondersteuning van het beheer van olie-, gas- en kolenslurrypijpleidingen (te vermelden onder de sector vervoer). Hieronder valt ook de vervaardiging van chemische stoffen voor kernsplitsing en -fusie en de producten van die processen. |

Elektriciteits-, warmtekracht- en warmtecentrales De hoeveelheden die als energie worden verbruikt in elektriciteitscentrales, warmtekrachtcentrales en warmtecentrales. |

Kolenmijnen De hoeveelheden die als energie worden verbruikt ter ondersteuning van de winning en het wassen van steenkool in de steenkoolindustrie. Steenkool die in mijncentrales wordt verbrand moet onder de sector omzetting worden opgegeven. |

Steenkoolbrikettencentrales De hoeveelheden die als energie worden verbruikt in steenkoolbrikettencentrales. |

Cokesovens De hoeveelheden die als energie worden verbruikt in cokesfabrieken. |

Bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales De hoeveelheden die als energie worden verbruikt in bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales |

Gasfabrieken en vergassingsinstallaties De hoeveelheden die als energie worden verbruikt in gasfabrieken en vergassingsinstallaties |

Hoogovens De hoeveelheden die als energie worden verbruikt in hoogovens. |

Kolenliquefactie De hoeveelheden die als energie worden verbruikt in kolenliquefactie-installaties. |

Aardolieraffinaderijen De hoeveelheden die als energie worden verbruikt in aardolieraffinaderijen. |

Olie- en gaswinning De hoeveelheden die als energie worden verbruikt bij de olie- en gaswinning en in aardgasverwerkingsfabrieken. Hieronder vallen niet: verliezen uit pijpleidingen (te vermelden onder "Distributieverliezen") en hoeveelheden energie die worden gebruikt voor het beheer van pijpleidingen (te vermelden onder de sector vervoer). |

Totaal eindverbruik Gedefinieerd (berekend) als: = Totaal non-energetisch verbruik + Finaal energieverbruik (industrie + transport + overige sectoren) Hieronder vallen niet: leveringen voor omzetting, gebruik door de energieproducerende industrie en distributieverliezen. |

Non-energetisch verbruik Energieproducten die in de verschillende sectoren als grondstoffen worden gebruikt, d.w.z. niet als brandstof worden verbruikt of in een andere brandstof worden omgezet. |

2.3. Specificatie van het eindgebruik van de energie

Finaal energieverbruik Het totale energieverbruik in de industrie, het vervoer en de overige sectoren. |

Industrie Dit betreft de hoeveelheden brandstoffen die industriële ondernemingen verbruiken ter ondersteuning van hun kernactiviteiten. Wat warmtekracht- en warmtecentrales betreft, gaat het alleen om de hoeveelheden brandstoffen die worden verbruikt voor de productie van warmte die de centrale zelf gebruikt. De hoeveelheden brandstoffen die worden verbruikt voor de productie van warmte die wordt verkocht en voor de productie van elektriciteit, moeten onder de desbetreffende omzettingssector worden opgegeven. |

IJzer en staal |

Chemie (inclusief petrochemie) Chemische en petrochemische industrie. |

Non-ferrometalen Non-ferrometaalindustrie. |

Niet-metaalhoudende minerale producten Glas, keramiek, cement en andere bouwmaterialen. |

Transportmiddelen Met transportmiddelen gerelateerde industriesectoren. |

Machines Producten van metaal, machines, apparaten en werktuigen, exclusief transportmiddelen. |

Winning van delfstoffen Hieronder valt niet de energieproducerende industrie. |

Voedings- en genotmiddelen |

Pulp, papier en drukkerijen Hieronder valt ook de productie van opgenomen media. |

Hout en artikelen van hout (exclusief pulp en papier) |

Bouwnijverheid |

Textiel en leder |

Niet elders vermeld - industrie Verbruik in niet hierboven vermelde sectoren. |

Vervoer De energie die wordt gebruikt voor alle vervoeractiviteiten, ongeacht in welke economische sector deze plaatsvinden. |

Vervoer - spoor Alle verbruik voor spoorwegvervoer, inclusief industriële spoorwegen. |

Vervoer - binnenlandse scheepvaart De hoeveelheden die wordt geleverd aan vaartuigen onder om het even welke vlag in de internationale scheepvaart (zie "Internationale scheepsbunkers"). Het onderscheid tussen binnenlandse en internationale scheepvaart wordt gemaakt op grond van de havens van vertrek en aankomst, niet op grond van de vlag of de nationaliteit van het schip. |

Vervoer - weg De hoeveelheden die wordt verbruikt door wegvoertuigen. Hieronder vallen ook brandstoffen die worden verbruikt door landbouwvoertuigen op de openbare weg en smeermiddelen voor gebruik in wegvoertuigen. Hieronder vallen niet: energie die wordt verbruikt door stationaire motoren (zie "Overige sectoren"), door landbouwvoertuigen buiten de openbare weg (zie "Landbouw"), voor militair gebruik in wegvoertuigen (zie "Overige sectoren - niet elders vermeld), asfalt als wegbedekking en energie die wordt gebruikt door machines op bouwplaatsen (zie "Bouwnijverheid"). |

Vervoer - pijpleidingen De hoeveelheden die worden gebruikt voor de ondersteuning en het beheer van pijpleidingen voor het transport van gassen, vloeistoffen, slurry en andere producten. Hieronder valt ook energie die wordt gebruikt voor pompstations en het onderhoud van pijpleidingen. Hieronder vallen niet: energie die wordt gebruikt voor de distributie van aardgas en fabrieksgas via pijpleidingen van de distributeur naar de eindgebruikers (te vermelden onder sector energie), energie die wordt gebruikt voor de finale distributie van water aan huishoudelijke, industriële, commerciële en andere gebruikers (te vermelden onder commerciële en openbare diensten) en verliezen bij dit transport tussen distributeur en eindgebruikers (te vermelden als distributieverliezen). |

Vervoer - internationale luchtvaart De hoeveelheden vliegtuigbrandstoffen die worden geleverd aan vliegtuigen voor de internationale luchtvaart. Het onderscheid tussen binnenlandse en internationale luchtvaart wordt gemaakt op grond van de luchthavens van vertrek en aankomst, niet op grond van de nationaliteit van de luchtvaartmaatschappij. Hieronder vallen niet: brandstoffen die door luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt voor hun wegvoertuigen (te vermelden onder "Vervoer - niet elders vermeld") en militair gebruik van vliegtuigbrandstoffen (te vermelden onder "Overige sectoren - niet elders vermeld"). |

Vervoer - binnenlandse luchtvaart De hoeveelheden vliegtuigbrandstoffen die worden geleverd aan vliegtuigen voor de binnenlandse luchtvaart - commercieel, door particulieren, voor de landbouw enz. Hieronder vallen ook brandstoffen die worden gebruikt voor andere doeleinden dan vliegen, bv. stationair proefdraaien van motoren. Het onderscheid tussen binnenlandse en internationale luchtvaart wordt gemaakt op grond van de luchthavens van vertrek en aankomst, niet op grond van de nationaliteit van de luchtvaartmaatschappij. Hieronder vallen niet: brandstoffen die door luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt voor hun wegvoertuigen (te vermelden onder "Vervoer - weg") en militair gebruik van vliegtuigbrandstoffen (te vermelden onder "Overige sectoren - niet elders vermeld"). |

Vervoer - niet elders vermeld De hoeveelheden die voor vervoer worden gebruikt en niet elders zijn vermeld. Hieronder vallen ook brandstoffen die door luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt in hun wegvoertuigen en brandstoffen die in havens worden gebruikt voor losinstallaties en verschillende soorten kranen. Wat in deze rubriek wordt genoemd, moet worden opgegeven. |

Overige sectoren Sectoren die niet uitdrukkelijk zijn genoemd of die niet onder energie, industrie of vervoer vallen. |

Overige sectoren - commerciële en openbare diensten Brandstoffen die worden verbruikt door bedrijven en kantoren in de particuliere en openbare sector. |

Overige sectoren - woningen Brandstoffen die worden verbruikt door alle huishoudens, inclusief huishoudens als werkgever. |

Overige sectoren - land- en bosbouw Brandstoffen die worden verbruikt door gebruikers die onder landbouw, jacht en bosbouw zijn ingedeeld. |

Overige sectoren - visserij Brandstoffen die worden geleverd voor binnen-, kust- en zeevisserij. Hieronder vallen ook brandstoffen die worden geleverd aan schepen onder om het even welke vlag die in het land in kwestie hebben getankt (inclusief internationale visserij) en energie die in de visserijsector wordt gebruikt. |

Overige sectoren - niet elders vermeld Dit betreft niet elders vermelde activiteiten. Deze categorie omvat militaire brandstof voor alle soorten mobiel en stationair verbruik (bv. schepen, vliegtuigen, wegvoertuigen en energie voor woonverblijven), ongeacht of de geleverde brandstof voor het leger van het land in kwestie of voor dat van een ander land bestemd is. Wanneer hieronder iets wordt vermeld, moet dat in het verslag worden toegelicht. |

3. OVERIGE TERMEN

Onder de volgende afkortingen wordt verstaan:

- TML: tetramethyllood

- TEL: tetraethyllood

- SBP: special boiling point (kookpuntbenzine)

- LPG: liquified petroleum gas (vloeibaar gemaakt aardoliegas)

- NGL: natural gas liquids (aardgascondesnaten)

- LNG: liquefied natural gas (vloeibaar gemaakt aardgas)

- CNG: compressed natural gas (gecomprimeerd aardgas)

BIJLAGE B - JAARLIJKSE ENERGIESTATISTIEKEN

In deze bijlage worden het toepassingsgebied, de eenheden, de verslagperiode, de frequentie, de indieningstermijn en de wijze van indiening voor de jaarlijkse verzameling van energiestatistieken beschreven.

Wanneer een term niet in deze bijlage wordt toegelicht, is de toelichting in bijlage A van toepassing.

1. VASTE FOSSIELE BRANDSTOFFEN EN FABRIEKSGASSEN

1.1. ENERGIEPRODUCTEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de verzameling op al de volgende producten van toepassing:

Energieproduct | Definitie |

1 | Antraciet | Hoogwaardige steenkool die wordt gebruikt in de industrie en in woningen. Bevat gewoonlijk minder dan 10% vluchtige bestanddelen en heeft een hoog koolstofgehalte (ongeveer 90% gebonden koolstof) De calorische bovenwaarde bedraagt meer dan 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) in asvrije maar vochtige toestand. |

2 | Cokeskool | Bitumineuze kool met een kwaliteit die geschikt is voor de productie van hoogovencokes. De calorische bovenwaarde bedraagt meer dan 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) in asvrije maar vochtige toestand. |

3 | Andere bitumineuze kool (ketelkolen) | Kolen die worden gebruikt om stoom op te wekken; hieronder valt alle bitumineuze steenkool die niet onder cokeskool of antraciet valt. Deze categorie wordt gekenmerkt door een hoger gehalte aan vluchtige bestanddelen (meer dan 10%) en een lager koolstofgehalte (minder dan 90% gebonden koolstof) dan antraciet. De calorische bovenwaarde bedraagt meer dan 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) in asvrije maar vochtige toestand. Bitumineuze kool die in cokesovens wordt gebruikt, moet als cokeskool worden opgegeven. |

4 | Subbitumineuze kool | Geen sinters vormende kolen met een calorische bovenwaarde tussen 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) en 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) en met meer dan 31% vluchtige bestanddelen in het droge, mineraalvrije product. |

5 | Bruinkool | Geen sinters vormende kolen met een calorische bovenwaarde van minder dan 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) en met meer dan 31% vluchtige bestanddelen in het droge, mineraalvrije product. Olieschalie en teerzand die worden geproduceerd en rechtstreeks worden verbrand, moeten in deze categorie worden opgegeven. Olieschalie en teerzand die als input voor andere omzettingsprocessen worden gebruikt, moeten eveneens in deze categorie worden opgegeven. Hieronder valt ook het deel van de olieschalie of het teerzand dat in het omzettingsproces wordt verbruikt. Schalieolie en andere afgeleide producten van liquefactie moeten in de jaarlijkse vragenlijst over aardolie worden opgegeven. |

6 | Turf | Zacht, poreus of samengeperst brandbaar materiaal, afkomstig van fossiele plantaardige afzettingen, met een hoog watergehalte (maximaal 90% in onbewerkte toestand), gemakkelijk te snijden, met een licht- tot donkerbruine kleur. Turf voor niet-energetisch gebruik valt hier niet onder. |

7 | Steenkoolbriketten | Samengestelde brandstof die wordt gemaakt van fijnkool met toevoeging van een bindmiddel. De geproduceerde hoeveelheid steenkoolbriketten kan dus iets groter zijn dan de hoeveelheid kolen die in het omzettingsproces wordt verbruikt. |

8 | Cokesovencokes | Vast product dat wordt verkregen door vercooksing van kolen (voornamelijk cokeskool) bij hoge temperatuur, met een laag gehalte aan vocht en vluchtige stoffen. Cokesovencokes wordt vooral gebruikt als energiebron en chemisch agens in de ijzer- en staalindustrie. Deze categorie omvat ook cokesbries en hoogovencokes. Halfcokes (een vast product dat wordt verkregen door vercooksing van kolen bij lage temperatuur) valt eveneens onder deze categorie. Halfcokes wordt gebruikt als huisbrandstof of in de verwerkingsinrichting zelf. Hieronder vallen ook cokes, cokesbries en halfcokes op basis van bruinkool. |

9 | Gascokes | Bijproduct van steenkool dat in gasfabrieken wordt gebruikt voor de productie van stadsgas. Gascokes wordt voor verwarming gebruikt. |

10 | Koolteer | Resultaat van de destructieve destillatie van bitumineuze kool. Koolteer is het vloeibare bijproduct van de destillatie van kool in het cokesovenproces, of wordt op basis van bruinkool geproduceerd ("lage-temperatuurteer") Koolteer kan verder worden gedestilleerd tot diverse organische producten (bv. benzeen, tolueen en naftaleen), die normaliter als grondstoffen voor de petrochemische industrie worden opgegeven. |

11 | BKB (bruinkoolbriketten) | Samengestelde brandstof die wordt vervaardigd door bruinkool te briketteren onder hoge druk, zonder toevoeging van bindmiddel. Hieronder vallen ook turfbriketten en gedroogd bruinkoolstof. |

12 | Fabrieksgas | Dit omvat alle soorten gas die worden geproduceerd in openbare of particuliere inrichtingen die de vervaardiging, het vervoer en de distributie van gas als hoofdactiviteit hebben. Hieronder valt ook gas dat wordt geproduceerd door vercooksing (waaronder gas dat door cokesovens wordt geproduceerd en in fabrieksgas wordt omgezet), door volledige vergassing met of zonder verrijking met aardolieproducten (LPG, huisbrandolie enz.) en door reforming en gewoon mengen van gassen en/of lucht (vermeld onder "Uit andere bronnen"). Onder de sector omzetting moeten de hoeveelheden fabrieksgas worden opgegeven die met aardgas worden gemengd en via het aardgasnetwerk worden gedistribueerd en verbruikt. De productie van andere kolengassen (namelijk cokesovengas, hoogovengas en oxystaalovengas) moet worden opgegeven in de kolommen betreffende die gassen, niet als productie van fabrieksgas. De kolengassen die aan gasfabrieken worden overgedragen, moeten (in hun eigen kolom) worden vermeld onder de sector omzetting, in de rij betreffende gasfabrieken. De totale hoeveelheid fabrieksgas die uit de overdracht van andere steenkoolgassen resulteert, moet in de rij betreffende de productie van fabrieksgas worden opgegeven. |

13 | Cokesovengas | Bijproduct van de vervaardiging van cokesovencokes voor de productie van ijzer en staal. |

14 | Hoogovengas | Geproduceerd bij de verbranding van cokes in hoogovens in de ijzer- en staalindustrie. Wordt teruggewonnen en als brandstof gebruikt, deels in de inrichting en deels in andere processen in de staalindustrie of in energiecentrales die de nodige uitrusting hebben om het te verbranden. De hoeveelheid brandstof moet in calorische bovenwaarde worden uitgedrukt. |

15 | Oxystaalovengas | Bijproduct van de productie van staal in oxystaalovens, dat wordt teruggewonnen wanneer het de oven verlaat. Dit gas wordt ook convertorgas, LD-gas of BOS-gas genoemd. |

16 | Steenkool | Kolen met een calorische bovenwaarde van meer dan 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) in asvrije maar vochtige toestand, en met een gemiddelde reflectiecoëfficiënt van het vitriniet van ten minste 0,6. Steenkool omvat alle energieproducten van de categorieën 1 tot en met 3 (antraciet, cokeskool en andere bitumineuze steenkool). |

1.2. LIJST VAN AGGREGATEN

De volgende aggregaten moeten voor alle in het vorige punt vermelde energieproducten worden opgegeven, tenzij anders vermeld.

Wanneer een term niet in deze bijlage wordt toegelicht, is de toelichting in bijlage A van toepassing.

1.2.1. Sector voorziening en omzetting

1. | Productie |

1.1 | Waarvan: ondergronds Alleen van toepassing op antraciet, cokeskool, andere bitumineuze kool, subbitumineuze kool en bruinkool. |

1.2 | Waarvan: bovengronds Alleen van toepassing op antraciet, cokeskool, andere bitumineuze kool, subbitumineuze kool en bruinkool. |

2 | Uit andere bronnen Hieronder vallen twee categorieën: - teruggewonnen slurry, tussenproducten en andere kolenproducten van lage kwaliteit, die niet volgens de soort kolen kunnen worden ingedeeld. Dit omvat kolen die uit afvalhopen en andere afvalrecipiënten worden teruggewonnen; - leveringen brandstoffen waarvan de productie onder andere energiebalansen valt, maar waarvan het verbruik onder de energiebalans voor kolen valt. |

2.1 | Waarvan: uit aardolieproducten Niet van toepassing op antraciet, cokeskool, andere bitumineuze kool, subbitumineuze kool, bruinkool en turf. Bv: toevoeging van petroleumcokes aan cokeskool voor cokeovens. |

2.2 | Waarvan: uit aardgas Niet van toepassing op antraciet, cokeskool, andere bitumineuze kool, subbitumineuze kool, bruinkool en turf. Bv: toevoeging van aardgas aan fabrieksgas voor rechtstreeks eindverbruik. |

2.3 | Waarvan: uit duurzame bronnen Niet van toepassing op antraciet, cokeskool, andere bitumineuze kool, subbitumineuze kool, bruinkool en turf. Bv: industrieel afval als bindmiddel bij de vervaardiging van steenkoolbriketten. |

3 | Invoer |

4 | Uitvoer |

5 | Internationale scheepsbunkers |

6 | Voorraadwijzigingen Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een negatief getal, een afname van de voorraad met een positief getal. |

7 | Brutoverbruik |

8 | Statistische verschillen |

9 | Totaal sector omzetting De hoeveelheden brandstoffen die worden gebruikt voor de primaire of secundaire omzetting van energie (bv. steenkool in elektriciteit, cokesovengas in elektriciteit) of voor de verwerking tot afgeleide energieproducten (bv. cokeskool tot cokes). |

9.1 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - elektriciteitscentrales |

9.2 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - warmtekrachtcentrales |

9.3 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - warmtecentrales |

9.4 | Waarvan: zelfopwekkers - elektriciteitscentrales |

9.5 | Waarvan: zelfopwekkers - warmtekrachtcentrales |

9.6 | Waarvan: zelfopwekkers - warmtecentrales |

9.7 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales |

9.8 | Waarvan: cokesovens |

9.9 | Waarvan: bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales |

9.10 | Waarvan: gasfabrieken |

9.11 | Waarvan: hoogovens De hoeveelheden cokeskool en/of bitumineuze kool (gewoonlijk PCI genoemd) en cokes die in hoogovens wordt omgezet. De hoeveelheden die worden gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van de hoogovens (bv. hoogovengas) moeten niet onder de sector omzetting, maar als verbruik in de sector energie worden opgegeven. |

9.12 | Waarvan: kolenliquefactie Schalieolie en andere afgeleide producten van liquefactie moeten overeenkomstig hoofdstuk 4 van deze bijlage worden opgegeven. |

9.13 | Waarvan: voor gemengd aardgas De hoeveelheden steenkoolgassen die met aardgas worden gemengd. |

9.14 | Waarvan: niet elders vermeld - omzetting |

1.2.2. Sector energie

1 | Totaal sector energie |

1.1 | Waarvan: elektriciteits-, warmtekracht- en warmtecentrales |

1.2 | Waarvan: kolenmijnen |

1.3 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales |

1.4 | Waarvan: cokesovens |

1.5 | Waarvan: bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales |

1.6 | Waarvan: gasfabrieken |

1.7 | Waarvan: hoogovens |

1.8 | Waarvan: aardolieraffinaderijen |

1.9 | Waarvan: kolenliquefactie |

1.10 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

2 | Distributieverliezen Verliezen bij het vervoer en de distributie, en bij het affakkelen van fabrieksgas. |

3 | Totaal eindverbruik |

4 | Totaal niet-energetisch gebruik |

4.1 | Waarvan: sectoren industrie, omzetting en energie Het niet-energetisch gebruik in alle subsectoren van de industrie, de sector omzetting en de sector energie, bv. steenkool die wordt gebruikt om methanol of ammoniak te maken. |

4.1.1 | Van 4.1, waarvan: in de petrochemische sector Niet-energetisch gebruik, bv. het gebruik van steenkool als grondstof voor meststoffen en andere petrochemische producten. |

4.2 | Waarvan: vervoer Niet-energetisch gebruik in alle subsectoren van het vervoer. |

4.3 | Waarvan: overige sectoren Niet-energetisch gebruik in commerciële en openbare diensten, woningen, de landbouw en in "Niet elders vermeld - overige". |

1.2.3. Specificatie van het eindgebruik van de energie

1 | Finaal energieverbruik |

2 | Industrie |

2.1 | Waarvan: ijzer en staal |

2.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

2.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

2.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

2.5 | Waarvan: transportmiddelen |

2.6 | Waarvan: machines |

2.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

2.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

2.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

2.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

2.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

2.12 | Waarvan: textiel en leder |

2.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

3 | Vervoer |

3.1 | Waarvan: spoor |

3.2 | Waarvan: binnenlandse scheepvaart |

3.3 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld - overige |

1.2.4. In- en uitvoer

Invoer naar land van oorsprong en uitvoer naar land van bestemming.

Niet van toepassing op turf, gascokes, fabrieksgas, cokesovengas, hoogovengas en oxystaalovengas.

1.2.5. Inputs bij zelfopwekkers van elektriciteit en warmte

Inputs bij zelfopwekkers van elektriciteit en warmte moeten afzonderlijk worden opgegeven voor elektriciteitscentrales, warmtekrachtcentrales en warmtecentrales.

Deze inputs bij zelfopwekkers worden uitgesplitst naar hoofdactiviteit volgens onderstaande tabel:

1 | Totaal sector energie |

1.1 | Waarvan: kolenmijnen |

1.2 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales |

1.3 | Waarvan: cokesovens |

1.4 | Waarvan: bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales |

1.5 | Waarvan: gasfabrieken |

1.6 | Waarvan: hoogovens |

1.7 | Waarvan: aardolieraffinaderijen |

1.8 | Waarvan: kolenliquefactie |

1.9 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

2 | Industrie |

2.1 | Waarvan: ijzer en staal |

2.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

2.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

2.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

2.5 | Waarvan: transportmiddelen |

2.6 | Waarvan: machines |

2.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

2.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

2.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

2.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

2.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

2.12 | Waarvan: textiel en leder |

2.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

3 | Vervoer |

3.1 | Waarvan: spoor |

3.2 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld |

1.3. CALORISCHE WAARDEN

Van de in punt 1.1 vermelde energieproducten en de volgende hoofdaggregaten moeten de calorische bovenwaarde en onderwaarde worden opgegeven.

Niet van toepassing op fabrieksgas, cokesovengas, hoogovengas en oxystaalovengas.

1 | Productie |

2 | Invoer |

3 | Uitvoer |

4 | Gebruikt in cokesovens |

5 | Gebruikt in hoogovens |

6 | Gebruikt in elektriciteits-, warmtekracht- en warmtecentrales van producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben |

7 | Gebruikt in de industrie |

8 | Voor ander gebruik |

1.4. PRODUCTIE EN VOORRADEN IN KOLENMIJNEN

Alleen van toepassing op steenkool en bruinkool.

De volgende hoeveelheden moeten worden opgegeven:

1 | Ondergrondse productie |

2 | Bovengrondse productie |

3 | Uit andere bronnen |

4 | Voorraden aan het einde van de periode |

4.1 | Waarvan: voorraden in de mijnen |

1.5. MEETEENHEDEN

1 | Energiehoeveelheden | 103 ton Uitzondering: van gas (fabrieksgas, cokesovengas, hoogovengas, oxystaalovengas) wordt rechtstreeks de energie-inhoud in TJ gemeten (op basis van de calorische bovenwaarde). |

2 | Calorische waarden | MJ/ton |

1.6. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Niet van toepassing.

2. AARDGAS

2.1. ENERGIEPRODUCTEN

Deze gegevensverzameling is van toepassing op aardgas, waaronder in de ondergrond voorkomend gas, hetzij vloeibaar gemaakt of in gasvorm, dat hoofdzakelijk uit methaan bestaat.

Hieronder valt ook "niet-geassocieerd" gas afkomstig van velden die alleen gasvormige koolwaterstoffen produceren, "geassocieerd" gas dat wordt geproduceerd tezamen met ruwe aardolie, en methaan dat uit kolenmijnen of kolenlagen (mijngas) wordt gewonnen.

Hieronder vallen niet: gassen die ontstaan door de anaërobe afbraak van biomassa (bv. stortgas of rioolwaterzuiveringsgas) en fabrieksgas.

2.2. LIJST VAN AGGREGATEN

De volgende aggregaten moeten voor alle in het vorige punt vermelde energieproducten worden opgegeven, tenzij anders vermeld.

2.2.1. Sector voorziening en omzetting

Van de volgende aggregaten moeten de hoeveelheden in volume en energie-eenheden, met de calorische boven- en onderwaarde, worden opgegeven:

1. | Binnenlandse productie Alle droge, verkoopbare productie op het nationale grondgebied, met inbegrip van de offshoreproductie. De productie wordt gemeten na zuivering en extractie van NGL en zwavel. Hieronder vallen niet: verliezen bij de winning en hoeveelheden die opnieuw worden geïnjecteerd of worden geloosd of afgefakkeld. Hieronder vallen wel de hoeveelheden die worden gebruikt in de aardgasindustrie, bij de gaswinning, in pijpleidingen en in verwerkingsinstallaties. |

1.1 | Waarvan: geassocieerd gas Aardgas dat samen met ruwe aardolie wordt geproduceerd. |

1.2 | Waarvan: niet-geassocieerd gas Aardgas afkomstig van velden die alleen gasvormige koolwaterstoffen produceren. |

1.3 | Waarvan: mijngas Methaan uit kolenmijnen of kolenlagen dat via leidingen aan de oppervlakte wordt gebracht en in de mijn wordt verbruikt of via pijpleidingen naar verbruikers wordt gebracht. |

2 | Uit andere bronnen Brandstoffen die met aardgas worden gemengd en als mengsel worden verbruikt. |

2.1 | Waarvan: uit aardolieproducten LPG om de kwaliteit (bv. de warmte-inhoud) te verbeteren. |

2.2 | Waarvan: uit steenkool Fabrieksgas bestemd om met aardgas te worden gemengd. |

2.3 | Waarvan: uit duurzame bronnen Biogas bestemd om met aardgas te worden gemengd. |

3 | Invoer |

4 | Uitvoer |

5 | Internationale scheepsbunkers |

6 | Voorraadwijzigingen Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een negatief getal, een afname van de voorraad met een positief getal. |

7 | Brutoverbruik |

8 | Statistische verschillen De calorische waarden hoeven hier niet te worden opgegeven. |

9 | Terugwinbaar gas: begin- en eindvoorraden De hoeveelheden gas die in de loop van een input-outputcyclus beschikbaar zijn voor levering. Hieronder vallen ook terugwinbaar aardgas dat in speciale bergingen (uitgeputte gas- en olievelden, watervoerende lagen, zoutholten, combinaties daarvan, enz.) is opgeslagen en in vloeibare vorm opgeslagen aardgas. Kussengas valt hier niet onder. De calorische waarden hoeven hier niet te worden opgegeven. |

10. | Geloosd gas Het volume gas dat op de plaats van productie of in gasverwerkingsfabrieken in de lucht wordt geloosd. De calorische waarden hoeven hier niet te worden opgegeven. |

11. | Afgefakkeld gas Het volume gas dat op de plaats van productie of in gasverwerkingsfabrieken via fakkels wordt verbrand. De calorische waarden hoeven hier niet te worden opgegeven. |

12. | Totaal sector omzetting De hoeveelheden brandstoffen die worden gebruikt voor de primaire of secundaire omzetting van energie (bv. aardgas in elektriciteit) of voor omzetting in afgeleide energieproducten (bv. aardgas in methanol). |

12.1 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - elektriciteitscentrales |

12.2 | Waarvan: zelfopwekkers - elektriciteitscentrales |

12.3 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - warmtekrachtcentrales |

12.4 | Waarvan: zelfopwekkers - warmtekrachtcentrales |

12.5 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - warmtecentrales |

12.6 | Waarvan: zelfopwekkers - warmtecentrales |

12.7 | Waarvan: gasfabrieken |

12.8 | Waarvan: cokesovens |

12.9 | Waarvan: hoogovens |

12.10 | Waarvan: gas naar vloeistof De hoeveelheden aardgas die worden gebruikt als grondstof voor de omzetting in vloeistoffen, bv. de hoeveelheden brandstoffen die in het methanolproductieproces worden ingevoerd om in methanol te worden omgezet. |

12.11 | Waarvan: niet elders vermeld - omzetting |

2.2.2. Sector energie

1 | Totaal sector energie |

1.1 | Waarvan: kolenmijnen |

1.2 | Waarvan: olie- en gaswinning |

1.3 | Waarvan: inputs in aardolieraffinaderijen |

1.4 | Waarvan: cokesovens |

1.5 | Waarvan: hoogovens |

1.6 | Waarvan: gasfabrieken |

1.7 | Waarvan: elektriciteits-, warmtekracht- en warmtecentrales |

1.8 | Waarvan: liquefactie (LNG) en vergassing |

1.9 | Waarvan: gas naar vloeistof |

1.10 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

2 | Distributieverliezen Verliezen bij het vervoer en de distributie en verliezen uit pijpleidingen. |

2.2.3. Specificatie van het eindgebruik van de energie

Het verbruik van aardgas moet voor alle onderstaande aggregaten worden uitgesplitst in energetisch gebruik en (in voorkomend geval) niet-energetisch gebruik:

1 | Totaal eindverbruik Onder deze rubriek moeten het totale eindverbruik van energie en het non-energetische gebruik afzonderlijk worden opgegeven. |

2. | Vervoer |

2.1 | Waarvan: wegvervoer Hieronder vallen CNG en biogas. |

2.1.1 | Waarvan: biogasfractie in het wegvervoer |

2.2 | Waarvan: vervoer door pijpleidingen |

2.3 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

3 | Industrie |

3.1 | Waarvan: ijzer en staal |

3.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

3.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

3.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

3.5 | Waarvan: transportmiddelen |

3.6 | Waarvan: machines |

3.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

3.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

3.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

3.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

3.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

3.12 | Waarvan: textiel en leder |

3.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld - overige |

2.2.4. In- en uitvoer

Zowel de hoeveelheden aardgas als het aandeel van LNG daarin moeten worden opgegeven, uitgesplitst naar land van oorsprong (voor invoer) en land van bestemming (voor uitvoer).

2.2.5. Inputs bij zelfopwekkers van elektriciteit en warmte

Inputs bij zelfopwekkers van elektriciteit en warmte moeten afzonderlijk worden opgegeven voor elektriciteitscentrales, warmtekrachtcentrales en warmtecentrales.

Het betreft inputs in de volgende installaties en activiteiten:

1 | Totaal sector energie |

1.1 | Waarvan: kolenmijnen |

1.2 | Waarvan: olie- en gaswinning |

1.3 | Waarvan: inputs in aardolieraffinaderijen |

1.4 | Waarvan: cokesovens |

1.5 | Waarvan: gasfabrieken |

1.6 | Waarvan: hoogovens |

1.7 | Waarvan: liquefactie (LNG) en vergassing |

1.8 | Waarvan: gas naar vloeistof |

1.9 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

2 | Industrie |

2.1 | Waarvan: ijzer en staal |

2.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

2.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

2.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

2.5 | Waarvan: transportmiddelen |

2.6 | Waarvan: machines |

2.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

2.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

2.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

2.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

2.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

2.12 | Waarvan: textiel en leder |

2.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

3 | Vervoer |

3.1 | Waarvan: vervoer door pijpleidingen |

3.2 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld |

2.2.6. Gasopslagcapaciteit

1 | Naam Naam van de plaats van de opslagfaciliteit |

2 | Type Type opslag, bv. uitgeput gasveld, zoutcaverne enz. |

3 | Werkvolume Totale gasopslagcapaciteit na aftrek van het kussengas. Het kussengas is het totale volume gas dat permanent aanwezig moet zijn om voldoende druk in het ondergrondse reservoir te handhaven en gedurende de hele outputcyclus een voldoende productie te kunnen leveren. |

4 | Piekoutput Maximale gasproductie uit de opslag in kwestie, in %. |

2.3. MEETEENHEDEN

1 | Energiehoeveelheden | Tenzij anders vermeld, wordt van hoeveelheden aardgas de energie-inhoud in TJ opgegeven, op basis van de calorische bovenwaarde. Volumes worden opgegeven in 106 m3 onder standaardomstandigheden (15 °C, 101,325 kPa). |

2 | Calorische waarden | KJ/m3, onder standaardomstandigheden (15 °C, 101,325 kPa). |

3 | Werkvolume | 106 m3, onder standaardomstandigheden (15 °C, 101,325 kPa). |

4 | Piekoutput | 106 m3/dag, onder standaardomstandigheden (15 °C, 101,325 kPa). |

2.4. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Niet van toepassing.

3. ELEKTRICITEIT EN WARMTE

3.1. ENERGIEPRODUCTEN

Dit hoofdstuk betreft warmte en elektriciteit

3.2. LIJST VAN AGGREGATEN

De volgende aggregaten moeten voor alle in het vorige punt vermelde energieproducten worden opgegeven, tenzij anders vermeld.

Wanneer een term niet in dit hoofdstuk wordt toegelicht, is de toelichting in bijlage A van toepassing. Voor de energieproducten die onder vaste fossiele brandstoffen, fabrieksgas, aardgas, aardolie, aardolieproducten, duurzame energie en energie uit afval vallen, gelden de in de hoofdstukken 1, 2, 4 en 5 vermelde definities en eenheden.

3.2.1. Sector voorziening en omzetting

Voor aggregaten van elektriciteit en warmte in dit hoofdstuk gelden de volgende definities:

- Bruto-elektriciteitsproductie: de som van de elektrische energie die door alle generatoraggregaten in kwestie wordt geproduceerd (inclusief pompaccumulatie), gemeten aan de uitgang van de hoofdgeneratoren.

- Brutowarmteproductie: de totale hoeveelheid warmte die door de inrichting wordt geproduceerd; dit omvat de warmte van warme vloeistoffen die voor bv. vloerverwarming en verwarmingssystemen met vloeibare brandstof in de inrichting worden gebruikt, verliezen bij de warmte-uitwisseling in de inrichting of het netwerk, en warmte van chemische processen die als primaire energievorm worden gebruikt.

- Netto-elektriciteitsproductie: de bruto-elektriciteitsproductie verminderd met het elektriciteitsverbruik van de productie-installaties en met de verliezen in de hoofdtransformatoren.

- Nettowarmteproductie: de warmte die aan het distributiesysteem wordt geleverd, zoals vastgesteld door metingen van de uitgaande en retourstromen.

De aggregaten in de volgende tabel moeten afzonderlijk worden opgegeven voor producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben en zelfopwekkers. Voor de volgende aggregaten moet binnen deze twee categorieën centrales de bruto- en netto-elektriciteits- en warmteproductie in voorkomend geval afzonderlijk worden opgegeven voor elektriciteitscentrales, warmtekrachtcentrales en warmtecentrales:

1. | Totale productie |

1.1 | Waarvan: kernenergie |

1.2 | Waarvan: waterkracht |

1.2.1 | Waarvan: aandeel waterkracht uit pompaccumulatie |

1.3 | Waarvan: geothermische energie |

1.4 | Waarvan: zonne-energie |

1.5 | Waarvan: getijden-, golf- en oceaanenergie |

1.6 | Waarvan: windenergie |

1.7 | Waarvan: brandstoffen Brandstoffen die kunnen ontbranden of branden, d.w.z. met zuurstof reageren en daarbij een aanzienlijke hoeveelheid warmte creëren, en rechtstreeks worden verbrand om elektriciteit en/of warmte op te wekken. |

1.8 | Waarvan: warmtepompen Warmteoutput van warmtepompen, alleen wanneer de warmte aan derden wordt verkocht (d.w.z. wanneer de productie in de sector omzetting plaatsvindt) |

1.9 | Waarvan: elektrische ketels Hoeveelheden warmte afkomstig van elektrische ketels, wanneer de output aan derden wordt verkocht |

1.10 | Waarvan: warmte van chemische processen Warmte afkomstig van processen zonder input van energie, bv. chemische reacties Warmte afkomstig van door energie aangedreven processen valt hier niet onder en moet worden opgegeven als uit de desbetreffende brandstof geproduceerde warmte. |

1.11 | Waarvan: overige bronnen - elektriciteit (specificeren) |

De in de volgende tabel vermelde aggregaten moeten als totalen worden opgegeven, in voorkomend geval afzonderlijk voor elektriciteit en warmte. Voor de drie eerste aggregaten in de tabel moeten de hoeveelheden worden berekend op basis van de in de vorige tabel opgegeven waarden, en daarmee overeenstemmen.

1. | Totale brutoproductie |

2. | Eigen gebruik per installatie |

3. | Totale nettoproductie |

4. | Invoer Zie ook de toelichting in punt 5, "Uitvoer" |

5. | Uitvoer Hoeveelheden elektriciteit worden geacht te zijn in- of uitgevoerd wanneer zij de politieke grenzen van het land hebben overschreden, ongeacht of zij al dan niet zijn in- of uitgeklaard. Indien elektriciteit via een land wordt doorgevoerd, moet de hoeveelheid onder zowel invoer als uitvoer worden opgegeven. |

6. | Gebruikt voor warmtepompen |

7. | Gebruikt voor elektrische stoomketels |

8. | Gebruikt voor pompaccumulatie |

9. | Gebruikt voor elektriciteitsproductie |

10. | Geleverde energie Voor elektriciteit: de som van de nettoproductie van elektrische energie die door alle centrales in het land wordt geleverd, verminderd met de hoeveelheid die tegelijk wordt gebruikt voor warmtepompen, elektrische stoomketels en pompen, en verminderd/vermeerderd met de uitvoer/invoer naar/uit het buitenland. Voor warmte: de som van de nettowarmteproductie voor verkoop van alle centrales in het land, verminderd met de warmte die voor elektriciteitsproductie wordt gebruikt, en verminderd/vermeerderd met de uitvoer/invoer naar/uit het buitenland. |

11. | Verliezen bij transmissie en distributie Alle verliezen bij het vervoer en de distributie van elektrische energie en warmte. Voor elektriciteit omvat dit verliezen in transformatoren die niet als integraal deel van de centrales worden beschouwd. |

12. | Totaal verbruik (berekend) |

13. | Statistisch verschil |

14. | Totaal verbruik (waargenomen) |

De elektriciteit, de verkochte warmte en de gebruikte hoeveelheden brandstoffen, met de desbetreffende totale energie (op basis van de calorische onderwaarde, behalve voor aardgas, waarvoor wordt uitgegaan van de calorische bovenwaarde), die voortkomen uit de brandstoffen in de volgende tabel, moeten afzonderlijk worden opgegeven voor producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben en zelfopwekkers. Binnen deze twee categorieën opwekkers moet de elektriciteits- en warmteproductie in voorkomend geval worden uitgesplitst in elektriciteitscentrales, warmtekrachtcentrales en warmtecentrales.

1. | Vaste fossiele brandstoffen en fabrieksgas |

1.1 | Antraciet |

1.2 | Cokeskool |

1.3 | Andere bitumineuze kool |

1.4 | Subbitumineuze kool |

1.5 | Bruinkool |

1.6 | Turf |

1.7 | Steenkoolbriketten |

1.8 | Cokesovencokes |

1.9 | Gascokes |

1.10 | Koolteer |

1.11 | Bruinkoolbriketten |

1.12 | Fabrieksgas |

1.13 | Cokesovengas |

1.14 | Hoogovengas |

1.15 | Oxystaalovengas |

2 | Aardolie en aardolieproducten |

2.1 | Ruwe aardolie |

2.2 | NGL |

2.3 | Raffinaderijgas |

2.4 | LPG |

2.5 | Nafta |

2.6 | Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype |

2.7 | Andere kerosine |

2.8 | Gasolie/dieselolie |

2.9 | Zware stookolie |

2.10 | Bitumen (met inbegrip van orimulsion) |

2.11 | Petroleumcokes |

2.12 | Overige aardolieproducten |

3 | Aardgas |

4 | Duurzame energie en energie uit afval: |

4.1 | Industrieel afval (niet-duurzaam) |

4.2 | Gemeentelijk afval (duurzaam) |

4.3 | Gemeentelijk afval (niet-duurzaam) |

4.4 | Hout, houtafval en ander vast afval |

4.5 | Stortgas |

4.6 | Rioolwaterzuiveringsgas |

4.7 | Overig biogas |

4.8 | Vloeibare biobrandstoffen |

3.2.2. Elektriciteits- en warmteverbruik in de sector energie

1. | Totaal sector energie Hieronder vallen niet: eigen gebruik door de centrale en gebruik voor pompaccumulatie, warmtepompen en elektrische ketels. |

1.1 | Waarvan: kolenmijnen |

1.2 | Waarvan: olie- en gaswinning |

1.3 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales |

1.4 | Waarvan: cokesovens |

1.5 | Waarvan: bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales |

1.6 | Waarvan: gasfabrieken |

1.7 | Waarvan: hoogovens |

1.8 | Waarvan: aardolieraffinaderijen |

1.9 | Waarvan: nucleaire industrie |

1.10 | Waarvan: kolenliquefactie-installaties |

1.11 | Waarvan: liquefactie- (LNG) en vergassingsinstallaties |

1.12 | Waarvan: vergassingsinstallaties (biogas) |

1.13 | Waarvan: gas naar vloeistof |

1.14 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

3.2.3. Specificatie van het eindgebruik van de energie

1 | Industrie |

1.1 | Waarvan: ijzer en staal |

1.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

1.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

1.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

1.5 | Waarvan: transportmiddelen |

1.6 | Waarvan: machines |

1.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

1.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

1.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

1.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

1.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

1.12 | Waarvan: textiel en leder |

1.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

2 | Vervoer |

2.1 | Waarvan: spoor |

2.2 | Waarvan: vervoer door pijpleidingen |

2.3 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

3 | Woningen |

4 | Commerciële en openbare diensten |

5 | Land- en bosbouw |

6 | Visserij |

7 | Niet elders vermeld - overige |

3.2.4. In- en uitvoer

In- en uitvoer van energiehoeveelheden elektriciteit en warmte, uitgesplitst naar land.

3.2.5. Netto-elektriciteitsproductie en nettowarmteproductie van zelfopwekkers

De netto-elektriciteitsproductie en de nettowarmteproductie van zelfopwekkers moeten voor de volgende installaties en activiteiten worden uitgesplitst in warmtekrachtcentrales, elektriciteitscentrales en warmtecentrales:

1 | Totaal sector energie |

1.1 | Waarvan: kolenmijnen |

1.2 | Waarvan: olie- en gaswinning |

1.3 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales |

1.4 | Waarvan: cokesovens |

1.5 | Waarvan: bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales |

1.6 | Waarvan: gasfabrieken |

1.7 | Waarvan: hoogovens |

1.8 | Waarvan: aardolieraffinaderijen |

1.9 | Waarvan: kolenliquefactie-installaties |

1.10 | Waarvan: liquefactie- (LNG) en vergassingsinstallaties |

1.11 | Waarvan: vergassingsinstallaties (biogas) |

1.12 | Waarvan: gas naar vloeistof |

1.13 | Waarvan: houtskoolproductie-installaties |

1.14 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

2 | Alle andere sectoren: dezelfde lijst van aggregaten als in 3.2.3, "Specificatie van het eindgebruik van de energie" |

3.2.6. Inputs bij zelfopwekkers

Inputs bij zelfopwekkers moeten worden uitgesplitst in elektriciteitscentrales, warmtekrachtcentrales en warmtecentrales.

1.) De hoeveelheden vaste brandstoffen en fabrieksgas die door zelfopwekkers worden gebruikt, moeten worden opgegeven voor de volgende energieproducten: antraciet, cokeskool, andere bitumineuze kool, subbitumineuze kool, bruinkool, turf, steenkoolbriketten, cokesovencokes, gascokes, koolteer, bruinkool- en turfbriketten, fabrieksgas, cokesovengas, hoogovengas en oxystaalovengas. De input moeten worden opgegeven voor de volgende installaties en activiteiten:

1 | Totaal sector energie |

1.1 | Waarvan: kolenmijnen |

1.2 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales |

1.3 | Waarvan: cokesovens |

1.4 | Waarvan: bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales |

1.5 | Waarvan: gasfabrieken |

1.6 | Waarvan: hoogovens |

1.7 | Waarvan: aardolieraffinaderijen |

1.8 | Waarvan: kolenliquefactie |

1.9 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

2 | Industrie |

2.1 | Waarvan: ijzer en staal |

2.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

2.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

2.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

2.5 | Waarvan: transportmiddelen |

2.6 | Waarvan: machines |

2.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

2.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

2.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

2.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

2.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

2.12 | Waarvan: textiel en leder |

2.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

3 | Vervoer |

3.1 | Waarvan: spoor |

3.2 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld |

2.) De hoeveelheden aardolieproducten die door zelfopwekkers worden gebruikt, moeten worden opgegeven voor de volgende energieproducten: ruwe aardolie, NGL, raffinaderijgas, LPG, nafta, reactiemotorbrandstof van het kerosinetype, andere kerosine, gasolie/dieselolie, zware stookolie, bitumen (met inbegrip van orimulsion), petroleumcokes en andere aardolieproducten. De input moeten worden opgegeven voor de volgende installaties en activiteiten:

1 | Totaal sector energie |

1.1 | Waarvan: kolenmijnen |

1.2 | Waarvan: olie- en gaswinning |

1.3 | Waarvan: cokesovens |

1.4 | Waarvan: hoogovens |

1.5 | Waarvan: gasfabrieken |

1.6 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

2 | Industrie |

2.1 | Waarvan: ijzer en staal |

2.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

2.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

2.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

2.5 | Waarvan: transportmiddelen |

2.6 | Waarvan: machines |

2.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

2.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

2.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

2.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

2.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

2.12 | Waarvan: textiel en leder |

2.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

3 | Vervoer |

3.1 | Waarvan: vervoer door pijpleidingen |

3.2 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld |

3.) De hoeveelheden aardgas die door zelfopwekkers worden gebruikt, moeten worden opgegeven voor de volgende installaties en activiteiten:

1 | Totaal sector energie |

1.1 | Waarvan: kolenmijnen |

1.2 | Waarvan: olie- en gaswinning |

1.3 | Waarvan: inputs in aardolieraffinaderijen |

1.4 | Waarvan: cokesovens |

1.5 | Waarvan: gasfabrieken |

1.6 | Waarvan: hoogovens |

1.7 | Waarvan: liquefactie (LNG) en vergassing |

1.8 | Waarvan: gas naar vloeistof |

1.9 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

2 | Industrie |

2.1 | Waarvan: ijzer en staal |

2.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

2.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

2.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

2.5 | Waarvan: transportmiddelen |

2.6 | Waarvan: machines |

2.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

2.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

2.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

2.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

2.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

2.12 | Waarvan: textiel en leder |

2.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

3 | Vervoer |

3.1 | Waarvan: vervoer door pijpleidingen |

3.2 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld |

4.) De hoeveelheden duurzame energie en energie uit afval die door zelfopwekkers worden gebruikt, moeten worden opgegeven voor de volgende energieproducten: geothermische energie, zonne-energie, industrieel afval (niet-duurzaam), gemeentelijk afval (duurzaam), gemeentelijk afval (niet-duurzaam), hout, houtafval en ander vast afval, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas, overig biogas en vloeibare biobrandstoffen. De input moeten worden opgegeven voor de volgende installaties en activiteiten:

1 | Totaal sector energie |

1.1 | Waarvan: vergassingsinstallaties |

1.2 | Waarvan: kolenmijnen |

1.3 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales |

1.4 | Waarvan: cokesovens |

1.5 | Waarvan: aardolieraffinaderijen |

1.6 | Waarvan: bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales |

1.7 | Waarvan: gasfabrieken |

1.8 | Waarvan: hoogovens |

1.9 | Waarvan: houtskoolproductie-installaties |

1.10 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

2 | Industrie |

2.1 | Waarvan: ijzer en staal |

2.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

2.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

2.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

2.5 | Waarvan: transportmiddelen |

2.6 | Waarvan: machines |

2.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

2.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

2.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

2.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

2.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

2.12 | Waarvan: textiel en leder |

2.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

3 | Vervoer |

3.1 | Waarvan: spoor |

3.2 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld |

3.3. STRUCTURELE GEGEVENS OVER ELEKTRICITEITS- EN WARMTEOPWEKKING

3.3.1. Netto maximaal elektrisch vermogen en piekbelasting

Het op te geven vermogen is het vermogen op 31 december van het jaar waarover verslag wordt uitgebracht.

Dit omvat het elektrische vermogen van zowel elektriciteits- als warmtekrachtcentrales.

Het netto maximaal elektrisch vermogen is de som van de netto maximumvermogens van alle afzonderlijke centrales gedurende een bepaalde periode. Hierbij wordt uitgegaan van een doorlopende exploitatie, in de praktijk vijftien uur of meer per dag. Onder netto maximaal vermogen wordt verstaan: het maximaal nuttig vermogen dat doorlopend aan het elektriciteitsnet kan worden geleverd wanneer de volledige installatie in bedrijf is. Onder piekbelasting wordt verstaan: de hoogste waarde van de stroom die wordt opgenomen of geleverd door een netwerk of een combinatie van netwerken in het land.

De volgende hoeveelheden moeten worden opgegeven voor producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben en voor zelfopwekkers:

1. | Totaal |

2. | Kernenergie |

3. | Waterkracht |

3.1 | Waarvan: pompaccumulatie |

4. | Geothermische energie |

5. | Zonne-energie |

6. | Getijden-, golf- en oceaanenergie |

7. | Windenergie |

8. | Brandstoffen |

8.1 | Waarvan: stoom |

8.2 | Waarvan: verbrandingsmotoren |

8.3 | Waarvan: gasturbines |

8.4 | Waarvan: gecombineerde cyclus |

8.5 | Waarvan: overige In voorkomend geval toelichten. |

De volgende hoeveelheden moeten alleen worden opgegeven voor producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben:

9. | Piekbelasting |

10. | Beschikbaar vermogen bij piekbelasting |

11. | Datum en tijdstip van de piekbelasting |

3.3.2. Netto maximaal elektrisch vermogen van brandstoffen

Het netto maximaal elektrisch vermogen van brandstoffen moet worden opgegeven voor producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben en voor zelfopwekkers, en worden uitgesplitst naar type centrale volgens onderstaande tabel. Voor alle soorten multibrandstofcentrales moet worden aangegeven welke soorten brandstof als voornaamste en als alternatieve brandstof worden gebruikt.

1. | Met één soort brandstof gestookte centrales |

1.1 | Gestookt met kolen of kolenproducten Hieronder valt ook het vermogen uit cokesovengas, hoogovengas en oxystaalovengas. |

1.2 | Gestookt met vloeibare brandstoffen Hieronder valt ook het vermogen uit raffinaderijgas. |

1.3 | Gestookt met aardgas Hieronder valt ook het vermogen uit fabrieksgas. |

1.4 | Gestookt met turf |

1.5 | Gestookt met duurzame brandstoffen en brandbaar afval |

2 | Multibrandstofcentrales, vast en vloeibaar |

3 | Multibrandstofcentrales, vast en aardgas |

4 | Multibrandstofcentrales, vloeibaar en aardgas |

5 | Multibrandstofcentrales, vast, vloeibaar en aardgas |

Onder multibrandstofcentrales worden alleen eenheden verstaan die doorlopend met meer dan één soort brandstof kunnen worden gestookt. Centrales met afzonderlijke eenheden die elk een verschillende soort brandstof gebruiken, moeten worden beschouwd als verschillende types met één soort brandstof gestookte centrales en aldus worden opgesplitst.

3.4. MEETEENHEDEN

1 | Energiehoeveelheden | Elektriciteit: GWh Warmte: TJ Vaste fossiele brandstoffen en fabrieksgas: de in hoofdstuk 1 van deze bijlage vermelde meeteenheden Aardgas: de in hoofdstuk 2 van deze bijlage vermelde meeteenheden Aardolie en aardolieproducten: de in hoofdstuk 4 van deze bijlage vermelde meeteenheden Duurzame energie en energie uit afval: de in hoofdstuk 5 van deze bijlage vermelde meeteenheden |

2 | Vermogen | Elektriciteitsopwekking: MWe Warmteopwekking: MWt |

3.5. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Aan Frankrijk is gedurende vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een afwijking toegestaan voor de rapportage over warmtegerelateerde aggregaten.

4. AARDOLIE EN AARDOLIEPRODUCTEN

4.1. ENERGIEPRODUCTEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de verzameling op al de volgende producten van toepassing:

Energieproduct | Definitie |

1 | Ruwe aardolie | Ruwe aardolie is een minerale olie van natuurlijke oorsprong die bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen en daarin voortkomende onzuiverheden zoals zwavel. Bestaat onder normale oppervlaktetemperatuur en -druk in vloeibare toestand en heeft zeer variabele fysieke kenmerken (dichtheid, viscositeit enz.). Hieronder valt ook condensaat dat bij de winning of de verwerking wordt teruggewonnen uit geassocieerd en niet-geassocieerd gas en dat met de commerciële ruwe aardolie wordt gemengd. |

2 | NGL | NGL (aardgascondensaten) zijn vloeibare of vloeibaar gemaakte koolwaterstoffen die in separatoren of gasverwerkingsfabrieken uit aardgas worden teruggewonnen. NGL omvat ethaan, propaan, butaan (gewoon en isobutaan), (iso)pentaan en hogere koolwaterstoffen (soms aardgasbenzine of condensaat genoemd). |

3 | Raffinagegrondstoffen | Raffinagegrondstoffen zijn verwerkte aardolie (bv. direct door destillatie verkregen stookolie en vacuümgasolie), die bestemd is voor verdere verwerking, met uitzondering van menging. Bij deze verdere verwerking worden de raffinagegrondstoffen omgezet in een of meer componenten en/of afgewerkte producten. Deze definitie omvat ook producten die de petrochemische industrie terugzendt naar de raffinage-industrie (bv. pyrolysebenzine, C4-fracties en gasolie- en stookoliefracties). |

4 | Additieven/ oxygenaten | Additieven zijn niet-koolwaterstofverbindingen die aan een product worden toegevoegd of ermee worden gemengd om de brandstofeigenschappen ervan (octaan- of cetaangetal, koude-eigenschappen enz.) te wijzigen: . oxygenaten, zoals alcoholen (methanol, ethanol), ethers (bv. MTBE (methyl-tertiair-butylether), ETBE (ethyl-tertiair-butylether), TAME (tertiair-amyl-methylether); . esters (bv. koolzaad- en dimethylester); . chemische verbindingen (bv. TML, TEL en detergenten). NB: de in deze categorie vermelde hoeveelheden additieven/oxygenaten (alcoholen, ethers, esters en andere chemische verbindingen) moeten betrekking hebben op de hoeveelheden die bestemd zijn om met brandstoffen te worden gemengd of als brandstof te worden gebruikt. |

4.1 | Waarvan: biobrandstoffen | Biobenzine en biodiesel. De definities van hoofdstuk 5, "Duurzame energie en energie uit afval", zijn van toepassing. De in deze categorie vermelde hoeveelheden vloeibare biobrandstoffen hebben enkel betrekking op het volume biobrandstoffen, niet op het totale volume van mengsels van andere vloeistoffen met biobrandstoffen. Hieronder valt niet de handel in niet met transportbrandstoffen gemengde biobrandstoffen (d.w.z. zuivere biobrandstoffen); deze moeten overeenkomstig hoofdstuk 5 worden opgegeven. Biobrandstoffen die gemengd met transportbrandstoffen worden verkocht, moeten worden opgegeven onder het desbetreffende product, met vermelding van het aandeel biobrandstof. |

5 | Andere koolwaterstoffen | Synthetische ruwe olie uit teerzand, schalieolie enz., vloeistoffen uit de liquefactie van kolen (zie hoofdstuk 1), output van vloeistoffen uit de omzetting van aardgas in benzine (zie hoofdstuk 2), waterstof en geëmulgeerde oliën (bv. orimulsion). Hieronder valt niet de productie van olieschalie, die onder hoofdstuk 1 moet worden opgegeven. De productie van schalieolie (secundair product) moet worden opgegeven als "Uit andere bronnen" in de categorie "Andere koolwaterstoffen". |

6 | Raffinaderijgas (niet vloeibaar gemaakt) | Raffinaderijgas is een mengsel van niet-condenseerbare gassen, voornamelijk waterstof, methaan, ethaan en alkenen, die worden verkregen bij de destillatie van ruwe aardolie of bij de behandeling van aardolieproducten (bv. kraken) in raffinaderijen. Hieronder vallen ook gassen die terugkomen uit de petrochemische industrie. |

7 | Ethaan | Van nature gasvormige, niet-vertakte koolwaterstof (C2H6) die uit aardgas en raffinaderijgas wordt geëxtraheerd. |

8 | LPG | LPG bestaat uit lichte paraffinehoudende koolwaterstoffen afkomstig van raffinaderijprocessen, de stabilisatie van ruwe aardolie en aardgasverwerkingsfabrieken. LPG bestaat voornamelijk uit propaan (C3H8), butaan (C4Hl0) of een combinatie daarvan. LPG kan ook propyleen, butyleen, isopropyleen en isobutyleen bevatten. LPG wordt gewoonlijk onder druk vloeibaar gemaakt voor vervoer en opslag. |

9 | Nafta | Nafta is een grondstof voor de petrochemische industrie (bv. de vervaardiging van ethyleen of aromaten) of voor de productie van benzine door reforming of isomerisatie in de raffinaderij. Nafta omvat producten met een kooktraject tussen 30 en 210 °C. |

10 | Motorbenzine | Motorbenzine bestaat uit een mengsel van lichte koolwaterstoffen met een kooktraject tussen 35 en 215 °C. Motorbenzine wordt gebruikt als brandstof voor vonkontstekingsmotoren in landvoertuigen. Motorbenzine kan additieven, oxygenaten en octaanverhogende stoffen, waaronder loodverbindingen zoals TEL en TML, bevatten. Hieronder vallen ook mengproducten voor motorbenzine (met uitzondering van additieven/oxygenaten), bv. alkylaten, isomeraat en reformaat en kraakbenzine bestemd om als afgewerkte motorbenzine te worden gebruikt. |

10.1 | Waarvan: biobenzine | De definities van hoofdstuk 5, "Duurzame energie en energie uit afval" zijn van toepassing. |

11 | Vliegtuigbenzine | Speciaal voor vliegtuigzuigermotoren gemaakte motorbrandstof met een aan de motor aangepast octaangetal, een vriespunt van -60 °C en een kooktraject dat gewoonlijk tussen 30 en 180 °C ligt. |

12 | Lichte reactiemotorbrandstof (van het naftatype of JP4) | Hieronder vallen alle lichte koolwaterstofoliën die in vliegtuigturbinemotoren worden gebruikt, met een kooktraject tussen 100 en 250 °C. Deze worden verkregen door kerosine zodanig met benzine of nafta te mengen dat het gehalte aan aromaten (in volume) niet meer dan 25% bedraagt en de dampspanning 13,7 à 20,6 kPa bedraagt. |

13 | Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype | Destillaat dat voor vliegtuigturbinemotoren wordt gebruikt. Het heeft dezelfde destillatiekarakteristieken tussen 150 en 300 °C (gewoonlijk niet boven 250 °C) en hetzelfde vlampunt als kerosine. Daarnaast heeft dit product bepaalde specificaties (bv. vriespunt) die door de International Air Transport Association (IATA) worden vastgesteld. Hieronder vallen ook mengproducten voor kerosine. |

14 | Andere kerosine | Geraffineerd petroleumdestillaat dat in andere sectoren dan de luchtvaart wordt gebruikt. Het kooktraject ligt tussen 150 en 300 °C. |

15 | Gasolie/ dieselolie | Gasolie/dieselolie is voornamelijk een tussendestillaat met een kooktraject tussen 180 en 380 °C. Hieronder vallen ook mengproducten. Afhankelijk van het gebruik zijn er verschillende soorten beschikbaar: |

15.1 | Waarvan: transportdiesel | Dieselolie voor dieselmotoren met compressieontsteking in wegvoertuigen (personenauto's, vrachtwagens enz.), gewoonlijk met een laag zwavelgehalte. |

15.1.1 | Van 15.1, waarvan: biodiesel | De definities van hoofdstuk 5, "Duurzame energie en energie uit afval", zijn van toepassing. |

15.2 | Waarvan: gasolie voor verwarming en andere gasolie | Lichte stookolie voor industrieel en commercieel gebruik, mariene diesel en diesel voor het spoorwegverkeer en andere gasoliën, waaronder zware gasoliën met een kooktraject tussen 380 en 540 °C die als grondstoffen voor de petrochemische industrie worden gebruikt. |

16 | Stookolie | Alle overblijvende (zware) stookoliën (inclusief die verkregen door menging). De kinematische viscositeit bedraagt meer dan 10 cSt bij 80 °C. Het vlampunt ligt steeds boven 50 °C en de dichtheid bedraagt steeds meer dan 0,90 kg/l. |

16.1 | Waarvan: laag zwavelgehalte | Zware stookolie met een zwavelgehalte van minder dan 1%. |

16.2 | Waarvan: hoog zwavelgehalte | Zware stookolie met een zwavelgehalte van 1% of meer. |

17 | White spirit en SBP | Geraffineerde tussendestillaten met een kooktraject zoals nafta en kerosine. Deze worden als volgt onderverdeeld: - kookpuntbenzine (SBP): lichte oliën met een kooktraject tussen 30 en 200 °C. Er zijn 7 à 8 soorten kookpuntbenzine, afhankelijk van het precieze kooktraject. De soorten worden gedefinieerd volgens het temperatuurverschil tussen het 5%- en het 90%-destillatiepunt (niet meer dan 60 °C); - white spirit: kookpuntbenzine met een vlampunt boven 30 °C en een kooktraject tussen 135 en 200 °C. |

18 | Smeermiddelen | Koolwaterstoffen die van bijproducten van destillatie worden gemaakt. Ze worden voornamelijk gebruikt om de wrijving tussen contactvlakken te verminderen. Hieronder vallen alle soorten smeerolie, van spindelolie tot cilinderolie, en oliën die worden gebruikt in vetten, motorolie en alle soorten smeeroliegrondstoffen. |

19 | Bitumen | Vaste, halfvaste of viskeuze koolwaterstof met een colloïdale structuur, met een bruine tot zwarte kleur, die wordt verkregen als residu bij de destillatie van ruwe aardolie, bij de vacuümdestillatie van olieresiduen van atmosferische destillatie. Bitumen wordt vaak ook asfalt genoemd en wordt voornamelijk gebruikt voor wegenbouw en als dakbedekking. Hieronder vallen ook vloeibitumen en cutbackbitumen. |

20 | Paraffinewassen | Dit zijn verzadigde alifatische koolwaterstoffen. Dit soort wassen zijn residuen die worden gewonnen bij het deparaffineren van smeeroliën. Ze hebben een kristallijne structuur die naar gelang van de soort min of meer fijn is. De voornaamste kenmerken zijn: kleurloos, reukloos en doorschijnend, met een smeltpunt boven 45 °C. |

21 | Petroleumcokes | Zwart vast bijproduct dat voornamelijk wordt verkregen door kraken en carboniseren van grondstoffen op basis van aardolie, residuen van vacuümdestillatie, en teer en pek van processen zoals vertraagde en fluïde verkooksing. Petroleumcokes bestaat hoofdzakelijk uit koolstof (90 à 95%) en heeft een laag asgehalte. Petroleumcokes wordt gebruikt als grondstof in cokesovens in de staalindustrie, voor verwarming, voor de vervaardiging van elektroden en voor de productie van chemicaliën. De twee belangrijkste soorten zijn "groene cokes" en "gecalcineerde cokes". Hieronder valt ook "katalysatorcokes", dat zich tijdens het raffinageproces op de katalysators afzet; dit soort cokes is niet terugwinbaar en wordt gewoonlijk als raffinaderijbrandstof verbrand. |

22 | Overige producten | Alle niet uitdrukkelijk hierboven vermelde producten, bv. teer en zwavel. Hieronder vallen aromaten (bv. BTX - benzeen, tolueen en xyleen) en alkenen (bv. propyleen) die in raffinaderijen worden geproduceerd. |

4.2. LIJST VAN AGGREGATEN

De volgende aggregaten moeten voor alle in het vorige punt vermelde energieproducten worden opgegeven, tenzij anders vermeld.

4.2.1. Sector voorziening en omzetting

De volgende tabel is alleen van toepassing op ruwe aardolie, NGL, raffinagegrondstoffen, additieven, biobrandstoffen en andere koolwaterstoffen:

1. | Binnenlandse productie Niet van toepassing op raffinagegrondstoffen en biobrandstoffen. |

2 | Uit andere bronnen Additieven, biobrandstoffen en andere koolwaterstoffen waarvan de productie reeds in andere brandstofbalansen is opgenomen. Niet van toepassing op ruwe aardolie, NGL en raffinagegrondstoffen. |

2.1 | Waarvan: uit kolen Hieronder vallen in kolenliquefactie-installaties geproduceerde vloeistoffen en vloeibare outputs van cokesovens. |

2.2 | Waarvan: uit aardgas Voor de vervaardiging van synthetische benzine kan aardgas als grondstof nodig zijn. De hoeveelheid gas voor de vervaardiging van methanol wordt overeenkomstig hoofdstuk 2 opgegeven, de ontvangen hoeveelheid methanol onder dit punt. |

2.3 | Waarvan: uit duurzame bronnen Hieronder vallen biobrandstoffen bestemd om met transportbrandstoffen te worden gemengd. De productie wordt opgegeven overeenkomstig hoofdstuk 5, de hoeveelheden bestemd om te worden gemengd onder dit punt. |

3 | Backflows uit de petrochemische sector Afgewerkte producten of halffabrikaten die van de eindgebruikers teruggaan naar de raffinaderijen om te worden verwerkt, gemengd of verkocht. Het gaat gewoonlijk om bijproducten van de petrochemische productie. Alleen van toepassing op raffinagegrondstoffen. |

4 | Overgeboekte producten Ingevoerde aardolieproducten die worden heringedeeld als grondstoffen voor verdere verwerking in de raffinaderij en die niet aan de eindgebruiker worden verkocht. Alleen van toepassing op raffinagegrondstoffen. |

5 | In- en uitvoer Hieronder vallen de hoeveelheden ruwe aardolie en aardolieproducten die in het kader van verwerkingsovereenkomsten (voor andermans rekening) worden in- of uitgevoerd. Voor ruwe olie en NGL moet het land van eerste oorsprong worden vermeld; voor raffinagegrondstoffen en afgewerkte producten het laatste land van verzending. Hieronder vallen ook vloeibare gassen (bv. LPG) die bij de verdamping van ingevoerd LNG worden gewonnen, en aardolieproducten die rechtstreeks door de petrochemische industrie worden in- of uitgevoerd. NB: de in- of uitvoer van ethanol (opgegeven in de kolom Additieven/oxygenaten) moet betrekking hebben op de hoeveelheden die bestemd zijn om als brandstof te worden gebruikt. De heruitvoer van ruwe aardolie voor verwerking in zones onder douanetoezicht moet worden opgegeven als uitvoer van het product van het verwerkende land naar de eindbestemming. |

6 | Rechtstreeks gebruik Ruwe aardolie, NGL, additieven en oxygenaten (en het aandeel biobrandstoffen) en andere koolwaterstoffen die rechtstreeks worden gebruikt, zonder in aardolieraffinaderijen te worden verwerkt. Hieronder valt ook ruwe olie die wordt verbrand om elektriciteit op te wekken. |

7 | Voorraadwijzigingen Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een negatief getal, een afname van de voorraad met een positief getal. |

8 | Berekende inslag van raffinaderijen De totale berekende hoeveelheid producten die in het raffinageproces worden gebracht. Hieronder wordt verstaan: Binnenlandse productie + Uit andere bronnen + Backflows uit de industrie + Overgeboekte producten + Invoer - Uitvoer - Rechtstreeks gebruik + Voorraadwijzigingen |

9 | Statistische verschillen Hieronder wordt verstaan: Berekende inslag van raffinaderijen - Waargenomen inslag van raffinaderijen |

10 | Waargenomen inslag van raffinaderijen De gemeten hoeveelheden die door raffinaderijen zijn ingeslagen. |

11 | Verliezen bij de raffinage Hieronder wordt verstaan: Waargenomen inslag van raffinaderijen - Bruto output van raffinaderijen. Gedurende het destillatieproces kunnen zich verliezen voordoen door verdamping. De vermelde verliezen zijn positief. Toename in volume is mogelijk, toename in massa niet. |

12 | Totale begin- en eindvoorraden op het nationale grondgebied Alle voorraden op het nationale grondgebied, waaronder voorraden van de staat, grote consumenten en opslagmaatschappijen, voorraden aan boord van binnenkomende zeeschepen, voorraden in zones onder douanetoezicht en voorraden die voor anderen worden bijgehouden, al dan niet in het kader van bilaterale overeenkomsten tussen staten. Met begin- en eindvoorraad wordt de voorraad op de eerste, respectievelijk de laatste dag van de verslagperiode bedoeld. |

13 | Onderste verbrandingswaarde Productie, invoer en uitvoer en algemeen gemiddelde. |

De volgende tabel is alleen van toepassing op afgewerkte producten (raffinaderijgas, ethaan, LPG, nafta, motorbenzine, vliegtuigbenzine, lichte reactiemotorbrandstof, reactiemotorbrandstof van het kerosinetype, andere kerosine, gasolie/dieselolie, laagzwavelige en hoogzwavelige brandstof, white spirit en SBP, smeermiddelen, bitumen, paraffine, petroleumcokes en overige producten). Ruwe aardolie en NGL die rechtstreeks worden verbrand, moeten worden opgegeven als leveringen van afgewerkte producten en overboekingen tussen producten:

1 | Ontvangsten van primaire producten Hieronder vallen de hoeveelheden binnenlandse of ingevoerde ruwe aardolie (met inbegrip van condensaat) en binnenlandse NGL die rechtstreeks worden gebruikt, zonder in een aardolieraffinaderij te worden verwerkt, en de hoeveelheden backflows uit de petrochemische industrie die, hoewel ze geen primaire brandstoffen zijn, rechtstreeks worden gebruikt. |

2 | Bruto-output van de raffinaderijen Productie van afgewerkte producten in raffinaderijen en mengbedrijven. Hieronder vallen niet de verliezen bij de raffinage, maar wel de raffinaderijbrandstof. |

3 | Gerecycleerde producten Afgewerkte producten die, nadat ze al eens aan eindgebruikers zijn geleverd, een tweede maal in de handel worden gebracht (bv. gebruikte smeermiddelen die opnieuw worden verwerkt). Deze hoeveelheden moeten worden onderscheiden van de backflows uit de petrochemische sector. |

4 | Raffinaderijbrandstof Aardolieproducten die worden verbruikt ter ondersteuning van het functioneren van een raffinaderij. Hieronder vallen niet de producten die oliemaatschappijen buiten het raffinageproces gebruiken, bv. in bunkers of olietankers. Hieronder vallen wel de brandstoffen die in de raffinaderij worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en warmte die worden verkocht. |

4.1 | Waarvan: gebruikt voor elektriciteitsopwekking De hoeveelheden die worden gebruikt in elektriciteitscentrales in raffinaderijen. |

4.2 | Waarvan: gebruikt voor warmtekrachtkoppeling De hoeveelheden die worden gebruikt in warmtekrachtcentrales in raffinaderijen. |

5 | In- en uitvoer |

6 | Internationale scheepsbunkers |

7 | Overboekingen tussen producten Hoeveelheden die worden heringedeeld omdat de specificatie is veranderd of omdat zij met een ander product worden gemengd. Een negatieve vermelding voor een product wordt gecompenseerd door een of meer positieve vermeldingen voor een of meer andere producten en vice versa; het totale nettoresultaat moet nul zijn. |

8 | Overgeboekte producten Ingevoerde aardolieproducten die worden heringedeeld als grondstoffen voor verdere verwerking in de raffinaderij en die niet aan de eindgebruiker worden verkocht. |

9 | Voorraadwijzigingen Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een negatief getal, een afname van de voorraad met een positief getal. |

10 | Berekende bruto binnenlandse leveringen Hieronder wordt verstaan: Ontvangsten van primaire producten + Bruto-output van de raffinaderijen + Gerecycleerde producten - Raffinaderijbrandstof + Invoer - Uitvoer - Internationale scheepsbunkers + Overboekingen tussen producten - Overgeboekte producten + Voorraadwijzigingen |

11 | Statistisch verschil Hieronder wordt verstaan: Berekende bruto binnenlandse leveringen - Waargenomen bruto binnenlandse leveringen |

12 | Waargenomen bruto binnenlandse leveringen De waargenomen leveringen van afgewerkte aardolieproducten uit primaire bronnen (bv. raffinaderijen, mengbedrijven enz.) op de binnenlandse markt. Dit cijfer kan verschillen van het berekende cijfer, bv. door verschillen in dekking en/of verschillen in de definities van de verschillende rapportagesystemen. |

12.1 | Waarvan: brutoleveringen aan de petrochemische sector De hoeveelheden brandstoffen die aan de petrochemische sector worden geleverd. |

12.2 | Waarvan: energetisch gebruik in de petrochemische sector De hoeveelheden olie die worden gebruikt als brandstof voor petrochemische processen, bv. stoomkraken. |

12.3 | Waarvan: niet-energetisch gebruik in de petrochemische sector De hoeveelheden olie die in de petrochemische industrie worden gebruikt voor de productie van ethyleen, propyleen, butyleen, synthesegas, aromaten, butadieen en andere grondstoffen op basis van koolwaterstoffen in processen zoals stoomkraken, de vervaardiging van aromaten en stoomreforming. Hieronder vallen niet de hoeveelheden aardolie die als brandstof worden gebruikt. |

13 | Backflows uit de petrochemische sector naar raffinaderijen |

14 | Begin- en eindvoorraden Alle voorraden op het nationale grondgebied, waaronder voorraden van de staat, grote consumenten en opslagmaatschappijen, voorraden aan boord van binnenkomende zeeschepen, voorraden in zones onder douanetoezicht en voorraden die voor anderen worden bijgehouden, al dan niet in het kader van bilaterale overeenkomsten tussen staten. Met begin- en eindvoorraad wordt de voorraad op de eerste, respectievelijk de laatste dag van de verslagperiode bedoeld. |

15 | Voorraadwijzigingen bij openbare nutsbedrijven Voorraadwijzigingen bij openbare nutsbedrijven die niet elders onder Voorraden en Voorraadwijzigingen zijn vermeld. Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een negatief getal, een afname van de voorraad met een positief getal. Hieronder vallen in voorkomend geval ruwe aardolie en NGL die rechtstreeks worden verbrand. |

16 | Calorische onderwaarde van de bruto binnenlandse leveringen |

Wat de sector omzetting betreft, zijn de volgende aggregaten van toepassing op alle brandstoffen, exclusief raffinagegrondstoffen, additieven/oxygenaten, biobrandstoffen en andere koolwaterstoffen, maar inclusief brandstoffen voor niet-energetisch gebruik (petroleumcokes en andere, afzonderlijk op te geven):

1 | Totaal sector omzetting De totale hoeveelheden brandstoffen die worden gebruikt voor de primaire of secundaire omzetting van energie. |

1.1 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - elektriciteitscentrales |

1.2 | Waarvan: zelfopwekkers - elektriciteitscentrales |

1.3 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - warmtekrachtcentrales |

1.4 | Waarvan: zelfopwekkers - warmtekrachtcentrales |

1.5 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - warmtecentrales |

1.6 | Waarvan: zelfopwekkers - warmtecentrales |

1.7 | Waarvan: gasfabrieken en vergassingsinstallaties |

1.8 | Waarvan: gemengd aardgas |

1.9 | Waarvan: cokesovens |

1.10 | Waarvan: hoogovens |

1.11 | Waarvan: petrochemische industrie |

1.12 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales |

1.13 | Waarvan: niet elders vermeld - omzetting |

4.2.2. Sector energie

Wat de sector energie betreft, zijn de volgende aggregaten van toepassing op alle brandstoffen, exclusief raffinagegrondstoffen, additieven/oxygenaten, biobrandstoffen en andere koolwaterstoffen, maar inclusief brandstoffen voor niet-energetisch gebruik (petroleumcokes en andere, afzonderlijk op te geven):

1 | Totaal sector energie De totale hoeveelheden die in de sector energie als energie worden gebruikt. |

1.1 | Waarvan: kolenmijnen |

1.2 | Waarvan: olie- en gaswinning |

1.3 | Waarvan: cokesovens |

1.4 | Waarvan: hoogovens |

1.5 | Waarvan: gasfabrieken |

1.6 | Waarvan: krachtcentrales Elektriciteits-, warmtekracht- en warmtecentrales |

1.7 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

2 | Distributieverliezen Verliezen die zich buiten de raffinaderij voordoen bij het vervoer en de distributie. Hieronder vallen ook verliezen uit pijpleidingen. |

4.2.3. Specificatie van het eindgebruik van de energie

Wat de specificatie van het eindgebruik van de energie betreft, zijn de volgende aggregaten van toepassing op alle brandstoffen, exclusief raffinagegrondstoffen, additieven/oxygenaten, biobrandstoffen en andere koolwaterstoffen, maar inclusief brandstoffen voor niet-energetisch gebruik (petroleumcokes en andere, afzonderlijk op te geven):

1 | Finaal energieverbruik |

2 | Industrie |

2.1 | Waarvan: ijzer en staal |

2.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

2.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

2.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

2.5 | Waarvan: transportmiddelen |

2.6 | Waarvan: machines |

2.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

2.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

2.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

2.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

2.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

2.12 | Waarvan: textiel en leder |

2.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

3 | Vervoer |

3.1 | Waarvan: internationale luchtvaart |

3.2 | Waarvan: binnenlandse luchtvaart |

3.3 | Waarvan: weg |

3.4 | Waarvan: spoor |

3.5 | Waarvan: binnenlandse scheepvaart |

3.6 | Waarvan: vervoer door pijpleidingen |

3.7 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld - overige |

5 | Totaal niet-energetisch gebruik De hoeveelheden die als grondstoffen in de verschillende sectoren worden gebruikt en niet als brandstof worden verbruikt of in een andere brandstof worden omgezet. Deze hoeveelheden zijn opgenomen in de bovengenoemde aggregaten. |

5.1 | Waarvan: sector omzetting |

5.2 | Waarvan: sector energie |

5.3 | Waarvan: vervoer |

5.4 | Waarvan: industrie |

5.4.1 | Industrie, waarvan: chemische (inclusief petrochemische) industrie |

5.5 | Waarvan: overige sectoren |

4.2.4. In- en uitvoer

Invoer naar land van oorsprong en uitvoer naar land van bestemming. Zie ook de opmerkingen in punt 4.2.1, aggregaat 5.

4.2.5. Inputs bij zelfopwekkers van elektriciteit en warmte

Inputs bij zelfopwekkers van elektriciteit en warmte moeten afzonderlijk worden opgegeven voor elektriciteitscentrales, warmtekrachtcentrales en warmtecentrales.

Hieronder vallen niet de volgende energieproducten: raffinagegrondstoffen, additieven/oxygenaten, biobrandstoffen, andere koolwaterstoffen, ethaan, motorbenzine, biobenzine, vliegtuigbenzine, lichte reactiemotorbrandstof (reactiemotorbrandstof van het naftatype of JP4), white spirit en SBP, en smeermiddelen.

Het betreft inputs in de volgende installaties en activiteiten:

1 | Totaal sector energie De totale hoeveelheden die in de sector energie als energie worden gebruikt. |

1.1 | Waarvan: kolenmijnen |

1.2 | Waarvan: olie- en gaswinning |

1.3 | Waarvan: cokesovens |

1.4 | Waarvan: hoogovens |

1.5 | Waarvan: gasfabrieken |

1.6 | Waarvan: niet elders vermeld - energie |

2 | Industrie |

2.1 | Waarvan: ijzer en staal |

2.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

2.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

2.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

2.5 | Waarvan: transportmiddelen |

2.6 | Waarvan: machines |

2.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

2.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

2.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

2.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

2.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

2.12 | Waarvan: textiel en leder |

2.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

3 | Vervoer |

3.1 | Waarvan: vervoer door pijpleidingen |

3.2 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld - overige |

4.3. MEETEENHEDEN

1 | Energiehoeveelheden | 103 ton |

2 | Calorische waarden | MJ/ton |

4.4. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Cyprus is vrijgesteld van de rapportage over de aggregaten onder 4.2.3 in de punten 4 (Overige sectoren) en 5 (Totaal niet-energetisch gebruik); alleen de totale waarden moeten worden opgegeven.

Cyprus wordt gedurende drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een afwijking verleend voor de rapportage over de aggregaten onder 4.2.3 in de punten 2 (Industrie) en 3 (Vervoer); alleen de totale waarden moeten gedurende deze periode worden opgegeven.

5. DUURZAME ENERGIE EN ENERGIE UIT AFVAL

5.1. ENERGIEPRODUCTEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de verzameling op al de volgende producten van toepassing:

Energieproduct | Definitie |

1. | Waterkracht | Potentiële en kinetische energie van water die in waterkrachtcentrales in elektriciteit wordt omgezet. Hieronder valt ook pompaccumulatie. De productie moet worden opgegeven voor centrales van < 1 MW, 1 tot <10 MW en ?10 MW en voor pompaccumulatie. |

2. | Geothermische energie | Energie die beschikbaar is als door de aardkost afgegeven warmte, gewoonlijk in de vorm van heet water of stoom. Deze energieproductie is het verschil tussen de enthalpie van de in het boorgat geproduceerde vloeistof en die van de uiteindelijk verwijderde vloeistof. Deze energie wordt op geschikte plaatsten benut: voor elektriciteitsopwekking met behulp van droge stoom of pekelwater met hoge enthalpie na afdampen; rechtstreeks als warmte voor stadsverwarming, landbouw enz. |

3. | Zonne-energie | Zonnestraling die wordt benut om water op te warmen en elektriciteit op te wekken. Deze energieproductie is de warmte die beschikbaar is voor het warmteoverdrachtmedium, d.w.z. het invallende zonlicht verminderd met de optische verliezen en de verliezen in de collectoren. Passieve zonne-energie die wordt gebruikt voor de rechtstreekse verwarming, verlichting of koeling van woningen of andere gebouwen valt hier niet onder. |

3.1 | Waarvan: fotovoltaïsche zonne-energie | Zonlicht dat in elektriciteit wordt omgezet met behulp van zonnecellen van halfgeleidend materiaal die bij blootstelling aan zonlicht elektriciteit opwekken. |

3.2 | Waarvan: thermische zonne-energie | Warmte van zonnestraling; het kan gaan om: a) thermodynamische zonnecentrales; of b) apparatuur voor het verwarmen van water in woningen of zwembaden (bv. vlakkeplaatcollectoren, hoofdzakelijk van het thermosyfontype) |

4. | Getijden-, golf- en oceaanenergie | Mechanische energie van getijbewegingen, golven of oceaanstromingen, die worden benut om elektriciteit op te wekken. |

5. | Windenergie | Kinetische energie van de wind, die in windturbines wordt benut om elektriciteit op te wekken. |

6. | Industrieel afval (niet-duurzaam) | (Vast of vloeibaar) afval van industriële, niet-duurzame oorsprong, dat rechtstreeks wordt verbrand om elektriciteit en/of warmte op te wekken. De gebruikte hoeveelheid brandstof moet als calorische onderwaarde worden uitgedrukt. Duurzaam industrieel afval moet in de categorie vaste biomassa, biogas en/of vloeibare biobrandstoffen worden opgegeven. |

7. | Gemeentelijk afval | Afval van huishoudens, ziekenhuizen en de tertiaire sector, dat in speciale installaties wordt verbrand, uitgedrukt als calorische onderwaarde. |

7.1 | Waarvan: duurzaam | Het aandeel van het gemeentelijk afval dat van biologische oorsprong is. |

7.2 | Waarvan: niet-duurzaam | Het aandeel van het gemeentelijk afval dat van niet-biologische oorsprong is. |

8. | Vaste biomassa | Organisch, niet-fossiel materiaal van biologische oorsprong, dat kan worden gebruikt als brandstof om warmte of elektriciteit op te wekken. Dit omvat: |

8.1 | Waarvan: houtskool | Het vaste residu van de destructieve destillatie en pyrolyse van hout en ander plantaardig materiaal. |

8.2 | Waarvan: hout, houtafval en ander vast afval | Speciaal voor dit doel gekweekte energiegewassen (populier, wilg enz.) en verschillende houtachtige materialen afkomstig van industriële processen (met name de hout- en papierindustrie) of rechtstreeks afkomstig van de bos- en landbouw (brandhout, houtsnippers, houtkorrels, schors, zaagsel, schaafsel, spaanders, "black liquor" enz.), alsook afval zoals stro, rijstdoppen, notendoppen, stromest van pluimvee, uitgeperste druivenschillen enz. Dit soort vast afval wordt bij voorkeur verbrand. De gebruikte hoeveelheid brandstof moet als calorische onderwaarde worden uitgedrukt. |

9. | Biogas | Gas dat hoofdzakelijk bestaat uit methaan en kooldioxide en dat ontstaat bij de anaërobe afbraak van biomassa. |

9.1 | Waarvan: stortgas | Biogas dat ontstaat bij de afbraak van stortafval. |

9.2 | Waarvan: rioolwaterzuiveringsgas | Biogas dat ontstaat bij de anaërobe gisting van rioolslib. |

9.3 | Waarvan: overig biogas | Biogas dat ontstaat bij de anaërobe gisting van drijfmest en afval van slachthuizen, brouwerijen en andere sectoren van de agrovoedingsindustrie. |

10. | Vloeibare biobrandstoffen | De in deze categorie opgegeven hoeveelheden vloeibare biobrandstoffen hebben enkel betrekking op het volume biobrandstoffen, niet op het totale volume van de vloeistoffen waarmee de biobrandstoffen worden gemengd. In het geval van in- en uitvoer van vloeibare biobrandstoffen betreft het alleen de hoeveelheden die niet met transportbrandstoffen zijn gemengd (d.w.z. zuivere biobrandstoffen); de handel in vloeibare biobrandstoffen die met transportbrandstoffen zijn gemengd, moet in hoofdstuk 4 worden opgegeven. Het gaat hierbij om de volgende vloeibare biobrandstoffen: |

10.1 | Waarvan: biobenzine | Deze categorie omvat bio-ethanol (uit biomassa en/of de biologisch afbreekbare fractie van afval geproduceerde ethanol), biomethanol (uit biomassa en/of de biologisch afbreekbare fractie van afval geproduceerde methanol), bio-ETBE (op basis van bioethanol geproduceerde ethyl-tertiair-butylether - het volumepercentage bioETBE dat als biobrandstof wordt gerekend, bedraagt 47%) en bio-MTBE (op basis van biomethanol geproduceerde methyl-tertiair-butylether - het volumepercentage bioMTBE dat als biobrandstof wordt gerekend, bedraagt 36%). |

10.2 | Waarvan: biodiesel | Deze categorie omvat biodiesel (een uit plantaardige of dierlijke olie geproduceerde methylester van dieselkwaliteit), biomethylether (uit biomassa geproduceerde dimethylether), Fischer Tropsch (uit biomassa geproduceerde Fischer Tropsch), koudgeperste bio-olie (louter door mechanische bewerking uit oliezaden geproduceerde olie) en alle andere vloeibare biobrandstoffen die aan transportdiesel worden toegevoegd, ermee worden gemengd of als dusdanig worden gebruikt. |

10.3 | Waarvan: Andere vloeibare biobrandstoffen | Vloeibare biobrandstoffen die rechtstreeks als brandstof worden gebruikt en die niet onder biobenzine of biodiesel vallen. |

5.2. LIJST VAN AGGREGATEN

De volgende aggregaten moeten voor alle in het vorige punt vermelde energieproducten worden opgegeven, tenzij anders vermeld.

5.2.1. Bruto-elektriciteitsproductie en brutowarmteproductie

De elektriciteit en warmte die uit de in punt 5.1 vermelde energieproducten is geproduceerd (niet voor houtskool; voor vloeibare biobrandstoffen alleen het totaal), moet in voorkomend geval afzonderlijk worden opgegeven voor:

- producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben en zelfopwekkers;

- elektriciteitscentrales, warmtekrachtcentrales en warmtecentrales.

5.2.2. Sector voorziening en omzetting

Voor de volgende aggregaten moeten de hoeveelheden van de in punt 5.1 vermelde energieproducten (behalve voor waterkracht, fotovoltaïsche zonne-energie, getijden-, golf- en oceaanenergie en windenergie) worden opgegeven die in de sector voorziening en omzetting worden gebruikt:

1 | Productie |

2 | Invoer |

3 | Uitvoer |

4 | Voorraadwijzigingen Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een negatief getal, een afname van de voorraad met een positief getal. |

5 | Brutoverbruik |

6 | Statistische verschillen |

7 | Totaal sector omzetting De hoeveelheden duurzame energiebronnen en afval die worden gebruikt om primaire energievormen in secundaire energievormen om te zetten (bv. stortgas in elektriciteit) of worden omgezet in afgeleide energieproducten (bv. biogas dat met aardgas wordt gemengd). |

7.1 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - elektriciteitscentrales |

7.2 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - warmtekrachtcentrales |

7.3 | Waarvan: producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben - warmtecentrales |

7.4 | Waarvan: zelfopwekkers - elektriciteitscentrales |

7.5 | Waarvan: zelfopwekkers - warmtekrachtcentrales |

7.6 | Waarvan: zelfopwekkers - warmtecentrales |

7.7 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales De hoeveelheden duurzame energiebronnen en afval die worden gebruikt voor de productie van steenkoolbriketten. Duurzame energiebronnen en afval die worden gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van apparatuur moeten als verbruik in de sector energie worden opgegeven. |

7.8 | Waarvan: bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales De hoeveelheden duurzame energiebronnen en afval die voor de productie van bruinkoolbriketten worden gebruikt. Duurzame energiebronnen en afval die worden gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van apparatuur moeten als verbruik in de sector energie worden opgegeven. |

7.9 | Waarvan: fabrieksgas De hoeveelheden duurzame energiebronnen en afval die worden gebruikt voor de productie van fabrieksgas. Duurzame energiebronnen en afval die worden gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van apparatuur moeten als verbruik in de sector energie worden opgegeven. |

7.10 | Waarvan: voor gemengd aardgas De hoeveelheden biogassen die met aardgas worden gemengd. |

7.11 | Waarvan: voor menging met motorbenzine en motordiesel De hoeveelheden vloeibare biobrandstoffen die niet aan de eindgebruiker worden geleverd, maar samen met andere, overeenkomstig hoofdstuk 4 van deze bijlage vermelde aardolieproducten worden gebruikt. |

7.12 | Waarvan: houtskoolproductie-installaties De hoeveelheden hout die worden gebruikt voor de productie van houtskool. |

7.13 | Waarvan: niet elders vermeld - omzetting |

5.2.3. Sector energie

Voor de volgende aggregaten moeten de hoeveelheden van de in punt 5.1 vermelde producten (behalve voor waterkracht, fotovoltaïsche zonne-energie, getijden-, golf- en oceaanenergie en windenergie) worden opgegeven die in de sector energie of voor eindverbruik worden gebruikt:

1 | Totaal sector energie Duurzame energie en afval die door de energiesector worden verbruikt ter ondersteuning van de omzettingsactiviteiten. Bv.: duurzame energie en afval die worden gebruikt voor verwarming, verlichting en het functioneren van pompen en compressoren. De hoeveelheden duurzame energie en afval die in andere energievormen worden omgezet, moeten onder de sector omzetting worden opgegeven. |

1.1 | Waarvan: vergassingsinstallaties |

1.2 | Waarvan: openbare elektriciteits-, warmtekracht- en warmtecentrales |

1.3 | Waarvan: kolenmijnen |

1.4 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales |

1.5 | Waarvan: cokesovens |

1.6 | Waarvan: aardolieraffinaderijen |

1.7 | Waarvan: bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales |

1.8 | Waarvan: fabrieksgas |

1.9 | Waarvan: hoogovens |

1.10 | Waarvan: houtskoolproductie-installaties |

1.11 | Waarvan: niet elders vermeld |

2 | Distributieverliezen Alle verliezen bij het vervoer en de distributie. |

5.2.4. Specificatie van het eindgebruik van de energie

Voor de volgende aggregaten moeten de hoeveelheden van de in punt 5.1 vermelde energieproducten (behalve voor waterkracht, fotovoltaïsche zonne-energie, getijden-, golf- en oceaanenergie en windenergie) worden opgegeven:

1 | Finaal energieverbruik |

2 | Industrie |

2.1 | Waarvan: ijzer en staal |

2.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

2.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

2.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

2.5 | Waarvan: transportmiddelen |

2.6 | Waarvan: machines |

2.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

2.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

2.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

2.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

2.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

2.12 | Waarvan: textiel en leder |

2.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

3 | Vervoer |

3.1 | Waarvan: spoor |

3.2 | Waarvan: weg |

3.3 | Waarvan: binnenlandse scheepvaart |

3.4 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld - overige |

5.2.5. Technische kenmerken van de installaties

Voor de volgende rubrieken moet het elektriciteitsopwekkingsvermogen, zoals vastgesteld aan het einde van het jaar waarover verslag wordt uitgebracht, worden opgegeven.

1 | Waterkracht De capaciteit moet worden opgegeven voor centrales van < 1 MW, 1 tot < 10 MW en ? 10 MW, voor pompaccumulatie en voor alle groottes samen. De gedetailleerde grootte van de centrales moet exclusief pompaccumulatie worden opgegeven. |

2 | Geothermische energie |

3 | Fotovoltaïsche zonne-energie |

4 | Thermische zonne-energie |

5 | Getijden-, golf- en oceaanenergie |

6 | Windenergie |

7 | Industrieel afval (niet-duurzaam) |

8 | Gemeentelijk afval |

9 | Hout, houtafval en ander vast afval |

10 | Stortgas |

11 | Rioolwaterzuiveringsgas |

12 | Overig biogas |

13 | Vloeibare biobrandstoffen |

Bij zonnecollectoren moet de totale geïnstalleerde oppervlakte worden opgegeven.

De productiecapaciteit voor de volgende biobrandstoffen moet worden opgegeven:

1 | Vloeibare biobrandstoffen |

1.1 | Waarvan: biobenzine |

1.2 | Waarvan: biodiesel |

1.3 | Waarvan: andere vloeibare biobrandstoffen |

5.2.6. Inputs bij zelfopwekkers van elektriciteit en warmte

Inputs bij zelfopwekkers van elektriciteit en warmte moeten afzonderlijk worden opgegeven voor elektriciteitscentrales, warmtekrachtcentrales en warmtecentrales.

Voor de volgende aggregaten moeten de hoeveelheden van de in punt 5.1 vermelde energieproducten (behalve voor waterkracht, fotovoltaïsche zonne-energie, getijden-, golf- en oceaanenergie en windenergie) worden opgegeven:

1 | Totaal sector energie |

1.1 | Waarvan: vergassingsinstallaties |

1.2 | Waarvan: kolenmijnen |

1.3 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales |

1.4 | Waarvan: cokesovens |

1.5 | Waarvan: aardolieraffinaderijen |

1.6 | Waarvan: bruinkoolbriketten- en turfbrikettencentrales |

1.7 | Waarvan: fabrieksgas |

1.8 | Waarvan: hoogovens |

1.9 | Waarvan: houtskoolproductie-installaties |

1.10 | Waarvan: niet elders vermeld |

2 | Industrie |

2.1 | Waarvan: ijzer en staal |

2.2 | Waarvan: chemische en petrochemische industrie |

2.3 | Waarvan: non-ferrometalen |

2.4 | Waarvan: niet-metaalhoudende minerale producten |

2.5 | Waarvan: transportmiddelen |

2.6 | Waarvan: machines |

2.7 | Waarvan: winning van delfstoffen |

2.8 | Waarvan: voedings- en genotmiddelen |

2.9 | Waarvan: pulp, papier en drukkerijen |

2.10 | Waarvan: hout en artikelen van hout |

2.11 | Waarvan: bouwnijverheid |

2.12 | Waarvan: textiel en leder |

2.13 | Waarvan: niet elders vermeld - industrie |

3 | Vervoer |

3.1 | Waarvan: spoor |

3.2 | Waarvan: niet elders vermeld - vervoer |

4 | Overige sectoren |

4.1 | Waarvan: commerciële en openbare diensten |

4.2 | Waarvan: woningen |

4.3 | Waarvan: land- en bosbouw |

4.4 | Waarvan: visserij |

4.5 | Waarvan: niet elders vermeld - overige |

5.3. CALORISCHE WAARDEN

De gemiddelde calorische onderwaarde moet voor de volgende producten worden opgegeven:

1 | Biobenzine |

2 | Biodiesel |

3 | Andere vloeibare biobrandstoffen |

4 | Houtskool |

5.4. MEETEENHEDEN

1 | Elektriciteitsopwekking | MWh |

2 | Warmteproductie | TJ |

3 | Duurzame energieproducten | Biobenzine, biodiesel en andere vloeibare biobrandstoffen: ton Houtskool: 1 000 ton Alle andere: TJ (op basis van de calorische onderwaarde) |

4 | Oppervlakte zonnecollectoren | 1000 m2 |

5 | Capaciteit centrales | Biobrandstoffen: ton/jaar Alle andere: MWe |

6 | Calorische waarden | KJ/kg (calorische onderwaarde) |

5.5. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Niet van toepassing.

6. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Voor de in alle vorige hoofdstukken beschreven gegevensverzameling gelden de volgende bepalingen:

1. Verslagperiode:

Een kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december)

2. Frequentie

Jaarlijks.

3. Termijn voor de indiening van de gegevens

30 november van het jaar volgend op de verslagperiode.

4. Formaat en wijze van indiening

De ingediende gegevens moeten in overeenstemming zijn met een door Eurostat gespecificeerde uitwisselingsnorm.

De gegevens moeten in elektronische vorm bij het centrale punt voor gegevenstoezending bij Eurostat worden ingediend of geüpload.

BIJLAGE C - MAANDELIJKSE ENERGIESTATISTIEKEN

In deze bijlage worden het toepassingsgebied, de eenheden, de verslagperiode, de frequentie, de indieningstermijn en de wijze van indiening voor de maandelijkse verzameling van energiestatistieken beschreven.

Wanneer een term niet in deze bijlage wordt toegelicht, is de toelichting in bijlage A van toepassing.

1. VASTE BRANDSTOFFEN

1.1. ENERGIEPRODUCTEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de verzameling op al de volgende producten van toepassing:

Energieproduct | Definitie |

1 | Steenkool | Fossiele, organische, harde, zwarte brandstof waarvan de calorische bovenwaarde in asvrije toestand meer dan 24 MJ/kg bedraagt en waarvan het watergehalte wordt vastgesteld bij een temperatuur van 30 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 96%. |

2 | Bruinkool | Fossiele, organische, bruin tot zwarte brandstof waarvan de calorische bovenwaarde in asvrije toestand minder dan 24 MJ/kg bedraagt en waarvan het watergehalte wordt vastgesteld bij een temperatuur van 30 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 96%. |

2.1 | Waarvan: oude bruinkool | Bruinkool met een watergehalte van 20 tot 25% en een asgehalte van 9 tot 13%. Oude bruinkool is gevormd in het Mesozoïcum. In de Gemeenschap wordt hij alleen in Frankrijk (Provence) gedolven. |

2.2 | Waarvan: jonge bruinkool | Bruinkool met een watergehalte van 40 tot 70% en een asgehalte dat gewoonlijk 2 tot 6% bedraagt; in bepaalde lagen kan het asgehalte echter een waarde van 12% bereiken. Jonge bruinkool is voornamelijk gevormd in het Tertiair en wordt in het algemeen in dagbouw gewonnen. |

3 | Turf | Losse, winbare, min of meer compacte licht- of donkerbruine stof van plantaardige oorsprong, die na droging als brandstof kan worden gebruikt, met een hoog watergehalte (maximaal 90%). |

4 | Steenkoolbriketten | Steenkoolbriketten hebben specifieke afmetingen en worden gewoonlijk vervaardigd door fijnkool onder hoge temperatuur en druk en onder toevoeging van een bindmiddel (pek) in vormen te persen. |

5 | Bruinkoolbriketten | Bruinkoolbriketten worden vervaardigd van gemalen en gedroogde ruwe bruinkool die zonder bindmiddel onder hoge druk tot blokken van gelijke afmetingen wordt geperst. Hieronder vallen ook gedroogde bruinkool en bruinkoolstof. |

6 | Steenkoolcokes | Vaste, kunstmatige brandstof die verkregen wordt door droge destillatie van steenkool onder gedeeltelijke of volledige uitsluiting van zuurstof. Hieronder vallen: - ovencokes: verkregen door vercooksing bij hoge temperatuur; - halfcokes: verkregen door vercooksing bij lage temperatuur; - gascokes: geproduceerd in gasfabrieken. |

7 | Bruinkoolcokes | Hard residu dat wordt verkregen door droge destillatie van bruinkool onder uitsluiting van zuurstof. |

1.2. LIJST VAN AGGREGATEN

De volgende aggregaten moeten voor alle in het vorige punt vermelde energieproducten worden opgegeven, tenzij anders vermeld.

Wanneer een term niet in deze bijlage wordt toegelicht, is de toelichting in bijlage A van toepassing.

1.2.1. Sector voorziening

De volgende aggregaten zijn van toepassing op steenkool, totaal bruinkool, oude bruinkool, jonge bruinkool en turf:

1 | Productie |

2 | Terugwinning Slurry en mijnsteen van afvalbergen die door mijnen worden teruggewonnen. |

3 | Invoer |

3.1 | Waarvan: intracommunautaire invoer |

4 | Uitvoer |

4.1 | Waarvan: intracommunautaire uitvoer |

5 | Voorraadwijzigingen De hoeveelheden die de mijnen en importeurs in voorraad hebben. Voorraden van consumenten (bv. energiecentrales en cokesfabrieken) vallen hier niet onder, met uitzondering van voorraden van consumenten die rechtstreeks invoeren. Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een negatief getal, een afname van de voorraad met een positief getal. |

6 | Berekende binnenlandse leveringen De berekende totale hoeveelheid producten die voor binnenlands verbruik zijn geleverd. Hieronder wordt verstaan: Productie + Terugwinning + Invoer - Uitvoer + Voorraadwijzigingen. |

7 | Waargenomen binnenlandse leveringen De hoeveelheden die op de binnenlandse markt zijn geleverd. Deze zijn gelijk aan het totaal van de leveringen aan de verschillende soorten consumenten. Er kan een verschil zijn tussen de berekende en de waargenomen leveringen. |

7.1 | Waarvan: eigen gebruik van de producenten Intern gebruik in productie-eenheden. Dit omvat niet het verbruik van elektrische centrales en steenkoolbriketten- en cokescentrales bij de mijnen, en leveringen aan het mijnpersoneel. |

7.2 | Waarvan: krachtcentrales van producenten die opwekking als hoofdactiviteit hebben |

7.3 | Waarvan: krachtcentrales van zelfopwekkers in mijnen |

7.4 | Waarvan: cokesfabrieken |

7.5 | Waarvan: steenkoolbrikettencentrales De hoeveelheden die voor omzetting worden gebruikt in steenkoolbrikettencentrales (bij de mijnen en onafhankelijke). |

7.6 | Waarvan: totaal industrie (exclusief ijzer- en staalindustrie) |

7.7 | Waarvan: ijzer- en staalindustrie |

7.8 | Waarvan: overige (dienstensector, huishoudens enz.) De hoeveelheden brandstoffen die worden geleverd aan huishoudens (inclusief leveringen van kolen aan personeel van mijnen en bijbehorende installaties), de dienstensector (overheid, handel enz.) en niet elders genoemde sectoren (stadsverwarming, vervoer enz.). |

8 | Eindvoorraden |

8.1 | Waarvan: mijnen |

8.2 | Waarvan: importeurs |

8.3 | Waarvan: in cokesfabrieken Alleen van toepassing op steenkool. |

De volgende aggregaten zijn van toepassing op steenkoolcokes, bruinkoolcokes, steenkoolbriketten en bruinkoolbriketten:

1 | Productie |

2 | Invoer |

3 | Uitvoer |

3.1 | Waarvan: intracommunautaire uitvoer |

4 | Voorraadwijzigingen De voorraden bij cokes- en steenkoolbrikettencentrales en importeurs. Voorraden van consumenten vallen hier niet onder, met uitzondering van voorraden van consumenten die rechtstreeks invoeren. Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een negatief getal, een afname van de voorraad met een positief getal. |

5 | Berekende binnenlandse leveringen De berekende totale hoeveelheid producten die voor binnenlands verbruik zijn geleverd. Hieronder wordt verstaan: Productie + Invoer - Uitvoer + Voorraadwijzigingen. |

6 | Waargenomen binnenlandse leveringen De hoeveelheden die op de binnenlandse markt zijn geleverd. Deze zijn gelijk aan het totaal van de leveringen aan de verschillende soorten consumenten. Er kan een verschil zijn tussen de berekende en de waargenomen leveringen. |

6.1 | Waarvan: totaal industrie (exclusief ijzer- en staalindustrie) |

6.2 | Waarvan: ijzer- en staalindustrie |

6.3 | Waarvan: overige (dienstensector, huishoudens enz.) De hoeveelheden brandstoffen die worden geleverd aan huishoudens (inclusief leveringen van cokes en steenkoolbriketten aan personeel van mijnen en bijbehorende installaties) en de dienstensector (overheid, handel enz.). |

7 | Eindvoorraden Deze omvatten de hoeveelheden die in voorraad zijn bij: - cokesfabrieken (alleen van toepassing op steenkool- en bruinkoolcokes); - brikettencentrales (alleen van toepassing op steenkool- en bruinkoolbriketten); - importeurs. |

1.2.2. Invoer

Voor bruinkool, bruinkoolcokes, steenkoolbriketten en bruinkoolbriketten moeten de totale van binnen en buiten de EU ingevoerde hoeveelheden worden opgegeven.

Voor steenkool moet de invoer uit de volgende landen van oorsprong worden opgegeven:

1 | Van binnen de EU ingevoerde hoeveelheden |

1.1 | Waarvan: Duitsland |

1.2 | Waarvan: Verenigd Koninkrijk |

1.3 | Waarvan: Polen |

1.4 | Waarvan: andere EU-landen De landen in kwestie moeten worden vermeld. |

2 | Van buiten de EU ingevoerde hoeveelheden |

2.1 | Waarvan: Verenigde Staten |

2.2 | Waarvan: Australië |

2.3 | Waarvan: Zuid-Afrika |

2.4 | Waarvan: G.O.S. |

2.4.1 | Van 2.4, waarvan: Rusland |

2.4.2 | Van 2.4, waarvan: Oekraïne |

2.5 | Waarvan: Canada |

2.6 | Waarvan: Colombia |

2.7 | Waarvan: China |

2.8 | Waarvan: andere niet-EU-landen De landen in kwestie moeten worden vermeld. |

1.3. MEETEENHEDEN

Alle hoeveelheden van producten moeten in 103 ton worden uitgedrukt.

1.4. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Niet van toepassing.

2. ELEKTRICITEIT

2.1. ENERGIEPRODUCTEN

Dit hoofdstuk betreft elektrische energie.

2.2. LIJST VAN AGGREGATEN

De onderstaande aggregaten moeten worden opgegeven.

2.2.1. Productiesector

Voor de volgende aggregaten moeten de bruto- en nettohoeveelheden worden opgegeven.

1. | Totale elektriciteitsproductie |

1.1 | Waarvan: kernenergie |

1.2 | Waarvan: waterkracht |

1.2.1 | Van 1.2, waarvan: aandeel waterkracht uit pompaccumulatie |

1.3 | Waarvan: geothermische energie |

1.4 | Waarvan: conventionele warmtekracht |

1.5 | Waarvan: windenergie |

Ook de volgende hoeveelheden elektrische energie moeten worden opgegeven:

2 | Invoer |

2.1 | Waarvan: intracommunautaire invoer |

3 | Uitvoer |

3.1 | Waarvan: extracommunautaire uitvoer |

4 | Gebruikt voor pompaccumulatie |

5 | Gebruikt op de interne markt Hieronder wordt verstaan: Totale nettoproductie + Invoer - Uitvoer - Gebruikt voor pompaccumulatie |

Voor het brandstofverbruik in openbare thermische centrales moeten de volgende aggregaten worden opgegeven (zie bijlage B voor de definitie van steenkool en bruinkool).

6 | Totaal brandstofverbruik in openbare thermische centrales De totale hoeveelheid brandstof die wordt verbruikt voor de productie van elektriciteit en van warmte die uitsluitend bestemd is om aan derden te worden verkocht. |

6.1 | Waarvan: steenkool |

6.2 | Waarvan: bruinkool |

6.3 | Waarvan: aardolieproducten |

6.4 | Waarvan: aardgas |

6.5 | Waarvan: gasderivaten (fabrieksgas) |

6.6 | Waarvan: overige brandstoffen |

2.2.2. Brandstofvoorraden in openbare thermische centrales

Onder openbare thermische centrales wordt verstaan: openbare nutsbedrijven die elektriciteit opwekken met behulp van brandstoffen. De volgende eindvoorraden (voorraden aan het einde van de maand waarover verslag wordt uitgebracht) moeten worden opgegeven:

1 | Steenkool |

2 | Bruinkool |

3 | Aardolieproducten |

2.2.3. Nucleaire warmteproductie

De totale nucleaire warmte die in de verslagperiode is geproduceerd voor de opwekking van elektriciteit.

2.3. MEETEENHEDEN

1 | Energiehoeveelheden | Elektriciteit: GWh Steenkool, bruinkool en aardolieproducten: zowel in 103 ton als in TJ op basis van de calorische onderwaarde. Aardgas en gasderivaten: TJ op basis van de calorische onderwaarde. Overige brandstoffen: TJ op basis van de calorische onderwaarde. Nucleaire warmte: TJ. |

2 | Voorraden | 103 ton |

2.4. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Niet van toepassing.

3. AARDOLIE EN AARDOLIEPRODUCTEN

3.1. ENERGIEPRODUCTEN

Tenzij anders vermeld, betreft deze gegevensverzameling al de volgende energieproducten, waarvoor de definities van bijlage B, hoofdstuk 4, gelden: ruwe aardolie, NGL, raffinagegrondstoffen, andere koolwaterstoffen, raffinaderijgas (niet vloeibaar gemaakt), ethaan, LPG, nafta, motorbenzine, vliegtuigbenzine, lichte reactiemotorbrandstof (reactiemotorbrandstof van het naftatype of JP4), reactiemotorbrandstof van het kerosinetype, andere kerosine, gasolie/dieselolie, transportdiesel, gasolie voor verwarming en andere gasolie, stookolie (met laag en hoog zwavelgehalte), white spirit en SBP, smeermiddelen, bitumen, paraffinewassen en petroleumcokes.

In voorkomend geval moet motorbenzine in twee categorieën worden ingedeeld, namelijk:

- loodvrije motorbenzine: motorbenzine waaraan geen loodverbindingen zijn toegevoegd om het octaangehalte te verhogen. Deze kan wel sporen van organisch lood bevatten;

- gelode motorbenzine: motorbenzine waaraan TEL en/of TML is toegevoegd om het octaangehalte te verhogen.

- "Overige producten" omvat zowel de hoeveelheden die onder de definitie in bijlage B, hoofdstuk 4, vallen als de hoeveelheden white spirit en SPB, smeermiddelen, bitumen en paraffinewassen; deze producten hoeven niet afzonderlijk te worden opgegeven.

3.2. LIJST VAN AGGREGATEN

De volgende aggregaten moeten voor alle in het vorige punt vermelde energieproducten worden opgegeven, tenzij anders vermeld.

3.2.1. Sector voorziening

De volgende tabel is alleen van toepassing op ruwe aardolie, NGL, raffinagegrondstoffen, additieven/oxygenaten, biobrandstoffen en andere koolwaterstoffen:

1. | Binnenlandse productie Niet van toepassing op raffinagegrondstoffen. |

2 | Uit andere bronnen Additieven, biobrandstoffen en andere koolwaterstoffen waarvan de productie reeds in andere brandstofbalansen is opgenomen. Niet van toepassing op ruwe aardolie, NGL en raffinagegrondstoffen. |

3 | Backflows uit de petrochemische sector Afgewerkte producten of halffabrikaten die van de eindgebruikers teruggaan naar de raffinaderijen om te worden verwerkt, gemengd of verkocht. Het gaat gewoonlijk om bijproducten van de petrochemische productie. Alleen van toepassing op raffinagegrondstoffen. |

4 | Overgeboekte producten Ingevoerde aardolieproducten die worden heringedeeld als grondstoffen voor verdere verwerking in de raffinaderij en die niet aan de eindgebruiker worden verkocht. Alleen van toepassing op raffinagegrondstoffen. |

5 | In- en uitvoer Hieronder vallen de hoeveelheden ruwe aardolie en aardolieproducten die in het kader van verwerkingsovereenkomsten (voor andermans rekening) worden in- of uitgevoerd. Voor ruwe olie en NGL moet het land van eerste oorsprong worden vermeld; voor raffinagegrondstoffen en afgewerkte producten het laatste land van verzending. Hieronder vallen ook vloeibare gassen (bv. LPG) die bij de verdamping van ingevoerd LNG worden gewonnen, en aardolieproducten die rechtstreeks door de petrochemische industrie worden in- of uitgevoerd. NB: de in- of uitvoer van ethanol (vermeld in de kolom Additieven/oxygenaten) moet betrekking hebben op de hoeveelheden die bestemd zijn om als brandstof te worden gebruikt. |

6 | Rechtstreeks gebruik Ruwe olie, NGL en en andere koolwaterstoffen die rechtstreeks worden gebruikt, zonder in aardolieraffinaderijen te worden verwerkt. Hieronder valt ook ruwe aardolie die wordt verbrand om elektriciteit op te wekken. |

7 | Voorraadwijzigingen Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een positief getal, een afname van de voorraad met een negatief getal. |

8 | Berekende inslag van raffinaderijen De totale berekende hoeveelheid producten die in het raffinageproces worden gebracht. Hieronder wordt verstaan: Binnenlandse productie + Uit andere bronnen + Backflows uit de industrie + Overgeboekte producten + Invoer - Uitvoer - Rechtstreeks gebruik - Voorraadwijzigingen |

9 | Statistisch verschil Hieronder wordt verstaan: Berekende inslag van raffinaderijen - Waargenomen inslag van raffinaderijen |

10 | Waargenomen inslag van raffinaderijen De gemeten hoeveelheden die door raffinaderijen zijn ingeslagen. |

11 | Verliezen bij de raffinage Hieronder wordt verstaan: Waargenomen inslag van raffinaderijen - Bruto output van raffinaderijen. Gedurende het destillatieproces kunnen zich verliezen voordoen door verdamping. De vermelde verliezen zijn positief. Toename in volume is mogelijk, toename in massa niet. |

12 | Productie van oxygenaten Het deel van de productie en van "Uit andere bronnen" dat bestaat uit ethers zoals MTBE (methyl-tertiair-buthylether) en TAME (tertiar-amyl-methylether) en alcoholen zoals ethanol en esters, en dat met benzine en diesel wordt gemengd. |

De volgende tabel is niet van toepassing op raffinagegrondstoffen en additieven/oxygenaten:

1 | Ontvangsten van primaire producten Hieronder vallen de hoeveelheden binnenlandse of ingevoerde ruwe aardolie (met inbegrip van condensaat) en binnenlandse NGL die rechtstreeks worden gebruikt, zonder in een aardolieraffinaderij te worden verwerkt, en de hoeveelheden backflows uit de petrochemische industrie die, hoewel ze geen primaire brandstoffen zijn, rechtstreeks worden gebruikt. |

2 | Bruto-output van de raffinaderijen Productie van afgewerkte producten in raffinaderijen en mengbedrijven. Hieronder vallen niet de verliezen bij de raffinage, maar wel de raffinaderijbrandstof. |

3 | Gerecycleerde producten Afgewerkte producten die, nadat ze al eens aan eindgebruikers zijn geleverd, een tweede maal in de handel worden gebracht (bv. gebruikte smeermiddelen die opnieuw worden verwerkt). Deze hoeveelheden moeten worden onderscheiden van de backflows uit de petrochemische sector. |

4 | Raffinaderijbrandstof Aardolieproducten die worden verbruikt ter ondersteuning van het functioneren van een raffinaderij. Hieronder vallen niet de producten die oliemaatschappijen buiten het raffinageproces gebruiken, bv. in bunkers of olietankers. Hieronder vallen wel de brandstoffen die in de raffinaderij worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit en warmte die worden verkocht. |

5 | In- en uitvoer |

6 | Internationale scheepsbunkers |

7 | Overboekingen tussen producten Hoeveelheden die worden heringedeeld omdat de specificatie is veranderd of omdat zij met een ander product worden gemengd. Een negatieve vermelding voor een product wordt gecompenseerd door een of meer positieve vermeldingen voor een of meer andere producten en vice versa; het totale nettoresultaat moet nul zijn. |

8 | Overgeboekte producten Ingevoerde aardolieproducten die worden heringedeeld als grondstoffen voor verdere verwerking in de raffinaderij en die niet aan de eindgebruiker worden verkocht. |

9 | Voorraadwijzigingen Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een positief getal, een afname van de voorraad met een negatief getal. |

10 | Berekende bruto binnenlandse leveringen Hieronder wordt verstaan: Ontvangsten van primaire producten + Bruto output van de raffinaderijen + Gerecycleerde producten + Raffinaderijbrandstof + Invoer - Uitvoer - Internationale scheepsbunkers + Overboekingen tussen producten - Overgeboekte producten - Voorraadwijzigingen |

11 | Statistisch verschil Hieronder wordt verstaan: Berekende bruto binnenlandse leveringen - Waargenomen bruto binnenlandse leveringen |

12 | Waargenomen bruto binnenlandse leveringen De waargenomen leveringen van afgewerkte aardolieproducten uit primaire bronnen (bv. raffinaderijen, mengbedrijven enz.) op de binnenlandse markt. Dit cijfer kan verschillen van het berekende cijfer, bv. door verschillen in dekking en/of verschillen in de definities van de verschillende rapportagesystemen. |

12.1 | Waarvan: leveringen aan de internationale burgerluchtvaart |

12.2 | Waarvan: leveringen aan openbare energiecentrales |

12.3 | Waarvan: leveringen van LPG voor voertuigen |

12.4 | Waarvan: (bruto)leveringen aan de petrochemische sector |

13 | Backflows uit de petrochemische sector naar raffinaderijen |

14 | Totale netto binnenlandse leveringen |

3.2.2. Voorraden

De volgende begin- en eindvoorraden moeten voor alle energieproducten behalve raffinaderijgas worden opgegeven:

1 | Voorraden op het nationale grondgebied Voorraden op de volgende plaatsen: tanks van raffinaderijen, bulkterminals, tankinhoud van pijpleidingen, lichters en kusttankers (indien de havens van vertrek en bestemming in hetzelfde land liggen), tankers in een haven in een lidstaat (indien de lading in de haven moet worden gelost) en binnenlandse scheepsbunkers. Hieronder vallen niet: aardolievoorraden in pijpleidingen, tankwagens in spoor- en wegvervoer, bunkers van zeeschepen, benzinestations, detailhandelszaken en bunkers op zee. |

2 | Voorraden die voor andere landen worden bijgehouden in het kader van bilaterale overeenkomsten tussen staten Voorraden op het nationale grondgebied die aan een ander land toebehoren en die beschikbaar zijn in het kader van een overeenkomst tussen de respectieve overheden |

3 | Voorraden waarvan de buitenlandse bestemming bekend is Niet onder 2 vermelde voorraden op het nationale grondgebied die aan een ander land toebehoren en daarvoor bestemd zijn. Deze bevinden zich al dan niet in zones onder douanetoezicht. |

4 | Andere voorraden in zones onder douanetoezicht Niet onder 2 of 3 vermelde voorraden, ongeacht of zij al dan niet zijn in- of uitgeklaard. |

5 | Voorraden van grote consumenten Deze omvatten voorraden die onder overheidstoezicht staan. Andere voorraden van consumenten vallen hier niet onder. |

6 | Voorraden aan boord van binnenkomende zeeschepen in de haven of aan de kaai Voorraden die al dan niet zijn in- of uitgeklaard. Voorraden aan boord van schepen op volle zee vallen hier niet onder. Deze omvatten aardolie in kusttankers indien de havens van vertrek en bestemming in hetzelfde land liggen. In het geval van binnenkomende schepen die in meer dan één haven lossen, moet alleen de hoeveelheid worden opgegeven die in uw land wordt gelost. |

7 | Voorraden van de overheid op het nationale grondgebied Hieronder vallen niet-militaire noodvoorraden die door de overheid op het nationale grondgebied worden bijgehouden en die aan de overheid toebehoren of onder overheidstoezicht staan. Voorraden van staatsoliemaatschappijen en -elektriciteitsbedrijven en voorraden die oliemaatschappijen namens de overheid bijhouden, vallen hier niet onder. |

8 | Voorraden van opslagmaatschappijen op het nationale grondgebied Voorraden van openbare en particuliere maatschappijen die zijn opgericht om noodvoorraden bij te houden. Voorraden die particuliere bedrijven verplicht bijhouden, vallen hier niet onder. |

9 | Alle andere voorraden op het nationale grondgebied Alle andere voorraden die aan de voorwaarden van punt 1 hierboven voldoen. |

10 | Voorraden die in het buitenland worden bijgehouden in het kader van bilaterale overeenkomsten tussen staten Voorraden die aan uw land toebehoren maar in een ander land worden bijgehouden, en die beschikbaar zijn in het kader van een overeenkomst tussen de respectieve overheden |

10.1 | Waarvan: voorraden van de overheid |

10.2 | Waarvan: voorraden van opslagmaatschappijen |

10.3 | Waarvan: andere voorraden |

11 | Voorraden in het buitenland die definitief voor invoer bestemd zijn Niet onder punt 10 vermelde voorraden die aan het rapporterende land toebehoren maar die in afwachting van invoer in een ander land zijn opgeslagen. |

12 | Andere voorraden in zones onder douanetoezicht Andere voorraden op het nationale grondgebied die niet onder bovengenoemde categorieën vallen. |

13 | Leidingbuffer Aardolie (ruwe aardolie en aardolieproducten) in pijpleidingen die nodig is om de stroom in de pijpleiding aan de gang te houden. |

Bovendien moeten de hoeveelheden naar land worden uitgesplitst voor:

- eindvoorraden die voor andere landen worden bijgehouden in het kader van bilaterale overeenkomsten tussen staten;

- andere eindvoorraden waarvan de buitenlandse bestemming bekend is;

- eindvoorraden die in het buitenland worden bijgehouden in het kader van bilaterale overeenkomsten tussen staten;

- eindvoorraden in het buitenland die definitief voor invoer in uw land bestemd zijn.

Onder beginvoorraad wordt verstaan: de voorraad op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarover verslag wordt uitgebracht. Onder eindvoorraad wordt verstaan: de voorraad op de laatste dag van de maand waarover verslag wordt uitgebracht.

3.2.3. In- en uitvoer

Invoer naar land van oorsprong en uitvoer naar land van bestemming.

3.3. MEETEENHEDEN

Energiehoeveelheden: 103 ton.

3.4. GEOGRAFISCHE OPMERKINGEN

Uitsluitend voor de statistische rapportage is de toelichting van bijlage A, hoofdstuk 1, van toepassing, met de volgende specifieke uitzonderingen:

18. Denemarken omvat de Deense Faeröer en Groenland.

19. Zwitserland omvat Liechtenstein.

3.5. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Niet van toepassing.

4. AARDGAS

4.1. ENERGIEPRODUCTEN

Aardgas wordt gedefinieerd in bijlage B, hoofdstuk 2.

4.2. LIJST VAN AGGREGATEN

De volgende aggregaten moeten voor alle in het vorige punt vermelde energieproducten worden opgegeven, tenzij anders vermeld.

4.2.1. Sector voorziening

1. | Binnenlandse productie Alle droge, verkoopbare productie op het nationale grondgebied, met inbegrip van de offshoreproductie. De productie wordt gemeten na zuivering en extractie van NGL en zwavel. Hieronder vallen niet: verliezen bij de winning en hoeveelheden die opnieuw worden geïnjecteerd of worden geloosd of afgefakkeld. Hieronder vallen wel de hoeveelheden die worden gebruikt in de aardgasindustrie, bij de gaswinning, in pijpleidingen en in verwerkingsinstallaties. |

2 | Invoer |

3 | Uitvoer |

4 | Voorraadwijzigingen Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een positief getal, een afname van de voorraad met een negatief getal. |

5 | Berekende bruto binnenlandse leveringen Hieronder wordt verstaan: Binnenlandse productie + Invoer - Uitvoer - Voorraadwijzigingen. |

6 | Statistisch verschil Hieronder wordt verstaan: Berekende bruto binnenlandse leveringen - Waargenomen bruto binnenlandse leveringen |

7 | Waargenomen bruto binnenlandse leveringen Deze omvatten gas dat door de gasindustrie wordt gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van apparatuur (d.w.z. verbruik bij de gaswinning, in het pijpleidingensysteem en in verwerkingsfabrieken) en verliezen bij de distributie. |

8 | Begin- en eindvoorraden op het nationale grondgebied Hoeveelheden die in speciale bergingen (uitgeputte gas- en olievelden, watervoerende lagen, zoutholten, combinaties daarvan, enz.) zijn opgeslagen en in vloeibare vorm opgeslagen aardgas. Onder beginvoorraad wordt verstaan: de voorraad op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarover verslag wordt uitgebracht. Onder eindvoorraad wordt verstaan: de voorraad op de laatste dag van de maand waarover verslag wordt uitgebracht. |

9 | Eigen gebruik en verliezen in de aardgasindustrie Hoeveelheden die door de gasindustrie zelf worden gebruikt voor verwarming en voor het functioneren van apparatuur (d.w.z. verbruik bij de gaswinning, in het pijpleidingensysteem en in verwerkingsfabrieken). Hieronder vallen ook verliezen bij de distributie. |

4.2.2. In- en uitvoer

Invoer naar land van oorsprong en uitvoer naar land van bestemming.

4.3. MEETEENHEDEN

De hoeveelheden moeten in twee eenheden worden opgegeven:

- in fysieke hoeveelheid, in 106 m3/dag, onder standaardomstandigheden (15 °C, 101,325 kPa).

- in energiehoeveelheid, in TJ, op basis van de calorische bovenwaarde.

4.4. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Niet van toepassing.

5. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

Voor de in alle vorige hoofdstukken beschreven gegevensverzameling gelden de volgende bepalingen:

1. Verslagperiode

Eén kalendermaand.

2. Frequentie

Maandelijks.

3. Termijn voor de indiening van de gegevens

Binnen drie maanden na de maand waarover verslag wordt uitgebracht.

4. Formaat en wijze van indiening

De ingediende gegevens moeten in overeenstemming zijn met een door Eurostat gespecificeerde uitwisselingsnorm.

De gegevens moeten in elektronische vorm bij het centrale punt voor gegevenstoezending bij Eurostat worden ingediend of geüpload.

BIJLAGE D - MAANDSTATISTIEKEN OP KORTE TERMIJN

In deze bijlage worden het toepassingsgebied, de eenheden, de verslagperiode, de frequentie, de indieningstermijn en de wijze van indiening voor de maandelijkse gegevensverzameling op korte termijn beschreven.

Wanneer een term niet in deze bijlage wordt toegelicht, is de toelichting in bijlage A van toepassing.

1. AARDGAS

1.1. ENERGIEPRODUCTEN

Dit hoofdstuk betreft alleen aardgas. Aardgas wordt gedefinieerd in bijlage B, hoofdstuk 2.

1.2. LIJST VAN AGGREGATEN

De volgende aggregaten moeten worden opgegeven.

1. | Productie |

2 | Invoer |

3 | Uitvoer |

4 | Voorraadwijzigingen Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een negatief getal, een afname van de voorraad met een positief getal. |

5 | Voorziening Hieronder wordt verstaan: Productie + Invoer - Uitvoer + Voorraadwijzigingen. |

1.3. MEETEENHEDEN

De hoeveelheden aardgas moeten worden opgegeven in TJ, op basis van de calorische bovenwaarde.

1.4. ANDERE DESBETREFFENDE BEPALINGEN

1. Verslagperiode

Eén kalendermaand.

2. Frequentie

Maandelijks.

3. Termijn voor de indiening van de gegevens

Binnen een maand na de maand waarover verslag wordt uitgebracht.

4. Formaat en wijze van indiening

De ingediende gegevens moeten in overeenstemming zijn met een door Eurostat gespecificeerde uitwisselingsnorm.

De gegevens moeten in elektronische vorm bij het centrale punt voor gegevenstoezending bij Eurostat worden ingediend of geüpload.

1.5. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Duitsland is vrijgesteld van deze gegevensverzameling.

2. ELEKTRICITEIT

2.1. ENERGIEPRODUCTEN

Dit hoofdstuk betreft alleen elektriciteit.

2.2. LIJST VAN AGGREGATEN

De volgende aggregaten moeten worden opgegeven.

1. | Totale elektriciteitsproductie Totale brutohoeveelheid opgewekte elektriciteit. Deze omvat het eigen verbruik van krachtcentrales. |

2 | Invoer |

3 | Uitvoer |

4 | Bruto-elektriciteitsvoorziening Hieronder wordt verstaan: Totale elektriciteitsproductie + Invoer - Uitvoer. |

2.3. MEETEENHEDEN

De energiehoeveelheden moeten in GWh worden uitgedrukt.

2.4. ANDERE TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

1. Verslagperiode

Eén kalendermaand.

2. Frequentie

Maandelijks.

3. Termijn voor de indiening van de gegevens

Binnen een maand na de maand waarover verslag wordt uitgebracht.

4. Formaat en wijze van indiening

De ingediende gegevens moeten in overeenstemming zijn met een door Eurostat gespecificeerde uitwisselingsnorm.

De gegevens moeten in elektronische vorm bij het centrale punt voor gegevenstoezending bij Eurostat worden ingediend of geüpload.

2.5. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Duitsland is vrijgesteld van deze gegevensverzameling.

3. AARDOLIE EN AARDOLIEPRODUCTEN

Deze gegevensverzameling wordt de "JODI-vragenlijst" genoemd.

3.1. ENERGIEPRODUCTEN

Tenzij anders vermeld, betreft deze gegevensverzameling de volgende energieproducten, waarvoor de definities van bijlage B, hoofdstuk 4, gelden: ruwe aardolie, LPG, benzine (motorbenzine plus vliegtuigbenzine), kerosine (reactiemotorbrandstof van het kerosinetype plus andere kerosine), gasolie/dieselolie en stookolie (zowel met laag als met hoog zwavelgehalte).

Voorts is deze gegevensverzameling van toepassing op "totale olie", d.w.z. de som van al deze producten behalve ruwe olie; inbegrepen zijn andere aardolieproducten zoals raffinaderijgas, ethaan, nafta, petroleumcokes, white spirit en SPB, paraffinewassen, bitumen, smeermiddelen en andere.

3.2. LIJST VAN AGGREGATEN

Voor alle in het vorige punt vermelde energieproducten moeten de volgende aggregaten worden opgegeven, tenzij anders vermeld.

3.2.1. Sector voorziening

De volgende tabel is alleen van toepassing op ruwe aardolie:

1 | Productie |

2 | Invoer |

3 | Uitvoer |

4 | Eindvoorraden |

5 | Voorraadwijzigingen Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een positief getal, een afname van de voorraad met een negatief getal. |

6 | Inslag van raffinaderijen Waargenomen verwerkte hoeveelheid in raffinaderijen. |

De volgende tabel is van toepassing op ruwe aardolie, LPG, benzine, kerosine, gasolie/dieselolie, stookolie en totale olie:

1 | Output van raffinaderijen Bruto-output, met inbegrip van raffinaderijbrandstof. |

2 | Invoer |

3 | Uitvoer |

4 | Eindvoorraden |

5 | Voorraadwijzigingen Een toename van de voorraad wordt weergegeven met een positief getal, een afname van de voorraad met een negatief getal. |

6 | Vraag Leveringen of verkoop op de binnenlandse markt (binnenlands verbruik) + raffinaderijbrandstof + internationale scheepsbunkers en voorraden voor de luchtvaart. De vraag naar totale olie omvat ruwe aardolie. |

3.3. MEETEENHEDEN

Energiehoeveelheden: 103 ton.

3.4. ANDERE TOEPASSELIJKE BEPALINGEN

1. Verslagperiode

Eén kalendermaand.

2. Frequentie

Maandelijks.

3. Termijn voor de indiening van de gegevens

Binnen 25 dagen na de maand waarover verslag wordt uitgebracht.

4. Formaat en wijze van indiening

De ingediende gegevens moeten in overeenstemming zijn met een door Eurostat gespecificeerde uitwisselingsnorm.

De gegevens moeten in elektronische vorm bij het centrale punt voor gegevenstoezending bij Eurostat worden ingediend of geüpload.

3.4. AFWIJKINGEN EN VRIJSTELLINGEN

Niet van toepassing.

[1] PB C [.] van [.], blz. [.].

[2] PB C [.] van [.], blz. [.].

[3] PB L 49 van 19.2.2004, blz. 1.

[4] PB L 283 van 27.10.2001, blz. 33.

[5] PB L 167 van 22.6.1992, blz. 17. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/8/EG (PB L 52 van 21.2.2004, blz. 50).

[6] PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.

[7] COM(2005) 217.

[8] PB L 184 van 17.7.1999, blz. 45. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG van 17 juli 2006 (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

[9] PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

[10] PB L 55 van 1.3.2005, blz. 57.