Home

Steunmaatregelen van de Staten (Artikelen 87 tot en met 89 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap) — Mededeling van de Commissie op grond van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag aan de andere lidstaten en overige belanghebbenden — Steunmaatregel C 40/2003 (ex N 50/B/2002) — Onderzoek- en ontwikkelingssteun ten behoeve van de onderneming Ibermática (Voor de EER relevante tekst)

Steunmaatregelen van de Staten (Artikelen 87 tot en met 89 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap) — Mededeling van de Commissie op grond van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag aan de andere lidstaten en overige belanghebbenden — Steunmaatregel C 40/2003 (ex N 50/B/2002) — Onderzoek- en ontwikkelingssteun ten behoeve van de onderneming Ibermática (Voor de EER relevante tekst)

23.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/8


STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN

(Artikelen 87 tot en met 89 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap)

Mededeling van de Commissie op grond van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag aan de andere lidstaten en overige belanghebbenden

Steunmaatregel C 40/2003 (ex N 50/B/2002) — Onderzoek- en ontwikkelingssteun ten behoeve van de onderneming Ibermática

(2006/C 71/03)

(Voor de EER relevante tekst)

Bij onderstaand schrijven van 24 maart 2004 heeft de Commissie Spanje in kennis gesteld van haar besluit de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te beëindigen.

„Bij schrijven van 16 januari 2002, dat door de Commissie op 17 januari 2002 is geregistreerd, hebben de Spaanse autoriteiten een voornemen tot steunverlening aan de onderneming Ibermática aangemeld. Het dossier was in twee delen gesplitst. Het eerste deel, geregistreerd onder nummer N 50/A/02, betrof steun voor productieve investeringen die op 27 november 2002 door de Commissie werd goedgekeurd(1). Het tweede deel, geregistreerd onder nummer N 50/B/02, had betrekking op steun voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Het is op dit deel van de steun dat onderhavig besluit betrekking heeft.

De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten meerdere malen om aanvullende inlichtingen over deze maatregel verzocht. De Spaanse autoriteiten hebben op deze vragen geantwoord, laatstelijk bij schrijven van 23 januari 2003, dat diezelfde dag nog door de Commissie is geregistreerd.

In een aan de Spaanse autoriteiten gericht schrijven van 12 juni 2003 heeft de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ingeleid om de maatregel grondiger te kunnen onderzoeken. Dit besluit is op 9 augustus 2003 in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt(2).

Bij schrijven van 14 januari 2004, dat op 16 januari 2004 door de Commissie is geregistreerd, hebben de Spaanse autoriteiten hun aanmelding van de maatregel ingetrokken. Zij hebben aangegeven dat het O&O-project niet zou plaatsvinden en dat de steun dus ook niet zou worden toegekend.

De Commissie merkt op dat, overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag(3), de betrokken lidstaat, zolang de Commissie ten aanzien van de steunmaatregel geen beschikking heeft gegeven, de aanmelding ten gepaste tijde kan intrekken. In de gevallen waarin de Commissie de formele onderzoekprocedure al heeft ingeleid, wordt deze door de Commissie beëindigd.

Bijgevolg heeft de Commissie besloten de ten aanzien van de betrokken steunmaatregel ingeleide formele onderzoekprocedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te beëindigen, nu is gebleken dat Spanje zijn aanmelding heeft ingetrokken.” .