Home

Het opleggen van openbaredienstverplichtingen voor geregelde luchtdiensten binnen Italië (Voor de EER relevante tekst)

Het opleggen van openbaredienstverplichtingen voor geregelde luchtdiensten binnen Italië (Voor de EER relevante tekst)

24.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 72/4


Het opleggen van openbaredienstverplichtingen voor geregelde luchtdiensten binnen Italië

(2006/C 72/03)

(Voor de EER relevante tekst)

Krachtens de bepalingen van artikel 4, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van de luchtvervoerders in de Gemeenschap tot de intracommunautaire luchtlijnen, heeft de Italiaanse overheid op voorstel van de autonome regio Sardinië besloten een verplichting tot openbare dienstverlening op te leggen voor de geregelde luchtdiensten tussen bepaalde luchthavens van Sardinië en de voornaamste nationale luchthavens.

Het feit dat Sardinië een eiland is beperkt in aanzienlijke mate zijn verbindingsmogelijkheden, zodat het luchtvervoer een fundamentele en onvervangbare rol wordt toegekend, waarvoor geen noemenswaardige en vergelijkbare alternatieven voorhanden zijn.

Hieruit volgt dat luchtvaartdiensten beschouwd worden als diensten van openbaar nut, die van vitaal belang zijn voor de economische en sociale ontwikkeling van het eiland Sardinië, zowel om het recht op vrije woonst en verplaatsing in Italië te waarborgen.

1. ROUTES WAARVOOR DE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN GELDEN EN ALGEMENE REGELGEVING

1.1.

De routes waarvoor de openbaredienstverplichtingen gelden zijn de volgende:

AlgheroRome en vice versa

AlgheroMilaan en vice versa

CagliariRome en vice versa

CagliariMilaan en vice versa

OlbiaRome en vice versa

OlbiaMilaan en vice versa.

In de zin van bijlage II van Verordening (EEG) nr. 2408/92 bevat, in het geval van de bestemming Rome, het luchthavensysteem van Rome de luchthavens Rome-Fiumicino en Rome-Ciampino en, in het geval van de bestemming Milaan, het luchthavensysteem van Milaan de luchthavens Milaan-Linate, Milaan-Malpensa en Bergamo-Orio al Serio.

1.2.

Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993, als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 793/2004 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens, kunnen de bevoegde instanties bepaalde slots reserveren voor de uitvoering van de diensten overeenkomstig deze openbaredienstverplichtingen. Gezien de beschikbaarheid van slots moet ten minste 50 % van de geplande verbindingen tussen de luchthavens van Sardinië, Rome en Milaan verlopen vanuit en met bestemming Fiumicino en Linate.

1.3.

Het geheel van de verbindingen Alghero-Rome en Alghero-Milaan, enerzijds, en het geheel van de verbindingen Olbia-Rome en Olbia-Milaan, anderzijds, vormen elk op hun beurt een ondeelbaar geheel dat als zodanig moet worden aanvaard door de luchtvaartmaatschappijen die belangstelling hebben voor deze routes, zonder enige compensatie van welke aard ook. De verbindingen Cagliari-Rome en Cagliari-Milaan moeten daarentegen afzonderlijk en integraal worden aanvaard door de luchtvaartmaatschappijen, zonder enige compensatie van welke aard ook.

1.4.

De transporteur die deze dienstverplichtingen aanvaardt, moet een waarborg storten voor de exploitatie die de goede uitvoering van de dienstverlening gedurende de gehele geplande termijn moet garanderen, waarvan het bedrag gelijk is aan ten minste 5 % van de totale omzet van de luchtdiensten geprogrammeerd voor het geheel van de routes in kwestie, als geëvalueerd door de Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC). Deze waarborg wordt aan de ENAC gestort, die dit bedrag zal gebruiken om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren voor het geval van ongerechtvaardigde stopzetting van de diensten, en zal bestaan, in twee gelijke delen, namelijk een bankgarantie die op eerste verzoek kan worden aangesproken en een verzekeringswaarborg.

1.5.

De ENAC zal, in overleg met de autonome regio Sardinië, verifiëren dat de luchtvaartmaatschappijen die zich kandidaat stellen over de aangepaste structuren beschikken en beantwoorden aan de minimumeisen voor het vervullen van de openbaredienstverplichtingen. Transporteurs die na verificatie blijken te voldoen, worden gemachtigd de routes te exploiteren.

1.6.

Teneinde overcapaciteit ten gevolge van de aanvaarding van een route door verscheidene transporteurs te voorkomen, ten gevolge van beperkingen van de infrastructuur van de luchthavens in Sardinië, wordt de ENAC ermee belast om, na overleg met de autonome regio Sardinië, de vluchtprogramma's van de transporteurs in het belang van het publiek aan te passen aan de mobiliteitsdoelstellingen van deze openbaredienstverplichtingen.

Deze aanpassing moet resulteren in een evenwichtige verdeling van de verbindingen en de frequenties tussen de transporteurs, naar gelang van de verkeersvolumes op de verschillende routes die de afgelopen twee jaar voor elke transporteur zijn waargenomen.

1.7.

Een luchtvaartmaatschappij die de openbaredienstverplichtingen op een verbinding of een geheel van verbindingen aanvaardt, moet ten minste:

1.

een communautaire luchtvervoerder zijn die beschikt over een bewijs luchtvaartexploitant („air operator's certificate” — AOC) en de licentie als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2407/92;

2.

bewijzen dat zij voldoende groot is en over voldoende financiële middelen beschikt om de doelstellingen van de openbaredienstverplichtingen te bereiken. Daarvoor moet zij in de loop van het jaar dat voorafgaat aan dat waarin de openbaredienstverplichtingen zijn opgelegd een omzet hebben bereikt die ten minste gelijk is aan die welke overeenstemt met het luchtverkeer op de route(s) waarvoor de openbaredienstverplichtingen gelden, of moet zij kunnen bewijzen dat zij over een equivalent kapitaal beschikt;

3.

bewijzen dat zij beschikt, in bezit dan wel gehuurd, over een voldoende aantal vliegtuigen om voor de gehele duur van de openbaredienstverplichtingen de ochtendvluchten vanuit Sardinië uit te voeren, en in het algemeen over vliegtuigen met een afdoende capaciteit om aan de openbaredienstverplichtingen te voldoen;

4.

op de betrokken routes personeel inzetten dat de Italiaanse taal correct en vlot spreekt;

5.

tickets verdelen en verkopen via ten minste één van de voornaamste geïnformatiseerde reservatiesystemen (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), per internet of telefoon, aan de luchthavenloketten en via de reisagentschappen, overeenkomstig ten minste één van de genoemde modaliteiten en zonder bijkomende kosten voor de klanten;

6.

aantonen (op basis van de IATA-conventies voor statistieken) dat haar regelmatigheidsgraad en punctualiteit (wat vluchten betreft met een vertraging van maximaal 15 minuten) tussen 1 januari 2004 en 31 december 2004 respectievelijk ten minste 98 % en 80 % bedroegen;

7.

de in punt 1.4 bedoelde waarborg storten.

1.8.

Om te waarborgen dat de luchtvaartmaatschappijen die de openbaredienstverplichtingen aanvaarden voldoen aan de eisen van continuïteit, betrouwbaarheid, punctualiteit en veiligheid van de dienstverlening, moeten zij de ENAC de nodige documenten verstrekken (in de Italiaanse of Engelse taal) waaruit blijkt dat zij aan de vereiste voorwaarden voldoen en beschikken over de nodige organisationele, technische en financiële capaciteiten om de dienstverlening te vervullen.

1.9.

Transporteurs die deze openbaredienstverplichtingen aanvaarden, verbinden zich ertoe om op een strikte wijze de nationale, internationale en communautaire regelgeving met betrekking tot de bescherming van de passagiers op het gebied van lichamelijke schade, overboeking, vertraging, annulatie van vluchten en verlies, vertraging en beschadiging van bagage na te leven. Voorts verbinden zij zich ertoe de voorschriften in acht te nemen van Verordening (EG) nr. 261/2004, in werking getreden op 17 februari 2005, inzake instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, waarbij met name zal worden toegezien op de rechten van mensen met een handicap of verminderde mobiliteit. De transporteurs verbinden zich tenslotte ertoe om hun beleid betreffende de toepassing van de beginselen van het Europese en Italiaanse Handvest inzake de passagiersrechten geleidelijk te harmoniseren.

2. INHOUD VAN DE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN

2.1.

Bij de vaststelling van de openbaredienstverplichtingen is rekening gehouden met het feit dat Sardinië een eiland is. De minimumfrequentie en capaciteit die op elke route moet worden aangeboden, is de volgende:

2.1.1. Op de route Alghero — Rome

a) Dagelijkse minimumfrequentie

De minimumfrequentie op de route Alghero — Rome is Formula(1) vluchten heen en Formula(1) vluchten terug van 1 oktober t/m 31 mei en 5/6(1) vluchten heen en 5/6(1) vluchten terug van 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen).

b) Dienstregeling

Op de route Alghero — Rome is de minimumfrequentie:

1 vlucht tussen 07.00 en 07.45 u

1 vlucht tussen 13.30 en 15.30 u

1 vlucht tussen 19.30 en 22.30 u.

Op de route Rome — Alghero is de minimumfrequentie:

1 vlucht tussen 07.00 en 08.30 u

1 vlucht tussen 13.30 en 15.30 u

1 vlucht tussen 19.30 en 22.30 u.

c) Capaciteit

De dagelijks aangeboden capaciteit wordt bepaald naar gelang van de frequenties die zijn vastgesteld voor de twee in de dienstverplichtingen genoemde periodes.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 oktober t/m 31 mei is 450 zitplaatsen op de route Alghero — Rome en 450 zitplaatsen op de route Rome — Alghero.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen) is 750 zitplaatsen op de route Alghero — Rome en 750 zitplaatsen op de route Rome — Alghero.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor meer dan 80 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om teneinde aan de vraag te voldoen extra vluchten in te leggen of vliegtuigen met een grotere capaciteit in te zetten, en dit zonder verdere administratieve kosten.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor minder dan 50 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om vliegtuigen met een kleinere capaciteit in te zetten en/of het aanbod aan te passen aan de vraag.

2.1.2. Op de route Alghero — Milaan

a) Minimumfrequenties

De minimumfrequentie op de route Alghero — Milaan is 3 vluchten heen en 3 vluchten terug van 1 oktober t/m 31 mei en 4/5(2) vluchten heen en 4/5(2) vluchten terug van 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen).

b) Dienstregeling

Op de route Alghero — Milaan is de minimumfrequentie:

1 vlucht tussen 07.00 en 07.45 u

1 vlucht tussen 13.30 en 15.30 u

1 vlucht tussen 19.30 en 22.30 u.

Op de route Milaan — Alghero is de minimumfrequentie:

1 vlucht tussen 07.00 en 08.30 u

1 vlucht tussen 13.30 en 15,30 u

1 vlucht tussen 19.30 en 22.30 u.

c) Capaciteit

De dagelijks aangeboden capaciteit wordt bepaald naar gelang van de frequenties die zijn vastgesteld voor de twee in de dienstverplichtingen genoemde periodes.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 oktober t/m 31 mei is 450 zitplaatsen op de route Alghero — Milaan en 450 zitplaatsen op de route Milaan — Alghero.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen) is 600 zitplaatsen op de route Alghero — Milaan en 600 zitplaatsen op de route Milaan — Alghero.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor meer dan 80 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om teneinde aan de vraag te voldoen extra vluchten in te leggen of vliegtuigen met een grotere capaciteit in te zetten, en dit zonder verdere administratieve kosten.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor minder dan 50 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om vliegtuigen met een kleinere capaciteit in te zetten en/of het aanbod aan te passen aan de vraag.

2.1.3. Op de route Cagliari — Rome

a) Minimumfrequenties

Op de route Cagliari — Rome is de minimumfrequentie: 9/10(3) vluchten heen en 9/10(3) vluchten terug van 1 oktober t/m 31 mei en 12/14(3) vluchten heen en 12/143(3) vluchten terug van 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen).

b) Dienstregeling

Op de route Cagliari — Rome is de minimumfrequentie:

3 vluchten tussen 06.30 en 09.30 u

2 vluchten tussen 12.30 en 15.30 u

2 vluchten tussen 19.30 en 22.30 u.

Op de route Rome — Cagliari is de minimumfrequentie:

2 vluchten tussen 06.30 en 09,30 u

2 vluchten tussen 12.30 en 15.30 u

3 vluchten tussen 19.30 en 22.30 u.

c) Capaciteit

De dagelijks aangeboden capaciteit wordt bepaald naar gelang van de frequenties die zijn vastgesteld voor de twee in de dienstverplichtingen genoemde periodes.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 oktober t/m 31 mei is 1 350 zitplaatsen op de route Cagliari — Rome en 1 350 zitplaatsen op de route Rome — Cagliari.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen) is 1 800 zitplaatsen op de route Cagliari — Rome en 1 800 zitplaatsen op de route Rome — Cagliari.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor meer dan 80 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om teneinde aan de vraag te voldoen extra vluchten in te leggen of vliegtuigen met een grotere capaciteit in te zetten, en dit zonder verdere administratieve kosten.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor minder dan 50 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om vliegtuigen met een kleinere capaciteit in te zetten en/of het aanbod aan te passen aan de vraag.

2.1.4. Op de route Cagliari — Milaan

a) Minimumfrequenties

Op de route Cagliari — Milaan is de minimumfrequentie: 5/6(4) vluchten heen en 5/6(4) vluchten terug van 1 oktober t/m 31 mei en 8/10(4) vluchten heen en 8/10(4) vluchten terug van 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen).

b) Dienstregeling

Op de route Cagliari — Milaan is de minimumfrequentie:

2 vluchten tussen 06.30 en 08.30 u

1 vlucht tussen 13.00 en 15.30 u

2 vluchten tussen 19.30 en 22.30 u.

Op de route Milaan — Cagliari is de minimumfrequentie:

2 vluchten tussen 07.00 en 09.00 u

1 vlucht tussen 13.30 en 15.30 u

2 vluchten tussen 19.30 en 22.30 u.

c) Capaciteit

De dagelijks aangeboden capaciteit wordt bepaald naar gelang van de frequenties die zijn vastgesteld voor de twee in de dienstverplichtingen genoemde periodes.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 oktober t/m 31 mei is 750 zitplaatsen op de route Cagliari — Milaan en 750 zitplaatsen op de route Milaan — Cagliari.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen) is 1 200 zitplaatsen op de route Cagliari — Milaan en 1 200 zitplaatsen op de route Milaan — Cagliari.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor meer dan 80 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om teneinde aan de vraag te voldoen extra vluchten in te leggen of vliegtuigen met een grotere capaciteit in te zetten, en dit zonder verdere administratieve kosten.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor minder dan 50 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om vliegtuigen met een kleinere capaciteit in te zetten en/of het aanbod aan te passen aan de vraag.

2.1.5. Op de route Olbia — Rome

a) Minimumfrequenties

Op de route Olbia — Rome is de minimumfrequentie: 3/4(5) vluchten heen en 3/4(5) vluchten terug van 1 oktober t/m 31 mei en 5/9(5) vluchten heen en 5/9(5) vluchten terug van 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen).

b) Dienstregeling

Op de route Olbia — Rome is de minimumfrequentie:

1 vlucht tussen 07.00 en 07.45 u

1 vlucht tussen 13.30 en 15.30 u

1 vlucht tussen 19.30 en 22.30 u.

Op de route Rome — Olbia is de minimumfrequentie:

1 vlucht tussen 07.00 en 08.30 u

1 vlucht tussen 13.30 en 15.30 u

1 vlucht tussen 19.30 en 22.30 u.

c) Capaciteit

De dagelijks aangeboden capaciteit wordt bepaald naar gelang van de frequenties die zijn vastgesteld voor de twee in de dienstverplichtingen genoemde periodes.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 oktober t/m 31 mei is 450 zitplaatsen op de route Olbia — Rome en 450 zitplaatsen op de route Rome — Olbia.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen) is 750 zitplaatsen op de route Olbia — Rome en 750 zitplaatsen op de route Rome — Olbia.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor meer dan 80 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om teneinde aan de vraag te voldoen extra vluchten in te leggen of vliegtuigen met een grotere capaciteit in te zetten, en dit zonder verdere administratieve kosten.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor minder dan 50 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om vliegtuigen met een kleinere capaciteit in te zetten en/of het aanbod aan te passen aan de vraag.

2.1.6. Op de route Olbia — Milaan

a) Minimumfrequenties

Op de route Olbia — Milaan is de minimumfrequentie: 2/3(6) vluchten heen en 2/3(6) vluchten terug van 1 oktober t/m 31 mei en 7/13(6) vluchten heen en 7/13(6) vluchten terug van 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen).

b) Dienstregeling

Op de route Olbia — Milaan is de minimumfrequentie:

1 vlucht tussen 07.00 en 07.45 u

1 vlucht tussen 13.30 en 15.30 u

1 vlucht tussen 19.30 en 22.30 u.

Op de route Milaan — Olbia is de minimumfrequentie:

1 vlucht tussen 07.00 en 08.30 u

1 vlucht tussen 13.30 en 15.30 u

1 vlucht tussen 19.30 en 22.30 u.

c) Capaciteit

De dagelijks aangeboden capaciteit wordt bepaald naar gelang van de frequenties die zijn vastgesteld voor de twee in de dienstverplichtingen genoemde periodes.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 oktober t/m 31 mei is 300 zitplaatsen op de route Olbia — Milaan en 300 zitplaatsen op de route Milaan — Olbia.

De dagelijks aangeboden minimumcapaciteit in de periode 1 juni t/m 30 september (plus periode van Kerstmis en van Pasen) is 1 050 zitplaatsen op de route Olbia — Milaan en 1 050 zitplaatsen op de route Milaan — Olbia.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor meer dan 80 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om teneinde aan de vraag te voldoen extra vluchten in te leggen of vliegtuigen met een grotere capaciteit in te zetten, en dit zonder verdere administratieve kosten.

Wanneer de totale dagelijks aangeboden capaciteit voor minder dan 50 % gevuld wordt, kan de ENAC, in samenspraak met de autonome regio Sardinië, de luchtvaartmaatschappij die de route exploiteert toestemming verlenen om vliegtuigen met een kleinere capaciteit in te zetten en/of het aanbod aan te passen aan de vraag.

3. TE GEBRUIKEN VLIEGTUIGEN

De vliegtuigen die gebruikt worden op de verbindingen

Alghero — Rome — Alghero

Alghero — Milaan — Alghero

Cagliari — Rome — Cagliari

Cagliari — Milaan — Cagliari

Olbia — Rome — Olbia

Olbia — Milaan — Olbia

moeten elk een minimumcapaciteit hebben van 150 zitplaatsen.

3.1.

Voor elke vlucht moet het geheel van de capaciteit van elk vliegtuig te koop worden aangeboden overeenkomstig de openbaredienstverplichtingen, zelfs wanneer bovengenoemde minimumaantallen worden overschreden, zonder enige kwantitatieve beperking van zitplaatsen voor inwoners of niet-inwoners van Sardinië. Reserveringen en inschrijvingen op wachtlijsten moeten ook worden aanvaard zonder enige discriminatie ten opzichte van de in de openbaredienstverplichtingen bedoelde passagierscategorieën.

3.2.

Eventuele praktijken die erop gericht zijn dit voorschrift te omzeilen, met name weigering van verkoop van tickets aan verlaagd tarief ondanks de beschikbaarheid van zitplaatsen in het vliegtuig, zullen als een ernstige inbreuk op deze openbaredienstverplichtingen worden beschouwd.

4. TARIEVEN

4.1.

In de tariefstructuur voor elk van de routes in kwestie moet worden voorzien in:

een maximum gunsttarief waarmee bedoeld wordt de maximumprijs die van toepassing is op alle passagiers die tot de bevoorrechte categorie behoren zoals in dit document beschreven;

een maximum gewoon tarief dat overeenstemt met het maximumtarief voor alle passagiers waarvoor geen gunsttarief geldt. Luchtvaartmaatschappijen die deze openbaredienstverplichtingen aanvaarden verbinden zich ertoe de tarieven zo te structureren volgens de verschillende groepen dat de verkoop gewaarborgd is van een aangepast aantal speciale tickets en tickets met korting wat resulteert in een gemiddelde verkoopprijs die beduidend lager ligt dan het maximum gewone tarief.

De tariefstructuur is de volgende:

Route

Maximum gunsttarief

(euro)

Maximum gewoon tarief

(euro)

Alghero — Rome

45,00

100,00

Alghero — Milaan

55,00

115,00

Cagliari — Rome

45,00

100,00

Cagliari — Milaan

55,00

115,00

Olbia — Rome

45,00

100,00

Olbia — Milaan

55,00

115,00

4.2.

In alle opgegeven tarieven is de BTW begrepen maar niet de luchthaventaks, noch de luchthavenkosten noch de crisistoeslag. Deze laatste mag ten hoogste 6,00 euro bedragen. Telkens wanneer de omstandigheden die aanleiding gaven tot de heffing van deze crisistoeslag afnemen of geherwaardeerd worden, zal deze crisistoeslag opgeheven of proportioneel gereduceerd worden. Er mogen geen andere kosten, ongeacht de naam die men daaraan geeft, aan de in onderhavig document opgegeven tarieven worden toegevoegd.

4.3.

Het gunsttarief is onbeperkt. Er kan geen beperking worden opgelegd aan het gunsttarief, zoals een boete voor het wijzigen van de datum, het uur of het ticket, of een boete voor een terugbetaling.

4.4.

Er moet voorzien worden in een systeem voor de verkoop en verdeling van tickets, dat volkomen gratis is en voor de passagier geen bijkomende kosten met zich brengt.

4.5.

Jaarlijks, met ingang van 1 januari 2007, passen de bevoegde instanties de maximumtarieven aan op basis van de inflatie in het afgelopen jaar, berekend volgens de algemene ISTAT/FOI-index van de consumptieprijzen. Deze herziening wordt meegedeeld aan alle luchtvaartmaatschappijen die de betrokken routes exploiteren en die daarbij de in dit document beschreven tariefstructuur toepassen. Zij wordt ook meegedeeld aan de Europese Commissie met het oog op de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

4.6.

Wanneer blijkt dat de gemiddelde brandstofkost in het begin van het tweede halfjaar 2006 of de wisselkoers tussen de euro en de USD procentuele schommelingen ondergaat van meer dan 5 %, worden de tarieven herzien in verband met deze procentuele schommelingen en in verhouding tot de weerslag die de brandstofkosten hebben op de prestatiekosten van de luchtvaartmaatschappij.

Over een eventuele aanpassing wordt om het halfjaar beslist door de minister van Infrastructuur en Vervoer in onderling akkoord met de President van de autonome regio Sardinië, waarbij men steunt op een onderzoek dat wordt doorgevoerd door een gezamenlijk technisch comité bestaande uit een vertegenwoordiger benoemd door de minister van Infrastructuur en Vervoer, een vertegenwoordiger benoemd door het ENAC, en een vertegenwoordiger benoemd door de autonome regio Sardinië. In geval de brandstofkosten hoger stijgen dan het aangegeven percentage, zal het genoemde technische comité een procedure opstarten om tot een aanpassing te beslissen op het moment waarop de kennisgeving vanwege de luchtvaartmaatschappijen die de betrokken routes exploiteren ontvangen wordt. In geval de brandstofkosten dalen, mag het genoemde technische comité op eigen initiatief een procedure opstarten. Tijdens het verloop van het onderzoek moet het gezamenlijk technisch comité de luchtvaartmaatschappijen die de betrokken routes exploiteren raadplegen. Iedere eventuele tariefaanpassing wordt van kracht bij het begin van het semester dat volgt op het semester waarin de stijging/daling is waargenomen.

4.7.

Iedere tariefverhoging waartoe beslist wordt buiten de in dit document beschreven procedure wordt onwettig beschouwd.

4.8.

De gunsttarieven gelden automatisch voor:

de inwoners van Sardinië;

personen die in Sardinië geboren zijn, ook al wonen ze er niet;

gehandicapten(7);

jongeren tussen 2 en 21 jaar(7);

ouderen van meer dan 70 jaar(7);

universiteitsstudenten van minder dan 27 jaar(7).

5. CONTINUÏTEIT VAN DE DIENSTVERLENING

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, sub c), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 moet de luchtvaartmaatschappij die de openbaredienstverplichtingen aanvaardt een dienst waarborgen gedurende een periode van minstens 36 opeenvolgende maanden en mag ze die dienst slechts schorsen wanneer ze het ENAC of de autonome regio Sardinië er minstens 6 maand van tevoren van in kennis heeft gesteld.

5.1.

Om een luchtdienst te waarborgen die voldoet aan de vastgestelde normen in zake continuïteit, regelmaat en stiptheid, moeten de luchtvaartmaatschappijen die de openbaredienstverplichtingen aanvaarden zich ertoe verbinden:

ieder jaar 98 % van hun geplande vluchten uit te voeren, met een maximum annuleringsmarge van 2 %;

voor iedere geannuleerde vlucht die deze 2 % overschrijdt aan de regelgevende instanties een boete te betalen van 2 500 EUR; deze aldus betaalde bedragen zullen worden gestort op de rekening voor de financiering van de territoriale voortzetting van Sardinië;

ieder jaar stipt 85 % van hun vluchten uit te voeren binnen de 20 minuten van de geplande vluchttijden;

iedere passagier te vergoeden voor elke vertraging van meer dan 20 minuten met een credit van 15 EUR dat kan worden gebruikt voor de aankoop van een ander ticket.

5.2.

Hoger genoemde voorschriften zijn niet van toepassing op vluchten die werden geannuleerd of die te laat waren ten gevolge van weersomstandigheden, stakingen of gevallen van overmacht en/of omstandigheden die de luchtvaartmaatschappij niet onder haar controle heeft.

6. SANCTIES

De schorsing van luchtdiensten zonder voorafgaande kennisgeving die niet in overeenstemming is met de bovengenoemde regels is onderworpen aan administratieve boetes of geldboetes. Bij de vaststelling van de bedragen van deze boetes wordt rekening gehouden met de schade die berokkend werd aan het openbaar bestuur en de schade die werd berokkend aan het geheel der passagiers.

6.1.

Om een stipte naleving te waarborgen door de luchtvaartmaatschappijen die deze openbaredienstverplichtingen aanvaarden, wordt een gemeenschappelijke controlecommissie opgericht door de Inspectie voor Vervoer van de autonome regio Sardinië (de „Gemeenschappelijke Controlecommissie”). Deze wordt samengesteld uit een lid dat benoemd wordt door genoemde inspectie en door de minister van infrastructuur en vervoer, de ENAC en de luchtvaartmaatschappijen in kwestie.

6.2.

De Gemeenschappelijke Controlecommissie:

wordt voorgezeten door de regionale inspecteur voor vervoer en komt normaal eenmaal om de 3 maanden samen, tenzij in dringende gevallen zoals vastgesteld door haar voorzitter;

onderzoekt de informatie die in verband met de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen werd ingezameld door het Bestuur van de Luchthavendistricten van Sardinië, de vennootschappen die de luchthavens besturen, particuliere burgers en consumentengroeperingen;

onderzoekt eventuele inbreuken op de openbaredienstverplichtingen, stelt er een gedocumenteerd verslag van op en stelt aan de ENAC voor de nodige maatregelen te treffen om de regelmaat van de dienst te herstellen en, in voorkomend geval, sancties te treffen en suggesties te doen in verband met de aard en het bedrag van de sancties.

7. LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST

De in deze bijlage vervatte openbaredienstverplichtingen treden in werking met ingang van 2 mei 2006 en lopen ten einde op 1 mei 2009.

8. INDIENING VAN DE OFFERTES

Luchtvaartmaatschappijen die de in deze bijlage vervatte openbaredienstverplichtingen aanvaarden moeten hun aanvraag officieel indienen binnen een periode van 30 dagen na de datum van publicatie van de mededeling van de Commissie betreffende het opleggen van openbaredienstverplichtingen in het Publicatieblad van de Europese Unie.


Kinderen van minder dan twee jaar die geen zitplaats in beslag nemen, reizen gratis.