Home

Uniforme toepassing van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) (Indeling van de goederen)

Uniforme toepassing van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) (Indeling van de goederen)

5.5.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 106/2


UNIFORME TOEPASSING VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR (GN)

(Indeling van de goederen)

(2006/C 106/02)

Toelichtingen, goedgekeurd in overeenstemming met de procedure van artikel 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(1)

De Toelichtingen op de Gecombineerde Nomenclatuur van de Europese Gemeenschappen(2) worden als volgt gewijzigd:

Op blz. 338:

8528

Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden; videomonitors en videoprojectietoestellen

Na de bestaande tekst de volgende tekst invoegen:

„Overeenkomstig Algemene Regel 3, onder c), voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, behoren videobewakingssystemen, bestaande uit een beperkt aantal televisiecamera's en een videomonitor, tot deze post wanneer zij zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein.

De samenstellende elementen van dergelijke videobewakingssystemen moeten afzonderlijk worden ingedeeld wanneer zij niet als set zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein (zie de GS-Toelichtingen op Afdeling XVI, onder VII.)).”

Op blz. 339:

8529

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 8525 tot en met 8528

De volgende tekst invoegen:

„Tot deze post behoren niet statieven ten behoeve van camera's van post 8525 of van Hoofdstuk 90 (indeling naar aard en samenstelling ).”

Schrap en vervang GN onderverdelingen 8529 90 10 tot en met 8529 90 88 met de daarbij opgenomen tekst door het navolgende:

„8529 90 40 tot en met 8529 90 95

Andere

Tot deze onderverdelingen behoren bijvoorbeeld:

1.

afstemschalen;

2.

afstemeenheden (tuners);

3.

diafragma's voor televisiecamera's;

4.

PAL/Secam-adaptors. Dit zijn schakelingen voor het decoderen (gedrukte schakelingen uitgerust met elektrische elementen), die bestemd zijn om later te worden ingebouwd in ontvangtoestellen voor televisie die zijn ontworpen voor de ontvangst van PAL-signalen, om ze mede geschikt te maken voor de ontvangst van Secam-signalen.

Van deze onderverdelingen zijn uitgezonderd golfpijpen (indeling naar aard en samenstelling ).”

Op bladzijde 363:

HOOFDSTUK 90

OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN

De volgende tekst invoegen:

Algemeen

Onder dit hoofdstuk vallen alleen statieven die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor gebruik met de toestellen van dit hoofdstuk (zie de GS-Toelichtingen op dit hoofdstuk (Algemeen, III)).

Statieven, bestemd voor gebruik met camera's van dit hoofdstuk en post 8525 moeten worden ingedeeld naar aard en samenstelling.”