Home

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

6.5.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 107/6


Door de Commissie aangenomen COM-documenten, andere dan wetsvoorstellen

(2006/C 107/06)

Document

Deel

Datum

Titel

COM(2004) 415

10.6.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Europees actieplan voor biologisch voedsel en biologische landbouw

COM(2004) 438

21.6.2004

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Milieuvriendelijker visserijmethoden bevorderen: de rol van technische instandhoudingsmaatregelen

COM(2004) 620

30.9.2004

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van Aanbeveling 98/561/EG van de Raad van 24 september 1998 betreffende Europese samenwerking ter waarborging van de kwaliteit in het hoger onderwijs

Deze teksten zijn beschikbaar op: EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/