Home

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

24.6.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 148/21


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2006/C 148/07)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

SAMENVATTING

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

Registratieaanvraag als bedoeld in artikel 5 en artikel 17, lid 2

„COLIFLOR DE CALAHORRA”

EG-nummer: ES/0268/15.01.2003

BOB ( ) BGA ( X )

Deze samenvatting is uitsluitend ter informatie opgesteld. Belangstellenden wordt verzocht om voor volledige informatie kennis te nemen van de volledige versie van het productdossier, die verkrijgbaar is bij de in punt 1 genoemde nationale autoriteiten of bij de Europese Commissie(1).

1. Bevoegde dienst van de lidstaat

Naam:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada — Dirección General de Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España

Adres:

Infanta Isabel, 1/E-28071 Madrid

Tel.:

(34-91) 347 53 94

Fax:

(34-91) 347 54 10

E-mail:

sgcaproagro@mapya.es

2. Groepering

Naam:

Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor

Adres:

C/Doctor Fleming, 12 — 1o Calahorra (La Rioja)

Tel.:

(34-941) 14 77 21

Fax:

E-mail:

Samenstelling:

Producenten/verwerkers ( X ) Andere samenstelling ( )

3. Productcategorie

Categorie 1.6 — Bloemkool.

4. Overzicht van het productdossier (samenvatting van de in artikel 4, lid 2, voorgeschreven gegevens)

4.1 Naam: „Coliflor de Calahorra”

4.2 Beschrijving:

1.

De onder de beschermde geografische aanduiding „Coliflor de Calahorra” vallende bloemkolen zijn bloeiwijzen van Brassica oleracea L. Convar. Botrytis (L.) Alef. var. Botrytis, afkomstig van de hybride rassen Nautilus, Castelgrand, Arbond, Pierrot, Armetta, Fargo, Belot, Scaler, Mayfair, Daydream, Arthur, RS-91013, Dunkl, Fortrose, Jerome, Matra, Tucson, Aviso, Cafano, Admirable, Imola, Serrano, Nomad, Midar, 5090, Kerjo, Eclipse, Kimball, Astral, Regata, RS-84299, Arven en Astoria, van de categorieën „Extra” en „I”, bestemd voor verse consumptie en niet voor industriële verwerking.

Bloemkool met deze geografische aanduiding onderscheidt zich van de andere door zijn versheid, compactheid (index van meer dan 0,5), kleur, aanbiedingsvorm en gebrek aan korreligheid.

2.

Het feit dat het plantaardig materiaal op de markt van het autonome gebied La Rioja grotendeels hybride is, komt de kwaliteit, uniformiteit, ziekteresistentie, het rendement en het aanpassingsvermogen ten goede. De ideale bodem- en klimaatomstandigheden in het beschermde gebied maken het mogelijk rassen van verschillende cycli te combineren, waardoor de productie kan worden gestaffeld en als gevolg van het kleinere aanbod en de grotere vraag betere prijzen worden gehaald.

Jaarlijks mogen rassen worden toegevoegd waarvan, na voorafgaande tests, is gebleken dat zij binnen de vereiste kwaliteitsparameters vallen. De toevoeging vindt plaats na een aanvraag van de „Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor” (Beroepsvereniging van bloemkooltelers en -verwerkers), een positief onderzoeksrapport van het ICAR (Instituto de Calidad de La Rioja — Kwaliteitsinstituut van La Rioja) en definitieve goedkeuring door de coördinatieraad.

4.3 Geografisch gebied: Met het oog op de kwaliteit, traceerbaarheid en controle valt het teeltgebied samen met de zone waar de producten opgeslagen, opgemaakt en verpakt worden. Het gebied wordt gevormd door een aantal tot de regio Rioja Baja behorende gemeenten (Aguilar de río Alhama, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra, Cervera de río Alhama, Pradejón, Quel en Rincón de Soto) en de in Rioja Media gelegen gemeente Alcanadre. Deze afbakening is gebaseerd op klimatologische, bodemkundige en teeltkundige omstandigheden.

4.4 Bewijs van de oorsprong: Telers en verpakkers-handelaren van bloemkool die gebruik wensen te maken van de geografische aanduiding, dienen in de desbetreffende registers ingeschreven te zijn en bloemkolen te telen van de hybride rassen Nautilus, Castelgrand, Arbond, Pierrot, Armetta, Fargo, Belot, Scaler, Mayfair, Daydream, Arthur, RS-91013, Dunkl, Fortrose, Jerome, Matra, Tucson, Aviso, Cafano, Admirable, Imola, Serrano, Nomad, Midar, 5090, Kerjo, Eclipse, Kimball, Astral, Regata, RS-84299, Arven en Astoria die voor elk seizoen worden aanbevolen door de deskundigen van de „Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor”(Beroepsvereniging van bloemkooltelers en -verwerkers).

De telers en verpakkers-handelaren worden onderworpen aan een door de deskundigen van de „asociación” verrichte zelfcontrole waarbij wordt nagegaan dat aan de vereisten van het productdossier wordt voldaan.

Om objectief en onpartijdig na te gaan dat de bloemkolen met de onderhavige aanduiding voldoen aan de vereisten van de verordening en het productdossier, verricht het ICAR een externe controle. Indien de externe controles een gunstig resultaat opleveren, kan het ICAR het product certificeren.

De monsters die zijn genomen voor de controle op de door de controleorganen voorgeschreven parameters, worden uitsluitend onderzocht in laboratoria die aan norm EN 45011 voldoen.

Elke producent of verpakker-handelaar dient de asociación te verzoeken om inschrijving in het controleplan. Het ICAR is verantwoordelijk voor de beoordeling aan de hand van een registeronderzoek. Is dit in orde, dan wordt de betrokkene ingeschreven in het desbetreffende register van de asociación, die de taak op zich neemt dit bij te houden. Daarna stelt het ICAR een onderzoeksplan op, waarna een rapport wordt uitgewerkt dat vervolgens ter beoordeling aan de asociación wordt voorgelegd. Bij een positieve beslissing wordt de productcertificering toegekend, waarmee wordt gewaarborgd dat alle bloemkolen die als product met een gegarandeerde oorsprong op de markt worden gebracht, over het hele traject alle controles hebben doorstaan.

De Consejo de Coordinación (coördinatieraad) waakt over de onpartijdigheid van de asociación en is samengesteld uit vertegenwoordigers van deze laatste en van het departement Landbouw, veeteelt en plattelandsontwikkeling van de regering van La Rioja.

De traceerbaarheid van het product wordt gewaarborgd door identificatie in elke teelt-, verpakkings-, opmaak-, bewarings- en verhandelingsfase.

De bij het product gevoegde etiketten moeten genummerd zijn, zodat kan worden nagegaan of het aantal gebruikte etiketten overeenkomt met de hoeveelheid gecertificeerd en geleverd product, en wordt vermeden dat het logo wordt aangebracht op bloemkolen die niet aan de normen voldoen.

Elementen waaruit blijkt dat de bloemkolen afkomstig zijn uit het afgebakende geografische gebied, zijn:

de kenmerken van de bloemkool;

de controle en de certificering, die borg staan voor de traceerbaarheid en de oorsprong van het product;

het feit dat, ter waarborging van de kwaliteit, de traceerbaarheid en de controle, de bloemkolen in het afgebakende geografische gebied en in de in de registers ingeschreven centrales worden opgemaakt, verpakt en bewaard.

4.5 Werkwijze voor het verkrijgen van het product: Deze bloemkool wordt geplant zodra de plant twee tot vier echte bladeren heeft, met een dichtheid van 0,40 × 0,80 m voor vroege rassen en 0,40 × 0,90 m voor late rassen. Voor een goede inworteling moeten de planten achteraf worden beregend.

Bij de grondbewerking, irrigatie en bestrijding van plagen en ziekten moeten de meest geschikte technieken die op dat moment beschikbaar zijn, worden toegepast.

Wanneer de bloemkolen volledig gevormd zijn en bedekt met de binnenste bladeren, moeten zij, voor een optimale bewaring en kwaliteit, handmatig met de grootste zorg en snelheid worden geoogst en op grootte en compactheid worden geselecteerd. Op elk perceel worden zoveel plukgangen gemaakt als nodig is en er mag niet langer dan 12 uur worden gewacht met aflevering bij de desbetreffende opslagplaats.

Vóór de levering aan de opslagplaats worden de bloemkolen op het veld opgemaakt (schoonmaken, ontbladeren, indelen en verpakken). Zodra ze in de opslagplaats aankomen, wordt de op het veld opgeslagen warmte middels koeling afgevoerd. Ter waarborging van de kwaliteit, de traceerbaarheid en de controle, vindt de opmaak van de bloemkolen plaats in het afgebakende geografische gebied en in de in de registers ingeschreven centrales.

Om te vermijden dat de bloemkolen gaan schuiven worden ze in één laag in dozen verpakt. Met het oog op de uniformiteit bevat elke verpakking producten van dezelfde oorsprong, variëteit, kwaliteit, kleur en grootteklasse. Ter waarborging van de kwaliteit, de traceerbaarheid en de controle, worden de bloemkolen verpakt in het afgebakende geografische gebied en in de in de registers ingeschreven centrales.

De bloemkolen worden bij een lage temperatuur (maar wel boven nul) en een hoge relatieve vochtigheid in koelkamers bewaard en moeten gescheiden worden gehouden van andere groentesoorten en fruit. Ter waarborging van de kwaliteit, de traceerbaarheid en de controle, vindt ook de bewaring van de bloemkolen plaats in het afgebakende geografische gebied en in de in de registers ingeschreven centrales.

4.6 Verband: Historisch verband: Zoals uit het van 1846 daterende geografisch-statistisch-historisch woordenboek van Spanje („Diccionario Geográfico — Estadístico — Histórico de España”, MADOZ) blijkt wordt al sinds jaar en dag bloemkool geteeld in Calahorra en viel deze toen reeds op door zijn kwaliteit, getuige het deel over La Rioja en de aan de gemeente Calahorra gewijde bladzijde 59: „PROD.: de belangrijkste voortbrengselen van dit gebied zijn olie, wijn en graan; daarnaast worden groenten, aardappelen, groenten en fruit van een goede kwaliteit geteeld; krieken en bloemkolen uit de streek worden zeer geroemd,…”.

De afgelopen 30 jaar heeft de bloemkool uit het Rioja-gebied een prominente plaats op de Spaanse markt ingenomen. Het is één van de teelten die qua areaal en productie een constant niveau heeft aangehouden: telkens 25 %, waarmee de teelt uit dat gebied nationaal gezien op de eerste plaats staat. Ook voor de afzet van bloemkool is La Rioja de belangrijkste regio in Spanje, aangezien daar op officieuze basis de noteringen van het product voor de andere productiegebieden worden vastgesteld.

Natuurlijke factoren: bloemkool is erg onderhevig aan het klimaat en heeft voor een optimale ontwikkeling zachte temperaturen en een hoge relatieve vochtigheid nodig.

Het gebied in La Rioja waar bloemkool wordt geteeld, kent lange zomers, zachte winters en, onder invloed van de rivieren de Ebro en de Cidacos, een hoge relatieve vochtigheid. Gelegen in een vallei tussen bergen, wordt het afgeschermd tegen sterke wind.

Door de gematigde en gelijkmatige zomertemperaturen kan de jonge plant een stevig wortelstelsel ontwikkelen. Tijdens de herfst- en winterperiode treedt de bloei-inductie op en wordt het hart gevormd. Dankzij een geleidelijke daling van de temperatuur groeit de kool langzaam en kunnen de typische kenmerken waaraan de bloemkool uit La Rioja zijn kwaliteit en reputatie te danken heeft, nl. de vastheid en de witte kleur, zich ontwikkelen.

De bodem van het teeltgebied is alluviaal, diep, rijk, goed gedraineerd, met een pH-waarde tussen 5,5 en 8,2, een organischestofgehalte van meer dan 1,2 %, een fosforgehalte van 20-30 ppm, een kaliumgehalte van 200-250 ppm en voldoende kalk en zwavel. De voedingstoffen die de bloemkool in deze ideale omstandigheden vindt, stimuleren zijn groei en hebben een rechtstreekse impact op zijn kwaliteit.

Menselijke factoren: De telers uit dit gebied zijn vanouds vertrouwd met dit product en weten dat de oogst de delicaatste fase is, waarin het erom gaat de bloemkolen zorgvuldig en op het ideale moment, wanneer ze de juiste grootte, compactheid en kwaliteit hebben bereikt, binnen te halen.

Eveneens van belang is de verenigingsgraad in dit gebied, waar opslaghouders, coöperaties en telersverenigingen, elk met hun aanzienlijke expertise en kennis van de markt, vertegenwoordigd zijn in een handelsstructuur, die in feite een ideaal instrument vormt om het aanbod te concentreren, de kwaliteit te verhogen, de teelt minder seizoensgebonden te maken en het product een grote meerwaarde te geven.

De reputatie van de in La Rioja geteelde bloemkool vindt haar oorsprong in de kwaliteit, die op haar beurt wortelt in de voor de teelt van dit product ideale bodem- en klimaatomstandigheden en in de uitgebreide kennisbasis bij de plaatselijke telers.

4.7 Controlestructuur:

Naam:

Instituto de Calidad de La Rioja

Adres:

Avd. de La Paz, 8-10, E-26071 Logroño (La Rioja)

Tel.:

(34-941) 29 16 00

Fax:

(34-941) 29 16 02

E-mail:

4.8 Etikettering: Op alle etiketten moeten de beschermde geografische aanduiding „Coliflor de Calahorra” en het desbetreffende logo worden vermeld.

4.9 Nationale eisen: De volgende nationale bepalingen inzake oorsprongsbenamingen zijn van toepassing op dit productdossier:

Ley Orgánica 3/1982, de 9 De Junio, Estatuto de Autonomía de La Rioja (Modificada por Leyes Orgánicas 3/1994, de 24 de marzo y 2/1999, de 7 de enero) (Organieke Wet 3/1982 van 9 juni, Statuut voor de Autonomie van La Rioja (gewijzigd bij de Organieke Wetten 3/1994 van 24 maart en 2/1999 van 7 januari).

Ley 3/1995, de 8 de marzo, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Wet 3/1995 van 8 maart inzake het rechtsstelsel van de Regering en de Publieke Overheid van de Autonome Regio La Rioja).

Ley 30/1992, de 26 noviembre. Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Wet 30/1992 van 26 november inzake het rechtsstelsel van de Publieke Overheden en van de Gemeenschappelijke Ambtelijke Procedure).

Orden de 25 de enero de 1994, por la que se precisa la correspondencia entre la legislación española y el reglamento CEE 2081/92, en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimenticios. (Beschikking van 25 januari 1994 die bepaalt dat de Spaanse wetgeving moet overeenstemmen met Verordening (EEG) 2081/92 betreffende de oorsprongsbenaming en geografische aanduiding van landbouw- en voedingsproducten).

Real Decreto 1643/1999, de 22 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicaciones Geográficas Protegidas. (Koninklijk besluit 1643/1999 van 22 oktober 1999 houdende vaststelling van de procedure voor de behandeling van aanvragen tot inschrijving in het communautaire register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen).