Home

Bericht van het naderende vervallen van bepaalde anti-dumpingmaatregelen

Bericht van het naderende vervallen van bepaalde anti-dumpingmaatregelen

19.8.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 196/2


Bericht van het naderende vervallen van bepaalde anti-dumpingmaatregelen

(2006/C 196/02)

1.

De Commissie deelt mede dat, tenzij volgens onderstaande procedure een herzieningsonderzoek wordt geopend, de hierna vermelde anti-dumpingmaatregelen op de in de onderstaande tabel vermelde data zullen vervallen ingevolge artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 inzake beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1).

2. Procedure

De producenten in de Gemeenschap kunnen een schriftelijk verzoek om een herzieningsonderzoek indienen. Dit verzoek dient voldoende bewijs te bevatten dat het vervallen van de maatregelen vermoedelijk voortzetting of herhaling van de invoer met dumping en daaruit voortvloeiende schade ten gevolge zou hebben.

Indien de Commissie besluit de betrokken maatregelen aan een herzieningsonderzoek te onderwerpen, dan zullen de importeurs, de exporteurs, de vertegenwoordigers van het land van uitvoer en de producenten in de Gemeenschap in de gelegenheid worden gesteld de in het verzoek om een herzieningsonderzoek verstrekte informatie aan te vullen, te weerleggen of daarop commentaar te leveren.

3. Termijn

De communautaire producenten kunnen overeenkomstig voornoemde basis, bij de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Handel (Afdeling B-1), J-79 5/16, B-1049 Brussel(2), een schriftelijk verzoek om een herzieningsonderzoek indienen vanaf de datum van publicatie van dit bericht, doch uiterlijk drie maanden voor de in onderstaande tabel vermelde datum.

4.

Dit bericht wordt gepubliceerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995.

Product

Land(en) van oorsprong of van uitvoer

Maatregel

Referentie

Vervaldatum

Cumarine

Volksrepubliek China

Antidumpingrecht

Verordening (EG) nr. 769/2002 van de Raad (PB L 123 van 9.5.2002, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1854/2003 van de Raad (PB L 272 van 23.10.2003, blz. 1) en uitgebreid tot invoer uit India of Thailand bij Verordening (EG) nr. 2272/2004 van de Raad (PB L 396 van 31.12.2004, blz. 18)

10.5.2007

India

Verbintenis

Besluit 2005/3/EG van de Commissie (PB L 1 van 4.1.2005, blz. 15)