Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid (Voor de EER relevante tekst)

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid (Voor de EER relevante tekst)

7.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 297/43


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/C 297/10)

Nummer van de steunmaatregel

XE 26/05

Lidstaat

Polen

Regio

Dolny Śląsk

Miasto Świdnica

Benaming van de steunregeling

Werkgelegenheidssteunregeling in het kader van de groepsvrijstellingsverordening voor ondernemingen die arbeidsplaatsen scheppen in de gemeente Świdnica.

Rechtsgrond

PRAWO KRAJOWE: art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.)

GEMEENSCHAPSRECHT: Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling

Totaalbedrag per jaar

1,24 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 5, en de artikelen 5 en 6 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

14.9.2005

Duur van de regeling

Tot 31.12.2006

Doel van de steun

Art. 4 Schepping van werkgelegenheid

Ja

Art. 5 Indienstneming van benadeelde en gehandicapte werknemers

Art. 6 Tewerkstelling van gehandicapte werknemers

Economische sectoren

Alle sectoren van de Gemeenschap(1) komen in aanmerking voor werkgelegenheidssteun

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Prezydent Miasta Świdnicy

Urząd Miejski

ul. Armii Krajowej 49

PL-58-100 Świdnica

Steun waarvoor voorafgaande aanmelding bij de Commissie vereist is

In overeenstemming met artikel 9 van de verordening.

Ja