Home

Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op de 135e bijeenkomst van 6 december 2005 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak nr. COMP/M.3696 — E.ON/MOL (Voor de EER relevante tekst)

Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op de 135e bijeenkomst van 6 december 2005 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak nr. COMP/M.3696 — E.ON/MOL (Voor de EER relevante tekst)

16.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 223/14


Advies van het Adviescomité voor concentraties uitgebracht op de 135e bijeenkomst van 6 december 2005 betreffende een ontwerpbeschikking in zaak nr. COMP/M.3696 — E.ON/MOL

(2006/C 223/08)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de aangemelde operatie een concentratie is in de zin van artikel 1, lid 3, en artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening en dat de concentratie een communautaire dimensie in de zin van die verordening heeft.

2.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat, voor de beoordeling van deze operatie, de relevante productmarkten als volgt zijn:

in de gassector:

a)

gastransmissie;

b)

gasdistributie;

c)

gasopslag;

d)

gaslevering aan traders;

e)

gaslevering aan regionale distributieondernemingen;

f)

gaslevering aan grote elektriciteitscentrales;

g)

gaslevering aan grote industriële afnemers (met een uurverbruik dat hoger is dan 500 m3 per uur);

h)

gaslevering aan kleine commerciële en industriële afnemers (met een uurverbruik dat lager is dan 500 m3 per uur);

i)

gaslevering aan huishoudelijke afnemers;

in de elektriciteitssector:

j)

stroomtransmissie;

k)

stroomdistributie;

l)

levering van balanceringsvermogen;

m)

groothandelslevering van stroom aan traders;

n)

groothandelslevering van stroom aan de openbare nutsonderneming-groothandelaar;

o)

groothandelslevering van stroom aan regionale distributieondernemingen;

p)

retaillevering van stroom aan middelgrote en grote commerciële en industriële afnemers;

q)

retaillevering van stroom aan kleine commerciële en industriële afnemers;

r)

retaillevering van stroom aan huishoudelijke afnemers.

3.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat met het oog op de beoordeling van deze transactie, de relevante geografische markten nationaal zijn voor de volgende markten:

in de gassector:

a)

gastransmissie;

b)

gasopslag;

c)

gaslevering aan traders;

d)

gaslevering aan regionale distributieondernemingen;

e)

gaslevering aan grote elektriciteitscentrales;

f)

gaslevering aan grote industriële afnemers (met een uurverbruik dat hoger is dan 500 m3 per uur);

g)

gaslevering aan kleine commerciële en industriële afnemers (met een uurverbruik dat lager is dan 500 m3 per uur);

h)

gaslevering aan huishoudelijke afnemers (na juli 2007 wanneer huishoudelijke afnemers in aanmerking komende klanten worden);

in de elektriciteitssector:

i)

stroomtransmissie;

j)

levering van balanceringsvermogen;

k)

groothandelslevering van stroom aan traders;

l)

groothandelslevering van stroom aan de openbare nutsonderneming-groothandelaar;

m)

groothandelslevering van stroom aan regionale distributieondernemingen;

n)

retaillevering van stroom aan middelgrote en grote commerciële en industriële afnemers;

o)

retaillevering van stroom aan kleine commerciële en industriële afnemers;

p)

retaillevering van stroom aan huishoudelijke afnemers (na juli 2007 wanneer huishoudelijke afnemers in aanmerking komende klanten worden).

4.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat met het oog op de beoordeling van deze transactie, de relevante geografische markten thans subnationaal zijn voor de volgende markten:

in de gassector:

a)

gasdistributie;

b)

gaslevering aan huishoudelijke afnemers tot juli 2007;

in de elektriciteitssector:

c)

stroomdistributie;

d)

retaillevering van stroom aan huishoudelijke afnemers tot juli 2007.

5.

Het Adviescomité is het eens met de Commissie dat door de voorgenomen transactie een over de hele toeleveringsketen van gas en stroom volledig verticaal geïntegreerd bedrijf tot stand zal komen als gevolg van de samenbundeling van de bijna alleenzeggenschap van MOL over de gasvoorraden en gasopslagcapaciteit, de sterke marktposities van E.ON op het gebied van de retaillevering van gas via haar eigenaarschap van regionale ondernemingen voor gas- en stroomdistributie en de activiteiten van E.ON op het gebied van stroomopwekking en groothandelsstroomlevering.

6.

Het Adviescomité is het eens met de Commissie dat na de transactie de nieuwe entiteit bijgevolg zowel het vermogen als de prikkel zal hebben de toegang tot gas af te schermen voor haar concurrenten op de downstream gas- en stroommarkten.

7.

Het Adviescomité is het eens met de Commissie dat de fusieonderneming een machtspositie heeft op de volgende markten in de gassector:

a)

gaslevering aan traders in Hongarije;

b)

gaslevering aan regionale distributieondernemingen in Hongarije;

c)

gaslevering aan grote elektriciteitscentrales in Hongarije;

d)

gasopslag in Hongarije.

8.

Het Adviescomité is het met de Commissie eens dat de voorgenomen concentratie waarschijnlijk erin zal resulteren dat op significante wijze de daadwerkelijke mededinging wordt belemmerd op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan en binnen de EER voor de volgende markten:

in de gassector:

a)

gaslevering aan grote industriële afnemers in Hongarije door de totstandbrenging van de machtspositie;

b)

gaslevering aan kleine commerciële en industriële afnemers in Hongarije;

c)

gaslevering aan huishoudelijke afnemers in Hongarije (vóór juli 2007, in elk van de gebieden van de regionale distributieondernemingen);

in de elektriciteitssector:

d)

groothandelslevering van stroom aan traders in Hongarije;

e)

retaillevering van stroom aan middelgrote en grote commerciële en industriële afnemers in Hongarije;

f)

retaillevering van stroom aan kleine commerciële en industriële afnemers in Hongarije;

g)

retaillevering van stroom aan huishoudelijke afnemers in Hongarije (vóór juli 2007, in elk van de gebieden van de regionale distributieondernemingen).

9.

Het Adviescomité is het eens met de Commissie dat door het aanhouden van kruisparticipaties in MOL en de nieuwe entiteit deze laatste haar afschermingsstrategie zal kunnen intensiveren door haar positie op de markt voor gasopslag en de positie van MOL op de transmissiemarkt.

10.

Het Adviescomité is het eens met de Commissie dat de toezeggingen voldoende zijn om de significante belemmeringen van de mededinging weg te nemen op de volgende markten:

in de gassector:

a)

gaslevering aan grote industriële afnemers in Hongarije;

b)

gaslevering aan kleine commerciële en industriële afnemers in Hongarije;

c)

gaslevering aan huishoudelijke afnemers in de gebieden van de Hongaarse regionale distributieondernemingen (in Hongarije na 2007);

d)

gasopslag in Hongarije;

in de elektriciteitssector:

e)

groothandelslevering van stroom aan traders in Hongarije;

f)

retaillevering van stroom aan middelgrote en grote commerciële en industriële afnemers in Hongarije;

g)

retaillevering van stroom aan kleine commerciële en industriële afnemers in Hongarije;

h)

retaillevering van stroom aan huishoudelijke afnemers in de gebieden van de Hongaarse regionale distributieondernemingen (in Hongarije na 2007).

11.

Het Adviescomité is het eens met de Commissie dat, mits de door de partijen aangeboden toezeggingen volledig worden nageleefd en met inaanmerkingname van alle toezeggingen, de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk ervan niet op significante wijze belemmert — met name door een machtspositie in het leven te roepen of te versterken — in de zin van artikel 2, lid 2, van de concentratieverordening en dat de voorgenomen concentratie bijgevolg verenigbaar kan worden verklaard met artikel 2, lid 2, en artikel 8, lid 2, van de concentratieverordening en artikel 57 van de EER-Overeenkomst.

12.

Het Adviescomité verzoekt de Commissie rekening te houden met alle overige opmerkingen die tijdens de discussie zijn gemaakt.