Home

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) COM(2006) 651final — 2006/0216 (COD)

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie) COM(2006) 651final — 2006/0216 (COD)

13.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/35


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (gecodificeerde versie)

COM(2006) 651final — 2006/0216 (COD)

(2007/C 161/07)

De Raad heeft op 22 november 2006 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 95 van het EG-Verdrag te raadplegen over bovengenoemd voorstel.

De gespecialiseerde afdeling Interne markt, productie en consumptie, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 7 februari 2007 goedgekeurd. Rapporteur was de heer BURNS.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 434e zitting van 14 en 15 maart 2007 (vergadering van 14 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 146 stemmen vóór, bij 7 onthoudingen, werd goedgekeurd:

1.

Dit voorstel beoogt de codificatie van Richtlijn 74/347/EEG van de Raad van 25 juni 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de lidstaten betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen.

2.

Het Comité acht het zeer wenselijk dat alle teksten in één richtlijn bijeengebracht worden. Het heeft de verzekering gekregen dat deze codificatie geen inhoudelijke wijzigingen bevat en alleen strekt tot de duidelijkheid en overzichtelijkheid van de Gemeenschapswetgeving, een doel dat ten volle onderschreven wordt. Het Comité juicht het voorstel dan ook toe.

Brussel, 14 maart 2007

De voorzitter

van het Europees Economisch en Sociaal Comité

D. DIMITRIADIS