Home

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever COM(2006) 657 final

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever COM(2006) 657 final

13.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 161/75


Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever

COM(2006) 657 final

(2007/C 161/20)

De Raad heeft op 23 november 2006 besloten het Europees Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 262 van het EG-Verdrag te raadplegen over bovengenoemd voorstel.

De gespecialiseerde afdeling Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 22 februari 2007 goedgekeurd. Rapporteur was de heer SOARES.

Het Comité heeft tijdens zijn op 14 en 15 maart 2007 gehouden 434e zitting (vergadering van 14 maart 2007) het volgende advies uitgebracht, dat met 160 stemmen vóór en geen stemmen tegen, bij 6 onthoudingen, is goedgekeurd.

1.

Het voorstel van de Commissie maakt deel uit van haar voornemen om de EU-wetgeving te vereenvoudigen en te verduidelijken en deze zo toegankelijker en begrijpelijker voor het grote publiek te maken.

2.

Codificatie is een uiterst belangrijke administratieve procedure waarbij het normale wetgevingsproces moet worden gevolgd en waarbij de wetteksten in kwestie niet inhoudelijk mogen worden gewijzigd.

3.

De voorgestelde richtlijn beoogt de codificatie van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad van 20 oktober 1980 betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever. De nieuwe richtlijn vervangt de verschillende besluiten die erin zijn verwerkt; dit voorstel laat de inhoud van de besluiten die worden gecodificeerd onverlet en beperkt zich er derhalve toe deze samen te voegen en daarin slechts de formele wijzigingen aan te brengen die voor de codificatie zelf vereist zijn.

4.

Hoewel te codificeren richtlijnen dus niet inhoudelijk mogen worden gewijzigd, zou de Commissie binnen haar bevoegdheden toch verder dan alleen een vereenvoudiging van de wetgeving moeten gaan. Zij zou moeten nagaan of bepaalde onduidelijk gebleken of inmiddels verouderde passages van de diverse richtlijnen geen aanpassing behoeven.

5.

In aanmerking genomen dat dit advies betrekking heeft op een te codificeren Richtlijn gaat het EESC, onder verwijzing naar de in paragraaf 1 beschreven doelstellingen en de in paragraaf 2 en 3 omschreven garanties, akkoord met het richtlijnvoorstel.

Brussel, 14 maart 2007

De voorzitter

van het Europees Economisch en Sociaal Comité

D. DIMITRIADIS