Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging en verlenging van Besluit nr. 804/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (Programma Hercules II) (COM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging en verlenging van Besluit nr. 804/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (Programma Hercules II) (COM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging en verlenging van Besluit nr. 804/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (Programma Hercules II) (COM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD))

Publicatieblad Nr. 287 E van 29/11/2007 blz. 0104 - 0104


P6_TA(2007)0026

Communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (Programma Hercules II) *** I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging en verlenging van Besluit nr. 804/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (Programma Hercules II) (COM(2006)0339 — C6-0216/2006 — 2006/0114(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0339) [1],

- gezien advies nr. 6/2006 [2] van de Europese Rekenkamer,

- gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 280 van het EGVerdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0216/2006),

- gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Begrotingscommissie (A6-0002/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. is van mening dat de in het wetgevingsvoorstel aangegeven financiële middelen verenigbaar dienen te zijn met het plafond van rubriek 5 van het nieuwe meerjarige financiële kader en wijst erop dat over het jaarlijks bedrag wordt besloten in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure, overeenkomstig de bepalingen van punt 37 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [3];

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

[1] Nog niet in het PB gepubliceerd.

[2] PB C 302 van 12.12.2006, blz. 41.

[3] PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

--------------------------------------------------