Home

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 maart 2007 over het initiatief van de Republiek Oostenrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/348/JBZ inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 maart 2007 over het initiatief van de Republiek Oostenrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/348/JBZ inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS))

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 maart 2007 over het initiatief van de Republiek Oostenrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/348/JBZ inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS))

Publicatieblad Nr. 027 E van 31/01/2008 blz. 0206 - 0207


P6_TA(2007)0096

Veiligheid bij voetbalwedstrijden *

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 maart 2007 over het initiatief van de Republiek Oostenrijk met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/348/JBZ inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie (10543/2006 — C6-0240/2006 — 2006/0806(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

- gezien het initiatief van de Republiek Oostenrijk (10543/2006) [1],

- gelet op artikel 34, lid 2, letter c) van het EU-Verdrag,

- gelet op artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0240/2006),

- gelet op de artikelen 93 en 51 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0052/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het initiatief van de Republiek Oostenrijk, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Raad de tekst dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het initiatief van de Republiek Oostenrijk;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regering van de Republiek Oostenrijk.

Door de Republiek Oostenrijk voorgestelde tekst | Amendementen van het Parlement |

Amendement 1

ARTIKEL 1, PUNT 1, PUNT AArtikel 2, lid 2 (Besluit 2002/348/JBZ)

2. Het nationaal informatiepunt betreffende voetbal heeft, in overeenstemming met de toepasselijke nationale en internationale regelgeving terzake, toegang tot de informatie betreffende de persoonsgegevens van risicosupporters; | 2. Het nationaal informatiepunt betreffende voetbal heeft, in overeenstemming met de toepasselijke nationale en internationale wetgeving terzake, toegang tot de informatie betreffende de persoonsgegevens van risicosupporters. Hierbij mogen uitsluitend gegevens worden verwerkt met betrekking tot voetbalwedstrijden en deze mogen niet worden gebruikt voor eventuele andere activiteiten. |

Amendement 2

ARTIKEL 1, PUNT 1 bis (nieuw)Artikel 3, lid 3 (Besluit 2002/348/JBZ)

| 1 bis)Artikel 3, lid 3 wordt vervangen door:3."De uitwisseling van personeninformatie verloopt overeenkomstig de toepasselijke nationale en internationale wetgeving, rekening houdend met de beginselen van het Verdrag van de Raad van Europa nr. 108 van 28 januari 1981 tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en — in voorkomend geval — de Aanbeveling R (87) 15 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa van 17 september 1987 tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied. De uitwisseling geschiedt met het oog op het voorbereiden en het nemen van de gepaste maatregelen ter handhaving van de openbare orde in verband met een voetbalwedstrijd. Zij kan in het bijzonder informatie betreffen over individuele personen die een gevaar vormen of kunnen vormen voor de openbare orde en veiligheid." |

[1] PB C 164 van 15.7.2006, blz. 30.

--------------------------------------------------