Home

2. Besluit van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2005 (C6-0401/2006 - 2006/2168(DEC))

2. Besluit van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2005 (C6-0401/2006 - 2006/2168(DEC))

2. Besluit van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2005 (C6-0401/2006 - 2006/2168(DEC))

Publicatieblad Nr. 074 E van 20/03/2008 blz. 0268 - 0270


2.

Besluit van het Europees Parlement van 24 april 2007 over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2005 (C6-0401/2006 — 2006/2168(DEC))

Het Europees Parlement,

- gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2005 [1],

- gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2005, tezamen met de antwoorden van het Agentschap [2],

- gezien de aanbeveling van de Raad van 27 februari 2007 (5711/2007 — C6-0080/2007),

- gezien het EG-Verdrag, en met name artikel 276,

- gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen [3], en met name artikel 185,

- gelet op Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging [4], en met name artikel 17,

- gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad [5], en met name artikel 94,

- gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0102/2007),

1. neemt kennis van de bedragen waarmee de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2005 wordt afgesloten:

Bron: Gegevens van het Agentschap — Deze tabel vormt een samenvatting van de gegevens die het Agentschap heeft verstrekt in zijn jaarrekening.

[6]

(in 1000 EUR) |

Ontvangsten en uitgaven in het begrotingsjaar 2005 [6] |

| 2005 |

Ontvangsten

Communautaire subsidies | 4400 |

Bestemmingsontvangsten | |

Diverse ontvangsten | |

Totaal ontvangsten (a) | 4400 |

Begrotingsuitgaven voor het jaar

Personeel — Titel I van de begroting

— Betalingen | -1490 |

— Overgedragen kredieten | -257 |

Administratie — Titel II van de begroting

— Betalingen | -453 |

— Overgedragen kredieten | -1065 |

Beleidsactiviteiten — Titel III van de begroting (behalve bestemmingsontvangsten)

— Betalingen tegenover betalingskredieten voor het begrotingsjaar | -196 |

— Betalingen tegenover uitstaande vastleggingen per 31.12.2003 | |

— Overgedragen kredieten | -790 |

Bestemmingsontvangsten (PHARE en derde landen)

— Betalingen | |

— Overgedragen kredieten | |

Totaal uitgaven (b) | -4251 |

Resultaat van het begrotingsjaar (a - b) | 149 |

Uit het vorige begrotingsjaar overgedragen saldo | |

N- 1 overgedragen en geannuleerde kredieten (Titels I en II niet-gesplitst) | |

Neutralisatie van overdracht N- 1 voor Titel Ill in verband met overgang | |

Niet-gebruikte heraanwendingen uit het vorige begrotingsjaar | |

Terugbetalingen aan de Commissie | |

Wisselkoersverschillen | |

Balans van het begrotingsjaar | 149 |

2. gaat akkoord met de afsluiting van de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2005;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zrogen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

[1] PB C 266 van 31.10.2006, blz. 16.

[2] PB C 312 van 19.12.2006, blz. 1.

[3] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).

[4] PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1.

[5] PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

[6] Alleen cijfers voor 2005 omdat het een nieuw opgericht Agentschap betreft.

--------------------------------------------------