Home

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Toepassing van de algehele aanpak van migratie op de grensregio's ten oosten en zuidoosten van de Europese Unie

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Toepassing van de algehele aanpak van migratie op de grensregio's ten oosten en zuidoosten van de Europese Unie

[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 16.5.2007

COM(2007) 247 definitief

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

Toepassing van de algehele aanpak van migratie op de grensregio's ten oosten en zuidoosten van de Europese Unie

INHOUD

1. Inleiding 3

2. Landen in de grensregio's ten oosten en zuidoosten van de Europese Unie 4

2.1. Turkije en de Westelijke Balkan 5

2.1.1. Bestaand kader voor de dialoog 5

2.1.2. Aanbevelingen 6

2.2. Partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid in Oost-Europa en de Zuidelijke Kaukasus 7

2.2.1. Bestaand kader voor de dialoog 7

2.2.2. Aanbevelingen 8

2.3. Russische Federatie 10

2.3.1. Bestaand kader voor de dialoog 10

2.3.2. Aanbevelingen 11

3. Andere regio's 12

3.1. De partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid in de Oostelijke Middellandse Zee (Syrië, Libanon en Jordanië) en andere landen van het Midden-Oosten (Iran en Irak) 12

3.1.1. Bestaand kader voor de dialoog 12

3.1.2. Aanbevelingen 12

3.2. Centraal-Azië 13

3.2.1. Bestaand kader voor de dialoog 13

3.2.2. Aanbevelingen 13

3.3. Aziatische landen van herkomst 13

3.3.1. Bestaand kader voor de dialoog 13

3.3.2. Aanbevelingen 14

4. Verbetering van de coördinatie 15

5. Conclusie 16

Bijlage I: Acroniemen en woordenlijst 19

Bijlage II: Voorbeelden van EU-samenwerking en steun voor landen die door de mededeling worden bestreken 22

Bijlage III: Overzicht van de migratiesituatie en de migratiestromen vanuit en in de grensregio's ten oosten en zuidoosten van de Europese Unie en statistieken 74

De algehele aanpak van migratie toepassen op de grensregio's ten oosten en zuidoosten van de Europese Unie

1. INLEIDING

In december 2005 keurde de Europese Raad de algehele aanpak van migratie goed. In eerste instantie concentreerde de aanpak zich op Afrika en het Middellandse Zeegebied. In zijn conclusies van december 2006[1] riep de Europese Raad de Commissie op voorstellen te doen voor een betere dialoog en concrete maatregelen in verband met de toepassing van de algehele aanpak op de grensregio's ten oosten en zuidoosten van de EU. Deze mededeling is een reactie op dit verzoek. Zij suggereert een aanpak volgens het concept "migratieroute" (zie bijlage I voor een lijst van termen in deze tekst en een verklaring van de acroniemen).

Deze mededeling richt zich voornamelijk op de grensregio's ten oosten en zuidoosten van de EU die in de optiek van de Commissie bestrijken:

Turkije, de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Montenegro en Servië, inclusief Kosovo [2] ); de partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid in Oost-Europa (Oekraïne, Moldavië, Wit-Rusland[3]) en de Zuidelijke Kaukasus (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië); de Russische Federatie.

Bij de tenuitvoerlegging van deze mededeling moet in eerste instantie rekening worden gehouden met de aanbevelingen die direct op deze landen betrekking hebben. Bij de toepassing van de algehele aanpak van migratie op de grensregio's ten oosten en zuidoosten van de EU volgens het concept van de migratieroutes moet echter ook rekening worden gehouden met verder afgelegen landen van herkomst en van doorreis. Daarom moet ook aandacht worden besteed aan:

de partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid in het Midden-Oosten (Syrië, Jordanië en Libanon), Iran et Irak; Centraal-Azië (Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan); en Aziatische landen van herkomst als China, India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, de Filippijnen en Indonesië.

Voor deze landen en regio's doet de mededeling aanbevelingen op middellange tot lange termijn.

Voor al deze landen beschikt de Gemeenschap over een institutioneel kader waarbinnen een politieke en economische dialoog en samenwerkingsverbanden zijn ingesteld, die over het algemeen ook migratiekwesties bestrijken. Voor elk groep landen biedt deze mededeling een overzicht van deze kaders. In sommige gevallen zijn de dialoog en de samenwerking inzake migratie en verwante kwesties (zoals werkgelegenheid en onderwijs) al ver ontwikkeld. Elke mogelijke versterking van dialoog en samenwerking inzake migratie moet zijn gestoeld op de bestaande dialoog en samenwerking, waarin daarmee verband houdende kwesties en betrokkenen, meer bepaald op het gebied van de arbeidsmigratie, volledig geïntegreerd moeten worden. In bijlage II wordt een indicatieve lijst gegeven van de talrijke aan de gang zijnde samenwerkingsprojecten op het gebied van migratie, visumbeleid en grenscontrole die door de Gemeenschap in deze landen worden gesteund en het is van belang de aandacht te blijven vestigen op deze samenwerking.

Bij de toepassing van de algehele aanpak moeten het legale en illegale verkeer, het aanbod van en de vraag naar arbeidskrachten in de hele wereld, arbeidsmigratie, het beheer van economische migratie en de behoefte aan internationale bescherming grondig worden geanalyseerd. Ook moeten migratieroutes, tendensen en mogelijke wijzigingen ervan worden onderzocht. In bijlage III worden voor de regio op dit punt een aantal voorlopige conclusies geboden alsook een reeks statistieken. Het belang van deze regio voor de EU is reeds duidelijk. Rond één derde van alle onderdanen van derde landen in de EU zijn onderdanen van oostelijke en zuidoostelijke buurlanden en van de Russische Federatie. De uitbreiding van de EU naar het oosten in 2004 en 2007 had voor vele buurlanden een wijziging tot gevolg van de rechtsgrondslag voor grensoverschrijdend pendelen en migratie, terwijl de voordelen van EU-lidmaatschap, met name hoge economische groei en meer werkgelegenheidskansen, de nieuwe lidstaten tot een aantrekkelijker migratiedoel maken voor hun oosterburen. De buurlanden krijgen te maken met de gevolgen van zowel toevloed als afname van hoogopgeleiden en de nettovoordelen verzachten mede de druk van hoge werkloosheid en lage inkomens die vaak resulteren uit de problemen in verband met de politieke en economische omschakeling.

Er zij op gewezen dat Latijns-Amerika en het Caribische gebied nog niet aan bod zijn gekomen in de algehele aanpak van migratie, hoewel migratie een onderdeel is van de regelmatige politieke dialoog met deze regio. Gezien het toenemende belang van migratiegerelateerde kwesties in de betrekkingen met Latijns-Amerika en het Caribische gebied zal de Commissie de kwestie van migratie met haar partners afzonderlijk aankaarten bij de voorbereiding van de volgende Topconferentie EU-Latijns-Amerika/Caraïben (Lima, mei 2008). Dit zal overeenkomstig de algehele aanpak van migratie geschieden, op zo'n manier dat ook de verbintenissen die beide partijen in mei 2006 op de top van Wenen zijn aangegaan, tot uitvoering kunnen worden gebracht.

2. LANDEN IN DE GRENSREGIO'S TEN OOSTEN EN ZUIDOOSTEN VAN DE EUROPESE UNIE

Bij de ontwikkeling van de algehele aanpak met de Afrikaanse landen zijn een aantal hulpmiddelen nuttig gebleken voor de contacten met de partnerlanden, zoals migratieprofielen en fora voor samenwerking inzake migratie en ontwikkeling (zie bijlage I). Deze hulpmiddelen kunnen ook van nut zijn voor de toepassing van de algehele aanpak op de grensregio's ten oosten en zuidoosten. Hoe zij moeten worden gebruikt, moet echter per land en per regio worden nagegaan, waarbij met name rekening moet worden gehouden met bestaande kaders en betrekkingen met de betrokken landen en regio's, waar de toepassing ervan een meerwaarde kan opleveren. Voorts moet deze mededeling worden gezien in samenhang met de mededeling over circulaire migratie en mobiliteitspartnerschappen tussen de Europese Unie en derde landen, die gelijktijdig wordt goedgekeurd.

2.1. Turkije en de Westelijke Balkan [4]

2.1.1. Bestaand kader voor de dialoog

Het toetredingspartnerschap uit 2006 bestrijkt de migratiekwesties in verband met Turkije dat sinds 1963 een associatieovereenkomst met de EU heeft.

Wat de landen van de Westelijke Balkan betreft, worden migratiekwesties bestreken door de stabilisatie- en associatieovereenkomst die het overeengekomen of overeen te komen kader vormt voor de betrekkingen met elk van deze landen.[5] Daarnaast worden migratiekwesties, vaak tamelijk gedetailleerd, bestreken door de relevante toetredingspartnerschappen (in het geval van Kroatië en Turkije) of de Europese partnerschappen. Op de tenuitvoerlegging van deze partnerschappen wordt voornamelijk toegezien via de jaarlijkse voortgangsverslagen en op vergaderingen met de betrokken landen. Migratiekwesties worden ook besproken in het kader van de jaarlijkse JLS-ministervergadering met de landen van de Westelijke Balkan.

Migratiekwesties worden met de kandidaat-lidstaten Kroatië, Turkije en de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië diepgaand besproken in de relevante subcomitévergaderingen en kunnen ook in de context van het Associatiecomité en de Associatieraad aan bod komen. In het kader van de toetredingsonderhandelingen met Kroatië en Turkije worden migratiekwesties doorgelicht en gevolgd onder meer in het hoofdstuk justitie, vrijheid en veiligheid, alsook het hoofdstuk vrij verkeer van werknemers.

Wat de andere landen van de regio betreft, worden migratiekwesties behandeld in de context van specifieke beleidsadvies- en toezichtprocedures (raadgevende task force voor Albanië, procedure van toezicht op de hervormingen voor Bosnië en Herzegovina, versterkte permanente dialoog voor Montenegro en Servië), met inbegrip van vergaderingen van technische werkgroepen. Wat Kosovo betreft, worden deze kwesties behandeld in de context van het voortgangsbewakingsmechanisme van het stabilisatie- en associatieproces.

Het Zuidoost-Europese samenwerkingsproces speelt een steeds belangrijkere rol als forum voor regionale samenwerking in de hele regio Zuidoost-Europa, en bestrijkt ook samenwerking op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid. Het Samenwerkingsproces is betrokken bij het opzetten van een nieuw regionaal kader dat de regionaal participerende opvolger moet worden van het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa.

Alle kandidaat-lidstaten of landen met een erkend EU-toetredingsperspectief zijn reeds volop bezig met het overnemen van de communautaire verworvenheden (het "acquis"). Om te helpen verzekeren dat dit proces zonder vertraging wordt voortgezet en dat ondertussen de migratiestromen in Zuidoost-Europa beter worden gecontroleerd, worden de volgende maatregelen als algemene prioriteiten voorgesteld.

2.1.2. Aanbevelingen

- Als aanvulling op de dialoog inzake migratie in bilaterale en regionale fora kunnen nationale en subregionale samenwerkingsfora inzake migratie de dialoog tussen alle betrokkenen verder vergemakkelijken, waarbij de ervaringen met het MARRI-initiatief nuttig kunnen zijn.

- De dialoog met de autoriteiten van de kandidaat-lidstaten en de partnerlanden moet ook een discussie omvatten over de vraag hoe de invloed van migratie op de ontwikkeling de stabiliteit kan versterken en de groei in de regio kan stimuleren . Er dient een beleid te worden ontwikkeld om hersenvlucht tegen te gaan, onder meer door te investeren in opleiding en capaciteitsopbouw voor betere arbeidsvoorwaarden en meer arbeidskansen, zodat wordt vermeden dat geschoolde werknemers vertrekken. De manieren om de kosten voor geldovermakingen te verminderen en de impact ervan op de ontwikkeling van de landen van deze regio te versterken, moeten verder worden geanalyseerd. Er moeten studiebezoeken van deskundigen worden georganiseerd om contacten te bevorderen, directe samenwerking tussen de overheden te stimuleren en de institutionele capaciteit te meten. Er kunnen ook workshops worden georganiseerd over diverse aspecten van migratie en ontwikkeling. Ten slotte moeten initiatieven worden aangemoedigd om hoogopgeleide migranten zoals wetenschappelijk onderzoekers aan hun landen van herkomst te binden.

- De kansen voor circulaire migratie moeten worden vergroot waarbij rekening moet worden gehouden met het bestaande seizoensgebonden grensverkeer op korte termijn in de regio. Behalve voor Kroatië, waarvoor reeds een visumvrijstelling ten aanzien van de EU geldt, moeten de visumregelingen in de regio verder worden verbeterd en geharmoniseerd om de mobiliteit van arbeidskrachten mogelijk te maken. Ook moet worden nagegaan of het spectrum van uitwisselingsprogramma's voor onderzoekers of studenten kan worden vergroot. Daarnaast moet de nodige aandacht worden besteed aan een degelijke voorbereiding van migranten op hun vertrek, in die zin dat zij een realistisch beeld moeten hebben van het leven en de arbeidskansen in de EU. In dit verband kunnen opleiding of speciale programma's en arbeidsbemiddeling nuttige diensten bewijzen. Migratieportalen zullen hier een belangrijke rol spelen en tegen eind 2007 operationeel zijn. Na een evaluatie van de ervaringen met de bestaande migratiedienstencentra kunnen deze worden verveelvoudigd. De oprichting van contactpunten in elk ministerie van Arbeid of van Binnenlandse Zaken zou kunnen helpen voor het formuleren van beleidsantwoorden die het evenwicht houden tussen de arbeidsbehoeften en de veiligheidsaspecten van migratie. Wat visa voor kort verblijf betreft, zal de tenuitvoerlegging van de tot dusver met een aantal landen uit de Westelijke Balkan geparafeerde communautaire visumversoepelingsovereenkomsten bijdragen tot de verbetering en vereenvoudiging van de procedures voor de uitreiking van een visum aan bepaalde categorieën burgers van deze landen.

- De wetgeving inzake asiel en de bescherming van vluchtelingen moet worden versterkt of aangevuld om omvattende wettelijke garanties te bieden voor de rechten van personen die behoefte kunnen hebben aan internationale bescherming. Montenegro en Servië moeten nog fundamentele asielwetgeving vaststellen en zij moeten daartoe worden aangemoedigd. Turkije moet zijn voornaamste asielwetgeving nog aanpassen aan de desbetreffende communautaire verworvenheden, de doeltreffende toepassing ervan garanderen en administratieve capaciteit opzetten overeenkomstig de optimale werkwijzen van de EU. In alle landen zijn nog verdere inspanningen vereist om ervoor te zorgen dat de passende wettelijke voorzieningen ook in de praktijk worden omgezet.

- De strijd tegen illegale migratie en mensenhandel moet worden versterkt. FRONTEX moet zijn bestaande contacten met landen in de regio daartoe verder ontwikkelen. Er dient technische bijstand aan de partnerlanden te worden geboden, onder meer bijscholing voor grenswachters en immigratieambtenaren en de ontwikkeling van betrouwbare statistieken van gerapporteerde gevallen, met gebruikmaking van instrumenten als IPA of twinning en TAIEX. Bepaalde maatregelen in verband met grenscontroles en migratiebeheer in de kandidaat-lidstaten van de EU en mogelijke kandidaat-lidstaten kunnen ook in het kader van IPA worden gesteund. De communautaire overnameovereenkomsten met de landen van de Westelijke Balkan moeten ten uitvoer worden gelegd en de overnameovereenkomst met Turkije moet zonder verwijl worden gesloten.[6]

- De EU moet nauwere samenwerking op het gebied van regionale multidisciplinaire rechtshandhaving bevorderen voor de bestrijding van georganiseerde misdaad, onder meer door een versterkte samenwerking tussen Europol en het SECI-Centrum in Boekarest. In dit verband zal een memorandum van overeenstemming worden gesloten tussen Europol en het SECI-Centrum, meer bepaald voor de bestrijding van mensenhandel, terwijl op de langere termijn een operationele samenwerkingsovereenkomst wordt beoogd.

2.2. Partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid in Oost-Europa en de Zuidelijke Kaukasus

2.2.1. Bestaand kader voor de dialoog

Het kader voor de betrekkingen met de landen van Oost-Europa en de Zuidelijke Kaukasus is het Europese nabuurschapsbeleid. Hoewel samenwerking inzake migratie, visumkwesties, asiel, grensbeheer en andere verwante economische en sociale kwesties in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten, die de wettelijke basis vormen voor de betrekkingen van de Gemeenschap met deze landen, indirect worden vermeld, komen zij in alle met de oostelijke partners overeengekomen actieplannen van het Europese nabuurschapsbeleid expliciet aan bod. Sommige partnerlanden hebben ook hun eigen nationale actieprogramma in dit verband. In het geval van Oekraïne bestaat een afzonderlijk JLS-actieplan, parallel met de overeenkomstige actieplannen die werden overeengekomen met Armenië, Azerbeidzjan, Georgië en Moldavië, en de Commissie werkt ook samen met Oekraïne op basis van een scorebord met ijkpunten dat is gebaseerd op het JLS-actieplan.

In de relevante subcomités worden migratiekwesties reeds diepgaand besproken met Moldavië en Oekraïne en deze vraagstukken komen ook aan bod in de regelmatige vergaderingen van de ministeriële JLS-trojka EU-Oekraïne, alsook tijdens de bijeenkomsten van het samenwerkingscomité en de samenwerkingsraad. In het geval van de drie landen van de Zuidelijke Kaukasus waarvan de actieplannen in november 2006 werden goedgekeurd, wordt een vergelijkbare aanpak gevolgd. De dialoog en de samenwerking met elk land kennen een eigen ritme, afhankelijk van de capaciteit, de grootte (dit is bijzonder relevant in het geval van Oekraïne) en de ligging. Hoewel Wit-Rusland een geval apart is[7], is technische samenwerking inzake grensvraagstukken, migratie en georganiseerde misdaad mogelijk op basis van werkcontacten met de Wit-Russische autoriteiten en binnen het kader van de regionale dialoog en de regionale programma's.

2.2.2. Aanbevelingen

De betrekkingen met de afzonderlijke landen kunnen uiteraard variëren, maar op korte termijn moeten de volgende prioriteiten in acht worden genomen:

- Hoewel met al deze landen (behalve Wit-Rusland) reeds het nodige kader bestaat voor dialoog op bilateraal niveau, moet met Armenië, Azerbeidzjan en Georgië de eigenlijke dialoog over deze kwesties in het kader van de actieplannen van het Europese nabuurschapsbeleid nog beginnen, terwijl voor Moldavië en Oekraïne de bestaande dialoog wordt verdiept. Hoewel de relaties met Wit-Rusland gespannen zijn, moeten er op deskundigenniveau toch contacten inzake migratiekwesties worden gelegd. Deze dialoog is ook belangrijk om het probleem van de vreemdelingenhaat en de gevolgen daarvan op migratie en integratie aan te pakken.

- Op regionaal niveau kan bij het aanpakken van migratie en gerelateerde kwesties een beroep worden gedaan op de ervaringen van de processen van Söderköping en Budapest. Ook moet meer steun worden verleend voor een grotere capaciteit van de partnerlanden om illegale migranten te behandelen overeenkomstig de internationale normen. Dit kan betrekking hebben op het in hechtenis nemen van illegale migranten en de behoeften van de slachtoffers van mensenhandel en andere kwetsbare personen, alsook op internationale normen voor de bescherming van vluchtelingen voor zover deze landen ter zake als leden van de Raad van Europa verplichtingen hebben; doeltreffende wetten, procedures en praktijken inzake asiel en vluchtelingenbescherming ontbreken echter nog steeds. Er dient verder te worden gewerkt met de relevante organisaties, ook voor de re-integratie van vluchtelingen.

- Voor een algehele aanpak van migratie is het Zwarte Zeegebied van bijzonder belang in de context van doorreis en mensenhandel. Geïnspireerd op de samenwerkingstructuren in het Balticum moet de haalbaarheid van een regionaal samenwerkingsforum worden onderzocht, waarbij de relevante EU-landen, de EU-agentschappen, andere landen aan de Zwarte Zee en regionale organisaties zoals het Initiatief voor Samenwerking in Zuidoost-Europa (SECI), de Organisatie voor Economische Samenwerking rond de Zwarte Zee (BSEC), de Task Force inzake georganiseerde misdaad in het Baltische gebied (TF-OC) en het Zwarte Zeeforum worden betrokken, met het oog op een beter beheer van migratie. In dit verband kan de uitwisseling van informatie worden bevorderd en moeten controle en toezicht worden gecoördineerd. De bijdrage van de EU kan gaan van opleiding (twinning) van ambtenaren die bevoegd zijn voor de rechtshandhaving tot samenwerking met FRONTEX en Europol, en van kwesties als sociale bescherming en opleiding van ambtenaren die bevoegd zijn voor arbeidsaangelegenheden tot de herintegratie van slachtoffers van mensenhandel.

- Zoals de Commissie in haar mededeling van december 2006 verklaarde, is de mobiliteit van personen van eminent belang voor de partners van het Europese nabuurschapsbeleid en ook voor de EU om deze prioriteit van het buitenlandse beleid ten volle te realiseren. De Commissie stelde daarom voor dat nauwkeurig moet worden bekeken hoe de omslachtige visumprocedures, die een barrière voor legale verplaatsingen van de buurlanden naar de EU (en omgekeerd) vormen, kunnen worden teruggeschroefd in de context van een bredere aanpak van dergelijke (JLS) kwesties. Bijgevolg moet worden nagedacht over mobiliteitspartnerschappen met deze landen, met inbegrip van een mogelijke versoepeling van het visumbeleid , arbeidsvergunningen en informatie die betrekking heeft op de behoeften aan seizoenarbeid binnen de EU. De haalbaarheid van een dergelijk partnerschap met onder meer Oekraïne dient prioritair te worden onderzocht.

- Daarnaast zou een versoepeling van de visumregelingen moeten worden geboden voor niet-werkgelegenheidsdoeleinden (bv. bedrijven, onderwijs, toerisme) en voor ambtenaren die deelnemen aan vergaderingen die met de hervormingen samenhangen, een mogelijkheid waarin reeds is voorzien bij de bestaande Gemeenschappelijke Visuminstructies. De Commissie beveelt nu ten zeerste aan dat deze versoepeling wordt toegepast in het bijzonder door de lidstaten waarin de meeste vergaderingen plaatshebben (de lidstaten die Europese instellingen huisvesten en de landen die het roulerende voorzitterschap waarnemen). De Commissie pleit er in het bijzonder voor dat dit meteen gebeurt voor mensen die in verband met EU-aangelegenheden op reis zijn (het betreft hier een zeer klein percentage van de visumaanvragen), voor wie zij aanbevelingsbrieven zal opstellen ter attentie van de ambassade of het consulaat van de betrokken EU-lidstaat waarmee zij ook verder zal samenwerken.

- Geldovermakingen van migranten zijn voor deze regio ook belangrijk, aangezien Armenië, Georgië, Moldavië en Oekraïne wereldwijd tot die landen behoren welke het meest van geldovermakingen afhankelijk zijn. Er moet worden onderzocht hoe overmakingskosten kunnen worden verminderd en hoe overmakingen een grotere impact op de ontwikkeling van het land van herkomst kunnen hebben (waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat overmakingen een privéaangelegenheid zijn). Daarnaast moet de sociaaleconomische ontwikkeling van deze landen worden gestimuleerd door verdere hersenvlucht te voorkomen, de vrijwillige terugkeer van hoogopgeleiden te vergemakkelijken en de talrijke gemeenschappen in de diaspora ertoe aan te moedigen bij te dragen aan de ontwikkeling van hun land van herkomst. Initiatieven om hoogopgeleide migranten zoals wetenschappelijk onderzoekers aan hun landen van herkomst te binden, moeten worden aangemoedigd.

- Er moet aandacht worden besteed aan de sluiting van overnameovereenkomsten . Met Oekraïne werd reeds een overnameovereenkomst geparafeerd en met Moldavië werden de onderhandelingen afgesloten met het oog op het zo spoedig mogelijk van kracht worden van een overeenkomst in 2007. In de toekomst moet ook worden overwogen met de andere landen onderhandelingen aan te vatten. Wat de landen betreft die dergelijke overeenkomsten met de EU hebben gesloten, moet de aandacht worden gericht op hun capaciteit om deze overeenkomsten ten uitvoer te leggen en moeten zij worden aangespoord met hun eigen oostelijke en zuidoostelijke buren vergelijkbare overeenkomsten te sluiten.

- Hoewel deze landen reeds aanzienlijke communautaire steun ontvangen, moet de capaciteitsopbouw voor deze landen worden versterkt, hetzij in verband met het eigen grensbeheer (of wetshandhaving in het algemeen), hetzij door de onderlinge samenwerking te verbeteren (Oekraïne kent duidelijk bijzondere problemen vanwege zijn situering en grootte en de aard van zijn grenscontroles; Wit-Rusland heeft te kennen gegeven belang te hechten aan samenwerking inzake grenscontroles en de bestrijding van georganiseerde misdaad, terwijl effectieve maatregelen tegen mensenhandel vanuit Wit-Rusland verder kunnen worden verbeterd). De bestaande missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer (EUBAM) aan de grens tussen Moldavië en Oekraïne is een goed voorbeeld. Deze initiatieven moeten samenhangen met de aan de gang zijnde inspanningen om corruptie en georganiseerde misdaad te bestrijden.

- Mogelijk dient verder de aandacht te worden gericht op de tekortkomingen van het wetgevende en institutionele kader en van de nationale capaciteit om gegevens te verzamelen en de migratiestromen te sturen. Er kan technische bijstand worden verleend, bijvoorbeeld voor de beveiliging van reisdocumenten, verblijfsvergunningen en visumzelfklevers en de burgerlijke informatiesystemen die er aan de basis van liggen. Voor de verbetering van de veiligheid van documenten moet een beroep worden gedaan op de jongste ontwikkelingen van de biometrie. Daarnaast kunnen de regelingen voor technische bijstand de oprichting omvatten van specifieke centra voor informatie over banen, opleiding en vorming.

2.3. Russische Federatie

2.3.1. Bestaand kader voor de dialoog

De geleidelijke ontwikkeling van de routekaart voor de gemeenschappelijke ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, die in mei 2005 werd goedgekeurd, vindt plaats binnen het kader van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Rusland. Op de algemene tenuitvoerlegging van deze gemeenschappelijke ruimte wordt toegezien door tweejaarlijkse vergaderingen van de Permanente Partnerschapsraad van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU en Rusland. Daarnaast vinden informele gesprekken en vergaderingen op deskundigenniveau plaats. Het strategische partnerschap is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden die de betrekkingen tussen de EU en Rusland schragen en die hun uitdrukking vinden in de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst en in de routekaart. Er is expliciet voorzien in een nauwere samenwerking met respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in de EU-lidstaten en in Rusland, dat als lid van de Raad van Europa de bepalingen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens dient te respecteren.

2.3.2. Aanbevelingen

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is Rusland de voornaamste bestemming geworden van vluchtelingen en economische migranten uit naburige landen en ook een land met een aanzienlijk aantal intern ontheemden. Meer recent is Rusland ook een belangrijk doorreisland geworden voor migratiestromen voornamelijk uit Zuidoost-Azië, China en Afghanistan naar West-Europa. Samenwerking met Rusland op het gebied van migratiebeleid en mobiliteit van personen wordt bijgevolg een steeds belangrijker punt van gemeenschappelijk belang.

- Met Rusland moet een diepgaander dialoog worden gevoerd over alle kwesties die met migratie verband houden, met inbegrip van asiel, de strijd tegen illegale immigratie en mensenhandel, arbeidsmigratie en alle sociale aspecten van migratie. De uitwisseling van ervaringen tussen de EU-lidstaten en Rusland over het beheer van arbeidsmigratie bevorderen, zou bijzonder nuttig zijn.

- Er moet intensiever worden gewerkt aan de tenuitvoerlegging van de prioriteiten van de routekaart van de gemeenschappelijke ruimte , met name de doelstellingen van de uitwisseling van informatie over migratiebeheer en optimale werkwijzen, inclusief de evaluatie van statistieken en indien nodig samenwerking met derde landen. In deze context moet de samenwerking worden aangemoedigd tussen de autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van de overeenkomsten inzake overname en visumversoepeling , waarbij nauwkeurig toezicht moet worden uitgeoefend op de tenuitvoerlegging en op een meer doeltreffende manier moet worden opgetreden tegen illegale immigratie zonder daarbij de tussenmenselijke contacten te bemoeilijken. Daarnaast is in het kader van de gemeenschappelijke ruimte de dialoog aangevat om de voorwaarden voor visumvrij reizen als doelstelling op de lange termijn te onderzoeken. Dit nieuwe kader kan worden gebruikt om na te gaan hoe de betrekkingen op andere gebieden dan migratie kunnen worden geïntensifieerd.

- Een versterking van de samenwerking inzake asiel met de Russische Federatie moet de punten van zorg helpen wegnemen inzake de Russische wetgeving tot uitvoering van het Vluchtelingenverdrag van 1951. Ook moet de bescherming van intern ontheemde personen worden verbeterd overeenkomstig internationale normen, met name ook om de druk op de asielsystemen van de buurlanden te verlichten.

- De uitwisseling van informatie over het wettelijke kader in verband met alle vormen van mensenhandel moet worden bevorderd, ook in de context van de Task Force inzake georganiseerde misdaad in het Baltische gebied. Meer bepaald moet de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van 2003 tussen Europol en Rusland ter bestrijding van diverse vormen van grensoverschrijdende misdaadactiviteiten worden geïntensifieerd. Er dient ook verder steun te worden verleend aan de werkzaamheden van TF-OC in de strijd tegen mensenhandel, als een hulpmiddel om de regionale multidisciplinaire samenwerking inzake wetshandhaving in het Balticum en speciaal met de Russische Federatie te verbeteren. Er moet worden nagedacht over de manier hoe de rol van Europol en FRONTEX in het Balticum kan worden versterkt.

- Doeltreffende operationele samenwerking als vastgesteld in de taakomschrijving tussen FRONTEX en de Russische grenscontroledienst is belangrijk, meer bepaald voor het bevorderen van optimale werkwijzen op het punt van grensbeheer.

3. ANDERE REGIO'S

3.1. De partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid in de Oostelijke Middellandse Zee (Syrië, Libanon en Jordanië) en andere landen van het Midden-Oosten (Iran en Irak)

3.1.1. Bestaand kader voor de dialoog

Met Libanon en Jordanië worden migratiegerelateerde kwesties besproken in de relevante subcomités inzake migratie en sociale zaken in het kader van de respectieve associatieovereenkomsten en de actieplannen van het Europese nabuurschapsbeleid. Het actieplan voor Libanon bevat specifieke verwijzingen naar samenwerking op het gebied van migratie en grensbeheer, het partnerschap met FRONTEX, de mogelijkheid van een beter beheer van arbeidsmigratie en de versoepeling van het visumbeleid. Het actieplan voor Jordanië omvat een onderdeel migratie, met inbegrip van mogelijke samenwerking inzake doorreis, asiel en visumkwesties. Ook grensbeheer is een prioriteit in de actieplannen van beide landen. In het kader van de huidige samenwerkingsovereenkomst is er geen formele bilaterale dialoog met Syrië. Het Euromediterrane partnerschap waaraan Libanon, Jordanië en Syrië deelnemen, voorziet ook in een regionale dialoog inzake migratie tussen de EU en de partnerlanden. Er bestaat geen kader voor de dialoog met Iran[8], en er is geen officiële dialoog inzake migratie en verwante kwesties met Irak[9].

3.1.2. Aanbevelingen

- De dialoog met Libanon en Jordanië inzake migratie, visumbeleid, asiel en grensbeheer zal actief worden voortgezet binnen het kader van de vergaderingen van de respectieve subcomités en overeenkomstig de prioriteiten van de actieplannen van het Europese nabuurschapsbeleid. Met Syrië zal een bilaterale dialoog over migratie worden aangevat na ondertekening van de associatieovereenkomst.

- Gezien het toenemende belang van het vluchtelingenvraagstuk in deze landen, meer bepaald in verband met het conflict in Irak en de impact daarvan op de buurlanden, en door het feit dat tot dusver de meeste vluchtelingen door hun gastlanden worden gehuisvest (waarbij Jordanië en Syrië met respectievelijk 750.000 en 1 miljoen vluchtelingen het leeuwendeel voor zich nemen), moet de EU bereid zijn verder steun te verlenen en deel te nemen aan de initiatieven voor dialoog en samenwerking op regionaal niveau. In hun relaties met Jordanië en Syrië moeten de EU en haar lidstaten verder de voorwaarden helpen creëren voor de internationale gemeenschap om humanitaire hulp en internationale bescherming te bieden, met inbegrip van steun voor herintegratie en andere programma's.

- Iran moet worden aangemoedigd om actiever te gaan samenwerken met zijn buren (in het bijzonder met Turkije en de landen van de Zuidelijke Kaukasus, maar ook met Pakistan en Afghanistan) voor de preventie en de vervolging van mensensmokkel en mensenhandel . Er kunnen proefprojecten voor concrete samenwerking op technisch niveau worden overwogen.

- Al deze landen moeten ook worden aangemoedigd het Verdrag van Genève , alsook het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit ( UNTOC ) en de daaraan gehechte protocollen , zonodig te ratificeren en ten uitvoer te leggen.

3.2. Centraal-Azië

3.2.1. Bestaand kader voor de dialoog

Migratie en verwante kwesties worden besproken in de vergaderingen van het subcomité Justitie en Binnenlandse Zaken dat binnen het kader van de respectieve partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Kazachstan en Oezbekistan operationeel is. Migratiekwesties worden ook behandeld in het samenwerkingscomité van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Kirgizië. Tot dusver is er echter nog geen formele bilaterale dialoog over migratie met Turkmenistan en Tadzjikistan. Aanvullend bij de voormelde vergaderingen vindt tussen de EU en Centraal-Azië een regionale dialoog over migratie plaats. Op termijn kan het voor de EU wenselijk zijn migratiekwesties te integreren in de politieke en economische dialoog met de landen van Centraal-Azië.

3.2.2. Aanbevelingen

- Op het gebied van het grensbeheer kan over verdere samenwerking worden nagedacht, in het kader van het BOMCA-project of andere lopende projecten op het gebied van arbeidsmigratiebeheer .

- Er kan technische bijstand worden overwogen voor landen uit de regio om verder samen te werken met de EU, Turkije en de oostelijke partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid bij de preventie van illegale immigratie en de strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel.

- De partnerlanden moeten ook worden aangemoedigd het Verdrag van Genève , alsook het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit ( UNTOC ) en de daaraan gehechte protocollen , zonodig te ratificeren en ten uitvoer te leggen.

3.3. Aziatische landen van herkomst

3.3.1. Bestaand kader voor de dialoog

Het politieke kader voor samenwerking met Azië is de mededeling uit 2001 "Europa en Azië: een strategisch kader voor versterkte partnerschappen"[10], waarin wordt voorzien in een versterkte dialoog en samenwerking tussen de EU en Azië op een aantal gebieden, zoals justitie en binnenlandse zaken, met onder meer het visum-, asiel- en immigratiebeleid en andere beleidsaspecten in verband met het vrije verkeer van personen, alsook het sociale beleid en wereldwijde uitdagingen en kansen. De Commissie is van oordeel dat de politieke en economische dialoog op het regionale niveau moet worden versterkt, in fora zoals ASEAN en ASEM, alsook op bilateraal vlak.

Wat China aangaat, vindt er met de Gemeenschap regelmatig overleg op hoog niveau plaats inzake de strijd tegen illegale immigratie en mensenhandel, met bijzondere aandacht voor informatie-uitwisseling en vertrouwenwekkende maatregelen. In deze context wordt informatie over de wetgeving van beide partijen uitgewisseld en worden verkennende gesprekken over overname gevoerd, naast discussies over wettige manieren van reizen naar en in Europa.

3.3.2. Aanbevelingen

Naast migratie en ontwikkeling krijgen kwesties als visum-, asiel-, immigratiebeleid en andere beleidsaspecten die met het vrije verkeer van personen verband houden, steeds meer belang in onze betrekkingen met Azië, met name tegen de achtergrond van de toenemende handelsrelaties, ook van de handel in diensten, van demografische veranderingen, waarbij de bevolking in het grootste deel van Azië sterk toeneemt en in Europa afneemt, en van een wereldwijd toenemend belang van arbeidsmigratie en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in sommige sectoren van de economie. Dit is te zien aan de toenemende immigratie uit de regio, de ontwikkeling van de dialoog over deze kwesties, de opname van migratie in de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met de landen van Zuidoost-Azië, en de ontwikkeling van wereldwijde initiatieven als het Bali-proces. Daarnaast krijgen bepaalde landen speciale aandacht van de EU in het kader van het overnamebeleid. Het betreft hier een aantal landen of entiteiten waarmee de Commissie reeds een overnameovereenkomst heeft gesloten (Hongkong, Macau, Sri Lanka), zij doende is een overnameovereenkomst te sluiten (Pakistan) of zij voornemens is over een dergelijke overeenkomst te gaan onderhandelen (China). De EU is ook een bilaterale en multilaterale dialoog met Azië aangegaan over kwesties die verband houden met arbeidsmigratie, zoals werkgelegenheid, sociaal beleid en onderwijs. In de eerste plaats met het oog op een verder aanpakken van de oorzaken van immigratie uit derde landen in deze regio, dient bijgevolg:

- verder steun te worden verleend aan de aan de gang zijnde overnameonderhandelingen en aan initiatieven voor de strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel ;

- op middellange termijn de dialoog over alle migratiekwesties een standaardaspect te worden van de politieke en economische dialoog met de landen uit de regio; volledig gebruik te worden gemaakt van de kansen die de dialoog in het kader van ASEM biedt, alsook het virtuele secretariaat dat momenteel wordt opgericht voor de uitwisseling van informatie en optimale werkwijzen op migratiegebied;

- aandacht te worden gegeven aan het potentieel van de arbeidsmigratie uit Azië. Toenemende en goed beheerde mobiliteit voor bepaalde categorieën personen uit de landen van deze regio kan voor de EU van groot belang zijn alsook voor de sociaaleconomische ontwikkeling van deze landen zelf. Arbeidsmigratie is een belangrijk punt op de agenda van de recent opgezette dialoog EU-India en er zijn mogelijkheden om de dialoog met China in beider belang uit te breiden buiten het huidige aandachtspunt van de illegale migratie en de toeristenstromen, zulks ter vergemakkelijking van de mobiliteit. In de context van ASEM is ook een dialoog over arbeidsmigratie aangevat en er wordt momenteel nagegaan of er met ASEAN ruimte is voor een verdergaande dialoog en samenwerking op dit gebied. De Commissie stelt daarom voor via mobiliteitspartnerschappen met een aantal geselecteerde landen uit de regio de proef op de som te nemen.

4. VERBETERING VAN DE COÖRDINATIE

Voor een bevordering van het migratiebeheer in naburige en verder afgelegen landen en regio's worden reeds talrijke initiatieven genomen. Gezien het feit dat de algehele aanpak veel zou winnen bij een grotere coherentie en complementariteit tussen deze initiatieven, stelt de Commissie voor dat de lidstaten in een eerste fase zouden helpen de lijst van alle communautaire initiatieven in de landen en regio's die door deze mededeling worden bestreken (zie bijlage I) aan te vullen met hun eigen nationale initiatieven, zodat een vollediger beeld van de huidige situatie kan worden geboden.

Daarnaast kunnen nog meer inspanningen worden geleverd om de omvang en aard van de migratiestromen uit het oosten en zuidoosten te begrijpen. De beschikbare informatie wordt vaak niet systematisch verzameld of gebruikt. Diverse organisaties beschikken over waardevolle informatie voor de verschillende gebieden die vallen onder de algehele aanpak van migratie. Er kan worden overwogen een netwerk voor informatie-uitwisseling op te zetten tussen FRONTEX, IOM, ICMPD, ILO, diverse VN-agentschappen (met name UNDP, UNHCR en UNODC) en andere internationale en regionale organisaties, zoals SECI.

Gezien de omvang van mensensmokkel en -handel , is een meer gecoördineerde aanpak vereist om beleidsinitiatieven ter zake te stimuleren. Concrete initiatieven kunnen bijvoorbeeld zijn: verdere uitbreiding van de inventarissen van bestaande initiatieven (zoals reeds voorbereid door de alliantie tegen mensenhandel), een versterkte dialoog met derde landen ter bevordering van een effectief beleid tegen mensenhandel, het aanpakken van specifieke punten van zorg zoals de bescherming van slachtoffers van mensenhandel, in het bijzonder vrouwen en kinderen. Daarnaast moet de EU overwegen actief deel te nemen aan bestaande wereldwijde initiatieven, zoals ICAT. Het recent goedgekeurde programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" maakt financiële steun mogelijk voor projecten op prioritaire gebieden zoals preventie, bescherming en bijstand voor slachtoffers en vervolging en bestraffing van de daders.

Bij het tegengaan van illegale migratiestromen moet FRONTEX een grotere rol gaan spelen, zonder daarbij de samenhang en samenwerking tussen zijn eigen activiteiten en het algemene beleid van de buitenlandse betrekkingen van de EU uit het oog te verliezen. De geografische prioriteiten van het agentschap voor 2007 omvatten onder meer de ontwikkeling van de samenwerking met Rusland, Oekraïne, Moldavië, Georgië, de Westelijke Balkan en de landen van Azië, meer bepaald China, Pakistan en India. Nu de strategie en het werkprogramma operationeel zijn, moet FRONTEX over de nodige middelen kunnen beschikken om zijn taken effectief te vervullen en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat zij de nodige middelen beschikbaar stellen om deel te nemen aan de gemeenschappelijke operaties en zonodig aan de risicoanalysen van FRONTEX. Ook wordt aanbevolen het snelle-grensinterventieteam (RABIT) in te zetten aan de oostelijke en zuidoostelijke grenzen. FRONTEX moet verder geschikte inlichtingenmethoden ontwikkelen om een betrouwbare risicoanalyse te verzekeren en moet voorts worden aangemoedigd deel te nemen aan projecten, vergaderingen, conferenties en opleiding met derde landen.

Tevens is er behoefte aan een meer gecoördineerde aanpak voor een beter beheer van de arbeidsmigratie . Initiatieven op dit gebied moeten alle betrokkenen omvatten, met name de ministeries van Handel, Werkgelegenheid en Onderwijs, en andere belanghebbenden zoals de sociale partners. De concrete initiatieven moeten per vaardigheidsniveau de algemene vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten evalueren en plannen en daarmee verband houdende vraagstukken aanpakken, zoals de erkenning van vaardigheden en diploma's, de toegang tot de arbeidsmarkt, de integratie van migranten, de bevordering en vergemakkelijking van nieuwe vormen van migratie zoals tijdelijke en circulaire migratie, en de capaciteitsopbouw van de diensten voor werkgelegenheid in derde landen. Deze initiatieven houden nauw verband met de bevordering van fatsoenlijk werk voor allen in de context van migratie.

De EU-lidstaten kunnen bijvoorbeeld het aantal ILO's ( immigratie-verbindingsambtenaren ) in de regio optrekken en netwerken van ILO's ontwikkelen op belangrijke migratieroutes. De Gemeenschap kan hieraan via het Europees Buitengrenzenfonds financiële steun verlenen.

De gemeenschappelijke dienstverlening tussen de lidstaten kan ook worden bevorderd door de oprichting van gemeenschappelijke centra voor visumaanvragen , zoals het centrum dat in Moldavië is geopend met de medewerking van Oostenrijk, Hongarije, Letland en Slovenië, en weldra ook van Estland en Denemarken. Daarnaast kan de regionale lancering van het visuminformatiesysteem een stimulans zijn om de vertegenwoordiging door de lidstaten te bevorderen en in deze regio gemeenschappelijke centra voor visumaanvragen op te zetten.

De EU en haar lidstaten voeren hun activiteiten ten behoeve van derde landen voor een beter beheer van migratie op. Het communautaire TAIEX -instrument voor detachering van deskundigen op korte termijn speelt een belangrijke rol bij het beschikbaar stellen van de nodige expertise in derde landen, ook op andere JLS-gebieden. Momenteel is de opdracht van dit bureau echter beperkt tot de kandidaat-lidstaten en de landen die vallen onder het Europese nabuurschapsbeleid. In de toekomst kunnen nieuwe vormen van samenwerking worden overwogen.

5. CONCLUSIE

De grensregio's ten oosten en zuidoosten van de EU zijn van belang in het kader van de legale en illegale migratie zowel tussen de landen van de regio als naar de EU. Met vele landen in de regio zijn dialoog en samenwerking inzake migratie al goed opgeschoten, vooral wat de strijd tegen illegale immigratie betreft. De toepassing van de algehele aanpak van migratie op deze regio's vereist dat binnen de gegeven mogelijkheden de samenwerking verder wordt ontwikkeld, in evenwicht gebracht en uitgebreid, met name door meer aandacht te besteden aan kwesties als mobiliteit en de ontwikkelingsdimensie van migratie, waardoor de EU in de ogen van haar partners aan geloofwaardigheid wint en met hen tot verdere samenwerking kan overgaan.

In een eerste fase meent de Commissie dat het essentieel is dat met gebruikmaking van de bestaande kaders voor de bespreking van migratievraagstukken meer aandacht wordt besteed aan de dialoog en de overeenkomsten over migratiekwesties in de betrekkingen tussen de EU met de partnerlanden van het Europese nabuurschapsbeleid. Om op deze beleidsprioriteit resultaten te boeken, moet een evaluatie worden verricht van de bestaande visumprocedures en moeten tegen eind 2007 praktische maatregelen worden voorgesteld om de mobiliteit die in de bestaande visumregelingen geldt voor bepaalde belangrijke categorieën reizigers te versoepelen. Gezien de verschuivingen van de EU-grenzen na de uitbreiding, moet nu speciaal aandacht worden besteed aan de bevordering van de regionale samenwerking met en binnen het Zwarte Zeegebied, meer bepaald op het gebied van grenscontrole en de strijd tegen illegale immigratie. Ook moet de samenwerking met de Russische Federatie worden voortgezet en opgevoerd. Daarnaast zullen de dialoog en de samenwerking met landen en regio's van herkomst meer naar het oosten verder worden gestimuleerd.

Een belangrijke doelstelling bij de toepassing van de algehele aanpak van migratie in deze regio's is een samenhangend beleid te verzekeren en ervoor te zorgen dat dit beleid complementair is bij de bestaande dialoog en initiatieven voor samenwerking inzake migratie en verwante gebieden die reeds in de algemene context van het buitenlandse beleid van de EU bestaan. De Commissie zal in nauwe samenwerking en coördinatie met de lidstaten en alle andere betrokkenen deze coherentie en complementariteit verzekeren en, indien mogelijk met behulp van een tijdschema, zorgen voor een passende follow-up van de coördinatie van de algehele aanpak in deze regio's.

Annex I: Acronyms and glossary

1. ACRONYMS

ASEAN : Association of South-East Asian Nations

ASEM : Asia-Europe Meeting

BSBCIC : Black Sea Border Coordination and Information Centre

BSEC : Black Sea Economic Cooperation

BOMCA : Border Management in Central Asia

ENP : European Neighbourhood Policy

EUBAM : EU Border Assistance Mission

ICAT : UN Inter-Agency Cooperation Group on Human Trafficking

ICMPD : International Centre for Migration Policy Development

ILO : Immigration Liaison Officer

ILO : International Labour Organization

IOM : International Organisation for Migration

IPA : Instrument for Pre-Accession Assistance

MARRI : The Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative

PCA : Partnership and Cooperation Agreement

RABIT : Rapid Border Intervention Team

SAA : Stabilisation and Association Agreement

SECI : South-East European Cooperative Initiative

SEECP : South-East Cooperation Process

STM : Stabilisation and Association Process Tracking Mechanism

TAIEX : Technical Assistance and Information Exchange Instrument

TF-OC : Task Force on Organised Crime in the Baltic Sea Region

UNDP : United Nations Development Programme

UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime

UNTOC : UN Convention Against Transnational Organised Crime

2. G LOSSARY

Asia-Europe Meeting : ASEM is an informal dialogue process initiated in 1996. The EU Member States, the European Commission and thirteen Asian countries (Brunei, Burma/Myanmar, China, Cambodia, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Laos, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam) participate in the process. The ASEM 6 Summit held in September 2006 decided to admit India, Mongolia, Pakistan and the ASEAN Secretariat to the ASEM process, upon their completion of the necessary procedures.

Bali Process : brings participants together to work on practical measures to help combat people smuggling, trafficking in persons and related transnational crimes in the Asia-Pacific region and beyond. Initiated at the "Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime" held in Bali in February 2002, the Bali Process follow-up is a collaborative effort participated in by over fifty countries and numerous international agencies.

Budapest Process : a consultative forum of more than fifty Governments from the wider European region and ten international organisations, which aims to promote good governance in the field of migration, a harmonised approach in dealing with irregular migration challenges and support for the transfer and common understanding of migration concepts and policies.

Cooperation platforms on migration and development : A concept proposed in the 2006 Communication on the Global Approach and endorsed by the December European Council. The idea is to bring together migration and development actors in a country or region to manage migration more effectively, in the interests of all, along specific migratory routes. Such platforms would bring together representatives of the country or countries concerned with Member States, the Commission and international organisations.

Global Approach to Migration : brings together migration, external relations and development policy to address migration in an integrated, comprehensive and balanced way in partnership with third countries. It comprises the whole migration agenda, including legal and illegal migration, combating trafficking in human beings and smuggling of migrants, strengthening protection for refugees, enhancing migrant rights and harnessing the positive links that exist between migration and development. It is underscored by the fundamental principles of partnership, solidarity and shared responsibility and uses the concept of 'migratory routes' to develop and implement policy.

MARRI : an initiative forming part of the South-East European Cooperation Process which aims to enhance regional cooperation. Participating states are Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia. Its regional centre is located in Skopje.

Migration portals : web portals with information about legal migration opportunities and various other aspects of migration. The establishment of these web portals will be financially supported by the new budget line, 'Preparatory Action: Migration management - Solidarity in action'.

Migration profiles : a tool to bring together and analyse all the relevant information needed to develop policy in the field of migration and development and to monitor the impact of policies implemented.

Migration routes initiative : work along the main migratory routes through a particular region and towards the EU is identified and takes into account the need to work in close collaboration with the third countries along these routes.

Mobility partnerships : would provide the overall framework for managing various forms of legal movement between the EU and third countries. Such partnerships would be agreed with those third countries committed to fighting illegal immigration and that have effective mechanisms for readmission. Mobility partnerships are in the process of being developed - see the Communication on Circular migration and mobility partnerships between the European Union and third countries , adopted simultaneously.

Regional networks of ILOs : coordination mechanisms to bring together Immigration Liaison Officers so as to better coordinate and share information at the regional level.

Söderköping Process : supported by the EC, its strategic objective is to facilitate cross-border cooperation between a number of EU Member States, Candidate countries and the countries of Eastern Europe on asylum, migration and border management issues.

Annex II: Examples of EU cooperation with and assistance to countries covered by the Communication

This Annex aims to provide an overview of the cooperation which has been established until now in the field of migration and asylum by the EU and the European and Asiatic countries which are located along the migratory routes on the Eastern and South-Eastern flanks of the EU. The list is indicative and by no means exhaustive.

The Annex presents the projects which have been funded by the European Commission in these countries in the field of asylum, migration, border management and visa policy.

As regards the information included, it should be underlined that:

a) only those projects that were committed through programmes of the previous EU financial framework (2000-2006) are included in the list;

b) projects related to development of border infrastructures or addressing customs services or the police forces generically (not specifically the border police) are not included in the list; and

c) projects addressing the root causes of migration or trafficking in human beings are not listed.

The information presented should be used actively. Other donors can more easily see what the EC has been funding up to now, whereas we stimulate our implementing partners to take this information available on past projects into account when drafting proposals for future activities.

1. Countries in the Eastern and South-Eastern regions neighbouring the EU

1.1 The Western Balkans and Turkey

Regional

Project Name | Establishment of EU compatible legal, regulatory and institutional frameworks in the fields of asylum, migration and visa matters (CARDS/2003/077-352) |

Location | Western Balkans |

Implementation period | January 2004 - February 2006 |

Implementing Partner | Swedish Migration Board, together with ICMPD, IOM, UNHCR |

Budget/EC contribution | ? 3.000.000 / ? 3.000.000 |

Funding Programme | CARDS |

Responsible DG | ELARG |

Description | The objectives of the project were to contribute to a better strategic and technical understanding of EU standards and the best practices in the field of asylum, migration and visa; to support the development of a regional strategy, based upon benchmarks that translate a set of commonly accepted EU technical standards, practices and principles; to contribute in the development of detailed national strategies together with implementation action plans; to contribute to institution and capacity building. The project also promoted the creation of a regional network among the officials in the 5 countries of the region. |

Project Name | Support to and coordination of Integrated Border Management Strategies in the Western Balkans (CARDS/2004/081-242) |

Location | Western Balkans |

Implementation period | January 2005 - April 2007 |

Implementing Partner | France, Austria, OSCE, ICMPD |

Budget/EC contribution | ? 1.999.984 |

Funding Programme | CARDS |

Responsible DG | ELARG |

Description | The project provided assistance to the countries for the development of their national Integrated Border Management strategies and Action Plans in order to ensure that these are coherent and effectively co-ordinated at the regional level. The project has contributed to this process by raising awareness and understanding of the concepts and relevant EU standards and best practice, as listed in the IBM Guidelines for Western Balkans. The assistance has supported a multidisciplinary approach, including support to border police, customs, veterinary and phyto-sanitary inspection services, as well as to other services involved in border management issues. |

Project Name | Fostering sustainable reintegration in Albania, the Kosovo province and former Yugoslav Republic of Macedonia, by reinforcing local NGO capacity service provision to returnees (2002/HLWG/003) |

Location | Albania, the Kosovo province and the FYR of Macedonia |

Implementation period | November 2003 - November 2005 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 700.759,69 / ? 560.607,76 |

Funding Programme | B7-667 |

Responsible DG | JLS |

Description | This project focused on new mechanisms and the development of existing ones for return and reintegration through support to local NGOs (service provision and counselling capacities). The IOM offices in Western Europe defined a list of potential returnees and were able to develop a database. The project was then pursued in Albania, Kosovo and former Yugoslav Republic of Macedonia, by workshops for local NGOs. Reintegration services could then be provided: for instance a reintegration package was defined. Another component of the project was the development of different campaigns to raise public awareness of the targeted areas. |

Project Name | Network of immigration liaison officers (ILO) in the Western Balkans (Albania and surrounding region) (2002/HLWG/013) |

Location | Albania and surrounding region |

Implementation period | November 2002 -December 2003 |

Implementing Partner | Commissariaat General - Beleid Internationale Politiesamenverking, Belgium |

Budget/EC contribution | ? 729.500 / ? 429.750 |

Funding Programme | B7-667 |

Responsible DG | JLS |

Description | This project implemented by the Belgian authorities aimed at creating an Immigration Liaison Officers' network (ILO) in the Western Balkans in order to structure and consolidate exchange of information and possible co-operation between the ILOs in the Western Balkans as well as with other important partners and local authorities. The added value of this project was the possible harmonisation of activities, the updated knowledge and the definition of policy guidelines in this field in the Western Balkans. |

Project Name | Promoting regular migration in the Western Balkans through establishment of regional migrant service centres providing information and migration related services" (2003/HLWG/051) |

Location | Western Balkans |

Implementation period | December 2004 - June 2006 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 815.119,64 / ? 652.095,71 |

Funding Programme | B7-667 |

Responsible DG | JLS |

Description | The aim was to promote orderly labour migration flows and related awareness-raising through the creation of the first regional network of Migration Services Centres (MSCs) in the Western Balkans. The project contributed to establish and run 6 MSCs (Skopje, Prishtina, Belgrade, Zagreb, Sarajevo, and Tirana, the last one having been created before the project and representing a model for the others) and a website, through which not only would be migrants, but also people interested to return and reintegration, were provided counselling. |

Project Name | Training Action for the Balkans: Three intensive seminars on Asylum and International Protection for 120 civil servants (2005/103474) |

Location | Western Balkans |

Implementation period | December 2005 - December 2007 |

Implementing Partner | ERA- Académie de Droit Européen |

Budget/EC contribution | ? 641.643 / ? 512.617 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Three seminars, one week each, will give a general overview of all the issues related to the migration and asylum, in particular: legal migration; dialogue on migratory flows; readmission and reintegration of the returnees; illegal migration. |

Project Name | Strong Institutions and a Unified Approach in the Asylum, Migration and Visa Management in the Western Balkans (2006/120-144) |

Location | Western Balkans |

Implementation period | January 2007 - October 2008 |

Implementing Partner | Migrationsverket |

Budget/EC contribution | ? 625.000 / ? 500.000 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | A better management of all aspects of migration flows in the region by regulating and facilitating legal migration and curbing illegal migration in the Western Balkan Countries. |

Project Name | Development of communication and information exchange systems on illegal migration in the Western Balkan region (2006/120-275) |

Location | Western Balkans |

Implementation period | January 2007 - June 2008 |

Implementing Partner | Ministry of the Interior of the Republic of Hungary - Office of EU Co-ordination and ICMPD |

Budget/EC contribution | ? 625.000 / ? 500.000 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | To assist the five SAp countries in the WB region in their efforts to developing a system for exchanging communication and information on illegal migration, and more particularly focussed on the preparation of the WB countries to the use of ICONET system and to the participation in the CIREFI group. |

Albania

Project Name | National Strategy on Migration (CARDS/2003/71910) |

Location | Albania |

Implementation period | September 2003 - July 2005 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 1.249.989 / ? 1.000.000 |

Funding Programme | CARDS |

Responsible DG | EC DEL Tirana |

Description | The project addressed the need for reform in the field of migration management in Albania through the development of a national strategy on migration. |

Project Name | 'Establishment of EU compatible legal, regulatory and institutional frameworks? '(CARDS) |

Location | Albania |

Funding Programme | CARDS |

Responsible DG | EC DEL Tirana |

Description | CARDS 2002-3 promoted the establishment of EU compatible legal, regulatory and institutional frameworks in the fields of asylum, migration and visa matters. |

Project Name | Sustainable return, reintegration and development in Albania through consolidated preparatory actions for migration management (2001/HLWG/102) |

Location | Albania |

Implementation period | April 2002 - December 2003 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 835.885,00 / ? 635.883 |

Funding Programme | HLWG - B7-667 |

Responsible DG | JLS |

Description | This project aimed to develop and strengthen regional capacities to manage irregular migration flows into, through and from Albania. This has been achieved by establishing the necessary mechanisms to facilitate the voluntary return and sustainable reintegration of 175 victims of trafficking and illegal migrants stranded in Albania in their countries of origin such as Turkey, Moldova and Ukraine. The project was instrumental for the establishment of a National Reception Centre (NRC). It served as a preparatory measure working towards the long-term development of a sustainable migration management system. |

Project Name | Upgrading the border control system of Albania along European standards (2001/HLWG/124) |

Location | Albania |

Implementation period | December 2001 - April 2003 |

Implementing Partner | ICMPD |

Budget/EC contribution | ? 551.649,43 / ? 441.320 |

Funding Programme | HLWG - B7-667 |

Responsible DG | JLS |

Description | This project aimed to develop a blueprint for a border guarding system and a master plan for its realisation. In order to achieve these goals, ICMPD worked closely with the Albanian authorities to establish an International Border Guarding Task Force. The project also elaborated jointly with the Albanian authorities an action plan which was the basis for later funding by the programme CARDS, thanks to the blueprint of the Albanian border system provided. |

Project Name | Developing of the asylum system in Albania (2001/HLWG/127 and 2004/81185) |

Location | Albania |

Implementation period | January 2002 - June 2006 |

Implementing Partner | UNHCR |

Budget/EC contribution | ? 764.438, 87 / ? 732.088 (B7-667) ?2.000.000 / ? 2.000.000 (2004/81185) |

Funding Programme | HLWG - B7-667 CARDS |

Responsible DG | JLS and EC DEL Tirana |

Description | The overall objective of these projects was to set up a functioning and effective mechanism for asylum and refugee protection in Albania. This projects work along the lines of a three-stage process: pre-procedure (access), procedure (refugee status determination) and post-procedure (durable solutions). In term of access to the asylum system, fair and efficient procedures for the border regime, consistent with International and European protection standards, are being developed and implemented. |

Project Name | Migrant Service Centres (CARDS) |

Location | Albania |

Implementing Partner | IOM |

Funding Programme | CARDS 2003 |

Responsible DG | EC DEL Tirana |

Description | Migrant Service Centers were established providing information and migration related service in particular to improve management of labour migration towards Italy. |

Project Name | "Combating irregular migration in Albania and the wider region; Targeted support to capacity building within the framework of readmission support to Albania" (2003/HLWG/055) |

Location | Albania |

Implementation period | December 2004 - June 2006 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 882.345,45; EU grant: ? 705.876,36 |

Funding Programme | HLWG - B7-667 |

Responsible DG | JLS |

Description | Relevant Albanian authorities received information on the EU best practices related to management of apprehended illegal migrants, received training (including on foreign languages), were adviced regarding the standards to be respected for the establishement of a reception center for illegal migrants in Albania, for the handling of the latter and for their repatriation to their home countries. |

Project Name | Implementation of the readmission agreement (CARDS) |

Location | Albania |

Budget/EC contribution | ? 2.000.000 |

Funding Programme | CARDS 2004 |

Responsible DG | ELARG |

Project Name | Building a Mechanism to effectively and sustainable implement readmission agreements between Albania, the EC and third countries (2005/103499) |

Location | Albania |

Implementation period | December 2005 - April 2008 |

Implementing Partner | Ministry of Interior, Public Administration and Decentralisation of the Hellenic Republic; IOM |

Budget/EC contribution | ? 1.818.460 / ? 1.454.768 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The project supported Albania to identify and manage the return of third country returned illegal migrants and to help reintegration of returned Albanians. |

Project Name | W.A.R.M. (2005/103559) |

Location | Albania |

Implementation period | January 2006 - December 2008 |

Implementing Partner | Comune di Roma |

Budget/EC contribution | ? 1.519.207 / ? 1.215.196 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Reintegration of Albanian returnees through their insertion on labour market and through micro-enterprises creation. |

Project Name | ALBAMAR (2005/103632) |

Location | Albania and Morocco |

Implementation period | December 2005 - December 2008 |

Implementing Partner | COOPI - Cooperazione Internazionale |

Budget/EC contribution | ? 1.668.216 / ? 1.334.572 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Definition and implementation of an integrated support to Moroccan and Albanian migrants forcedly or voluntarily repatriated from Italy that are highly exposed to the risks of illegal migration and criminal activities |

Project Name | Former et créer un réseau institutionnel pour l'identification, l'accueil et l'intégration durable des personnes en retour |

Location | Albania |

Implementation period | January 2007 - December 2008 |

Implementing Partner | Associazione Centro Europa Per La Scuola Educazione E Societa-Ceses |

Budget/EC contribution | ? 834.551 / ? 652.443 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Soutenir les institutions albanaises dans le processus de création d'un système efficace de gestion des flux des personnes en retour visé à la mise en ouvre de l'accord de réadmission avec la CE et à l'élimination des causes de l'émigration illégal. |

Bosnia and Herzegovina

Project Name | Support to Migration Management Capacities (2003/72875 and 2005/115633) |

Location | Bosnia and Herzegovina |

Implementation period | November 2003 - January 2008 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 870.000 / ? 870.000 (2003/72875) ? 1.200.000 / ? 1.200.000(2005/115633) |

Funding Programme | CARDS 2003 and 2005 |

Responsible DG | DEL Bosnia and Herzegovina |

Description | These projects aim at ensuring that the Sector for Immigration and Asylum, established within the Ministry of Security have administrative and procedural capacity that will allow Bosnia and Herzegovina to effectively manage population movements, and develop a migration policy for Bosnia and Herzegovina that will be coordinated by the Ministry of Security and regularly reviewed; to ensure that management structures necessary for the effective implementation of migration policies and legislation, in line with the EU standards and practices are developed; to strengthen the legislative basis for the management of migration processes in Bosnia and Herzegovina by developing new legislation and by-laws and consolidating existing legislation and procedures in line with EU standards and practices and other international norms; to establish a Migration Information System that will allow the Ministry of Security to collect and analyze information about non-citizens that will be used to develop migration policy, visa requirements and improve legislation and procedures. |

Project Name | Support to Asylum Management Capacities (2003/072-091 and 2005/109048) |

Location | Bosnia and Herzegovina |

Implementation period | October 2003 - June 2007 |

Implementing Partner | UNHCR |

Budget/EC contribution | ? 1.000.000 / ? 1.000.000 (2003/072-091) ? 800.000 / ? 800.000 (2005/109048) |

Funding Programme | CARDS |

Responsible DG | EC DEL Sarajevo |

Description | These projects have the following key objective: to establish a clearly identified and independent authority, as a competent "asylum unit" within the competent ministry, with responsibility for examining requests for refugee status and taking decisions on refugee status in the first instance. |

Project Name | Strengthening the protection of asylum seekers (2005/103661) |

Location | Bosnia and Herzegovina |

Implementation period | January 2006 - December 2007 |

Implementing Partner | VASA PRAVA - Bosnia and Herzegovina |

Budget/EC contribution | ? 856.932,56 / ? 616.562,98 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Ensuring a maximum protection and access to justice for asylum seekers, recognized refugees and other categories of persons under international protection in Bosnia and Herzegovina, and victims of human trafficking, ensuring the full access to their rights via the provision of free legal aid and information campaigns. |

Project Name | Support to EU support for the implementation of the Integrated Border Management Strategy for Bosnia and Hezegovina (2006/120289) |

Location | Bosnia and Herzegovina |

Implementation period | May 2006 - April 2008 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 1.018.016 / ? 1.000.000 |

Funding Programme | CARDS |

Responsible DG | DEL Bosnia and Herzegovina |

Description | EU support to the Indirect Taxation Agency (ITA), State Border Service, Veterinary and phyto-sanitary and market inspectorates by providing training, study tours and workshops, revision of legislation, and setting up a joint analysis centre. |

Croatia

Project Name | Protection of Asylum seekers in the Republic of Croatia and Regio (2005/103578) |

Location | Croatia |

Implementation period | January 2006 - December 2008 |

Implementing Partner | Croatian Law Centre |

Budget/EC contribution | ? 1.274.842,27 / ? 1.000.000 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Strengthening the protection in CRO and region (Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro) by developing asylum system consistent with international standards. |

The former Yugoslav Republic of Macedonia

Project Name | Enhancement of the asylum management system (2003/01/08) |

Location | The former Yugoslav Republic of Macedonia |

Implementation period | April 2006 - December 2006 |

Implementing Partner | Transtec (BE) |

Budget/EC contribution | ? 160.000 / ? 160.000 |

Funding Programme | CARDS 2003 |

Responsible DG | ELARG |

Description | The programme provides short-term technical assistance in the field of asylum regarding the definition of operational procedures on asylum and the design of an IT platform for the relevant line ministries. The aim of the project is to enhance the asylum management system in the country. |

Project Name | Construction of reception centre for asylum seekers (2002/01/14) |

Location | The former Yugoslav Republic of Macedonia |

Implementation period | February 2005 - December 2006 |

Implementing Partner | GD Granit AD Skopje (MK) |

Budget/EC contribution | ? 1.850.000 / ? 1.850.000 |

Funding Programme | CARDS 2002 |

Responsible DG or EC Delegation | ELARG |

Description | The project aims to construct a reception centre for asylum seekers. The centre will be located in the vicinity of Skopje and will have an administrative building for registration and administration of asylum seekers and several buildings for hosting asylum seekers. It will be able to host up to 150 persons, but the design includes possible future extension for up to 300 people. |

Project Name | Development of immigration and asylum strategy, legislation and action plan (2002/01/14; 2003/01/08) |

Location | The former Yugoslav Republic of Macedonia |

Implementation period | February 2004 - December 2005 |

Implementing Partner | Charles Kendall & Partners Ltd (UK); B&S Europe (BE) |

Budget/EC contribution | ? 160.000 / ? 160.000 - CARDS 2002; ? 1.000.000 / ? 1.000.000 - CARDS 2003 |

Funding Programme | CARDS 2002 - 2003 |

Responsible DG or EC Delegation | ELARG |

Description | The programme provided technical assistance and training to develop and implement the National Action Plan for Migration and Asylum. The TA team also provided amendments to primary and secondary legislation pertaining to the new Law on Asylum as well as assisted in the development of the new Law on the Movement and Residence of Foreigners. In the framework of the programme, a new project proposal has been launched that will look into the enhancement of the asylum management system in the country. |

Serbia[11]

Project Name | Building an Asylum structure in Serbia and Montenegro (2003/HLWG/046) |

Location | Serbia and Montenegro |

Implementation period | October 2004 - October 2006 |

Implementing Partner | UNHCR |

Budget/EC contribution | ? 762.936,02 / ? 530.890,77 |

Funding Programme | B7-667 - HLWG |

Responsible DG | JLS |

Description | This UNHCR project was designed to assist the authorities in setting up an asylum structure. This implies defining competencies and responsibilities on asylum within the current constitutional framework; Adopting an asylum law at the state level; Putting a functioning body in charge of asylum seekers and refugees; Setting up a fair RSD (Refugee Determination Status) process; Establishing reception centres. The project target is to set up the initial phases of a functioning protection mechanism; a first step, which targets the achievement of the adoption of Refugee legislation and the establishment of reception centres. In March 2005, the asylum law of the SGC at the state level was adopted, but remains incomplete, despite active lobbying during the formulation of the law. Negotiations on defining the best location for the reception centres in Serbia and in Montenegro are ongoing. The target is to have a centre in Serbia with a capacity of accommodating 200 people and of 110 people minimum in Montenegro. |

Project Name | Building an Asylum structure in Serbia and Montenegro (2005/103439) |

Location | Serbia and Montenegro |

Implementation period | January 2006 - December 2007 |

Implementing Partner | UNHCR |

Budget/EC contribution | ? 872.507,41 / ? 698.005,92 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Continuation of assistance to Serbia and Montenegro to develop their asylum structures. |

Project Name | Employed, Empowered - Serbia (2006/120-073) |

Location | Serbia |

Implementation period | November 2006 - November 2008 |

Implementing Partner | Stichting Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe |

Budget/EC contribution | ? 699.834 / ? 559.867 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The specific objective of the project is to support the durable reintegration of refugees, IDPs and returnees into society by researching solutions enabling them to build up sustainable livelihoods for themselves. |

Project Name | Support to the process of readmission through sustainable reintegration of returnees from Western Europe to Serbia and Montenegro (2006/120-168) |

Location | Serbia and Montenegro |

Implementation period | January 2006 - June 2008 |

Implementing Partner | Kentro Anaptyxis kai Ekpaidefsis Evropaiki Prooptiki |

Budget/EC contribution | ? 1.750.404,66 / ?1.339.059,56 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Overall objective of the action is support to the process of readmission through sustainable reintegration of returnees from Western Europe to Serbia and Montenegro. |

Turkey

Project Name | Support to the Turkish Immigration authorities in the area of asylum (2001/HLWG/115) |

Location | Turkey |

Implementation period | June 2002- November 2004 |

Implementing Partner | Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFL), Germany. |

Budget/EC contribution | ? 577.800, 50 / ? 457.628,00 |

Funding Programme | B7-667 - HLWG |

Responsible DG | JLS |

Description | The aim of this project implemented by the German Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFL) was to promote partnership with Turkey on migration policy in order to contribute to a better control and prevention of migration flows and to help to combat illegal migration by establishing an effective asylum system. It helped to develop an efficient and balanced migration administration in all fields, in particular the development and establishment of an asylum system, corresponding to the EU acquis. This project has also contributed to a certain extent to the progress in the planning of the new national asylum system and implementation of the EU acquis. |

Project Name | Development of the asylum system in Turkey (2001/HLWG/126 and 2002/HLWG/031) |

Location | Turkey |

Implementation period | April 2002 - May 2005 |

Implementing Partner | UNHCR |

Budget/EC contribution | ? 969.417.47; ? 775.533.98 (2001/HLWG/126) ? 900.420,73 / ? 596.800,00 (2002/HLWG/031) |

Funding Programme | B7-667 - HLWG |

Responsible DG | JLS |

Description | The project initially focused on reinforcing the UNHCR branch to carry out the Refugee Status Determination (RSD) and building an information system. It also commissioned studies on the best practice of countries that could be a model for Turkey, organised training of officials and strengthened the temporary procedure. It enabled the reduction of the back-log in the management of asylum files and enhanced co-operation between EU MS officials and Turkish officials. The second project covered needs for infrastructure, training and information and aimed at to strengthening the asylum procedure, train government officials and disseminate best practices. It also looked for a deeper involvement of the civil society. |

Project Name | Refugee Support Program - Turkey (2006/120-126) |

Location | Turkey |

Implementation period | January 2007 - December 2009 |

Implementing Partner | Helsinki Yurttaslar Dernegi |

Budget/EC contribution | ? 732.340,36 / ? 585.854,11 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The Refugee Support Program" of Helsinki Citizens' Assembly aims to develop legislation and national practices as regards international protection and asylum in Turkey, ensuring observance of the principle of "non refoulement" and to improve Turkey's capacity to cope with asylum seekers and refugees. Within this broader objective, the specific objective of the action is to improve asylum seekers' and refugees' access to international protection by improving their reception and detention conditions in Turkey through the provision of comprehensive legal and psychological services; public legal education and refugee empowerment; capacity building for civil society organizations, professionals and government agencies; and lobbying for progressive change in law and policy reflecting refugee rights under EC and international law. |

Project Name | Pilot Refugee Application Centre (PRAC) and Screening Unit (SU) (2006/120281) |

Location | Turkey |

Implementation period | January 2007 - June 2009 |

Implementing Partner | Immigration and Naturalisation Service the Netherlands |

Budget/EC contribution | ? 1.753.806 / ? 997.915,61 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Implementation of the National Action Plan on asylum and migration. Specific objective: The setting up of a Pilot Refugee Application Centre in Konya including a Screening Unit in Van. |

1.2 European Neighbourhood Policy partner countries in Eastern Europe and the Southern Caucasus

Regional Eastern Europe

Project Name | Dialogue and Technical capacity building in migration management: Central Asia, Russia, Afghanistan and Pakistan (2002/ HLWG/004) |

Location | Central Asia, Russia, Afghanistan and Pakistan |

Implementation period | March 2003 - September 2005 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 1.488.765,15 / ? 1.210.654 |

Funding Programme | B7-667 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The project aimed at fostering the dialogue between the Russian Federation and the Central Asiatic Republics, Afghanistan and Pakistan in the field of border and migration management. Meetings between officers of the involved countries, and a study tour, aimed at facilitating coordination, at sharing information and disseminating best practices were organised. Some focus was also placed on improving the management of some segments of the Russian-Kazakh border, where some equipment was delivered and a study tour was organised. The project also assisted the voluntary repatriation of some migrants. |

Project Name | Re-direction of the Budapest process activities to the CIS region (2003/HLWG/064 ) |

Location | Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, the Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan |

Implementation period | March 2004 - July 2005 |

Implementing Partner | ICMPD |

Budget/EC contribution | ? 760.383,60 / ? 587.183,96 |

Funding Programme | B7-667 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | This project's aim was to collect in a comprehensive and comparable manner information and analysis of irregular flows of migration within, from and through the CIS region. The project sought also to establish a network of senior officials dealing with irregular migration, in order to pave the way for a structured dialogue in the CIS region. The CIS countries are now brought into the framework of the Budapest process and are more aware of migration policies in the EU, by attending conferences with officials from other CIS countries, the EU Member States, the European Commission and international organisations. |

Project Name | Towards sustainable partnerships for the effective governance of labour migration in the Russian Federation, the Caucasus and Central Asia (2006/120-072) |

Location | Russian Federation, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan |

Implementation period | December 2006 - December 2009 |

Implementing Partner | ILO - International Labour Organization |

Budget/EC contribution | ? 2.433.508 / ? 1.945.105 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The project focuses on key labour migration issues that are rising quickly on political agendas there and are essential components for stability and sustainable and equitable economic growth. There are five specific objectives: (1) To develop practical methods for assessing and forecasting labour market requirements with a view to improving migration governance; (2) to promote decent work and enhance the protection of migrant workers' rights; (3) to develop a system of earned regularisation and introduce sound regularisation policies and procedures; (4) to contribute to the productive utilization of the region's human resources by developing systems for the portability of qualifications and reducing bureaucratic obstacles to recruitment; and (5) to develop policies that enhance the positive impact of migration on development in origin countries. |

Project Name | The East-Central European Cross Border Co-operation Enhancement process (The Söderköping Process) (2003/HLWG/009 and 2005/103489) |

Location | Belarus , Moldova, Ukraine |

Implementation period | May 2004 - December 2008 |

Implementing Partner | Swedish Migration Board, UNHCR, IOM |

Budget/EC contribution | ? 997.500 / ? 762.488,00 (2003/HLWG/009) ? 1.634.873,16 / ? 1.307.898,40 (2005/103489) |

Funding Programme | B7-667 - HLWG and AENEAS 2004 |

Responsible DG | JLS and EuropeAid |

Description | This process provides training and a forum for comparing national experiences and disseminating best practices and for peer pressure mainly, but not exclusively, on asylum management, between WNIS countries, some EU MSs (with the Swedish Migration Board in a leading role), the UNHCR and the IOM. A Secretariat is now based in Kyiv. |

Project Name | The protection of refugees asylum seekers and forced migrants (2005/103619) |

Location | Belarus , Moldova, Ukraine, Russia |

Implementation period | December 2005 - December 2008 |

Implementing Partner | European Council on Refugees and Exiles - ECRE |

Budget/EC contribution | ? 705.331 / ? 529.705 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Improve the implementation in Belarus, Moldova, Ukraine and Russia of national and international refugee and human rights instruments - leading to increased security and protection for refugees. |

Project Name | Elimination of human trafficking from Moldova and Ukraine through labour market based measures (2006/120-079) |

Location | Moldova and Ukraine |

Implementation period | November 2006 - October 2008 |

Implementing Partner | ILO and ICMPD |

Budget/EC contribution | ? 935.615,97 / ? 748.492,78 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The project offers a long-term perspective against trafficking in human beings in Moldova and Ukraine by addressing gaps in the current implementation of National Action Plans against Human Trafficking (NAP). Designed to strengthen national capacity in implementing NAP, this proposal aims in particular to involve labour market actors in prevention, reintegration and prosecution activities. The purpose is not only to support the prosecution and assistance to victims but also in particular to increase transparency, fairness and efficiency in the labour market as concerns job placements. |

Project Name | Combating Trafficking in Human Beings in Ukraine and Moldova (2006/120-250) |

Location | Moldova and Ukraine |

Implementation period | January 2007 - December 2008 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 2.160.346,02 / ? 1.728.276,82 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | IOM will run 6 shelters for victims, promote information campaigns with focus on schools, carry out training for law enforcement agencies, including judges, and facilitate their cooperation with NGOs. |

Belarus

Project Name | Combating Trafficking in Human Beings in the Republic of Belarus (2002/29979) |

Location | Belarus |

Implementation period | September 2002 - November 2005 |

Implementing Partner | UNDP |

Budget/EC contribution | ? 900.000 / ? 900.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | The project contributed to the fight against trafficking in human beings in Belarus. |

Project Name | Enhancing Border Management in Belarus - BOMBEL 1 (2005/100-530) & BOMBEL 2 (2006/104-281) |

Location | Belarus |

Implementation period | March 2005 - December 2006 September 2006 - December 2007 |

Implementing Partner | UNDP |

Budget/EC contribution | ? 4.721.000 / ? 4.500.000 (BOMBEL 1) ? 9.066.000 / ? 8.800.000 (BOMBEL 2) |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | Through the projects the EC funds a number of study visits and trainings and seminars which are organised with the involvement of EU MSs experts. Two European standard accommodation centres for irregular migrants (in Brest and in Pinsk) and a separate one for asylum seekers in the city of Pinsk have been / will be established, a dog training centre has been upgraded and equipped with modern technology, and various border control and surveillance equipment has been supplied. Furthermore the BOMBEL projects aim at modernising the equipment used by border troops in compliance with the EU standards, through the provision of computer-aided equipment and technology, motor-cars and lorries; engineering, technical, communication, radiation-measuring and other pieces of equipment; communication instrument, with the aim in particular of increasing the mobility of border troops along the green border and their capacity of surveillance on trains and at the border posts. |

Project Name | Strengthening Migration Management in Belarus - MIGRABEL (2006/104300) |

Location | Belarus |

Implementation period | June 2006 - May 2008 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 775.000 / ? 700.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | Through this project the EC is contributing to establishing a travel document issuing and control system which will meet latest international standards and comply with biometric requirements. Moreover, a national database will be developed and will be able to store and process biometric data. Beneficiaries are the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Foreign Affairs and the State Border Guard Committee. |

Project Name | Strengthening Protection Capacity in Belarus (2006/120221) |

Location | Belarus |

Implementation period | December 2006 - December 2008 |

Implementing Partner | UNHCR |

Budget/EC contribution | ? 719.628,50 / ? 575.702,80 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The overall objective of the action is to facilitate the development of the asylum system in Belarus. The specific objective is to develop an effective referral system in order to ensure the respect of the principle of non-refoulement. |

Additionally, under CBC 2006 Budget, Belarus is supposed to receive an additional ?14 million assistance aimed at improving border controls through provision of equipment for border surveillance and the establishment of fibre optic cable networks to central authorities and between selected border crossing points. This latter component will facilitate smooth border and customs clearance thus reducing waiting hours at border crossing points and at the same time ensuring and improving security controls through modern data networks and/or control equipment. Furthermore technical assistance will also be offered, possibly through a twinning.

Moldova

Project Name | Combating trafficking in women (2002/30263) |

Location | Moldova |

Implementation period | September 2002 - June 2004 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 600.000 / ? 600.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | This project aimed at providing law enforcement agencies with technical support and training as well as promoting cross-border cooperation, raising awareness among potential victims about the risks of being trafficked, assisting the actual victims by facilitating repatriation, offering medical and psychological cares and hospitality in a shelter. |

Project Name | Capacity building and technical cooperation for Moldovan border officials (TACIS/2003/077575) |

Location | Moldova |

Implementation period | December 2003 - November 2005 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 1.100.000 / ? 900.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | This project aimed at providing training, technical assistance, and supply of equipment to border guards and other border officials in Moldova, with a particular view to enhance capacity of the Ungheni Border Guard Training Centre by providing physical facilities and equipment as well as by assisting in curricula development. |

Project Name | IOM Rehabilitation Centre for Victims of Trafficking (Chisinau, Moldova): Recovery, Rehabilitation and Reintegration through Comprehensive Care (TACIS/2004/72590) |

Location | Moldova |

Implementation period | December 2004 - February 2006 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 308.000 / ?308.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | The project set up a Rehabilitation Centre for Victims of Trafficking (Chisinau, Moldova), focussed on the recovery, rehabilitation and reintegration of the victims through comprehensive Care. |

Project Name | Enhancing border control management in the republic of Moldova (TACIS/2004/027521) |

Location | Moldova |

Implementation period | December 2004 - December 2005 |

Implementing Partner | UNDP |

Budget/EC contribution | ? 1.850.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | The project aimed at strengthening border control capacities at selected Moldovan border crossing points through the supply of equipment and training. |

Project Name | Strengthening Migration Management in Moldova - MIGRAMOL (2006/104300) |

Location | Moldova |

Implementation period | June 2006 - May 2008 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 775.000 / ? 700.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | The aim of this project is to improve migration management capacity with a particular focus on the treatment of irregular migrants. The core activity under the project is to ensure international standards in the accommodation of irregular migrants with the refurbishment of an accommodation facility, to develop a health care system (including the creation of a health post), in order to provide medical assistance to irregular migrants held, to train staff and develop norms and guidelines for the management of an accommodation facility in accordance with the best international standards and most particularly with the standards set by the Council of Europe, the European Court of Human Rights and the Committee for Prevention of the Torture. |

Project Name | Improvement of Border Controls at the Moldovan-Ukrainian State Border - BOMMOLUK 1 (2006/125442) |

Location | Moldova and Ukraine |

Implementation period | September 2006 - December 2007 |

Implementing Partner | UNDP |

Budget/EC contribution | ? 3.250.000 / ? 3.000.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | The objective of this project is to build up appropriate and institutional capacity in Moldova and Ukraine to ensure effective border and customs controls and border surveillance with particular attention to the Moldovan-Ukrainian state border. |

Project Name | EU Border Assistance Mission to Ukraine and Moldova - EUBAM (RRM and TACIS) |

Location | Ukraine and Moldova |

Implementation period | November 2005 - December 2008 |

Implementing Partner | UNDP |

Budget/EC contribution | RRM: ? 4.000.000 TACIS: ? 24.200.000 (not all yet contracted) |

Funding Programme | RRM and TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | The objective of this project is to contribute to the enhancement of the overall border and customs management capacities of Moldova and Ukraine border officials and to contribute to a peaceful solution to the Transniestria conflict. The deployment of the EUBAM mission along the Moldovan-Ukrainian border as well as along the Moldovan internal/administrative boundary was initiated with particular attention to the Transnistrian border sector, which the Moldovan authorities can not effectively manage. 17 EU Member States provide significant financial contribution to EUBAM's activities through the secondment of border police and customs personnel whose salaries are being paid by the EU Member States' administration. |

Project Name | Beyond Poverty Alleviation: Developing a Legal, Regulatory and Institutional Framework for Leveraging Migrant Remittances for Entrepreneurial Growth in Moldova (2006/120234) |

Location | Moldova |

Implementation period | January 2007 - December 2008 |

Implementing Partner | IOM - International Organisation for Migration |

Budget/EC contribution | ? 997.700 / ? 794.665,38 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | This project aims at maximising the positive effects of migration on development, by promoting the cheaper transfer and providing advice for the most rentable use of migrants remittances in view of pro-development projects. |

Additionally, under CBC 2006 Budget Moldova is supposed to receive an additional ?12 million assistance aimed at improving border controls through provision of equipment for border surveillance and the establishment of fibre optic cable networks to central authorities and between selected border crossing points. This latter component will facilitate smooth border and customs clearance thus reducing waiting hours at border crossing points and at the same time ensuring and improving security controls through modern data networks and/or control equipment. Furthermore technical assistance will also be offered, possibly through a twinning.

A TACIS RAP 2005 allocation of ?6.6 million will enable to complete the demarcation of the Ukrainian- Moldovan border (the project will concentrate on the Southern border in front of the Black sea and on the Transnestrian sector, as the remaining parts were already ensured by the Ukrainian and Moldovan State Funds) and to set joint border posts.

Ukraine

Project Name | Fight against trafficking in human beings-Ukraine (2003/69572) |

Location | Ukraine |

Implementation period | December 2003- June 2006 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 1.892.000 / ? 1.892.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | The project covered three areas in this regard: 1) prevention of trafficking through dissemination of information and increase of public awareness; 2) prosecution and criminalisation of trafficking and building up capacity of Ukrainian law enforcement and judicial authorities; 3) protection and reintegration of victims through assisting victims with legal, medical and psychological help, shelter and micro-grants as an income generating basis. |

Project Name | Reinforcing the State Border Guard Service of Ukraine's Human Resources Management System (TACIS/2005/115-592) |

Location | Ukraine |

Implementation period | December 2005 - December 2007 |

Implementing Partner | International Organization for Migration |

Budget/EC contribution | ? 4.341.000 / ? 4.000.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | DEL Ukraine |

Description | Support to the State Border Guard Service's strategy towards an EU-type border police / law enforcement agency aimed at reforming the human resources management system (legislation, staff recruitment, staff training, career development).By the involvement of Hungarian and Polish border guards, it aims at improving human resources management, starting from recruitment, the development of training strategies, plans and curricula in line with EU standards and requirements, and being completed with a career development programme for border guard personnel. The programme will support the transition of a military-type structured entity towards a European-type law enforcement entity. |

Project Name | "Establishment of migration management in Zakarpattya in Ukraine" (2003/HLWG/039) and "Enhancing Capacities in the Area of Protection and Treatment of Refugees and Asylum Seekers in Zakarpattya /Western Ukraine" (2006/120-173) |

Location | Ukraine |

Implementation period | June 2004 - June 2008 |

Implementing Partner | Osterreichische Caritaszentrale |

Budget/EC contribution | ? 1.627.823,77 / ? 1.302.259,02 (2003/HLWG/039) ? 874.928,04/ ? 699.942,43 (2006/120-173) |

Funding Programme | HLWG B7-667 AENEAS 2005 |

Responsible DG | JLS and EuropeAid |

Description | The projects have a humanitarian component, improving the living conditions of apprehended migrants in Zakarpattya. In addition, the activities contribute to the improvement of counselling, protection and registration of refugees while being detained and during all phases of their asylum procedure as well as to the improvement of cooperation and exchange of migration authorities and NGOs specialised in the field. |

Project Name | Monitor and promote the respect of human rights and fundamental freedoms of refugees and migrants |

Location | Ukraine |

Implementing Partner | Chernihiv Public Committee for Human Rights Protection |

Budget/EC contribution | ? 78.000 |

Responsible DG/Del | EIDHR (European Initiative for Democracy and Human Rights) |

Description | This project is implemented with the aim to monitor and promote the respect of human rights and fundamental freedoms of refugees and migrants with focus on the regions of Chernihiv, Kharkiv, Sumy, Zakarpattya and Lviv. |

Project Name | Assistance to the Legal and Administrative Reforms in Ukraine in the Sphere of Migration and Refugees' Protection According to the Norms and Standards of the European Union (2004/87047 ) |

Location | Ukraine |

Implementation period | July 2006 - March 2007 |

Implementing Partner | Ludwig Boltzmann Institute |

Budget/EC contribution | ? 500.000 / ? 500.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Kiev |

Description | The project's objective is to increase the competence of the staff of Ukrainian institutions in asylum and asylum related matters and the inter-institutional cooperation of the institutions involved by establishing internal working relations. |

Project Name | Strengthening Asylum and Protection Capacity in Ukraine by Enhancing the Capacity of Governmental and Civil Society Stakeholders in a Participatory Approach and Cross-sector Co-operation (2006/120-176) |

Location | Ukraine |

Implementation period | January 2007 - December 2008 |

Implementing Partner | Dansk Flygtningehjaelp |

Budget/EC contribution | ? 534397,23 / ? 427517,78 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | To ensure that the Ukrainian asylum and refugee system is able to function in a transparent manner and in accordance with principles based on human rights and rule of law and in a participatory approach with civil society capacities. |

Project Name | Strengthening capacities and cooperation in the identification of forged and falsified documents in Ukraine (2006/120-195) |

Location | Ukraine |

Implementation period | January 2007 - December 2008 |

Implementing Partner | ICMPD |

Budget/EC contribution | ? 783.161,25 / ? 626.400,6 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | To contribute to an increased effectiveness in the fight against illegal migration by the Ukrainian authorities. |

Project Name | Capacity building of Migration management: Ukraine Phase I and Phase II (2004/096-462 and 2006/124-449) |

Location | Ukraine |

Implementation period | March 2005 - December 2007 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 4.204.672 / ?3.781.505 (2004/096-462) ? 3.074.474 / ? 2.767.000 (2006/124-449) |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | DEL Ukraine |

Description | The activities aim at enhancing the capacity of the Government of Ukraine (GoU) to manage the migration flows and control the illegal movement of migrants to and through the territory of Ukraine. The projects seeks to do so by carrying out various interlinked actions, i.e. an assessment of migration situation, the development of best practices, based upon international standards and conventions, the refurbishment of accommodation centres for detained migrants and the piloting of a voluntary return programme, and to support the GoU's efforts to comply with and ensure European best practices and humanitarian standards set by the Council of Europe, the European Court of Human Rights, and the CPT as well as the harmonisation with the EU acquis communautaire. |

Several projects were funded by TACIS (from RAP 2000 until NAP 2005) in view of providing the border guards of Ukraine with better equipment to control the green border and the land border crossing points (walky-talkies, radios for long distance communication including data transmission, 4 wheels cars, night-visors, metal detectors, passport readers, computers, software for data registration etc.) along the entire Northern and Eastern border with Belarus and Russia , and the South-West border with Moldova for an overall amount of approximately ?20 million.

Under the TACIS NAP 2006, an allocation of ?5 million (within a larger project addressing also Customs Service) is available to promote further improvement of the quality of Border Guards capacity of surveillance and alignment to the EU/Schengen standards. Both through this allocation and an additional ?4 million which is available under the CBC programme (2006 budget) it will be possible to procure additional border equipment.

Regional Southern Caucasus

Project Name | An integrated approach to promoting legal migration through national capacity building (2005/103475) |

Location | South Caucasus |

Implementation period | January 2006 - December 2007 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 971.747 / ? 777.397 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The project contributed to the creation in the three countries of Migration Resource Centers, where information about potential and actual migrants are collected for the benefit of employers and students, and potential migrants can find information about the rules of legal migration and the risks of illegal migration. MRCs were established in 2006 in Yerevan (Armenia), Baku and Nakhchivan (Azerbaijan), Tbilisi, Kutaisi and Gurjaani (Georgia). |

Project Name | Towards sustainable partnerships for the effective governance of labour migration in the Russian Federation, the Caucasus and Central Asia (2006/120-072) |

Location | Russian Federation, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan |

Implementation period | December 2006 - November 2009 |

Implementing Partner | ILO - International Labour Organization |

Budget/EC contribution | ? 2.433.508 / ?1.945.105 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | This project aims at promoting a better management of legal economic migration and at increasing the level of protection of migrants' rights through seminars, trainings and legal advice in several NIS. In particular in the Russian federation it aims at developing practical methods for assessing and forecasting labour market requirements with a view to improving migration governance, as well as a system of earned regularisation and introduce sound regularisation policies and procedures. |

Project Name | NGO and Governmental Cooperation Across the South Caucasus to Develop a Joint Response to Trafficking in Women and Children (2006/118051) |

Location | Armenia, Azerbaijan and Georgia |

Implementing Partner | Eesti Naisuurimus Ja Teabekeskus Mtu (Estonian Women's Studies and Resource Center) |

Budget/EC contribution | ?600.000 / ? 480.000 |

Funding Programme | EIDHR (European Initiative for Democracy and Human Rights) |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The project's goal is to raise the qualification of law enforcement staff, social services and journalists. It will establish links between these actors and establish regional referral mechanisms. The project will carry out a public awareness campaign about trafficking. It will carry out regional research and regular monitoring of the situation. |

Project Name | Development of a comprehensive anti-trafficking response in Armenia, Azerbaijan and Georgia (2006/104772) |

Location | Armenia, Azerbaijan and Georgia |

Implementation period | January 2007 - December 2008 |

Implementing Partner | ILO with ICMPD, OSCE |

Budget/EC contribution | ? 1.874.989,76 / ? 1.500.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | This regional project aims at contributing to the progressive reduction of trafficking in human beings in the SC countries through capacity building and empowerment of actual and potential victims. It includes revision of National strategies and support to their implementation, awareness raising, strengthening capacity of national authorities and improve identification, protection and reintegration of victims. |

Armenia

Project Name | Support to Migration Policy Development and Relevant Capacity Building in Armenia (2006/120-233) |

Location | Armenia |

Implementation period | December 2006 - November 2009 |

Implementing Partner | The British Council |

Budget/EC contribution | ? 845.607 / ? 676.485,6 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | 1. Raising people's awareness on issues, costs, risks, rights and responsibilities associated with migration; contribute to the development of public demand for an improved legal framework 2. Create a structure responsible for providing advice and reintegration assistance to Armenian nationals returning from abroad. Material help will be envisaged, if at all possible, in order to further minimise the risk of repeated emigration. 3. Assisting state agencies in the process of drafting legislation and regulating migration. |

Azerbaijan

Project Name | Establishment of Integrated Border Management Model at the Southern Border of Azerbaijan (TACIS/2006/109-609) |

Location | Azerbaijan |

Implementation period | June 2006 - June 2008 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 2.185.799 / ? 1.987.090 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The project will facilitate an enhanced cooperation among law enforcement agencies in the fight against border-related crimes, support the establishment and the activities of a Border Guards Training School, and contribute to procure border equipment and to improve border infrastructure. The project aims to pilot an Integrated Border Management Model at the Southern Border of Azerbaijan, in an area comprising 30 km of border intersection with Iran, including the international Border Crossing Point at Bilasuvar. The latter is the fastest land connection between Baku and Iran, and with the Nakhichevan exclave of Azerbaijan, and is the longest border Azerbaijan shares with any other country. |

Georgia

Project Name | Toward Durable Re-integration Mechanisms in Georgia (2006/120-074) |

Location | Georgia |

Implementation period | January 2007 - October 2008 |

Implementing Partner | Dansk Flygtningehjaelp |

Budget/EC contribution | ? 639.352,80 / ? 511.354,37 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The Georgian Ministry of Refugees and Accommodation (MRA) capacitated to implement its mandatory function of supporting re-integration of returning migrants, rejected asylum seekers and other displaced groups MRA capacitated to take a co-ordinating function on issues related to re-integration of returning migrants and rejected asylum seekers vis-à-vis the relevant Georgian state actors and European Governments engaged in bilateral support to re-integration. |

Project Name | Prevention of trafficking in human beings, monitoring and support to the implementation of the National Action Plan on counter trafficking (2006/122530) |

Location | Georgia |

Implementation period | September 2006 - December 2007 |

Implementing Partner | Peoples Harmonious Development Society Association |

Budget/EC contribution | ? 77.580 / ? 50.000 |

Funding Programme | EIDHR (European Initiative for Democracy and Human Rights) |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | This micro-grant is supporting the fight against trafficking in human beings in Georgia through prevention and development of institutional mechanisms for prosecution of trafficking and protection of trafficking victims as well as through the monitoring and support to the implementation of the Plan of Action against Trafficking. |

Project Name | Contribute to the transformation of the Georgian Border Guards into a civilian agency under the Ministry of Interior. (2006/) |

Location | Georgia |

Implementation period | January 2006 - July 2007 |

Implementing Partner | Finnish Border Guards |

Budget/EC contribution | ? 1.000.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC Delegation Tblisi |

Description | The project aims to establish and equip a Border Police faculty in the Georgian Police Academy. An additional ?1 million available under TACIS NAP 2004 and should be used to continue with assistance to the Georgian Border Guard Faculty for one more year, contract to be signed before July 2007. |

1.3 Russian Federation

Project Name | "House for Asylum seekers and Refugees in Saint Petersburg" (2003/HLWG/076) and "Complex action for improvement of refugees reception system in St. Petersburg - Russia"(2006/120-135) |

Location | Russian Federation |

Implementation period | March 2005 - October 2008 |

Implementing Partner | St. Petersburg Centre for International Cooperation of the Red Cross |

Budget/EC contribution | ? 897.500 / ? 698.740,00 (2003/HLWG/076) ? 664.856,20 / ?502.764,26 (2006/120-135) |

Funding Programme | HLWG B7-667 and AENEAS 2005 |

Responsible DG | JLS and EuropeAid |

Description | The project aims to increase the capacities of St Petersburg in the reception, registration, documentation and integration of refugees and asylum seekers and the protection of their rights by means of supplying them with legal, psychological, medical and social assistance and temporary settlement in a special building. |

Project Name | Migration Rights: Network of Legal Assistance to Refugees and Forced Migrants in Russian Regions (2003/HLWG/082 and 2006/120-166) |

Location | Russian Federation |

Implementation period | January 2005 - December 2009 |

Implementing Partner | Memorial Human Rights Centre |

Budget/EC contribution | ? 762.675,50 / ? 1.042.672,82 (2003/HLWG/082) ? 1.756.092,84 / 1.404.874,27 (2006/120-166) |

Funding Programme | HLWG and AENEAS |

Responsible DG | JLS and EuropeAid |

Description | The projects foresee at providing legal counselling and representing forced migrants in the courts, the development of the asylum system in the Russian Federation, establishing a system of effective international protection for forced migrants in Russia and promoting respect for international standards and rights for refugees, stateless persons, IDPs and forced and labour migrants. |

Project Name | Assistance to the Government of the Russian Federation in Establishing a Legal and Administrative Framework for the Development and Implementation of Readmission Agreements (2006/120-282) |

Location | Russian Federation |

Implementation period | February 2007 - January 2009 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 1.756.092,84 / ? 1.404.874,27 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | With this project, the EC provides assistance to the Russian Federal Migration Service in its preparation towards the implementation of the readmission agreement with the EC. The project aims more specifically to upgrade the treatment of readmitted illegal migrants that are nationals of third countries, through promoting the creation of a model centre in Pskov and disseminating information on best practices in this field (including on assisted voluntary returns). |

Project Name | Prevention of Human Trafficking (2005/115237) |

Location | Russian Federation |

Implementation period | March 2006 - August 2008 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 4.444.444 / ? 4.000.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC DEL Moscow |

Description | The main objective of the project is to combat trafficking in human beings in the Russian Federation as a country of origin, transit and destination - by: (i) improving the legislative framework and the State policies regarding human trafficking, including the national capacity to assess and measure this phenomenon in Russia; (ii) strengthening the capacity of the relevant law enforcement agencies to combat human trafficking; raising awareness amongst the risk group, general public and relevant Russian authorities, NGOs and diplomatic missions of foreign states; and (iii) building the capacity of the national authorities and local NGO networks to protect and reintegrate victims of trafficking. |

2. Other regions

2.1 Eastern Mediterranean ENP partner countries (Syria, Lebanon and Jordan) and Middle Eastern countries (Iran and Iraq)

Regional

Project Name | International migration from Middle East and North Africa (2005/103579) |

Location | Middle East and North Africa |

Implementation period | January 2006 - December 2008 |

Implementing Partner | World Bank |

Budget/EC contribution | ? 916.963 / ? 733.570 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Identify and support the implementation of projects, policies, regional arrangements, and institutional reforms that will maximise the benefits of international migration flows and reduce their costs. |

Project Name | Management of asylum and migration in North Africa and improving protection of for asylum-seekers and refugees in Jordan, Lebanon and Syria, with focus on Iraqis' (2006/126-820) |

Location | Middle East and North Africa |

Implementation period | January 2007 - December 2008 |

Implementing Partner | UNHCR |

Budget/EC contribution | ? 5.000.000 / ? 4.000.000 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | ?1 m of the total budget is reserved to strengthen the protection mechanisms in Jordan, Syria and Lebanon, with particular focus on Iraqi refugees and asylum-seekers. |

Project Name | Enhancing civil society participation in human rights management of migration (2005/103558) |

Location | Middle East and North Africa |

Implementation period | December 2005 - March 2008 |

Implementing Partner | Euro-Mediterranean Human Rights Network -EMHRN |

Budget/EC contribution | ? 669.499 / ? 535.598 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | This project supports the work of NGOs dealing with migrants and asylum seekers in all the Maghreb and Mashrek countries, including Jordan, Lebanon and Syria. |

Lebanon

Project Name | Legal protection to migrant workers and asylum seekers in Lebanon (2001/50530) |

Location | Lebanon |

Implementation period | April 2003 - March 2007 |

Implementing Partner | Caritas |

Budget/EC contribution | ? 761.300 / ? 761.300 |

Funding Programme | MEDA |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The overall objective of this project is the protection of the human and legal rights of migrant workers and asylum-seekers in Lebanon. By the end of its implementation period: 1. The existing legal protections for migrants' rights will be enforced in the courts of Lebanon and migrants will have access to the legal and social counselling necessary to take advantage of these protections; 2. Migrants and asylum-seekers will be more capable of protecting themselves from abuse, exploitation and detention by understanding and using the legal process and their social networks; 3. The Lebanese public will be informed of the legal and human rights of the migrants working and living among them and of the nature and extent of the abuse and exploitation they experience; 4. The official administrative instructions and general practices regulating the status and treatment of migrant workers, especially female household workers, will provide greater protection for their human and legal rights. |

2.2 Central Asia

Regional

Project Name | Border Management in Central Asia (BOMCA) |

Location | Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan |

Implementation period | From 2003 - ongoing |

Implementing Partner | UNDP |

Budget/EC contribution | ? 13.600.000 (additional ?12 million reserved) |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EC Delegation Almaty |

Description | The overall objectives of the programme are 1) to enhance security in Central Asia; 2) to reduce the flow of illicit traffic through the countries of the region; 3) to contribute to an increased flow of persons and legal goods across Central Asian borders. The specific objective of BOMCA is to strengthen the five countries' capacities in managing their borders in accordance with European best practices. The programme addresses all the issues related to border management, including improvement of relevant legislation, training, study tours, funding of infrastructures, supplying of equipment for upgrading of security at border crossing points, on certain parts of the green border of the countries and in selected airports. It supports as well training centres, facilitated networking and regional coordination. |

Project Name | Central Asian Labour Migration Programme (2006/131406) |

Location | Central Asia |

Implementation period | November 2006 - October 2008 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 1.900.000 / ? 1.700.000 |

Funding Programme | TACIS |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The project supports in Kazakhstan the improvement of labour migration data and statistics, the development of a national labour migration strategy, capacity building for migration authorities, protection of migrants' rights via NGOs, while in sending countries like Tajikistan, Kirghizstan and Uzbekistan it is aimed at better regulating and inspecting employment agencies, increasing information for would be migrants, enhancing capacities of national authorities to protect nationals working abroad. At regional level the project promotes raising awareness among decision makers and promotes coordination and dialogue. |

Tajikistan

Project Name | Enhancing Development Impact of Remittances and Promoting legal migration in Rural Communities. (2006/120-262) |

Location | Tajikistan |

Implementation period | January 2007 - December 2008 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 669.655 / 535.724 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | To enhance the development impact of labour migration and remittances in migrant sending areas through remittance-linked education and investment initiatives as well as promoting legal migration through information dissemination and training of community based entities on reality of labour migration. |

2.3 Asian countries of origin

As regards Asiatic countries, a big distinction is to be made between 1) actions providing material help to internally displaced people (IDPs) of countries in crisis situations or to its nationals having massively fled in a neighbouring country, which were carried out mainly through the "Aid to Uprooted People" budget line, and 2) actions more specifically addressing other aspects of migrations and in particular migrations towards the EU.

As concerns the "Aid to Uprooted People" budget line, there have been several large scale interventions concentrated in a few countries. Among them Afghanistan was a priority. ?145.4 million was allocated between 2001 and 2006. Interventions aimed at facilitating return and reintegration of internally displaced Afghans or Afghans willing to repatriate in particular from Iran and Pakistan by facilitating land and houses recovery, access to information and employment, removal of various legal and material obstacles. The programme also supported the functioning of the Afghanistan Comprehensive Solutions Unit (ACSU), whose task is to steer the overall collection of information on Afghans abroad and promotion and coordination of their return and reintegration back home, while coordinating among all the State agencies and the actors involved into this process.

Furthermore, the "Aid to Uprooted people" budget line mobilised between 2001 and 2004 up to ?3.8 million to support Bhutanese refugees in Nepal . In the same period, ?26 million were allocated to help Burmese refugees in Burma, Bangladesh and Thailand. Additional ?18 million were allocated under the budgets 2005 and 2006 of that budget line.

In Indonesia ?15.7 million were mobilised by the "Aid to Uprooted people" budget line, with focus on Sulawesi and Timor populations.

The "Aid to Uprooted people" budget line mobilised ?8.5 million between 2001 and 2004 for projects implemented by UNHCR in the Philippines aimed at assisting internally displaced people, with special focus on Mindanao. At the same time, in Sri Lanka the "Aid to Uprooted people" budget line provided up to ?15.5 million between 2001 and 2004 for projects implemented by UNHCR aimed at assisting internally displaced people.

Furthermore many more interventions of a purely humanitarian nature were promoted by ECHO.

Project Name | Regional Dialogue and Program on facilitating managed and legal migration between Asia and the EU (2005/103523) |

Location | Asia |

Implementation period | December 2005 - December 2007 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 1.060.728 / ? 848.583 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | Develop legal migration and enhance regional dialogue and cooperation in facilitating managed migration from Asia to the EU. |

Project Name | Asian Programme of the Governance of Labour Migration (2005/103503) |

Location | Countries of the Mekong region, China, Korea, Japan and South Asia |

Implementation period | January 2006 - December 2008 |

Implementing Partner | ILO and UNIFEM |

Budget/EC contribution | ? 2.447.840 / ? 1.955.335 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The project aims to promote active dialogue and cooperation for enhanced gender and rights-based management of labour migration among countries in the Asian region, and thereby minimize exploitative and abusive treatment of migrant workers. The project contributes to the adoption of appropriate policies and the enactment of enabling laws, the training of labour administrators, improving information systems for decision-making, and promoting bilateral agreements and regular consultations among the countries in the region. |

Bangladesh

Project Name | Anti-Trafficking of Human Beings within the Police Reform Programme (Asia/2006/124252) |

Location | Bangladesh |

Implementation period | January 2007 - October 2009 |

Implementing Partner | UNDP |

Budget/EC contribution | ?13.700.000 / ? 2.000.000 |

Funding Programme | ALA |

Responsible DG | DEL Dhaka |

Description | Within the framework of a much larger (13.7m?) reform programme for the Bangladeshi police funded by DFID and UNPD, the EC funds one component which will focus on introducing a victim oriented approach, and should provide details on how the Ministry of Home Affairs and the police will improve the capacity of the police to investigate THB, on the one hand by ensuring that witnesses are treated in such a way that they feel safe and comfortable enough by supporting the investigations and on the other hand to have the capacity to investigate cases without being fully dependent on victim-witnesses. The project also strives to increase access to justice to victims of human trafficking, create understanding among police officers how to deal with trafficking cases, and how and when to work together closely with other Ministries, the NGO community, and international organisations to ensure best possible referral of the victims. |

China

Project Name | Capacity Building For Migration Management in China (2006/120-244) |

Location | Philippines |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 2499548,85 / ? 1999639,08 |

Funding Programme | AENEAS 2005 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | IOM is supported to contribute to the reduction of illegal migration from, into and through the PRC, including to the EU; to support the enhancement of the national capacity for migration management in the PRC; to contribute to building a sustainable and viable network of partnerships and cooperation in the area of migration between the administration of the PRC and EU MS and to increase mutual understanding and knowledge of respective approaches to migration and migration management between the PRC and the EU. |

Project Name | MIGRAMACAO (2005/103671) |

Location | Macao |

Implementation period | January 2006 - December 2007 |

Implementing Partner | Cabinet of Secretary for Security of the Macao Special Administrative Region |

Budget/EC contribution | ? 626.131 / ? 500.904,80 |

Funding Programme | AENEAS 2004 |

Responsible DG | EuropeAid |

Description | The aim of the MIGRAMACAU action is to ensure entities of Macao more effective management in all aspects of migration flows, including the prevention and combating of illegal migration and trafficking of human beings through the cooperation with regional countries and the coordination with the EC. |

Philippines

Project Name | Philippines Border Management Project (2005/113-343) |

Location | Philippines |

Implementation period | January 2006 - January 2009 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 5.145.000 / ? 4.900.000 |

Funding Programme | ALA |

Responsible DG | DEL Manila |

Description | This project contributes to the efforts of the Government of the Philippines towards a more professional migration and border management in line with international norms and protocols. |

Project Name | "The Opportunity Card" (2003/HLWG/031) |

Location | Philippines |

Implementation period | June 2004 - December 2005 |

Implementing Partner | Opportunity International |

Budget/EC contribution | ? 701.417,11 / ? 530.055,00 |

Funding Programme | HLWG - B7-667 |

Responsible DG | JLS |

Description | The project led by Opportunity International UK (an international network of microfinance organisations) aims to provide a remittance product for overseas Filipino workers to remit monies back to the Philippines. The product provides a secure and economically competitive means for remittances to be made and uses the HSBC (bank) Money transfer product which takes the form of a cash card to be held by the recipients of the remittance. The initial target is of 15,000 new cards. The aim was thus to increase the amount of remittances as a tool to alleviate poverty by making them more accessible, cost and time-effective and safe. |

Sri Lanka

Project Name | Possible Establishment of an Information Exchange System Field-Based Country of Origin Information System With Regard to Sri Lanka (2001/HLWG/122) |

Location | Sri Lanka |

Implementation period | January 2002 - April 2005 |

Implementing Partner | ICMPD |

Budget/EC contribution | ? 1.079.663,55; EU grant: ? 863.731,00 |

Funding Programme | HLWG - B7-667 |

Responsible DG | JLS |

Description | The purpose of this project was to provide country of origin information to interested Governments when dealing with pre-departure return planning of Sri Lankan nationals and therefore facilitating a more successful integration of Sri Lankan national returnees. |

Project Name | Capacity Building in Migration Management and Sustainable Return and Reintegration in Sri Lanka (2001/HLWG/130, 2002/HLWG/002, 2003/HLWG/060, 2005/103522) |

Location | Sri Lanka |

Implementation period | December 2001 - November 2007 |

Implementing Partner | IOM |

Budget/EC contribution | ? 1.353.141 / ? 1.082.513 (2001/HLWG/130) ? 600.000 / ? 507.713,70 (2002/HLWG/002) ? 1.115.397,90 / ? 892.318,32 (2003/HLWG/060) ? 2.341.830 / ? 1.873.464 (2005/103522) |

Funding Programme | HLWG and AENEAS |

Responsible DG | JLS and EuropeAid |

Description | The EC's support to Sri Lanka focuses at strengthening the capacity of Sri Lanka to manage migration, enhance regular migration, support assisted voluntary return and reintegration and foster economic relations and exchange of experience between Sri Lankan migrants and their home country. In addition, the four projects strived to build the capacity of the Sri Lankan government to reduce irregular migration into and through Sri Lanka, and a wide range of training activities were conducted, both within Sri Lanka as is the EU. |

Annex III: Overview of the migratory situation and flows from and in the Eastern and South-Eastern regions neighbouring the EU and statistics

The latest available data indicates that around 5.5 million migrants from countries in the Eastern and South-Eastern regions are residing legally in the EU, which represents nearly 30% of all resident third-country nationals. The most important countries of origin are Turkey, Serbia, Montenegro, Albania and Ukraine.

In terms of illegal immigration , and in comparison to migration from Africa, migration from the Eastern and South-Eastern regions is different in nature: the flows are more constant (there is no specific seasonal cycle), more diffuse (given the multiplicity of possible entry points and the fact that an important share of illegal immigration is due to persons who enter the EU legally but overstay their visa) and more under the control of networks connected with organised crime and involved in multiform criminal businesses.

As regards numbers, a rough analysis suggests that migration flows to the EU originating in neighbouring countries reached its peak at the end of the 1990s and that this is now stabilising if not slightly declining; this is a trend that is likely to continue due to economic growth and increased political stability. At the same time there is evidence that migrants from Asia are seeking new routes into the EU via Africa, the Mediterranean and the Atlantic. It is predicted that flows from Asia will increase.

While illegal immigration negatively impacts on the EU, countries of origin are also significantly affected by migration. Whilst in some cases, attracting migrant labour is an important concern for the EU given the sharp decline in population, for countries of origin difficult economic situations can generate high levels of emigration among people of working age, people who may then however remit important earnings to their country of origin.

Assessing the scale and nature of migratory flows from, through or to the countries in the Eastern and South-Eastern regions neighbouring the EU is a difficult task which must take into account the changes in the EU's external borders: following enlargement of the Union to include Bulgaria and Romania, the EU now has more extended external borders with Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine and Turkey; a new external border with Moldova; and an additional external sea border at the Black Sea which brings the countries of the Southern Caucasus closer. Land borders are also due to change as soon as the newer Member States join the Schengen area. As the borders of the EU shift, migratory routes also shift, displacing existing routes or adding new ones. New routes also appear when certain routes are closed off following increased action by enforcement agencies charged with tackling illegal immigration and organised crime. In addition, in recent years migratory flows have increasingly diversified and new migratory flows are emerging alongside traditional and relatively long-standing ones. In this context, migration is more difficult to manage and Member States increasingly turn to the EU to seek solutions via cross-border dialogue and cooperation with and within the partner regions.

Regarding asylum, according to UNHCR, seven of the ten main countries of origin of asylum-seekers in the EU in 2004 were countries in the Eastern and South-Eastern regions neighbouring the EU, namely in the Western Balkans, the Middle East and Asia. This is compared to three countries in sub-Saharan Africa. Capacity to ensure proper asylum processing in many countries of these regions is weak. Even when refugees staying in the region enjoy legal security, the poor social and economic climate is a barrier to integration.

TABLE 1: Nationals of Eastern and South-Eastern countries neighbouring the EU and of Asiatic countries registered by EU-25

As Legally residing (2004) | As Apprehended illegal migrants (2005) | As receivers of a visa (2005) | As asylum seekers (2005) |

From South Caucasus | 93,504 | 6,903 | 78,774 | 12,896 |

From Eastern Europe | 536,658 | 41,211 | 2,039,952 | 9,322 |

From Western Balkans | 2,502,906 | 83,173 | 838,174 | 25,890 |

From Turkey | 2,456,186 | 9,749 | 532,177 | 10,746 |

From Russian Federation | 485,053 | 13,844 | 2,833,392 | 18,143 |

TOTAL | 6,074,307 | 154,880 | 6,322,469 | 76,997 |

From Asiatic countries[12] | 2,002,589 | 58,518 | 1,447,382 | 62,975 |

TOTAL all groups above | 8,079,154 | 213,398 | 7,769,851 | 139,972 |

TABLE 2: Number of illegal migrants apprehended by law enforcement agencies of Eastern and South-Eastern countries neighbouring the EU

Year 2004 | Year 2005 |

In South Caucasus | 3,123 | 3,029 |

In Eastern Europe | 10,104 | 13,748 |

In Western Balkans | 6,919 | 8,234 |

In Turkey | 61,228 | 57,428 |

TOTAL | 81,374 | 82,439 |

Notes: Figures are Commission estimates based on the apprehension reports by ICMPD and other national sources Apprehended own nationals are in some cases included.

Data from Turkey includes apprehensions within the country. Source: ICMPD: 2005 Yearbook. Vienna 2006.

South Caucasus: no data was available for Armenia.

Western Balkans: For Albania for 2004 no data was available.

Western NIS: For Belarus only the number of apprehended illegal migrants by MOI was available. For Moldova only the number of deported persons was available.

TABLE 3: Number of asylum seekers registered in Eastern and South Eastern countries neighbouring the EU- Year 2004

Total asylum seekers |

South Caucasus | 1,431 |

Eastern Europe | 2,189 |

Western Balkans | 586 |

Turkey | 3,908 |

TOTAL | 8,114 |

Source: UNHCR Statistical yearbook 2004

TABLE 4: Stock of third country nationals from Eastern countries legally residing in the EU27

Nationals of Eastern and South-Eastern countries neighbouring the EU, including Russian Federation

Turkey | 2456186 |

Serbia-Montenegro | 839247 |

Albania | 778748 |

Russian Federation | 485053 |

Ukraine | 451283 |

Bosnia and Herzegovina | 352449 |

Croatia | 338307 |

Former Yugoslav Republic of Macedonia | 194155 |

Moldova | 82011 |

Armenia | 59381 |

Georgia | 31166 |

Azerbaijan | 2957 |

Belarus | 3364 |

TOTAL | 6074307 |

Nationals of Asiatic countries of transit and origin

China | 405546 |

India | 326592 |

Iraq | 186505 |

Pakistan | 170734 |

Sri Lanka | 149329 |

Islamic Republic of Iran | 131932 |

Vietnam | 126862 |

Indonesia | 124088 |

Bangladesh | 113464 |

Afghanistan | 92119 |

Lebanon | 74227 |

Syria | 54704 |

Jordan | 17290 |

Uzbekistan | 10313 |

Kirgizstan | 9759 |

Kazakhstan | 6257 |

Turkmenistan | 1755 |

Tajikistan | 1113 |

TOTAL nationals from Asiatic countries | 2002589 |

[pic]

TABLE 5: Visa data

Group 1 |

Russia | 2833392 |

Ukraine | 1348162 |

Belarus | 629849 |

Serbia and Montenegro | 541244 |

Turkey | 532177 |

Albania | 136569 |

Bosnia and Herezegovina | 128750 |

Moldova | 61941 |

Georgia | 40322 |

Armenia | 21911 |

Croatia | 17545 |

Azerbaijan | 16541 |

Former Yugoslav Republic of Macedonia | 14066 |

Total group 1 | 6322469 |

Group 2 |

China | 592644 |

India | 292861 |

Iran | 104898 |

Kazakhstan | 104166 |

Lebanon | 74299 |

Indonesia | 67931 |

Pakistan | 40243 |

Syria | 37708 |

Vietnam | 35372 |

Jordan | 31449 |

Sri Lanka | 16984 |

Uzbekistan | 12232 |

Bangladesh | 11808 |

Kyrgizstan | 8930 |

Iraq | 6563 |

Turkmenistan | 4033 |

Afghanistan | 3526 |

Tajikistan | 1735 |

TOTAL group 2 | 1447382 |

TOTAL group 1 + group 2 | 7769851 |

TOTAL visas issued worldwide | 11709251 |

Percentage of visas issued in countries group 1 | 54% |

Percentage of visas issued in countries group 2 | 12,30% |

NB. Transit A visas not included. Data is for the year 2005.

Source: Visa data collection managed by Council secretariat and Commission

TABLE 6: Apprehended illegal aliens in EU25, 2004-2005 |

Group 1 | Nationals of Eastern and South-Eastern countries neighbouring the EU including Russian Federation |

Country | 2004 | 2005 |

Albania | 36965 | 52388 |

Ukraine | 29156 | 26791 |

Russia | 17276 | 13844 |

Serbia Montenegro | 6988 | 13058 |

Moldova | 10710 | 11444 |

Turkey | 9775 | 9749 |

Georgia | 5627 | 4009 |

Former Yugoslav Republic of Macedonia | 3532 | 3518 |

Belarus | 2911 | 2976 |

Bosnia | 2663 | 2483 |

Armenia | 2142 | 1938 |

Croatia | 1110 | 1151 |

Azerbaijan | 1417 | 956 |

Total group 1 | 134,597 | 154,880 |

Group 2 | Nationals of Asiatic countries of origin and transit |

Country | 2004 | 2005 |

Iraq | 6861 | 14242 |

China | 10715 | 10894 |

India | 9168 | 9905 |

Pakistan | 5151 | 6724 |

Iran | 2858 | 4640 |

Bangladesh | 3223 | 3551 |

Vietnam | 2325 | 2338 |

Syria | 1526 | 1728 |

Afghanistan | 724 | 909 |

Lebanon | 736 | 803 |

Sri Lanka | 1101 | 745 |

Uzbekistan | 517 | 642 |

Kazakhstan | 616 | 587 |

Kirgyzstan | 301 | 350 |

Jordan | 161 | 212 |

Indonesia | 147 | 114 |

Tajikistan | 109 | 100 |

Turkmenistan | 73 | 34 |

Total group 2 | 46312 | 58518 |

TOTAL groups 1 & 2 | 180,909 | 213,398 |

Total apprehended illegals in all countries in EU25 | 390123 | 423378 |

% from 2 above groups on global total | 46.37% | 50,40% |

Source: Eurostat

NB - Order in the list follows 2005 ranking.

Missing data: Ireland, Luxembourg, UK

TABLE 7: Asylum applications and positive decisions in EU25, 2004-2005 |

Asylum applications and positive decisions in EU25, 2004-2005 |

Source: Eurostat |

Group 1 |

2004 | 2005 |

Country | Applications | Positive decisions | Ratio % between applications and positive decisions | Applications | Positive decisions | Ratio % between applications and positive decisions |

Serbia Montenegro | 17432 | 1866 | 10,70 | 19475 | 1978 | 10,16 |

Russia | 26373 | 7446 | 28,23 | 18143 | 8386 | 46,22 |

Turkey | 13547 | 1611 | 11,89 | 10746 | 1453 | 13,52 |

Georgia | 7452 | 189 | 2,54 | 6330 | 153 | 2,42 |

Moldova | 5229 | 90 | 1,72 | 4506 | 75 | 1,66 |

Armenia | 3682 | 193 | 5,24 | 3793 | 427 | 1,26 |

Bosnia | 3955 | 1134 | 28,67 | 3183 | 875 | 27,49 |

Ukraine | 4569 | 138 | 3,02 | 3077 | 118 | 3,83 |

Azerbaijan | 3630 | 362 | 9,97 | 2773 | 714 | 25,75 |

Belarus | 1931 | 165 | 8,54 | 1739 | 216 | 12,42 |

Former Yugoslav Republic of Macedonia | 2000 | 38 | 1,90 | 1578 | 68 | 4,31 |

Albania | 1882 | 214 | 11,37 | 1378 | 120 | 8,71 |

Croatia | 456 | 17 | 3,73 | 276 | 26 | 9,42 |

Total group 1 | 92138 | 13463 | 14,61 | 76997 | 14609 | 18,97 |

2004 | 2005 |

Country | Applications | Positive decisions | Ratio % between applications and positive decisions | Applications | Positive decisions | Ratio % between applications and positive decisions |

Iraq | 7910 | 2705 | 34,20 | 10805 | 4260 | 39,43 |

China | 11445 | 305 | 2,66 | 7765 | 345 | 4,44 |

Iran | 8760 | 1560 | 17,81 | 7485 | 1920 | 25,65 |

Pakistan | 8940 | 360 | 4,03 | 6810 | 440 | 6,46 |

Afghanistan | 7135 | 2610 | 36,58 | 6765 | 2420 | 35,77 |

India | 9710 | 35 | 0,36 | 5795 | 45 | 0,78 |

Bangladesh | 5535 | 340 | 6,14 | 4220 | 225 | 5,33 |

Sri Lanka | 3600 | 480 | 13,33 | 3890 | 275 | 7,07 |

Syria | 2910 | 440 | 15,12 | 3695 | 730 | 19,76 |

Vietnam | 3340 | 285 | 8,53 | 2400 | 180 | 7,50 |

Lebanon | 1200 | 45 | 3,75 | 1320 | 130 | 9,85 |

Uzbekistan | 590 | 100 | 16,95 | 725 | 180 | 24,83 |

Kazakhstan | 590 | 85 | 14,41 | 435 | 85 | 19,54 |

Kirgyzstan | 510 | 45 | 8,82 | 390 | 90 | 23,08 |

Jordan | 230 | 15 | 6,52 | 255 | 25 | 9,80 |

Tajikistan | 130 | 25 | 19,23 | 95 | 10 | 10,53 |

Indonesia | 75 | 5 | 6,67 | 70 | 0 | 0,00 |

Turkmenistan | 115 | 30 | 26,09 | 55 | 15 | 27,27 |

Total Group 2 | 72725 | 9470 | 13,02 | 62975 | 11375 | 18,06 |

2004 | 2005 |

Applications | Positive decisions | % Positive decisions | Applications | Positive decisions | % Positive decisions |

TOTAL all groups | 164863 | 22933 | 13,91 | 139972 | 25984 | 18,56 |

Total asylum applications/decisions from all countries in EU25 | 282480 | 62986 | 237840 | 73068 |

Percentage from 2 above groups on global total | 58,36% | 36,40% | 58,85% | 35,56% |

N.B. Order on the list follows order of importance of applications in 2005 |

The ratio between applications and positive decisions is not a recognition rate |

Remarks: |

Data rounded up to the nearest 5. |

2004 - no applications data disaggregated by citizenship available for IT |

2004 - no decisions data available for IT |

2004, 2005 - no decisions data available for LU |

[1] Gebaseerd op de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Eén jaar algehele aanpak van migratie: naar een alomvattend Europees migratiebeleid, november 2006, COM(2006) 735.

[2] Zoals gedefinieerd in Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad.

[3] In het geval van Wit-Rusland moet de dialoog plaatsvinden overeenkomstig de beperkingen die voor contacten met de overheid voor de betrekkingen tussen de EU en Wit-Rusland gelden en binnen een regionaal kader.

[4] Turkije werd in december 1999 officieel als kandidaat-lidstaat erkend. De toetredingsonderhandelingen begonnen op 3 oktober 2005. Ook Kroatië is een kandidaat-lidstaat die over het EU-lidmaatschap onderhandelt. De voormalige Joegoslavische republiek Macedonië kreeg in december 2005 de status van kandidaat-lidstaat, maar de toetredingsonderhandelingen zijn nog niet begonnen.

[5] De stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kroatië en die met de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië is van kracht; de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië is wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd; de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Montenegro werd geparafeerd; de onderhandelingen over de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Bosnië en Herzegovina zijn afgesloten, terwijl die met Servië momenteel zijn opgeschort.

[6] De communautaire overnameovereenkomst met Albanië is van kracht sinds mei 2006; dergelijke overeenkomsten met Bosnië en Herzegovina, Servië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië en Montenegro werden geparafeerd en zullen naar verwachting eind 2007 in werking treden.

[7] Met Wit-Rusland is er geen partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst van kracht en overeenkomstig de conclusies van de Raad worden de betrekkingen van de EU met Wit-Rusland bepaald door een tweesporenbeleid van enerzijds beperkte contacten op ministerieel niveau en anderzijds communautaire steun aan de democratisering en bijstand aan de bevolking.

[8] De onderhandelingen over een handels- en samenwerkingsovereenkomst met Iran gingen in 2002 van start. Ten gevolge van de nucleaire crisis met Iran kon na juli 2005 geen onderhandelingsronde plaatsvinden. Zodra de onderhandelingen hervat kunnen worden, kunnen de EU en de Islamitische republiek Iran eventueel specifieke bepalingen inzake dialoog en samenwerking over migratiekwesties in de overeenkomst opnemen.

[9] In november 2006 opende de Commissie onderhandelingen over een handels- en samenwerkingsovereenkomst met Irak. De dialoog met Irak over migratie, visumregelingen en asiel zal in grote mate afhangen van de veiligheidssituatie in Irak, alsook van de mate waarin de Iraakse overheid haar eigen capaciteit uitbouwt.

[10] COM(2001) 469 van 4.9.2001.

[11] Projects which started before the separation of Serbia and Montenegro and which now cover both countries can be found under Serbia.

[12] 'Asiatic countries' includes here: Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, China, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, Vietnam, Iran, Iraq and Afghanistan, Lebanon, Syria and Jordan.