Home

Mededeling van de Commissie het Europees Parlement, aan de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio´s - Wetgevings en werkprogramma van de Commissie voor 2008

Mededeling van de Commissie het Europees Parlement, aan de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio´s - Wetgevings en werkprogramma van de Commissie voor 2008

NL

Brussel, 23.10.2007

COM(2007) 640 definitief

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE HET EUROPEES PARLEMENT, AAN DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO´S

Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE HET EUROPEES PARLEMENT, AAN DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO´S

Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2008

1. Inleiding

De EU maakt vorderingen. Na de recente overeenkomst op de informele bijeenkomst van de Europese Raad zal een geratificeerd Verdrag van Lissabon de EU beter uitrusten om de uitdagingen aan te pakken en een beleid voor de 21ste eeuw te voeren. De Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid vertaalt zich in sterkere economische prestaties. De EU heeft de historische verbintenis aangegaan de klimaatverandering aan te pakken en te zorgen voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie. Met behulp van de evaluatie van de interne markt en de balans van de Europese samenleving die thans wordt opgemaakt, is de Commissie begonnen met het uitstippelen van het beleid voor de toekomst. Het lopende overleg over de EU-begroting zal bijdragen tot de voorbereiding van de evaluatie van een van de essentiële hefbomen van de EU voor het volgende decennium en de jaren daarna. Europa maakt ook werk van het uitbouwen van nieuwe betrekkingen met belangrijke partners voor het nabuurschap, in Afrika en wereldwijd. Nu de meest recente uitbreiding voltooid is, beschikt de EU over een nieuwe kritische massa en een nieuw bereik. Er is een werkelijke consensus - gedeeld door de informele Europese Raad van oktober 2007 en de resolutie van het Europees Parlement over de jaarlijkse beleidsstrategie voor 2008 - dat de EU met 27 leden zich ten behoeve van haar burgers moet concentreren op het benutten van de kansen die de mondialisering biedt. Dit vormt een uitstekende achtergrond voor de ambities van de EU voor 2008.

Een gericht werkprogramma

In 2008 zal de Commissie haar aandacht blijven toespitsen op het behalen van resultaten binnen de algemene strategische doelstellingen die zij bij het begin van haar mandaat heeft geformuleerd: welvaart, solidariteit, veiligheid en vrijheid en een sterker Europa in de wereld [1]. Deze doelstellingen geven richting aan de werkzaamheden van de Commissie en vormen de drijvende kracht voor het verwezenlijken van ambitieuze beleidsdoelstellingen.

De meeste kwesties die bovenaan de politieke agenda staan, hebben betrekking op de strategische doelstellingen en dragen bij tot de verwezenlijking van verschillende of alle doelstellingen. Ondertussen kunnen de uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd - de aanpak van maatregelen tegen de klimaatverandering, de ontwikkeling van een energiebeleid voor Europa of het beheer van de migratiestromen - slechts worden aangepakt met een alomvattende, flexibele en samenhangende benadering, die de traditionele grenzen overschrijdt. De uitdagingen moeten worden aangegaan zowel door middel van maatregelen van de EU-instellingen, in samenwerking met andere belangrijke actoren in de EU als door middel van een algemene aanpak samen met partners van overal ter wereld. De voor 2008-2009 geplande begrotingsevaluatie is een ander belangrijk voorbeeld van de noodzakelijke holistische benadering van het EU-beleid.

Zoals in 2007 reeds het geval was, is het werkprogramma voor 2008 doelgericht en geconcentreerd op een beperkt aantal nieuwe beleidsinitiatieven. Het omvat strategische initiatieven die op basis van door de Commissie aangegane verbintenissen binnen het jaar moeten worden verwezenlijkt en prioritaire initiatieven die in de loop van een periode van twaalf tot achttien maanden ten uitvoer moeten worden gelegd.

Alle strategische en prioritaire initiatieven die in dit werkprogramma worden aangekondigd, zullen worden onderworpen aan de kwaliteitstoets van een effectbeoordeling. Voorts zal de vereiste om het effect van een initiatief te beoordelen vooraleer het wordt voorgesteld, worden uitgebreid tot andere initiatieven. De effectenbeoordelingen zullen worden geëvalueerd door de raad voor effectbeoordeling [2]. De effectbeoordelingen worden openbaar gemaakt, ook wanneer zij tot gevolg hebben dat een voorstel wordt ingetrokken [3].

Bij de voorbereiding van dit werkprogramma heeft de Commissie ten volle rekening gehouden met de resultaten van de dialoog met het Europees Parlement en de Raad over de jaarlijkse beleidsstrategie voor 2008 (JBS) [4] alsook met de bijdragen van de nationale parlementen. In dit programma worden ook voor de eerste maal de interinstitutionele communicatieprioriteiten voor 2008 opgenomen. Om beter uiting te geven aan het huidige meerjarige karakter van de meeste activiteiten van de Commissie en om de algemene transparantie te verhogen, is in dit werkprogramma een nieuw hoofdstuk opgenomen waarin de kwesties worden vastgesteld waaraan de Commissie in 2008 aandacht zal besteden en die in komende jaren kunnen resulteren in nieuwe initiatieven.

2. De Prioriteiten voor 2008

Groei en banen

De Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid blijft het belangrijkste instrument bij het bouwen aan een Europese Unie die is gebaseerd op een partnerschap met de lidstaten en die welvarender, milieubewuster en meer op integratie gericht is. Op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in 2008 zal de EU de gelegenheid krijgen om na te gaan of de Lissabonstrategie verfijnd dient te worden om op de meest doeltreffende wijze het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de mondialisering. In 2008 zullen ook de eerste resultaten zichtbaar worden van de verdere inspanningen om het hefboomeffect van het cohesiebeleid van de EU in te zetten voor de tenuitvoerlegging van de Lissabonstrategie op regionaal niveau.

Verhoging van de arbeidsparticipatie tot het in het kader van de Lissabonstrategie vastgestelde streefcijfer vormt een grondslag voor groei, verbetering van de levenskwaliteit en het aanpakken van de vergrijzing. Dit vereist een combinatie van flexibiliteit en zekerheid voor werknemers en werkgevers, met aansporingen en kansen voor een leven lang leren. Tegelijkertijd moet de EU nieuwe mogelijkheden vinden om de toegang en de kansen in de maatschappij te bevorderen, om de risico's en oorzaken van sociale uitsluiting en armoede aan te pakken door het voeren van een beleid dat gericht is op actieve integratie en om te anticiperen op veranderingen. Tevens moet adequate sociale bescherming worden bevorderd.

Het ontwikkelen van een kennismaatschappij blijft een hoeksteen van de strategie voor groei en werkgelegenheid en de Commissie zal blijven zoeken naar nieuwe middelen ter bevordering van onderwijs, opleiding, onderzoek en innovatie, als onderdeel van haar Lissabonstrategie.

In de evaluatie van de interne markt werden nieuwe initiatieven uitgestippeld, waarvan er heel wat in de loop van 2008 zullen worden voorgesteld. Zij zullen bijdragen tot een interne markt die steunt op een sterke, innoverende en concurrentiële industriële basis en de mogelijkheden van de dienstensector ten volle benut, waar de consumenten en het bedrijfsleven ten volle profiteren van de voordelen van goed functionerende open markten met gelijke concurrentievoorwaarden en waar Europese normen een voorbeeld kunnen zijn voor de vaststelling van normen op internationaal vlak. De Commissie zal aansturen op een betere marktwerking op het vlak van de financiële diensten voor particuliere consumenten en op terreinen waar beleidsmaatregelen een maximaal effect tot stand kunnen brengen, opdat zowel consumenten als bedrijven, en in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) voluit van de interne markt kunnen profiteren. Hiervoor moeten gerichte maatregelen worden genomen, zoals een meer gecoördineerd markttoezicht om ervoor te zorgen dat producten en diensten in overeenstemming zijn met voorschriften en normen, een systematischer markt- en sectormonitoring en een methode om de prestaties van de interne markt vanuit het standpunt van de consument te meten.

Aangezien in Europa banen en welvaart grotendeels door kleine en middelgrote ondernemingen worden gecreëerd, zullen specifieke maatregelen worden voorbereid om hun marktprestaties te verbeteren in het kader van een wet ten behoeve van kleine bedrijven.

Vanaf 1 januari 2008 zullen Cyprus en Malta de euro als munteenheid invoeren. De euro is een symbool van gemeenschappelijke identiteit, gedeelde waarden en het succes van de Europese integratie. Tien jaar na de aanvang van de EMU zal de Commissie een strategische evaluatie van de Europese Monetaire Unie uitvoeren, met voorstellen voor de toekomst.

Een duurzaam Europa

In het kader van het streven naar duurzame welvaart voor Europa zal het aanpakken van de klimaatverandering in 2008 een integraal onderdeel van de prioriteiten van de Commissie zijn. Nu de klimaatverandering reeds merkbaar wordt, dient de EU na te gaan hoe overheidsmaatregelen ervoor kunnen zorgen dat de aanpassing aan nieuwe realiteiten gemakkelijker verloopt. De Commissie zal een witboek over de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering opstellen. Op een breed scala van EU-beleidsterreinen - gezondheid van mens en dier, landbouw, visserij, biodiversiteit, energie, industrie, onderzoek en toerisme - zullen aanpassingen tot stand moeten komen en in het witboek zullen de beleidsterreinen worden afgebakend waar verandering het meest noodzakelijk is. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan maatregelen ter bevordering van de vergroening van de transportsector. De tenuitvoerlegging van de wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) zal zorgen voor een krachtig instrument voor deze afstemming van het EU-beleid.

Met het oog op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in 2009 zal de Commissie een tweede strategische evaluatie van de Europese energiesituatie voorstellen, die zal dienen als grondslag voor het nieuwe actieplan voor energie vanaf 2010 en die een evaluatie van de richtlijn inzake belastingheffing op energie zal bevatten om te komen tot een betere samenhang tussen fiscale en milieudoelstellingen. De solidariteit tussen de lidstaten moet worden versterkt nu een druk op de natuurlijke hulpbronnen en de toegenomen mondiale vraag de continuïteit van de energievoorziening in het gedrang dreigen te brengen.

Het hervormde gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zal worden "gekeurd" om na te gaan of de hervorming van 2003 met betrekking tot de bedrijfstoeslagregeling en bepaalde landbouwmarkten en de tenuitvoerlegging ervan in de lidstaten verder moeten worden verfijnd. Tevens zal deze keuring ertoe bijdragen de weg te bereiden voor de toekomstige vorm en prioriteiten van het GLB.

Het maritiem beleid van de EU is een ander voorbeeld van hoe de verschillende beleidsstrategieën voor de duurzame ontwikkeling van alle maritieme activiteiten en kustgebieden door middel van een geïntegreerde EU-benadering op elkaar kunnen worden afgestemd. De herziening en versterking van het controlekader van het gemeenschappelijk visserijbeleid wordt een beslissende stap om te komen tot een duurzame visserij.

Een geïntegreerde benadering van het migratievraagstuk

De Commissie zal verdere stappen voorstellen om een gemeenschappelijk asielbeleid te ontwikkelen. Migratie en sociale integratie zijn cruciale uitdagingen van de 21ste eeuw, die vragen om een multidimensionele aanpak om het potentieel van migratie voor sociaal-economische ontwikkeling in de landen van herkomst en van bestemming te kunnen benutten. Er moet dus voor worden gezorgd dat goed beheerde arbeidsmigratie, ondersteuning van de "circulaire migratie" en de bevordering van onderwijs en integratie van migranten samengaan in een breder kader van het beheer van demografische veranderingen in onze samenlevingen. Voorts is een doeltreffend optreden tegen illegale migratie en mensenhandel noodzakelijk.

De EU moet haar buitengrenzen beschermen met gemeenschappelijke instrumenten om illegale migratie te voorkomen en een maximale inspanning leveren bij de bestrijding van mensenhandel en het verminderen van het tragische dodental van migranten die vanop zee de Europese grenzen proberen te bereiken. In 2008 zullen de activiteiten van het Bureau voor de buitengrenzen worden geëvalueerd en zullen de lidstaten worden bijgestaan bij de aanpak van illegale migratie door middel van een Europees toezichtsysteem.

De Commissie zal een coherent en efficiënt gemeenschappelijk Europees asielbeleid voor de toekomst ontwikkelen. Dit omvat met name de aanpassing van de Europese wetgeving inzake voorwaarden voor de opvang en beoordelingscriteria, een grotere harmonisatie van nationale regels inzake ontvankelijkheidscriteria en het boeken van vooruitgang voor de totstandkoming van één enkele procedure voor de behandeling van aanvragen voor de vluchtelingenstatus. Hierdoor zullen de waarden die de belichaming van de Europese solidariteit vormen, ten volle tot uiting kunnen komen.

De burgers komen op de eerste plaats

Een van de belangrijkste doelstellingen van deze Commissie is aan de burger een centrale plaats toe te kennen in het Europese project. Met het oog hierop worden verschillende initiatieven genomen.

In het kader van het opmaken van de balans van de sociale realiteit - die parallel met de evaluatie van de interne markt werd uitgevoerd - werden de veranderingen onderzocht die zich thans in de Europese economieën en samenlevingen voordoen, om te kunnen bepalen hoe het welzijn van de Europese burgers het best kan worden bevorderd in een geglobaliseerde wereld. De balans zal de grondslag vormen voor de ontwikkeling van een moderne sociale agenda voor Europa - een agenda die onder andere tot doel heeft het combineren van werk, privé- en gezinsleven te vergemakkelijken en waarin wordt vastgelegd op welke wijze de EU in samenwerking met de lidstaten discriminatie kan bestrijden en voor alle Europeanen kansen kan creëren.

De EU moet ervoor zorgen dat zij beschikt over de nodige instrumenten om efficiënt te kunnen reageren op de veiligheids- en gezondheidsrisico's die inherent zijn aan een open wereld. De Europese dimensie van de gezondheidszorg zal tot uiting komen in concrete initiatieven inzake de veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Internet en de nieuwe media zijn in voortdurende ontwikkeling. De mondiale verwevenheid van communicatie- en informatie-infrastructuur is toegenomen. Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe toepassingen en nieuwe uitdagingen. Een coherente Europese aanpak is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van nieuwe markten in een veilige omgeving.

Ten slotte zal het Europees jaar van de interculturele dialoog 2008 bevorderlijk zijn voor het bouwen van nieuwe bruggen en nauwere betrekkingen in Europa.

Europa als mondiale partner

De globalisering schept nieuwe mogelijkheden en is tegelijkertijd een test van het vermogen van Europa om dit fenomeen te beïnvloeden en de gevolgen ervan te beheren. Het is steeds duidelijker geworden dat interne en externe beleidsdoelstellingen sterker met elkaar verweven zijn geraakt dan ooit tevoren. Deze onderlinge verbondenheid schraagt de noodzaak van de ontwikkeling van een moderne en geïntegreerde visie over de succesvolle uitstraling, bevordering en bescherming van de Europese belangen en waarden.

Het uitbreidingsbeleid van de Unie zorgt voor de verspreiding van vrede en stabiliteit, welvaart, democratie, mensenrechten en de rechtsstaat in Europa. Het Europees nabuurschapsbeleid bevordert de uitbouw van een stabiel en welvarend nabuurschap, gebaseerd op gemeenschappelijke beginselen en gedeelde belangen. De agenda op het gebied van het mondiale concurrentievermogen zal op intern vlak bijdragen tot het creëren van duurzame groei en banen en op extern vlak tot het bevorderen van handel en het ontsluiten van het ontwikkelingspotentieel. Europa vervult op wereldvlak een leidende rol op het gebied van de armoedebestrijding, de bevordering van duurzame ontwikkeling, mensenrechten en behoorlijk bestuur en het verstrekken van humanitaire bijstand. Tegelijkertijd wordt de internationale dimensie van de aanpak van de klimaatverandering, het beheer van de migratie, de bestrijding van terrorisme of het versterken van de continuïteit van de energievoorziening erkend als een factor van cruciaal belang voor het behalen van succesvolle resultaten.

De Commissie zal verslag uitbrengen over de vooruitgang die werd geboekt in de landen waarmee toetredingsonderhandelingen worden gevoerd en die betrokken zijn bij het stabilisatie- en associatieproces en zal passende aanbevelingen doen voor de bijsturing van de uitbreidingsstrategie van de EU. Bijzondere aandacht is vereist voor de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de toekomstige status van Kosovo.

Het Europees nabuurschapsbeleid is het centrale platform voor het tot stand brengen van nauwere betrekkingen met de landen waarop dit beleid betrekking heeft, van de Oostzee tot de Middellandse Zee. De partnerlanden kunnen blijven rekenen op steun voor politieke, economische en sociale hervormingen, waarbij binnen een gemeenschappelijk beleidskader een gediversifieerde reactie op hun behoeften wordt gegeven. De Commissie zal in een beknopte analyse onderzoeken welke concrete vooruitgang werd geboekt en jaarverslagen over elk land opstellen. Zij zal haar eigen toezeggingen voor het versterken van de stimulansen voor partnerlanden ten uitvoer leggen en nauw blijven samenwerken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat de EU haar taak bij de tenuitvoerlegging van dit beleid daadwerkelijk uitvoert. Uitgaande van het Euro-mediterraan partnerschap verstrekt het Europees nabuurschapsbeleid aan de Unie ook de instrumenten om de traditionele regionale dialoog en samenwerking met alle landen van het Middellandse-Zeegebied verder te ontwikkelen.

De EU-Afrika-top in december 2007 zou het pad moeten effenen voor een nieuwe fase in de betrekkingen tussen de EU en Afrika, met een EU-Afrika-strategie die moet zorgen voor een nieuwe fase van volwassenheid in de betrekkingen en voor een beleid op politiek, economisch en ontwikkelingsvlak dat een optimaal effect moet sorteren. Alle beschikbare instrumenten zullen worden ingezet om ervoor te zorgen dat de strategie resulteert in een tastbare realiteit: het tiende EOF en de faciliteiten en trustfondsen van het EOF alsook de desbetreffende instrumenten uit de communautaire begroting, bilaterale bijdragen van de EU en Afrikaanse staten, behanghebbende derde partijen en internationale organisaties en investeringen uit de particuliere sector. Voorts zal de Commissie nieuwe mogelijkheden verkennen in het kader van de tenuitvoerlegging van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. De Commissie zal een ambitieus pakket voorstellen inzake ontwikkelingsfinanciering en doeltreffendheid van de bijstand met het oog op de internationale topontmoetingen in Accra (september 2008) en Doha (december 2008).

3. Het behalen van resultaten: een dagelijkse opdracht

Nieuwe maatregelen uit hoofde van politieke prioriteiten vormen slechts één aspect van de werkzaamheden van de Commissie. In de loop van het jaar blijft de Commissie verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging en het toezicht op de overeengekomen beleidsmaatregelen en voor het beheer van de financiële programma's en de operationele taken. Als hoedster van het gemeenschappelijke Europese belang is de Commissie rechtstreeks verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het acquis. De Commissie is ook verantwoordelijk om een doeltreffende communicatie met de Europese burgers te bevorderen en de waarde van het Europese project uit te leggen. De Commissie zal blijven werken aan de hervorming die haar tot een modern, efficiënt, controleerbaar en transparant bestuursorgaan moet maken, dat het vertrouwen van de Europese burgers weet te winnen. Voor de uitvoering van het Europees transparantie-initiatief zal de Commissie in 2008 het register van belanghebbenden oprichten en haar werkzaamheden voortzetten om te zorgen voor volledige transparantie met betrekking tot de eindbegunstigden van EU-middelen.

Tenuitvoerlegging van overeengekomen beleidsmaatregelen

In 2008 zullen de initiatieven die de Commissie sedert de aanvang van haar mandaat heeft genomen, in detail worden opgevolgd. Hieronder vallen onderhandelingen om vooruitgang te boeken bij reeds ingediende voorstellen, waarbij bijzondere aandacht zal uitgaan naar een reeks acties die momenteel op dreef komen. Het jaar 2008 wordt cruciaal voor het boeken van vooruitgang met betrekking tot het pakket maatregelen inzake energie en klimaatverandering dat de Commissie in 2007 heeft ingediend. Er zal worden gestreefd naar een politiek akkoord van de instellingen met betrekking tot de wetgeving inzake de interne markt, de wijze waarop de EU haar doelstellingen op het vlak van broeikasgassen en hernieuwbare energiebronnen zal bereiken en de wijze waarop inzake energietechnologieën een daadwerkelijke verandering kan worden teweeggebracht. Voor de opvolging van de conferentie van Bali over klimaatverandering zullen intensieve internationale onderhandelingen moeten worden gevoerd om een overeenkomst over een nieuwe regeling na het Kyoto-Protocol dichterbij te brengen.

De toepassing van de Reach-wetgeving voor de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening ten aanzien van chemische stoffen is een kans voor Europa om te laten zien dat het mogelijk is het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven te versterken en tegelijkertijd de gezondheid en het milieu van de Europese burgers te verbeteren.

Onderzoek en technologische ontwikkeling zijn van wezenlijk belang voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en innovatie en kunnen ervoor zorgen dat Europa in de toekomst een welvarende samenleving blijft met een stevig concurrentievermogen. De tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's zal in 2008 worden voortgezet en er zullen initiatieven worden genomen met het oog op de uitdieping van de Europese onderzoekruimte, zoals het aanmoedigen van de mobiliteit van onderzoekers, ontwikkeling van nieuwe infrastructuur en het opstarten van de gemeenschappelijke Europees-nationale onderzoekprogramma's met betrekking tot een breed scala van maatschappelijke vraagstukken. Binnen de breed opgezette strategie voor innovatie zal het Europees Technologie-instituut (EIT), dat in 2008 operationeel zou moeten zijn, de innovatiekloof tussen de EU en haar grootste concurrenten helpen dichten met strategisch onderzoek en onderwijs.

Na de turbulentie op de financiële markten zijn een aantal kwesties aan de orde gekomen die verder dienen te worden onderzocht om beleidsmakers en toezichthouders te helpen bij het trekken van passende conclusies, waarbij suggesties tot wijzigingen van de regelgeving tot de mogelijkheden behoren. Volgende vraagstukken zullen onder andere door de Commissie samen met andere actoren op Europees en internationaal niveau in 2008 worden behandeld: transparantie voor investeerders, markten en toezichthouders; waarderingsnormen, met inbegrip van die van niet-liquide activa; prudentieel kader, risicobeheer en toezicht in de financiële sector; alsook marktwerking inclusief de rol van kredietbeoordelaars.

In 2008 zullen de recentste markthervormingen van het GLB ten uitvoer worden gelegd, waardoor de tendens om de Europese landbouw duurzamer en concurrerender te maken, zal worden voortgezet. De tenuitvoerlegging van alle nieuwe programma's 2007-2013 op het vlak van het cohesiebeleid (452 programma's), plattelandsontwikkeling (96 programma's) en visserij zal krachtdadig worden voortgezet, waardoor zij in sterkere mate zullen zorgen voor groei en meer en betere banen voor de Europese burgers.

Zoals in de jaarlijkse beleidsstrategie voor 2008 is uiteengezet, zullen de werkzaamheden die ondernemingen in staat moeten stellen te kiezen voor een belastinggrondslag voor de gehele EU, worden voortgezet. Een effectbeoordeling van de mogelijkheden en gevolgen wordt uitgevoerd.

De Commissie zal werk blijven maken van de voltooiing van het Haags programma voor de versterking van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht en ernaar streven dat vooruitgang wordt geboekt met betrekking tot de ter tafel liggende voorstellen. De Commissie is ook voornemens een nieuwe fase voor te bereiden met betrekking tot de activiteiten van de EU op het vlak van de strijd tegen de drugshandel en het gebruik van illegale drugs.

Het in 2007 door de Commissie goedgekeurde actieplan voor het nieuwe geïntegreerde maritieme beleid van de EU zal geleidelijk ten uitvoer worden gelegd door middel van de in dit werkprogramma omschreven initiatieven en een nieuwe procedure voor monitoring en verslaglegging. Een zesjarig actieplan met betrekking tot de EU-strategie voor dierlijke gezondheid zal door de Commissie worden vastgesteld en ten uitvoer gelegd. De Commissie zal ook het juridische kader verduidelijken voor risicoanalyse van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

De internationale context

DE EU zal in 2008 een reeks onderhandelingsrondes van groot strategisch belang moeten voeren. De toetredingsonderhandelingen met Turkije en Kroatië zullen op basis van de afgesproken onderhandelingskaders worden voortgezet. Door de verwachte voltooiing van het netwerk van stabilisatie- en associatieovereenkomsten met de landen van de westelijke Balkan zullen de bilaterale politieke en economische betrekkingen worden versterkt en de hervormingen worden versneld. In het kader van het Europees nabuurschapsbeleid zal een tweede reeks voortgangsrapporten worden ingediend. Wit-Rusland kan in aanmerking komen voor de voordelen van het Europees nabuurschapsbeleid, indien het land een proces van democratisering en eerbiediging van de mensenrechten en de rechtsstaat op gang zou brengen.

De Commissie zal voortwerken aan de uitvoering van de agenda in het kader van "Europa als wereldspeler", blijven streven naar een handelsovereenkomst in het kader van de WTO en tegelijkertijd een ambitieuze reeks bilaterale onderhandelingen voeren. 2008 wordt ook het eerste jaar van de economische partnerschapsovereenkomsten en het tiende Europees Ontwikkelingsfonds: nieuwe middelen en aandacht voor doeltreffendheid en complementariteit van de bijstand zullen een essentieel onderdeel vormen bij het tot stand brengen van ontwikkeling binnen de bredere betrekkingen die thans met de ACS-partners zijn uitgebouwd. In het kader van de humanitaire bijstand zal worden voortgebouwd op de verklaring "Naar een Europese consensus over humanitaire hulp" [5].

De Commissie zal ook haar activiteiten voortzetten met betrekking tot de voorbereiding, de start, de onderhandelingen of over de afsluiting van overeenkomsten met onder andere Rusland, Oekraïne, Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Irak, China, India, Indonesië, Thailand, Singapore, Vietnam, de Filipijnen, Maleisië, Brunei, Laos, Cambodja, de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN), de Samenwerkingsraad van de Golf, de Andesgemeenschap, Midden-Amerika en Mercosur. De Commissie zal de eerste stappen zetten om te komen tot formele betrekkingen met Libië.

De Commissie blijft actief met betrekking tot de politieke ontwikkelingen op wereldvlak en blijft betrokken bij de inspanningen om te komen tot stabilisering en wederopbouw in het Midden-Oosten, onder meer door haar rol in het Kwartet en als belangrijkste donor in deze regio, alsook in Afrika en Zuid-Azië. De Commissie zal ook blijven streven naar een versterking van het trans-Atlantische partnerschap, dat een hoeksteen van de externe betrekkingen van Europa vormt en dat een nieuwe politieke impuls heeft gekregen door het kader voor de bevordering van de trans-Atlantische economische integratie, dat op de afgelopen EU-VS-top is goedgekeurd.

Beheer van de financiële programma's

De begroting van de EU is een van de sleutelinstrumenten om de beleidsdoelstellingen van de EU tot stand te kunnen brengen. Aangezien de uitgavenprioriteiten van de Unie op meerjarenbasis zijn vastgesteld, heeft de begroting een doorlopend karakter. De in het financieel kader opgenomen krijtlijnen komen tot uiting in het jaarlijkse begrotingsproces en worden hierin bijgesteld zonder dat aan de strategische richting afbreuk wordt gedaan. De nieuwe generatie financiële programma's is grotendeels opgesteld, zodat 2008 een jaar van consolidatie en uitvoering wordt.

Verwacht wordt dat de begrotingsautoriteit binnenkort een besluit zal nemen over de voorstellen van de Commissie voor de begroting 2008 ten belope van 129 miljard euro aan vastleggingskredieten en 122 miljard euro aan betalingskredieten. Meer dan 44% van de vastleggingskredieten is bestemd voor activiteiten ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid in Europa door investeringen op werkterreinen zoals onderzoek, concurrentievermogen en innovatie, vervoer en energienetwerken, een leven lang leren en economische en sociale cohesie. Naast deze vastleggingen is de Commissie ook belast met het beheer van de laatste fase van de programma's en projecten van de periode 2000-2006. Alleen al voor het cohesiebeleid is de Commissie verantwoordelijk voor bijna 380 Structuurfondsenprogramma's en 1 200 Cohesiefondsprojecten.

Bij de besteding van deze gelden streeft de Commissie naar de beste benutting van de beperkte middelen om betere sociale en economische resultaten voor de Europese burgers te bereiken met de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding en een hoge mate van uitvoering van de begroting. De Commissie past de hoogste normen van goed financieel beheer toe. Wanneer de begroting in het kader van gedeeld beheer met de lidstaten ten uitvoer wordt gelegd, zal de Commissie de nodige richtsnoeren verstrekken. Indien de Commissie niet de noodzakelijke zekerheid kan verkrijgen, zal zij overwegen de betalingen aan de desbetreffende lidstaten op te schorten.

Beheer van het communautair acquis

Naar aanleiding van de in september laatstleden goedgekeurde mededeling "Een Europa van resultaten - Toepassing van het Gemeenschapsrecht" [6] kent de Commissie ook in 2008 prioriteit toe aan een betere handhaving van het Gemeenschapsrecht, onder meer door een beter overleg met de lidstaten om te zorgen voor een tijdige invoering en een doeltreffende en billijke toepassing van die wetgeving.

De Commissie blijft zich sterk inspannen om de naleving van de EU-wetgeving te kunnen garanderen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de inachtneming van de normen op het gebied van vervoer, milieu, voedselveiligheid, diergezondheid en -welzijn en de gezondheid van planten. De Commissie hecht groot belang aan de samenwerking met de lidstaten om de tenuitvoerlegging en handhaving van de EU-wetgeving te vergemakkelijken, waarbij instrumenten voor de voorafgaande controle van nieuwe nationale wetgeving worden ontwikkeld, actieve deelname aan het SOLVIT-netwerk wordt bevorderd en wordt gewerkt met informele netwerken zoals het Forum of Judges. De inleiding van inbreukprocedures is de duidelijkste uitdrukking van de fundamentele opdracht van de Commissie om op te treden als hoedster van de Verdragen en houdt rechtstreeks verband met aangelegenheden die van belang zijn voor de EU-burgers. Talrijke van deze zaken worden ingeleid naar aanleiding van klachten of verzoekschriften van individuele burgers, ondernemingen en NGO's.

Door de handhaving van Europese mededingingsregels in individuele zaken draagt de Commissie bij tot een betere marktwerking ten voordele van consumenten en het algemene concurrentievermogen. De Commissie zal een of meerdere nieuwe sectorale mededingingsonderzoeken uitvoeren op markten waar tekortkomingen werden vastgesteld. In het kader van het actieplan staatssteun zal de Commissie initiatieven nemen om de verschuiving te voltooien naar doeltreffender en eenvoudiger regels over subsidies, die stevig verankerd zijn in een degelijke economische analyse.

4. Vormgeving van nieuw beleid

Om beter uiting te geven aan het huidige meerjarige karakter van de meeste activiteiten van de Commissie, zijn in dit nieuwe hoofdstuk de vraagstukken opgenomen die verband houden met de prioriteiten waaraan de diensten in 2008 aandacht zullen besteden door middel van effectbeoordelingen van beoogde nieuwe maatregelen, studies en raadpleging van behanghebbenden, die in de toekomst zouden kunnen resulteren in specifieke initiatieven.

De Commissie is actief op talrijke uiteenlopende werkterreinen die verband houden met een agenda voor duurzaam concurrentievermogen als onderdeel van de inspanningen om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Volgende punten komen hierbij aan de orde: onderzoeken hoe normen kunnen zorgen voor een stroomlijning van milieudoelstellingen, duurzame toegang tot grondstoffen die niet beperkt blijft tot het vraagstuk van de energiebronnen en nagaan hoe moet worden gereageerd op de gevolgen van klimaatverandering op het vlak van gezondheid. In het kader van de follow-up van het groenboek met betrekking tot de kwaliteit van landbouwproducten zal de Commissie onderzoeken hoe kwaliteitsverbetering beter kan inspelen op de vraag van de consumenten en de landbouwproductie een toegevoegde waarde kan bieden. De Commissie zal ook een groenboek over territoriale cohesie opstellen, een concept dat in het Verdrag van Lissabon aan de orde komt.

Op verzoek van de Landbouwraad werkt de Commissie aan een initiatief inzake de consumptie van fruit in scholen. Er wordt een effectbeoordeling opgesteld en op grond van de resultaten daarvan zal een voorstel worden opgesteld.

Bij de modernisering van het sociale beleid van de EU zal rekening worden gehouden met de conclusies van de balans van de sociale realiteit, waarbij de uitdagingen van de globalisering en de noodzaak om op veranderingen te anticiperen en deze te beheersen uit uiting zullen komen.

Het Verdrag van Lissabon zal een nieuwe stimulans zijn voor de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. De prioriteiten en doelstellingen voor de toekomstige ontwikkeling van het EU-beleid moeten worden afgebakend en de middelen en initiatieven voor de verwezenlijking daarvan dienen te worden vastgesteld. De Commissie zal een mededeling met betrekking tot de volgende meerjarenstrategie voor de totstandkoming van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid opstellen.

Naar aanleiding van de raadpleging over de toekomstige prioriteiten voor het actieplan inzake vennootschapsrecht en ondernemingsbestuur en als reactie op de talrijke verzoeken hiervoor zal de Commissie een haalbaarheidsstudie uitvoeren over een statuut voor de Europese stichting. In 2008 zal de Commissie ook aandacht besteden aan de voorbereiding van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met derde landen, met inbegrip van een rechtsinstrument voor bilaterale overeenkomsten van lidstaten met derde landen in specifieke sectoren en samenwerking met internationale organisaties zoals de Raad van Europa.

In de loop van 2008 zal het startschot worden gegeven voor de herziening van de concentratieverordening, de procedureverordening nr. 1/2003 en verscheidene groepsvrijstellingsverordeningen in kartelzaken. Op het vlak van staatssteun zal een raadpleging plaatsvinden met het oog op de herziening van de communautaire kaderregeling voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden en het scheepsbouwsteunkader.

De Commissie onderzoekt ook de mogelijkheden om het coördinatiepotentieel bij een reactie op een crisis ten volle te benutten, inclusief crisispreventie en paraatheid. Zij is ook voornemens de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens te verduidelijken.

De Commissie denkt ook na over een aanzienlijke herziening van het LGO-besluit binnen de grenzen van het EG-Verdrag met betrekking tot de toekomstige betrekkingen tussen de EU en de landen en gebieden overzee.

De Commissie zal een aanvang maken met de voorbereiding van de activiteiten voor het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie in 2009. In dit verband zal een breed scala van communautaire programma's, in het bijzonder een Leven lang leren, Cultuur, Jeugd in actie en Europa voor de burgers, bijdragen tot het inzicht hoe innovatie en creativiteit door onderwijs en cultuur kunnen worden ondersteund.

Ten slotte zal de Commissie de begrotingsherziening 2008-2009 voorbereiden teneinde de capaciteit van Europa voor het aanpakken van de belangrijkste uitdagingen van het volgende decennium te optimaliseren.

5. Betere regelgeving: Vereenvoudiging, codificatie, intrekkingen en meting van administratieve kosten

Het verbeteren van de regelgeving is een essentiële prioriteit voor de Commissie. De ambitieuze agenda voor betere regelgeving, die tot doel heeft te zorgen voor kwaliteitsvolle initiatieven en het bestaande wetgevingscorpus te moderniseren en te vereenvoudigen, is verankerd in de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid. De economische, sociale en milieueffecten worden op een geïntegreerde en evenwichtige wijze beoordeeld, samen met een evaluatie van de administratieve kosten van de ontwerpwetgeving wanneer die kosten wellicht aanzienlijk zullen zijn. Effectbeoordelingen ondersteunen ook het vereenvoudigingsprogramma van de Commissie [7] door het vereenvoudigingspotentieel van de bestaande wetgeving vast te stellen.

Een strategische evaluatie van betere regelgeving

Met het oog op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad begin 2008 zal in een strategische evaluatie de vooruitgang worden toegelicht die in 2007 werd geboekt in het kader van de verschillende actiegebieden van de agenda voor betere regelgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de standpunten van de andere EU-instellingen en belanghebbenden. In het kader van de evaluatie zal in het bijzonder het lopende vereenvoudigingsprogramma van de Commissie worden bijgewerkt en versterkt, verslag worden uitgebracht over de tenuitvoerlegging van het actieprogramma voor de beperking van de administratieve kosten [8] en een balans worden opgesteld van de nieuwe regelingen voor effectbeoordeling sinds de oprichting van de Effectbeoordelingsraad.

Onderzoek van voorstellen die in behandeling zijn

Nadat in de loop van dit begrotingsjaar een onderzoek is uitgevoerd van voorstellen die in behandeling zijn door de wetgever en die door de Commissie tot einde 2005 werden vastgesteld, heeft de Commissie overeenkomstig haar toezegging aan het Europese Parlement, in het wetgevings- en werkprogramma de lijst opgenomen van 30 voorstellen die in behandeling zijn en die de Commissie voornemens is in te trekken samen met de specifieke motivering. De Commissie zal toezicht blijven uitoefenen op de voorstellen die hangende zijn in het wetgevingsproces om deze in te trekken of overeenkomstig de politieke prioriteiten van de Commissie en de normen voor betere regelgeving een andere maatregel te nemen.

Vereenvoudiging

Bij de tenuitvoerlegging van het lopende vereenvoudigingsprogramma wordt goede vooruitgang geboekt. Van de 47 vereenvoudigingsinitiatieven die de Commissie in 2007 voornemens was goed te keuren, zullen er tegen het einde van het jaar 44 zijn goedgekeurd. Negentien daarvan zijn reeds goedgekeurd en voor 25 andere is de goedkeuring gepland, hetgeen neerkomt op een succespercentage van 94%. Tot de recentere verwezenlijkingen behoren de herziening van het EU-verzekeringsrecht (SOLVENCY II) en de intrekking van de GSM-richtlijn, die directe gevolgen zullen hebben voor ondernemingen en burgers. De tenuitvoerlegging van de in het programma opgenomen initiatieven zal in 2008 worden voortgezet en met hernieuwde inzet zal er worden gestreefd naar versterking van het meerjarenprogramma, onder meer door een groter aantal vereenvoudigingsvoorstellen om de administratieve kosten te verminderen. In 2008 voorziet de Commissie in de goedkeuring van 45 initiatieven. Vijftien daarvan zijn volledig nieuw en hebben betrekking op uiteenlopende beleidsterreinen zoals landbouw, de automobielsector, volksgezondheid, milieu en energie.

Deze programma's hebben tot doel de Europeanen reële voordelen op te leveren - de voorstellen zullen bijvoorbeeld resulteren in:

· de vereenvoudiging van de bestaande regeling betreffende afgedankte elektrische apparatuur opdat het voor fabrikanten, kleinhandelaars en consumenten gemakkelijker wordt om te voldoen aan milieuverplichtingen;

· een aanzienlijke vereenvoudiging van het bestaande wetgevingskader voor biociden en het aanpakken van de bezwaren met betrekking tot de complexiteit, de kosten en de beschikbaarheid van bepaalde biociden;

· de intrekking van ongeveer 50 technische richtlijnen in de automobielsector en de vervanging ervan - in voorkomend geval - door verwijzingen naar VN/ECE-reglementen;

· vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven door vereenvoudiging van de regelgeving voor farmaceutische producten;

· verlichting van de statistische rapportage van bedrijven (Intrastat), in het bijzonder het MKB;

· consolidatie en uitbreiding van de werkterreinen waarop nationale, regionale en lokale autoriteiten steun kunnen verlenen zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie, door middel van de vereenvoudiging van de groepsvrijstellingsverordening voor staatssteun.

Beperking van de administratieve kosten

Het in 2007 opgestarte actieprogramma heeft tot doel de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in de EU tegen 2012 met 25% te verminderen. Het MKB zal het meeste baat hebben bij deze vermindering. Om alle belanghebbenden nauw bij dit actieprogramma te betrekken, heeft de Commissie een website ontwikkeld die in alle officiële talen van de EU kan worden geraadpleegd en waarop de Europese bedrijven terechtkunnen met suggesties voor het verminderen van de administratieve lasten [9]. Naast deze onlineraadpleging heeft de Commissie een "Groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau inzake administratieve lasten" opgericht die advies moet verstrekken over de tenuitvoerlegging van het actieprogramma, hetgeen moet leiden tot een verdere verfijning van het actieplan.

6. Communicatie over Europa

In de voorbije twee jaren heeft de Commissie extra inspanningen geleverd om beter te communiceren over Europa en de burger te betrekken bij het besluitvormingsproces. In 2008 zullen deze inspanningen worden voortgezet en geconsolideerd, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan partnerschap [10] met andere instellingen en lokale maatregelen. Voor de eerste maal worden interinstitutionele prioriteiten op het vlak van communicatie voorgesteld. Zoals in de jaarlijkse beleidsstrategie 2008 werd besloten, zullen de belangrijkste communicatieprioriteiten voor 2008 een uiting zijn van de politieke prioriteiten van de Commissie, de onderzoeksresultaten van Eurobarometer, recente ervaringen met plan-D-projecten waarin de belangstelling van de burgers tot uiting komt en de nieuwste inzichten in doeltreffende communicatie. Een hogere opkomst bij de verkiezingen in 2009 dan in 2004 is ook een belangrijke doelstelling van de inspanningen die door alle EU-instellingen op het vlak van communicatie worden geleverd.

Uit recent onderzoek blijkt dat de burgers vooral zijn geïnteresseerd in de sociale dimensie van de EU in het kader van de globalisering (waarbij het met name om banen en de angst voor werkloosheid gaat) en in migratie en vraagstukken die verband houden met de veiligheid van de burgers. De belangstelling voor energie en klimaatverandering neemt toe, met brede steun voor het pakket maatregelen inzake energie/klimaatverandering. Overeenkomstig de sectoroverschrijdende beleidsbenadering van de Commissie moeten vraagstukken zoals de globalisering en een drieledige duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal en in milieuopzicht) deel uitmaken van de communicatieprioriteiten. Tegelijkertijd moet de communicatie lokaal gericht zijn. De Commissie zal zich dan ook blijven inspannen om haar boodschap aan te passen aan verschillende doelgroepen, sectoren en landen.

Na de succesvolle beëindiging van de intergouvernementele conferentie voor een nieuw EU-Verdrag moeten de inspanningen op het vlak van communicatie worden toegespitst op het verstrekken van volledige en alomvattende informatie en het behoud van een permanente dialoog met de Europese burgers. In de loop van het ratificatieproces zullen deze inspanningen worden versterkt, waarbij volledig zal worden samengewerkt met de nationale autoriteiten.

De prioriteiten voor 2008 op het gebied van communicatie zijn in bijlage 4 opgenomen.

BIJLAGE 1 - Lijst van strategische en prioritaire initiatieven

STRATEGISCHE INITIATIEVEN

Titel | Soort voorstel of besluit | Beschrijving van werkingssfeer en doelstellingen |

Jaarlijks voortgangsverslag over de Lissabonstrategie | Niet-wetgevende actie/ Andere | In het jaarlijks verslag worden de in de Gemeenschap en in de lidstaten gemaakte vorderingen uiteengezet en een beperkt aantal acties aangewezen waarover beslissingen moeten worden genomen. Het is het belangrijkste discussiedocument voor de in het voorjaar gehouden Europese Raad. In het kader hiervan zal de nadruk komen te liggen op het belang van onderwijs en opleiding. |

Witboek over aanpassing aan klimaatverandering | Niet-wetgevende actie/Witboek | Beleidsverklaring met betrekking tot maatregelen die een aanpassing aan klimaatverandering tot stand moeten brengen op een breed scala van beleidsterreinen die voor onze manier van leven in de EU van fundamenteel belang zijn (bv. industrie, landbouw, energie, visserij, bosbouw, toerisme, sociaal beleid) en gericht zijn op verminderde kwetsbaarheid, verhoogde weerstand t.a.v. de onvermijdelijke negatieve effecten van klimaatverandering en versterkte mogelijkheden om die veranderingen te voorspellen en te begeleiden.Doel is significante consequenties voor de menselijke gezondheid, de biodiversiteit en de natuurlijke habitats en de levenskwaliteit van de EU-burgers te vermijden. De maatregelen in het Witboek vereisen ook aanpassingen van bestaande beleidsoriëntaties van de Gemeenschap. |

Pakket groen vervoer:a) Mededeling over de "vergroening" van de vervoerssectorb) Mededeling over de internalisering van de externe kosten van vervoer | Niet-wetgevende actie/Mededeling | a) In deze mededeling worden de belangrijkste bevindingen van drie initiatieven op het gebied van vervoer uiteengezet (internalisering van externe kosten, groene aandrijftechnieken en het actieplan voor intelligente vervoerssystemen) en worden op basis daarvan eventueel aanbevelingen voor de toekomst gedaan.b) In deze tweede mededeling wordt een algemeen toepasbaar, transparant en uitgebreid model voor de beoordeling van de externe kosten van de verschillende vervoerswijzen opgesteld. Voorts wordt nagegaan hoe internaliseringsmaatregelen een specifiek type marktfalen, dat bijzonder relevant is voor de vervoerssector en bestaat uit belangrijke negatieve externe factoren, kunnen corrigeren. De mededeling bevat een beknopte lijst van beschikbare beleidsinstrumenten waarmee dit probleem kan worden aangepakt (emissiehandelssysteem, belastingen, heffingen enz., alsook combinaties van individuele beleidsinstrumenten) en gaat na welke economische, sociale en milieugevolgen elk van de beleidsopties waarschijnlijk zal hebben. De mededeling kan vergezeld gaan van wetgevingsvoorstellen, ofwel wordt in de mededeling aangekondigd dat dergelijke voorstellen later in 2008 zullen worden gedaan. |

Energiepakket:a) 2e mededeling inzake de strategische evaluatie van de energiesituatie b) Herziening van de wetgeving betreffende minimumvoorraden aardolie (*)c) Herschikking van Richtlijn 2002/91/EG van 16 december 2002 betreffende de energieprestaties van gebouwen (*)d) Herziening van de energiebelastingrichtlijn | a) Niet-wetgevende actie/Mededeling b)Wetgevingsvoorstel/RichtlijnRechtsgrondslag: art. 99 en art. 100, lid 1, van het EG-Verdragc)Wetgevingsvoorstel/RichtlijnRechtsgrondslag:art. 175, lid 1, van het EG-Verdragd) Wetgevingsvoorstel/RichtlijnRechtsgrondslag:art. 93 van het EG-Verdrag | a) Bij deze evaluatie zal gekeken worden naar de vooruitgang op het gebied van de in maart 2007 overeengekomen strategische doelstellingen, inclusief naar de wijze waarop de interne markt vorm krijgt, acties om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiemix te vergroten, trends inzake broeikasgasemissies in de energiesector, cruciale ontwikkelingen op energietechnologiegebied en successen van het relevante externe beleid van de EU. De evaluatie zal helpen bij de formulering van aanbevelingen voor toekomstige beleidsontwikkelingen en activiteiten op het gebied van het EU-energiebeleid voor Europa.Er zal met name worden nagegaan hoe de veiligheid van de energievoorziening in de Europese Unie kan worden verbeterd door een volledig functionerende interne markt, betere en meer gediversifieerde interconnecties en infrastructuur, met inbegrip van opslagfaciliteiten en LNG-terminals, een beter voorraadbeheer, solidariteitsmechanismen, een meer gediversifieerde energiemix en technologische ontwikkelingen die bijdragen tot de marktpenetratie van hernieuwbare energiebronnen en het terugdringen van de koolstofuitstoot in de energiesector (bv. via koolstofopvang en -opslag). Er zal ook worden gekeken naar de internationale dimensie en naar alle relevante bilaterale en multilaterale overeenkomsten die bijdragen tot de veiligheid van de energievoorziening van de EU. b) Voorstel voor een nieuwe richtlijn betreffende minimumvoorraden aardolie om het hoofd te kunnen bieden aan noodsituaties op energiegebied in de EU, met het oog op de vervanging van de bestaande wetgeving die gedeeltelijk dateert uit de jaren zestig (codificatie in 2006 als Richtlijn 2006/67/EG). Doel is een doeltreffend beleidsinstrument tot stand te brengen om het hoofd te kunnen bieden aan situaties die de olievoorziening van de EU verstoren, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige omstandigheden. c) De richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen maakt energieprestatiecertificaten voor gebouwen verplicht, alsook (niet-gespecificeerde) minimale energieprestatienormen voor nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd. Bij de richtlijn wordt ook een regelmatige keuring van c.v.-ketels en airconditioningsystemen verplicht gesteld om de zuinige functionering daarvan te waarborgen. Via een gewijzigde richtlijn kunnen bepaalde eisen strenger worden gemaakt en nader worden omschreven en kunnen bepaalde financiële aspecten aan de richtlijn worden toegevoegd. Aan de hand van een effectbeoordeling zullen de voorgestelde amendementen worden gespecificeerd en geanalyseerd.d) Energiebelasting biedt de EU de mogelijkheid om de stimulerende rol van belastingen ten behoeve van een energie-efficiënter en milieuvriendelijker energieverbruik te combineren met de mogelijkheid om inkomsten te genereren. Voortbouwend op het groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen (COM(2007) 140) wordt met deze herziening beoogd om van de energiebelastingrichtlijn een instrument te maken dat de EU-doelstellingen op het gebied van energie en klimaatverandering beter en doeltreffender helpt te verwezenlijken. |

Wetgevingsvoorstellen naar aanleiding van de mededeling over de "gezondheidscontrole" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (*) | Wetgevingsvoorstel/ Verordening.Rechtsgrondslag art. 37 van het EG-Verdrag. | De wetgevingsvoorstellen naar aanleiding van de mededeling van 2007 inzake de "gezondheidscontrole" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zullen een aantal opties omvatten die tot doel hebben de bedrijfstoeslagregeling efficiënter te maken, de marktondersteuningsinstrumenten aan te passen en de nieuwe uitdagingen waarmee de secor wordt geconfronteerd, aan te gaan. De "gezondheidscontrole" is geen ingrijpende hervorming. Het kerndoel ervan is een doeltreffende werking van het GLB te garanderen en het GLB-beleid waar mogelijk te vereenvoudigen. Het initiatief komt voort uit de herzieningsclausules in het kader van de bedrijfstoeslagregeling en bepaalde landbouwmarkten die in de GLB-hervormingen van 2003/2004 waren opgenomen. |

Migratiepakket:a) Mededeling over inreis/uitreissysteem en andere grensbeheerinstrumenten (b.v. elektronische reisvergunning)b) Verslag over de evaluatie en de toekomstige ontwikkeling van Frontex c) Mededeling over een Europees grensbewakingssysteem | Niet-wetgevende actie/ Mededeling | a) Belangrijkste doelen: de grenscontroles voor onderdanen van derde landen verscherpen, om de migratiestromen beter te beheren, illegale immigratie te voorkomen en mogelijke bedreigingen van de veiligheid van de EU te ondervangen, en het overschrijden van de grenzen (zowel bij aankomst als vertrek) voor EU-burgers en bonafide reizigers uit derde landen gemakkelijker maken, zodat er meer middelen kunnen worden ingezet voor grenscontroles.b) Een echt geïntegreerd buitengrensbeheer op Europees niveau tot stand brengen. Betere operationele samenwerking tussen de diensten van de lidstaten die belast zijn met de bewaking van de buitengrenzen van Europese Unie en met migratiebeheer. Illegale immigratie aan de buitengrenzen tegengaan, mensensmokkel naar de Unie aanpakken zonder de humanitaire aspecten van deze problematiek uit het oog te verliezen (b.v. mensen redden die in gevaar zijn bij illegale grensoverschrijding). Op basis van de evaluatie van Frontex en met name van de teams van nationale deskundigen (RABIT) moet worden nagegaan of de oprichting van een Europees systeem van grenswachten haalbaar is.c) De Commissie is voornemens in de mededeling voor te stellen in drie fasen een Europees grensbewakingssysteem in te voeren:koppeling en stroomlijning van bestaande nationale verslagleggings- en bewakingssystemen en -mechanismen (2008-2009);ontwikkeling en toepassing van gemeenschappelijke instrumenten en systemen voor grensbewaking op EU-niveau (2008-2013);totstandbrenging van een gemeenschappelijk gegevensuitwisselingsstructuur voor gegevens op maritiem gebied, voor de Middellandse Zee en de Zwarte Zee (2012-2013)Deze drietrapsbenadering van de totstandbrenging van een Europees grensbewakingssysteem moet niet alleen de interne veiligheid in het Schengengebied aanzienlijk verbeteren doordat illegale immigratie, mensensmokkel, terrorisme enz. worden tegengegaan, maar ook het aantal doden sterk terugbrengen dordat meer illegale immigranten op zee worden gered. |

Asielpakket:a) asielbeleidsplan; b) voorstel tot wijziging van Richtlijn 2003/9/EG van de Raad over de opvang van asielzoekers;c) voorstel tot wijziging van Verordening 343/2003/EG van de Raad over de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek; d) wijziging van de richtlijn asielprocedures;e) wijziging van de richtlijn over de erkenning van de vluchtelingenstatus en de onderlinge afstemming van subsidiaire beschermingsvormen | a) Niet-wetgevende actie/ Mededelingb) Wetgevingsvoorstel /RichtlijnRechtsgrond: EG-Verdrag, art. 63, punt 1, onder b);c) Wetgevingsvoorstel /RichtlijnRechtsgrond: EG-Verdrag, art. 63, punt 1, onder a);d) Wetgevingsvoorstel /RichtlijnRechtsgrond: EG-Verdrag, art. 63, punt 1, onder d);e) Wetgevingsvoorstel /RichtlijnRechtsgrond: EG-Verdrag, art. 63, punt 1, onder c), punt 2, onder a), en punt 3, onder a) | a) Het beleidsplan is bedoeld als "blauwdruk" van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, dat in grote lijnen zal worden bepaald door de discussies over het groenboek van 6 juni 2007. In het beleidsplan zullen voorstellen worden gedaan voor de langetermijnelementen van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel die in het Haags programma worden genoemd, zoals de gemeenschappelijke asielprocedure, de uniforme status voor vluchtelingen en personen die subsidiaire bescherming genieten, en het Europees ondersteuningsbureau voor alle vormen van samenwerking tussen de lidstaten.b) c) d) e) De voorstellen zijn bedoeld om - op basis van de ervaringen met de omzetting en toepassing in de lidstaten en de resultaten van de raadpleging over het groenboek over het toekomstig gemeenschappelijk Europees asielstelsel - sommige bepalingen van de huidige richtlijnen te wijzigen / verduidelijken, deze efficiënter te maken en bepaalde toepassingsproblemen op te lossen zodat de normen verder kunnen worden geharmoniseerd en de samenhang met het zich ontwikkelende acquis op asielgebied is verzekerd. |

Gezondheidspakket:a) Mededeling en aanbeveling van de Raad over de veiligheid van patiënten en de kwaliteit van gezondheidsdienstenb) Aanbeveling van de Raad over gezondheidszorggerelateerde infecties | a) Niet-wetgevende actie/Mededelingb) Niet-wetgevende actie/Aanbeveling | a) Het initiatief voor de veiligheid van patiënten en de kwaliteit van gezondheidsdiensten heeft twee hoofddoelstellingen: i) de lidstaten helpen om in alle gezondheidsstelsels in de EU voor een zo hoog mogelijk niveau van veiligheid van de patiënt te zorgen, door de lidstaten en de voornaamste stakeholders de nodige praktische en juridische instrumenten en mechanismen te verschaffen zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen om de veiligheid en de kwaliteit van de zorg te verbeteren en ii) meer vertrouwen wekken bij de EU-burgers door hun voldoende informatie ter beschikking te stellen over de veiligheid van de gezondheidsstelsels in de EU en met name over de zorgverstrekkers in hun eigen land en in andere lidstaten.b) In de aanbeveling over gezondheidszorggerelateerde infecties zal de lidstaten worden voorgesteld een aantal specifieke maatregelen te treffen om de verspreiding van gezondheidszorggerelateerde infecties te beperken. Het gaat om beheersings- en preventieve maatregelen, infectiepreventie, bestrijdingsprogramma's, de instelling of versterking van surveillancesystemen en de bevordering van onderwijs en opleiding, onderzoek en informatie-uitwisseling over preventie en bestrijding. |

Uitbreidingspakket: a) Strategiedocument over de uitbreidingb) Voortgangsverslagen | a) Niet-wetgevende actie/ Mededelingb) Niet-wetgevende actie/ Andere | a) Het strategiedocument bevat de belangrijkste conclusies van de voortgangsverslagen en voorstellen voor beleidsaanbevelingen. b) In de voortgangsverslagen wordt de vooruitgang op weg naar toetreding beoordeeld van Kroatië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, evenals de vooruitgang bij het stabilisatie- en associatieproces van Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië en Kosovo (overeenkomstig resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad). |

Europees nabuurschapsbeleid: voortgangsverslagen | Niet-wetgevende actie/ Andere | De Commissie zal steun blijven verlenen voor de politieke, economische en sociale hervormingen in de buurlanden, waarmee binnen een gemeenschappelijk beleidskader kan worden ingespeeld op de individuele behoeften. De Commissie voert haar verbintenissen uit om de stimulansen voor de partnerlanden te versterken en werkt nauw samen met de lidstaten om ervoor te zorgen dat dit beleid effectief wordt uitgevoerd. De Commissie zal de voortgang ter plaatse beoordelen en een tweede pakket voortgangsverslagen opstellen over Israël, Jordanië, Moldavië, Marokko, de Palestijnse Autoriteit, Tunesië en Oekraïne, en voor de eerste keer over Armenië, Azerbeidzjan, Egypte, Georgië en Libanon. |

Mededeling "Concrete vervolgmaatregelen voor de gezamenlijke strategie EU-Afrika" | Niet-wetgevende actie/ Mededeling | In de mededeling zal de tweede evaluatie worden gepresenteerd van de uitvoering van de gezamenlijke strategie EU-Afrika. De in het eerste actieplan voor de uitvoering van de gezamenlijke strategie EU-Afrika vastgestelde prioriteiten worden beschreven, evenals de richtsnoeren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering. De mededeling zal worden gebaseerd op een vragenlijst die begin 2008 aan de lidstaten zal worden gestuurd, zodat een evaluatiedocument op EU-niveau ontstaat. Er zal worden gezorgd voor adequate samenhang met de mededeling van Monterrey. |

Pakket Betere regelgeving:a) Strategische evaluatieb) Tweede voortgangsverslag over de vereenvoudiging c) Voortgangsverslag over de administratieve lasten | a) Niet-wetgevende actie/ Mededelingb) Niet-wetgevende actie/ Mededelingc) b) Niet-wetgevende actie/ Andere | a) In een mededeling zal de stand van zaken m.b.t. de agenda van de Commissie voor een betere regelgeving worden geschetst (o.a. de eerste ervaringen met de Raad voor Effectbeoordeling) en zullen nieuwe initiatieven van die agenda worden bekendgemaakt.b) Dit initiatief omvat een overzicht van de uitvoering van het vereenvoudigingsprogramma en nieuwe voorstellen voor vereenvoudiging. Op interinstitutioneel niveau zullen ook de vorderingen inzake goedkeuring van vereenvoudigingsvoorstellen worden onderzocht. Daarnaast zal een stand van zaken worden opgemaakt m.b.t. het indicatieve codificatieprogramma 2006-2008. c) In januari 2007 heeft de Commissie een ambitieus actieprogramma ontvouwd om de administratieve lasten van de EU-wet- en regelgeving met 25% te verminderen. Deze vermindering moet tegen 2012 gezamenlijk door de EU en de lidstaten worden gerealiseerd. In het actieprogramma wordt bepaald hoe de informatieverplichtingen voor het bedrijfsleven moeten worden geïdentificeerd, beoordeeld en verminderd. Er is een lijst bijgevoegd van circa 40 wetgevingsbesluiten en 13 prioriteitsgebieden die voor 80% van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verantwoordelijk zouden zijn. Met het oog op concrete resultaten op korte termijn verstrekt het programma ook een eerste reeks zogeheten 'fast track'-maatregelen. Het is de bedoeling daarmee significante winst te boeken via relatief kleine aanpassingen van de relevante wet- en regelgeving. |

(26 initiatieven, gegroepeerd in 12 pakketten)

(*) Initiatieven die ook aan het vereenvoudigingsprogramma bijdragen; zie bijlage 2

PRIORITAIRE INITIATIEVEN

Titel | Soort voorstel of besluit | Beschrijving van werkingssfeer en doelstellingen |

Begrotingsevaluatie | Niet-wetgevende actie/ Mededeling | De actie is erop gericht na te gaan welke hervormingen nodig zijn voor een optimale bijdrage van Europa tot het aannemen van de grote uitdagingen van het volgende decennium, conform de beginselen dat het gemeenschappelijk belang dienen een meerwaarde moet leveren en dat het geld doeltreffend moet worden besteed. De evaluatie kan derhalve een belangrijke input vormen voor voorstellen van de volgende Commissie voor een financieel meerjarenkader dat de periode na 2014 bestrijkt. |

Mededeling van de Commissie over de EMU@10 - | Niet-wetgevende actie/Mededeling | In het voorjaar van 2008 zal het tien jaar geleden zijn dat de besluiten betreffende de overgang naar de derde fase van de EMU en over de eerste EMU-deelnemers zijn genomen. Na tien jaar lijkt de tijd rijp voor een grondige strategische evaluatie van de wijze waarop de EMU tot dusver heeft gefunctioneerd, met de bedoeling lessen te trekken voor de toekomstige werking ervan.In de mededeling van de Commissie zullen de voornaamste bevindingen van deze evaluatie worden gepresenteerd. Tevens zullen de belangrijkste aanbevelingen voor de toekomst worden belicht die uit de grondige evaluatie van de EMU naar voren zijn gekomen. |

Groenboek over Europese territoriale cohesie | Niet-wetgevende actie/Groenboek | Deze actie heeft tot doel:uit institutioneel, politiek en operationeel oogpunt te analyseren op welke wijze de lidstaten het begrip "territoriale cohesie" begrijpen en toepassen. Daartoe zullen hoofdzakelijk vragenlijsten worden gebruikt en operationele programma's worden geanalyseerd;een gemeenschappelijke definitie van het genoemde begrip op te stellen en voorstellen te formuleren voor mogelijke instrumenten om de territoriale dimensie beter te integreren in de Structuurfondsen en in sommige sectorale beleidstakken met territoriale effecten;de aanzet te geven tot een diepgaande dialoog tussen de lidstaten en de Commissie. |

Wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG inzake de kapitaalvereisten | Wetgevings-voorstel/RichtlijnRechtsgrondslag: art. 47, lid 2, van het EG-Verdrag | Herziening van een aantal belangrijke onderdelen van de Richtlijn Kapitaalvereisten (RKV) met de bedoeling deze te actualiseren en de administratieve lasten voor de lidstaten en het bankwezen te verlichten:verbeteren van het kader voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen toezichthouders (met name in noodsituaties). Toegang van de toezichthouder van de lidstaat van ontvangst tot informatie over bijkantoren;herzien van de vereisten voor grote posities;prudentiële behandeling van hybride kapitaalinstrumenten die in aanmerking komen als tier-1-vermogen;uitbreiden van de ontheffingen voor coöperatieve banken;verduidelijken van en aanbrengen van technische aanpassingen in de RKV (onder meer met betrekking tot de behandeling van wanbetalingsrisico in de handelsportefeuille) |

Verordening betreffende het statuut van de Europese besloten vennootschap | Wetgevings-voorstel/RichtlijnRechtsgrondslag: art. 308 van het EG-Verdrag | Doel van de Europese besloten vennootschap is de mobiliteit en het concurrentievermogen van het Europese mkb te bevorderen. Door de voorschriften voor het mkb in alle lidstaten gelijk te trekken, zouden kleine en middelgrote ondernemingen minder moeilijkheden ondervinden bij het ontplooien van grensoverschrijdende activiteiten doordat zij gemakkelijker nieuwe bedrijven in andere lidstaten kunnen oprichten en/of de structuren van bestaande bedrijven kunnen vereenvoudigen. Mochten in alle lidstaten dezelfde voorschriften voor vennootschappen gelden, dan zou dit tot een vermindering van de nalevingskosten leiden en de oprichting en bedrijfsvoering van vennootschappen in de EU eenvoudiger en goedkoper maken. |

Mededeling "Een Europese Wet voor Kleine Ondernemingen" | Niet-wetgevende actie/Mededeling | De Europese Wet voor Kleine Ondernemingen zal een combinatie zijn van algemene beginselen (zoals een speciale behandeling van het mkb in de wetgeving op grond van het "denk eerst aan de kleintjes"-principe, wegwerken van belemmeringen voor grensoverschrijdende activiteiten, bieden van betere toegang tot EU-programma's, en innovatie en groei toegankelijker maken voor het mkb), wetgevende maatregelen (bijvoorbeeld het voorstel voor een statuut van de Europese besloten vennootschap) en concrete acties van zowel de lidstaten als de Commissie (bijvoorbeeld verbetering van de toegang van het mkb tot overheidsopdrachten). |

Herziening van de bestaande wetgeving betreffende verlaagde btw-tarieven | Wetgevingsvoorstel/RichtlijnRechtsgrondslag: art. 93 van het EG-Verdrag | Op basis van de resultaten van een studie die een onafhankelijke denktank heeft verricht naar het effect van verlaagde tarieven op met name het scheppen van werkgelegenheid, de economische groei en de goede werking van de interne markt, heeft de Commissie een mededeling aangenomen over andere btw-tarieven dan het normale btw-tarief (COM(2007) 380), teneinde een debat op gang te brengen in de Raad en het Europees Parlement en met andere belanghebbenden. Alle relevante standpunten die over dit zeer gevoelige onderwerp zijn verzameld, zullen worden gebruikt om op de middellange termijn een duurzaam en afgewogen voorstel betreffende verlaagde btw-tarieven op te stellen. |

Geneesmiddelenpakket:a) Mededeling over de toekomst van de interne markt voor geneesmiddelen voor menselijk gebruikb) Richtlijn betreffende informatie voor de patiënt over geneesmiddelen c) Versterking en rationalisering van de geneesmiddelenbewaking in de EU | a) Niet-wetgevende actie/Mededeling b) Wetgevingsvoorstel/ RichtlijnRechtsgrondslag: artikel 95 van het EG-Verdrag c) Wetgevingsvoorstel/ Richtlijn en verordeningRechtsgrondslag: artikel 95 van het EG-Verdrag | a) Doel van deze mededeling is een gelegenheid te scheppen om een beknopte evaluatie van de sinds 2004 geboekte vooruitgang te verrichten, de uitdagingen voor de toekomst in kaart te brengen en voor de komende jaren concrete doelstellingen voor de Commissie en de lidstaten vast te stellen.b) Doel van deze richtlijn is geharmoniseerde voorschriften vast te stellen, rekening houdend met maatschappelijke veranderingen (mondigere patiënten die meer informatie willen) en technologische ontwikkelingen (meer internetgebruik). c) Doel van deze initiatieven is de bescherming van de volksgezondheid te rationaliseren en te versterken en het functioneren van de interne markt alsook de veiligheid van geneesmiddelen die in de EU worden verkocht, te verbeteren. |

Aanbeveling van de Commissie over actieve integratie | Niet-wetgevende actie/Aanbeveling | Begin 2008 zal de politieke aandacht gericht zijn op de lering die de Commissie uit de balans van de sociale realiteit heeft getrokken. Dit initiatief vormt de eindfase van een proces dat in 2006 van start is gegaan met een raadpleging overeenkomstig artikel 138 over de actieve integratie van de mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan. Deze raadpleging steunde op drie pijlers, namelijk a) een band met de arbeidsmarkt door arbeidskansen of beroepsopleiding, b) voldoende inkomenssteun om een menswaardig bestaan te kunnen leiden en c) een betere toegang tot diensten van goede kwaliteit. Door de mensen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, de hand te reiken, vormt dit initiatief een aanvulling op de "flexicurity"-aanpak in het kader van de Lissabonstrategie. |

Voorstel voor een verordening inzake een specifiek wettelijk kader voor de bouw en exploitatie van nieuwe pan-Europese onderzoeksinfrastructuren | Wetgevingsvoorstel /VerordeningRechtsgrondslag: art. 171 van het EG-Verdrag | De wetgeving is bedoeld om de oprichting te bevorderen van Europese consortia voor de bouw en exploitatie van onderzoekfaciliteiten van pan-Europees belang die nodig zijn voor de efficiënte uitvoering van de communautaire onderzoekprogramma's. In aanvulling op nationale of intergouvernementele regelingen kan de EG-verordening een gemeenschappelijk en gemakkelijk te gebruiken wettelijk kader verschaffen, waarbij de afzonderlijke consortia een grote mate van flexibiliteit wordt gelaten om doelmatige regels op te stellen voor de specifieke infrastructuur op Europees niveau. De kaderverordening is gebaseerd op artikel 171 EG: daarin zijn de voornaamste eigenschappen van de pan-Europese onderzoekinfrastructuren die nodig zijn voor de efficiënte uitvoering van de communautaire programma's, alsmede de regels en procedures voor de oprichting ervan, vastgesteld.Met behulp van de kaderverordening kan een aantal problemen in verband met het communautaire onderzoek, zoals aansprakelijkheid, belastingen en personeelszaken, worden aangepakt en wordt het accent gelegd op de katalysatorrol van de Europese Commissie bij de oprichting van nieuwe juridische entiteiten op Europees niveau. |

Mededeling "Naar een gezamenlijke programmering van onderzoek" | Niet-wetgevende actie/Mededeling | Doel is de waarde van zorgvuldig gekozen nationale investeringen in onderzoek door middel van gezamenlijke programmering te verhogen, zodat deze gezamenlijke programma's de kritische massa, schaal en omvang bereiken die nodig zijn om impact te hebben op wereldniveau. |

Met het eurogebied samenhangende initiatieven:a) Convergentieverslag - 2008b) (Eventue(e)l(e)) voorstel(len) voor (een) besluit(en) van de Raad op grond van artikel 122, lid 2, over de toetreding van een of meer nieuwe lidstaten tot het eurogebiedc) Eventuele voorstellen voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro van de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen | a) Niet-wetgevende actie/Mededelingb) Wetgevings-voorstel/BesluitRechtsgrondslag: art. 122, lid 2, van het EG-Verdragc) Wetgevings-voorstel/VerordeningRechtsgrondslag: art. 123, lid 5, van het EG-Verdrag | a) Ten minste om de twee jaar of op verzoek van een lidstaat stellen de Commissie en de ECB volgens de procedure van artikel 122, lid 2, elk een convergentieverslag op. In deze verslagen wordt nagegaan in hoeverre de lidstaten met een derogatie een hoge mate van duurzame convergentie hebben bereikt. Ook de verenigbaarheid van hun nationale wetgeving met het Gemeenschapsrecht wordt onderzocht. Het volgende tweejaarlijkse verslag is voor 2008 gepland (het laatste is immers in december 2006 gepubliceerd). Een gunstige beoordeling van de convergentie van één of meer lidstaten kan tot een uitbreiding van het eurogebied leiden.b) Indien één of meer lidstaten worden geacht aan de voorwaarden voor de aanneming van de euro te voldoen, wordt hun derogatie door de Raad ingetrokken.c) Indien één of meer lidstaten worden geacht aan de voorwaarden voor de aanneming van de euro te voldoen, stelt de Raad overeenkomstig artikel 123, lid 5, de koers vast waartegen de munteenheden van de nieuwe deelnemers aan het eurogebied worden vervangen door de euro. Uitbreiding van het eurogebied. Afgeleide wetgeving in verband met de aanneming van de euro. |

Mededeling over de lancering van het GMES-programma (Global Monitoring for Environment and Security) en het kader voor het beheer en de financiering daarvan op langere termijn | Niet-wetgevende actie/Mededeling | Met deze mededeling zal de basis worden gelegd voor de duurzaamheid van GMES op langere termijn, met inbegrip van een programmatisch kader dat een vervolg biedt op de voorbereidende actie, coördinatie van de bijdragen op het stuk van de infrastructuur voor ruimte- en in situ-observatie die een adequate toelevering van gegevens moet garanderen, en een GMES-governanceregeling voor de lange termijn. Deze mededeling kan vergezeld gaan van of worden gevolgd door wetgevingsvoorstellen ter uitvoering daarvan. |

Duurzaamheidspakket:a) Mededeling over en actieplan voor een duurzaam industriebeleidb) Actieplan voor duurzame productie en consumptie | a) Niet-wetgevende actie/Mededeling b) Niet-wetgevende actie/Mededeling | Het initiatief voor een duurzaam industriebeleid en duurzame productie en consumptie is een integrale strategie om de EU-economie uit milieuoogpunt duurzamer en concurrerender te helpen maken. Deze strategie omvat innovatie, de interne markt en de externe dimensie, met inbegrip van productie- en consumptiepatronen. In het kader van dit initiatief zal een aanpak worden uitgestippeld, zullen concrete actieplannen worden opgesteld en kunnen eventueel wetsvoorstellen worden ingediend. Een belangrijk onderdeel van het initiatief is een nieuw productbeleid met dynamische duurzaamheidsvereisten. Daartoe zal de richtlijn inzake energieverbruikende producten worden uitgebreid en zullen vrijwillige "prestatienormen" worden vastgesteld. Deze zullen op internationaal niveau worden gepromoot door middel van internationale sectorovereenkomsten. Voorts komen er belangrijke maatregelen ter bevordering van innovatie (bv. een Europees controlesysteem voor milieutechnologie) en verstandiger consumeren (onder meer door de herziening van de milieukeur), maatregelen om bedrijven te helpen hun productieproces duurzamer te maken (onder andere door de herziening van het EMAS-systeem en via het programma om het mkb te helpen de milieuvoorschriften na te leven) en initiatieven om openbare en particuliere aanbestedingen duurzamer te maken. |

Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieu-auditsysteem (EMAS) (*) | Wetgevingsvoorstel/ Verordening Rechtsgrondslag: artikel 175 van het EG-Verdrag | Doel van de herziening is de milieuprestaties van de deelnemende organisaties te verbeteren en de participatie van zowel het bedrijfleven als de openbare sector te verhogen. Om de deelnemende organisaties te helpen aan de wettelijke voorschriften te voldoen en hun milieuprestaties te verbeteren, krijgen zij toegang tot advies over de milieuwetgeving en over good practices inzake milieubeheer. De deelnemende organisaties zullen onder andere baat vinden bij een vermindering van de administratieve lasten doordat grote bedrijven zich als vennootschap en kleine organisaties zich als groep kunnen registreren. Synergie met andere milieubeheersystemen zal worden bevorderd. Stimuleringsmaatregelen van de lidstaten en een verlichting van de regelgeving voor de deelnemende organisaties zullen worden aangemoedigd. |

Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren (*) | Wetgevingsvoorstel/ Verordening Rechtsgrondslag: artikel 175, lid 1, van het EG-Verdrag | Doel van de herziening is de doeltreffendheid en de impact op de markt te vergroten door meer productgroepen in aanmerking te laten komen en de consument meer producten en diensten met de milieukeur ter beschikking te stellen. De procedure voor de ontwikkeling en vaststelling van milieukeurcriteria zal grondig worden gewijzigd en vereenvoudigd. De economische stakeholders zullen nauwer bij het proces betrokken worden met het oog op meer inspraak en zelfregulering en minder administratieve lasten voor de lidstaten. Synergie met bestaande nationale milieukeuren zal worden bevorderd en er zullen maxima worden vastgesteld voor de kosten en vergoedingen die de autoriteiten van de lidstaten de aanvragers mogen aanrekenen. Voorts moeten de criteria op dergelijke wijze worden omschreven dat zij gemakkelijk voor groene overheidsopdrachten kunnen worden gebruikt. |

Pakket biodiversiteit:a) Tussentijds verslag over de uitvoering van het biodiversiteitsactieplan b) Mededeling over de beleidsopties inzake de bestrijding van invasieve exotische soorten | a) Niet-wetgevende actie/Andereb) Niet-wetgevende actie/Mededeling | a) In het biodiversiteitsactieplan is bepaald dat de Commissie in 2008 verslag uitbrengt over de uitvoering van dat plan, rekening houdend met de verslagen van de lidstaten en andere gegevens. Doel is een goed gedocumenteerd beeld te geven van het huidige vorderingstempo bij de uitvoering van het actieplan en met name de aandacht te richten op zorgpunten met het oog op de tegen 2010 na te komen verbintenissen.b) In deze mededeling zullen de verschillende beleidsopties worden gepresenteerd die ons ter beschikking staan om de bedreiging die de introductie van uitheemse soorten voor het natuurlijke erfgoed van de EU vormt, te beperken. Op basis van een studie die thans wordt uitgevoerd, zullen in 2009-2010 verdere acties tegen invasieve soorten worden voorgesteld. Doel is, het binnendringen van invasieve exoten te beheersen en te voorkomen en zo de Europese biodiversiteit te beschermen. |

Groenboek over een kwaliteitsbeleid voor landbouwproducteen | Niet-wetgevende actie/Groenboek | In het groenboek zal worden ingegaan op ideeën en opties voor landbouwers en producenten die zich willen toeleggen op kwaliteitsproductie om beter aan de vraag van de consument te voldoen en de toegevoegde waarde van hun productie te verhogen. In het document zal worden gevraagd bijdragen, standpunten en voorstellen te formuleren met het oog op de ontwikkeling van maatregelen en passende regelgeving om een overschakeling op de productie en afzet van kwaliteitsproducten te vergemakkelijken. Daarbij zal worden voortgebouwd op de resultaten van de conferentie over de certificering van de voedselkwaliteit (5-6.2.2007, Brussel) en zal worden gereageerd op de oproepen de EU-landbouw de weg van een sterkere marktgerichtheid te laten inslaan. Ook zal het groenboek de belanghebbenden uitnodigen hun zienswijze te geven over de ontwikkeling van de bestaande EG-kwaliteitsregelingen voor producten met geografische aanduiding en traditionele specialiteiten. |

Verordening van de Raad - herziening van de regeling voor de probleemgebieden (begrenzing van de aangewezen gebieden) | Wetgevingsvoorstel/ VerordeningRechtsgrondslag: art. 37 van het EG-Verdrag | In de probleemgebieden wordt steun verleend met als doel het verdere gebruik van landbouwgrond te waarborgen en daardoor bij te dragen tot het natuurbehoud en tot de instandhouding en bevordering van duurzame landbouwsystemen. Die steun vormt een essentieel onderdeel van het beleid inzake plattelandsontwikkeling. Het initiatief zal leiden tot een betere regeling voor de begrenzing van de gebieden waar belemmeringen worden ondervonden, en zal zo de maatregel aanpassen aan de veranderde omstandigheden. |

Mededeling over de duurzame ontwikkeling van de communautaire aquacultuur | Niet-wetgevende actie/Mededeling | In de mededeling zal worden voortgebouwd op de strategie van 2002 (COM(2002) 511 def.) en zal worden geconstateerd dat de doelstellingen inzake groei niet volledig zijn gehaald zoals gepland, maar dat bij de doelstellingen inzake milieu en gezondheid over het algemeen betere resultaten zijn bereikt. Het is dan ook de bedoeling na te gaan welke factoren de duurzame groei het meest in de weg staan en wat hierbij de uitdagingen zijn. Voorts zal worden beoordeeld welke rol alle actoren, en vooral de overheidsinstanties, moeten spelen bij de totstandbrenging van een transparanter en voorspelbaarder bedrijfsklimaat en juridisch kader. Een dergelijk klimaat en kader zijn voor de ondernemers noodzakelijk om te investeren en uit te breiden. (Dit initiatief maakt deel uit van het actieplan voor een geïntegreerd maritiem beleid). |

Modernisering en herschikking van de bij Verordening (EG) nr. 2847/93 vastgestelde controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (*) | Wetgevend voorstel/Verordening Rechtsgrond: art. 37 van het EG-Verdrag | De voornaamste doelstellingen zijn de aanscherping, harmonisering en vereenvoudiging van de bestaande controlevoorschriften voor de visserij. De modernisering van de procedures zal een betere rechtshandhaving vergemakkelijken en de lasten en beperkingen voor de sector en de overheidsdiensten verminderen, aangezien er meer gebruik zal worden gemaakt van IT-instrumenten. Hierdoor zullen de rapporteringsverplichtingen kunnen worden afgezwakt. Het is een belangrijke stap voorwaarts op weg naar het herstel van de duurzaamheid van de visserij. Dit voorstel maakt deel uit van het actieprogramma ter vermindering van de administratieve lasten in de Europese Unie (COM(2007) 23). |

Pakket maritiem vervoer:a) Mededeling over het toekomstig EU-beleid inzake maritiem vervoer, vergezeld van wetgevingsvoorstellen:b) Herziening van Verordening 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheidc) Wetgevingsvoorstel over een maritieme ruimte zonder grenzen | a) Niet-wetgevend voorstel/Mededelingb) Wetgevings-voorstel/VerordeningRechtsgrondslag:c) Wetgevings-voorstel/VerordeningRechtsgrondslag: art. 71, 75 van het EG-Verdrag | a) In deze mededeling wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds de strategie voor maritiem vervoer uit 1996 en komen alle vragen aan bod over de rol van het maritiem vervoer en de bijdrage ervan tot de Europese economie in haar geheel. Alle gevolgen van de steeds intensievere globalisering, de groei van de handel, de problemen i.v.m. energie en klimaatverandering, de factor beveiliging, duurzame ontwikkeling, de menselijke factor, het concurrentievermogen en de ontluikende tendensen in de logistiek zullen worden onderzocht (dit initiatief maakt deel uit van het actieplan voor een geïntegreerd maritiem beleid).b) De maritieme wetgeving van de EU is aanzienlijk geëvolueerd sinds de oprichting van het EMSA, zoals blijkt uit het feit dat de basisverordening al drie keer is gewijzigd. Het derde pakket maritieme veiligheid, dat in 2005 door de Commissie is voorgesteld, zal de taken van het EMSA verder uitbreiden. De volgende uitbreidingen van het takenpakket van het EMSA worden overwogen: de overname van bepaalde activiteiten van de intentieverklaring van Parijs op het gebied van havenstaatcontrole, nieuwe taken op gebied van beveiliging, onderzoek en algemeen maritiem beleid. Samenwerking met derde landen en governancekwesties zullen eveneens aan bod komen.c) Om een echte interne markt voor de korte vaart te verwezenlijken, moeten de administratieve procedures voor de korte vaart worden vereenvoudigd. Dit zal leiden tot een afname van de congestie, de negatieve gevolgen voor het milieu en het energieverbruik en tot een verbetering van de veiligheid. De daadwerkelijke toepassing van internemarktconcepten in de kustwateren van de EU vergt een wijziging van het bestaande regelgevings- en administratieve kader (dit initiatief maakt deel uit van het actieplan voor een geïntegreerd maritiem beleid). |

Pakket luchtvervoer:a) Mededeling "Ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees luchtruim"b) Voorstellen om de verordeningen betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim te wijzigenc) Uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart naar luchthavens en luchtverkeersbeheer/ luchtvaartnavigatiedienstend) Start van de ontwikkelingsfase van SESAR (2008-2013) | a) Niet-wetgevend voorstel/Mededelingb) Wetgevings- voorstel/VerordeningRechtsgrondslag: art. 80 van het EG-Verdragc) Wetgevings- voorstel/VerordeningRechtsgrondslag: art. 80 van het EG-Verdragd) Andere | a) In deze mededeling worden de drie initiatieven voorgesteld die verband houden met de verdere ontwikkeling van het gemeenschappelijk Europees luchtruim. b) Het wetgevingsvoorstel:- zal de prestaties van het luchtverkeersbeheer verbeteren- garandeert dat de infrastructuur voor luchtverkeersbeheer is aangepast aan de verwachte toename van het verkeer- bevordert nieuwe technologieën, overeenkomstig de Lissabondoelstellingen- zorgt ervoor dat het luchtverkeersbeheer bijdraagt tot de doelstellingen inzake duurzaamheidc) Wetgevingsvoorstel tot wijziging van Verordening 1592/2002, teneinde de veiligheid en interoperabiliteit te vergroten door de gemeenschappelijke regels voor de veiligheid van de luchtvaart uit te breiden tot luchtvaartnavigatiediensten, luchtverkeersbeheer en luchthavens.d) Verslag van de Commissie over de voortgang van de ontwikkelingsfase van SESAR, inclusief:- presentatie van het masterplan voor luchtverkeersbeheer, dat ter goedkeuring aan de Raad wordt voorgelegd- presentatie van mogelijke manieren om over te gaan van de ontwikkelings- naar de tenuitvoerleggingsfase van SESAR- presentatie van mogelijkheden om niet-EU-lidstaten hierbij te betrekken. |

Voorstel voor een richtlijn inzake de voorwaarden voor toegang en verblijf van seizoensarbeiders | Wetgevingsvoorstel/ Richtlijn Rechtsgrondslag: artikel 63, lid 3, van het EG-Verdrag | Doel van het voorstel is gemeenschappelijke voorwaarden voor de toegang en het verblijf van seizoensarbeiders uit derde landen vast te stellen. Het maakt deel uit van een compleet pakket maatregelen dat in het beleidsplan voor legale migratie van 2005 is voorgesteld en verder is uitgewerkt in de mededeling over circulaire migratie en migratiepartnerschappen van 2007. Met specifieke doelstellingen wordt beoogd een bijzonder kwetsbare categorie werknemers uit derde landen zoals seizoensarbeiders een duidelijke rechtspositie en een betere bescherming tegen uitbuiting te bieden, en het circulaire-migratiebeleid te ontwikkelen. |

Voorstel voor een richtlijn inzake de procedures voor toegang, tijdelijk verblijf en verblijf van binnen een onderneming overgeplaatste personen en inzake de voorwaarden voor toegang en verblijf van bezoldigde stagiairs | Wetgevingsvoorstel/ RichtlijnRechtsgrondslag: artikel 63 van het EG-Verdrag | Met deze regeling worden op de gebieden die niet onder de GATS-onderhandelingen vallen gemeenschappelijke procedures vastgesteld voor de toegang, het tijdelijke verblijf en het verblijf van personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst. Deze procedures zullen dus de internationale verplichtingen van de EG of van de EG en haar lidstaten onverlet laten. Wat bezoldigde stagiairs betreft, beoogt het voorstel het circulaire-migratiebeleid te ontwikkelen en het ontwikkelingsbeleid van de EU te ondersteunen. Onderdanen van derde landen de mogelijkheid bieden om tijdens een opleiding in Europa kennis en vaardigheden te verwerven, helpt de mobiliteit van hooggeschoolden bevorderen, wat zowel het land van oorsprong als het gastland ten goede komt. |

Mededeling over de volgende meerjarenstrategie voor de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid | Niet-wetgevende actie /Mededeling | Dit initiatief is bedoeld om voor een aantal jaren de prioriteiten en doelstellingen voor de toekomstige ontwikkeling van de EU als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid vast te stellen en te bepalen met welke middelen en initiatieven die het best kunnen worden verwezenlijkt. |

Groenboek over migratie en onderwijs | Niet-wetgevende actie/Groenboek | In het groenboek zal worden gewezen op de centrale rol van het onderwijs in het integratiebeleid en op de problemen van allochtone leerlingen, en zullen mogelijke oplossingen en good practices worden onderzocht. Voorts zal worden nagegaan hoe de beleidsontwikkeling kan worden ondersteund met EU-programma's en -steun. |

Mededeling van de Commissie: Een nieuw engagement voor sociale rechtvaardigheid in Europa: versterking van de open coördinatiemethode op het gebied van sociale bescherming en sociale integratie | Niet-wetgevende actie/Mededeling | Door ongelijke kansen kunnen niet alle EU-burgers hun potentieel volledig waarmaken. Het bestaande proces ter ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten om armoede te bestrijden, sociale integratie te bevorderen en de sociale bescherming te moderniseren, is nog voor verbetering vatbaar. Er is behoefte aan meer beleidscoördinatie en wederzijds leren. Een versterking van de open coördinatiemethode betekent dat de lidstaten nauwkeuriger moeten nagaan welke uitdagingen sociale integratie inhoudt, welke lacunes hun socialebeschermingsstelsels vertonen en welke beleidsmaatregelen het meest doelmatig zijn. Daartoe is er behoefte aan nauwgezettere monitoring, benchmarking en meer aandacht voor beleid en beleidsuitvoering. |

Mededeling over anticiperen op en omgaan met verandering | Niet-wetgevende actie/ Raadpleging | In deze mededeling zal een politiek overzicht worden gegeven van de initiatieven die sinds de vaststelling van de mededeling over herstructureringen en werkgelegenheid (COM(2005) 120) zijn genomen. De mededeling zal de aanzet geven tot een Europees partnerschap voor aanpassing aan verandering. Daarbij zal de nadruk worden gelegd op de rol en de verantwoordelijkheden van de voornaamste betrokken actoren (de Commissie, de lidstaten, de regio's, de sectoren, de bedrijven, de werknemers en de sociale partners). De Commissie zal de tweede fase van de raadpleging van de Europese sociale partners over het anticiperen op bedrijfsherstructureringen aanvatten. |

Voorstel voor een herziening van Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake Europese ondernemingsraden | Wetgevingsvoorstel/ RichtlijnRechtsgrondslag: artikel 137, lid 2, onder b), van het EG-Verdrag | De EU-wetgeving moet worden gewijzigd om deze coherenter en doeltreffender te maken. Doel is Europese ondernemingsraden een grotere rol te laten spelen, met name bij het anticiperen op en het begeleiden van herstructureringen. |

Voorstel voor een richtlijn tot toepassing van het beginsel van gelijke behandeling op andere gebieden dan arbeid | Wetgevingsvoorstel/ RichtlijnRechtsgrondslag: artikel 13 van het EG-Verdrag | Op grond van artikel 13 kan de EU passende maatregelen nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden. Het non-discriminatiebeginsel kan echter slechts worden toegepast als het in een richtlijn of een ander instrument op basis van artikel 13 vervat is. Op basis van deze rechtsgrond zijn reeds drie richtlijnen vastgesteld. Wat andere gebieden dan arbeid betreft, zijn deze echter alleen van toepassing op discriminatie op grond van ras of etnische afstamming en geslacht. Hoewel sommige lidstaten verder gaan dan de huidige richtlijnen en dezelfde bescherming bieden tegen alle soorten discriminatie, is in Europa op dit gebied een zekere coherentie nodig. Alleen een Europese richtlijn kan in een dergelijk coherent kader voorzien.Een gebrek aan uniforme bescherming kan mensen beïnvloeden in hun keuze om al dan niet in een andere lidstaat te gaan werken of studeren, naar die lidstaat te reizen of er van diensten gebruik te maken. Uit de raadpleging van het Europees toetsingspanel van het bedrijfsleven (European Business Test Panel) blijkt dat het voor veel bedrijven (63%) van belang is of er tussen de EU-lidstaten verschillen zijn in de mate van bescherming tegen discriminatie op grond van leeftijd, handicap, godsdienst en seksuele geaardheid bij de toegang tot goederen, diensten en huisvesting. Volgens 26% zijn verschillen in de mate van bescherming van invloed op hun mogelijkheden om in een andere lidstaat zaken te doen. Een nieuw initiatief is nodig omdat tegen discriminatie op grond van godsdienst, leeftijd, handicap en seksuele geaardheid minder bescherming wordt geboden dan tegen rassendiscriminatie. |

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie | Wetgevingsvoorstel/ RichtlijnRechtsgrondslag: artikel 137 van het EG-Verdrag | Richtlijn 92/85/EEG bevat maatregelen ter verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie. Het gaat onder meer om een zwangerschapsverlof van ten minste veertien aaneengesloten weken. Om het gemakkelijker te maken om beroeps-, privé- en gezinsleven te combineren, wordt beoogd de bestaande bescherming bij moederschap te verbeteren. |

Groenboek over gezondheidswerkers in Europa | Niet-wetgevende actie/Mededeling | Doel van het voorstel is op hoog niveau na te denken over kwesties in verband met de mobiliteit van gezondheidswerkers. Eventuele voorstellen van de Commissie zullen pas later volgen en zullen gebaseerd zijn op de resultaten van het denkproces. |

Mededeling van de Commissie over een Europese actie op het gebied van zeldzame ziekten | Niet-wetgevende actie/Mededeling | Doel van de mededeling van de Commissie over een Europese actie op het gebied van zeldzame ziekten (waaronder genetische ziekten) is patiënten meer mogelijkheden te geven om de nodige zorg en informatie over zeldzame ziekten te krijgen, en een eind te maken aan de huidige onzekerheid en "onzichtbaarheid" van mensen die aan een zeldzame ziekte lijden. Gezondheidswerkers en volksgezondheidsinstanties hebben onvoldoende kennis over de meeste zeldzame ziekten. Dit gebrek aan kennis leidt tot foute diagnoses - wat veel leed teweegbrengt bij patiënten en hun familie - en tot laattijdige zorgverstrekking, soms met nadelige gevolgen. Deze actie moet ook ruimere doelstellingen helpen verwezenlijken, met name betere gezondheidsresultaten en meer "gezonde levensjaren", een belangrijke indicator in de Lissabonstrategie. |

Richtlijn betreffende de kwaliteit en de veiligheid van orgaandonatie en -transplantatie, vergezeld van een actieplan voor nauwere samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van orgaandonatie en -transplantatie | Wetgevingsvoorstel/ Richtlijn Rechtsgrondslag: artikel 152 van het EG-VerdragNiet-wetgevende actie/Mededeling | De richtlijn zal beginselen bevatten voor een basiskader voor kwaliteit en veiligheid bij het gebruik van menselijke organen voor therapeutische doeleinden, met name: de aanwijzing van een nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor de toepassing van de vereisten van de richtlijn, een reeks gemeenschappelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het bewaren en vervoeren van organen, en traceerbaarheid en melding van ernstige incidenten.Het actieplan beoogt een nauwe samenwerking tussen de lidstaten tot stand te brengen om orgaandonatie en een gelijke toegang tot transplantatie te bevorderen. Voorts zullen gemeenschappelijke doelstellingen worden vastgesteld waarvoor overeengekomen is dat maatregelen van de Gemeenschap nodig zijn, zullen de acties worden beschreven, zullen in onderling overleg kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren en benchmarks worden vastgesteld, en zal regelmatig verslag worden uitgebracht. |

Mededeling over de bescherming van kritieke communicatie- en informatie-infrastructuur | Niet-wetgevende actie/Mededeling | Doel is het EU-beleid voor de bescherming van kritieke informatie-infrastructuur te ontwikkelen in het kader van het ruimere en evoluerende Europese programma voor de bescherming van kritieke infrastructuur. Met het oog op de continuïteit van de dienstverlening wordt gestreefd naar een afdoend en constant beschermingsniveau en herstellingsvermogen van kritieke informatie-infrastructuur. |

Mededeling over telegeneeskunde en innovatieve technologie voor het beheer van chronische ziekten | Niet-wetgevende actie/Mededeling | Doel van deze mededeling is:in samenwerking met de voornaamste stakeholders de stand van zaken inzake telegeneeskunde in de lidstaten te beoordelen op het vlak van technologie en wet- en regelgeving, en de obstakels en kansen in kaart te brengen;een reeks maatregelen voor te stellen om het gebruik van innovatieve technologie en de ontwikkeling van een Europees juridisch kader voor hulpmiddelen voor telegeneeskunde te bevorderen. Er zullen proefprojecten worden opgezet, met name in het kader van het programma voor concurrentievermogen en innovatie;geschikte mechanismen voor technologische evaluatie en accreditatie voor te stellen om de markt minder gefragmenteerd en transparanter te maken en de veiligheid van de patiënten te verbeteren. |

Een programma ter bescherming van kinderen die gebruik maken van internet en de nieuwe media (2009-2013) | Wetgevingsvoorstel /BesluitRechtsgrond: EG-Verdrag, art. 153 | Dit nieuwe programma bouwt voort op de resultaten van het Safer Internet plus programma. Het moet het gebruik van internet en nieuwe onlinetechnologie veiliger maken, met name voor kinderen, en illegale en door de eindgebruiker ongewenste inhoud bestrijden, als onderdeel van een coherente aanpak van de Europese Unie. |

Mededeling betreffende de evaluatie van de effecten van de verordening betreffende roaming | Niet-wetgevende actie/Mededeling | Uiterlijk tegen 30 december 2008 evalueert de Commissie de verordening betreffende roaming en brengt zij daarover verslag uit bij het Europees Parlement en de Raad. De Commissie zal met name nagaan of de doelstellingen van deze verordening zijn bereikt. In haar verslag zal de Commissie een overzicht geven van de ontwikkelingen van de wholesale- en retailtarieven voor de levering van spraak- en datacommunicatiediensten, inclusief SMS en MMS, aan roamende gebruikers en zal zij, waar nodig, aanbevelingen doen inzake de behoefte aan regelgeving voor dergelijke diensten.In haar verslag zal de Commissie, in het licht van de marktontwikkelingen en met het oog op concurrentievermogen en consumentenbescherming, het voor en tegen afwegen van een verlenging van de looptijd van deze verordening tot na de in artikel 13 genoemde termijn. Zij zal zich ook buigen over de vraag of de verordening moet worden gewijzigd, gelet op de ontwikkeling van de nationale tarieven voor mobiele spraak- en datacommunicatiediensten en de effecten van deze verordening op het concurrentievermogen van kleine en onafhankelijke exploitanten of nieuwkomers op de markt. |

Wetgevingsvoorstel over de versterking van Eurojust | Wetgevingsvoorstel /Besluit Rechtsgrond: EU-Verdrag, art. 31, lid 2, art. 34, lid 2, onder c) | Eurojust speelt een belangrijke rol bij de coördinatie en samenwerking tussen de nationale autoriteiten van de lidstaten die zijn belast met de bestrijding van internationale georganiseerde criminaliteit. Tot nu toe zijn de bevoegdheden van de nationale Eurojustleden beperkt tot de coördinatie van onderzoeken en opsporingen. Om de strijd tegen de internationale georganiseerde criminaliteit op te voeren, moet Eurojust meer bevoegdheden krijgen en moeten de betrekkingen tussen Eurojust en het Europees Justitieel Netwerk anders worden ingevuld. Dan kan Eurojust beter een wezenlijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de internationale georganiseerde criminaliteit. |

Mededeling over e-justitie | Niet-wetgevende actie/ Mededeling | De mededeling is bedoeld om een algemene Commissiestrategie vast te stellen met betrekking tot e-justitie, die grotendeels is gebaseerd op bestaande en geplande communautaire instrumenten zoals strafregisters en een EU-elektronisch betalingsbevel. Een belangrijk punt is ook de inname van een standpunt over plannen betreffende de portaalkoppeling op EU-niveau. |

Wetgevingsinstrument op het gebied van erfopvolging en testamenten | Wetgevingsvoorstel /Verordening Rechtsgrond: art. 67 EG-Verdrag | Doel is, het leven van de Europese burgers te vereenvoudigen door een coherent rechtskader op te zetten voor de regeling van wetsconflicten op het gebied van erfopvolging, rechtsmacht, wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen, documenten en buitengerechtelijke stukken die nodig zijn voor de niet-contentieuze regeling van erfopvolgingen (testamenten, akten, administratieve besluiten). Tevens wordt voorgesteld een Europees erfcertificaat en een mechanisme waarmee kan worden nagegaan of een EU-burger een testament heeft nagelaten, in te voeren. |

Mededeling over gewelddadige radicalisering | Niet-wetgevende actie/ Mededeling | Het is de bedoeling op basis van studies, een vragenlijst en een grote conferentie initiatieven te ontwikkelen op het gebied van de bestrijding van gewelddadige radicalisering. De studies zijn gebaseerd op veldonderzoek en op de verzameling van nieuwe, empirische gegevens, waarbij vergelijkende en interdisciplinaire methoden worden toegepast. |

Voorstel voor een kaderrichtlijn betreffende de contractuele rechten van de consument (*) | Wetgevingsvoorstel/ RichtlijnRechtsgrondslag: artikel 95 van het EG-Verdrag | Het algemene doel van de herziening van het acquis is de consumentenregelgeving te vereenvoudigen en coherenter te maken teneinde zowel de consument als het bedrijfsleven meer rechtszekerheid te bieden. Met dit rechtsinstrument worden delen van bestaande richtlijnen gecodificeerd of ingetrokken en worden ook nieuwe voorschriften vastgesteld. Naar gelang van de definitieve resultaten van de evaluatie zal bij de herziening van het acquis waarschijnlijk voor een gemengde regelgevingsaanpak worden gekozen, d.w.z. een horizontaal instrument, zo nodig ondersteund door verticale oplossingen. |

Mededeling over meertaligheid: De uitdaging van de Europese samenleving aangaan | Niet-wetgevende actie/Mededeling | Deze mededeling zal richtsnoeren aanreiken om meer synergie te creëren tussen het Europese en nationale beleid ter bevordering van meertaligheid, met name met behulp van de open coördinatiemethode en de bestaande Europese programma's en initiatieven.De nieuwe strategie moet met name bijdragen tot de inzetbaarheid van burgers op de arbeidsmarkt, het concurrentievermogen van de Europese bedrijven, interculturele dialoog en sociale integratie, en moet een Europese ruimte voor overleg met de burger helpen scheppen. Deze nieuwe aanpak moet dan ook alle beleidsgebieden van de EU omvatten, inspraak geven aan alle stakeholders en in nauwe samenwerking met alle lidstaten worden ontwikkeld en uitgevoerd. |

Mededeling "EU-ontwikkelingshulp: meer, beter en sneller optreden" | Niet-wetgevende actie/ Mededeling | Deze mededeling zal een beschrijving geven van de bijdrage van de EU tot het derde forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de steun (Accra, september 2008) en de vervolgconferentie over ontwikkelingsfinanciering waarop de implementatie van de consensus van Monterrey zal worden getoetst (Doha, december 2008). De mededeling zal ook handelen over de coherentie van het ontwikkelingsbeleid, waarbij lessen zullen worden getrokken uit het debat over het in september 2007 gepubliceerde EU-verslag en de stand van zaken wat betreft de bijdrage van de EU tot hulp voor handel. |

Mededeling "De EU, Afrika en China: naar een trilaterale dialoog en samenwerking voor vrede, stabiliteit en duurzame ontwikkeling in Afrika" | Niet-wetgevende actie/ Mededeling | In de mededeling wordt een innovatieve agenda uiteengezet voor een trilaterale dialoog en samenwerking in antwoord op de belangrijke nieuwe ontwikkelingen in de betrekkingen van de EU met beide partners en de zuid-zuid-samenwerking. In het licht van het effect op de veiligheid, stabiliteit en duurzame ontwikkeling in Afrika en op het wereldwijd bestuur en met name gezien de impact van China als opkomende leidende partner van Afrika in de voorbije jaren, moet de EU een beleid op dit gebied uitstippelen en moet de samenhang tussen onze agenda's ten aanzien van Afrika en van China worden verbeterd. De mededeling zal voorstellen bevatten voor een constructieve dialoog, samenwerking en middelen om de concurrentie zodanig te sturen dat zij een positief effect heeft op de vrede, welvaart en duurzame ontwikkeling in Afrika. |

Mededeling "Economische ontwikkeling en regionale integratie in de ACS-landen" | Niet-wetgevende actie/ Mededeling | In de mededeling zal worden onderzocht hoe economische ontwikkeling en regionale integratie (met inbegrip van handel) in de ACS-landen het best kunnen worden bevorderd, met een sterke klemtoon op de ontwikkeling van de particuliere sector. Het doel van de mededeling zal zijn een strategie uit te stippelen voor complementariteit van de maatregelen en instrumenten die op het niveau van de EU en de lidstaten bestaan. |

Pakket betreffende bossen:a) Mededeling over maatregelen om de ontbossing te verminderenb) Mededeling over beleid om te voorkomen dat illegaal geoogst hout en producten daarvan in de EU op de markt worden gebracht (eventueel vergezeld van een wetgevingsvoorstel) | a) Niet-wetgevende actie/Mededelingb) Niet-wetgevende actie/Mededeling | a) In de mededeling zullen beleidsopties worden voorgesteld voor een toekomstige regeling die tot doel heeft de ontbossing een halt toe te roepen.b) In deze mededeling zal worden onderzocht welke beleidsopties er zijn om te voorkomen dat illegaal geoogst hout en producten daarvan in de EU worden ingevoerd/op de markt worden gebracht. Misschien zal de mededeling vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel, afhankelijk van de resultaten van de aan de gang zijnde effectbeoordeling. Dit initiatief, dat een vervolg is op de lopende en toekomstige bilaterale onderhandelingen met belangrijke houtproducerende landen om bilaterale FLEGT-overeenkomsten (overeenkomsten over wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw) te sluiten, heeft tot doel kwetsbare bossen te beschermen tegen illegale houtkap en een einde te maken aan de verkoop in de EU van producten die van een dergelijke houtkap afkomstig zijn. |

(61 initiatieven, gegroepeerd in 49 pakketten)

(*) Initiatieven die ook aan het vereenvoudigingsprogramma bijdragen; zie bijlage 2

Bijlage 2 - Lijst van vereenvoudigingsinitiatieven

Titel | Soort vereenvoudigings-actie | Werkingssfeer en doelstellingen |

Wetgevingsvoorstellen naar aanleiding van de mededeling over de "gezondheidscontrole" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid | Herziening | De wetgevingsvoorstellen naar aanleiding van de mededeling van 2007 inzake de "gezondheidscontrole" van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zullen een aantal opties omvatten die tot doel hebben de bedrijfstoeslagregeling efficiënter te maken, de marktondersteuningsinstrumenten aan te passen en de nieuwe uitdagingen waarmee de secor wordt geconfronteerd, aan te gaan. De "gezondheidscontrole" is geen ingrijpende hervorming. Het kerndoel ervan is een doeltreffende werking van het GLB te garanderen en het GLB beleid waar mogelijk te vereenvoudigen. Het initiatief komt voort uit de herzieningsclausules in het kader van de bedrijfstoeslagregeling en bepaalde landbouwmarkten die in de GLB-hervormingen van 2003/2004 waren opgenomen. |

Verordening van de Commissie inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen | Herziening | Doel van dit initiatief is het vaststellen van de voorwaarden voor de medefinanciering van voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen. Hiertoe zullen twee bestaande verordeningen (1071/2005 en 1346/2005) worden geconsolideerd. |

Particuliere opslag: verordening van de Commissie tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen voor de particuliere opslag van landbouwproducten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid | Herziening | Het voorstel heeft tot doel de diverse sectorale voorschriften door horizontale te vervangen en de beheersmechanismen voor de particuliere opslag van landbouwproducten te vereenvoudigen. De bestaande sectorale bepalingen, die van sector tot sector kunnen variëren, zullen worden onderzocht met de bedoeling nutteloze bepalingen te schrappen en het stelsel voor de particuliere opslag te harmoniseren. |

Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. . houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (ene gmo-verordening) | Herziening, herschikking en intrekking | De ene verordening houdende een gemeenschappelijke markt (gmo), waarvan de goedkeuring door de Raad in oktober 2007 was gepland, brengt de bestaande gmo's samen in één enkele tekst. Zij wijzigt het beleid niet, maar stroomlijnt en harmoniseert de regelgeving. Intussen zijn in de bestaande gmo's tal van ingrijpende wijzigingen aangebracht. Dit is vooral het geval in de sectoren melk, suiker en groenten en fruit. Het is van belang deze wijzigingen in de ene gmo op te nemen om tot één, vereenvoudigde rechtstekst te komen die de toegang tot de bestaande regelgeving zal vergemakkelijken, en om zo meer transparantie en juridische duidelijkheid te creëren. Bij dit initiatief gaat het dus om het volgende voorstel van de Commissie. |

Pakket betreffende melk (twee afzonderlijke initiatieven):1) Verordening van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de interventiemaatregelen voor boter; 2) Verordening van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de interventiemaatregelen voor mageremelkpoeder | Herziening | Het initiatief heeft tot doel de procedures voor de interventieaankoop van boter te vereenvoudigen, de nationale kwaliteitsklassen voor boter af te schaffen en de steun voor de particuliere opslag van room en mageremelkpoeder af te schaffen. Technische verduidelijkingen en vereenvoudigingen (bv. wat de bepalingen inzake de zekerheidstelling betreft) zullen de tekst leesbaarder maken. |

Stroomlijning van de controles: wijziging van Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem | Herziening | Dit voorstel vloeit rechtstreeks voort uit het verslag van de Commissie aan de Raad over de toepassing van het stelsel van randvoorwaarden (COM(2007)147). De voorgestelde wijzigingen zullen tot eenvoudiger en doeltreffender regels voor de controles inzake de rechtstreekse betalingen aan de landbouwers leiden op het punt van de selectie van de te controleren steekproef, het tijdstip van de controles en de specifieke voorschriften voor de controles ter plaatse. |

Productierestituties voor zetmeel: verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1722/93 tot vaststelling van de toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad wat de productierestituties in de sector granen betreft | Herziening | Dit initiatief heeft tot doel de controleprocedures te vereenvoudigen door verhoging van de drempel waarboven speciale controle-eisen gelden. Het zal de voorwaarden waaronder de zetmeelproducenten in de EU hun zakelijke activiteiten verrichten, vereenvoudigen door afschaffing van de onnodige/disproportionele administratieve maatregelen betreffende de controle op gemodificeerd zetmeel. Dit voorstel is opgesteld na raadpleging van niet-gouvernementele organisaties/belanghebbenden. |

Controle op uitvoerrestituties: verordening van de Commissie tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2090/2002, (EG) nr. 3122/94 en (EG) nr. 800/1999 wat betreft fysieke controles en substitutiecontroles in het kader van de uitvoerrestituties voor landbouwproducten | Herziening | Wijziging van Verordening (EG) nr. 2090/2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 386/90 van de Raad ten aanzien van de fysieke controle b? de uitvoer van landbouwproducten waarvoor een restitutie wordt toegekend. |

Verse groenten en fruit: voorstel voor een verordening van de Commissie tot vaststelling van handelsnormen voor verse groenten en fruit en van voorschriften inzake controles op de naleving van die handelsnormen | Herziening | Het voorstel heeft tot doel 34 verordeningen inzake handelsnormen voor verse groenten en fruit in één enkele verordening bijeen te brengen, de lijst in te korten van de producten waarvoor handelsnormen gelden, en de controlewerkzaamheden te rationaliseren. |

Gemeenschappelijke marktordening voor wijn: wijziging van de verordening van de Raad houdende één gemeenschappelijke marktordening (nog niet gepubliceerd) om er de bepalingen inzake de gemeenschappelijke marktordening voor wijn in op te nemen | Herziening | Door de wijziging zullen de specifieke bepalingen inzake de gemeenschappelijke marktordening voor wijn worden opgenomen in de algemene bepalingen inzake de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten. Dit zal de EU-regelgeving verduidelijken en vereenvoudigen. |

Verordening (EG) nr. ..../.. van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op regionale steun, KMO-steun, O&O-steun, milieusteun, werkgelegenheidssteun, opleidingssteun. (Algemene groepsvrijstellingsverordening - definitieve goedkeuring) | Herziening | De uiteindelijke doelstelling van de Commissie is alle bestaande groepsvrijstellingsverordeningen voor het eerst in één verordening bijeen te brengen. Dit zal een kwalitatieve impact hebben wat betreft helderheid, voorspelbaarheid en transparantie van EU-regels voor bedrijfsleven en nationale en regionale overheden. Deze nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening betreft sectoren die al onder groepsvrijstellingsverordeningen vallen (opleiding, werkgelegenheid, KMO's) en nieuwe sectoren (innovatie, milieu, risicokapitaal, regionale steun). Over onderzoek en risicokapitaal zijn in 2006 teksten aangenomen, terwijl de teksten over milieusteun in 2007 zullen worden goedgekeurd. Volgens planning wordt in 2007 de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de nieuwe algemene groepsvrijstellingsverordening en vindt de formele goedkeuring door de Commissie in 2008 plaats. |

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen | Herziening | Richtlijn 2001/23/EG bevat geen collisieregels. Daardoor is het niet voldoende duidelijk hoe de richtlijn moet worden toegepast op grensoverschrijdende overnames. Het voorstel, dat de Commissie zal indienen na een raadpleging van de sociale partners in twee fasen, beoogt hierover duidelijkheid te scheppen. Dit zal resulteren in meer rechtszekerheid voor economische en juridische actoren, kostenbesparingen voor het bedrijfsleven en een betere bescherming voor werknemers. |

Communautair initiatief inzake arbeidsgerelateerde spier- en skeletaandoeningen | Herschikking | Doel van dit initiatief is de bepalingen betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen de risico's van spier- en skeletaandoeningen op het werk in één wetgevingsinstrument samen te voegen. Deze bepalingen zijn momenteel verspreid over verschillende richtlijnen, namelijk Richtlijn 90/269/EEG van de Raad betreffende de minimum veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten en Richtlijn 90/270/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur. Eén wetgevingsinstrument zal vollediger, duidelijk en gemakkelijker toe te passen zijn. Het zal werkgevers meer rechtszekerheid bieden en werknemers beter beschermen tegen de risico's van spier- en skeletaandoeningen. |

Herziening van de geneesmiddelenverordeningen inzake "variaties": wijziging van de rechtsgrondslag van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en Richtlijn 2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik | Herziening | Doel is de regelgeving inzake veranderingen van geneesmiddelen na afgifte van een vergunning (de "variaties"-verordeningen) te vereenvoudigen. Met het administratieve beheer van deze regelgeving is momenteel meer dan 60% van de personele middelen en financiële lasten van de regelgevingsafdelingen van bedrijven gemoeid. In sommige gevallen belemmert deze last innovatie doordat veranderingen waar de patiënten en de maatschappij baat bij hebben, uitblijven. Dit initiatief beoogt de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verminderen door een stroomlijning van de omstandigheden waarin bedrijven een aanvraag moeten indienen voor een variatie van een geneesmiddel voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. De huidige rechtsgrondslag voor uitvoeringsbepalingen betreffende veranderingen in de vergunning voor het in de handel brengen laat de Commissie niet toe voorschriften vast te stellen voor louter nationale vergunningen voor het in de handel brengen. De rechtsgrondslag moet worden uitgebreid om deze lacune in de harmonisatie aan te vullen. Dit initiatief beoogt de rechtsgrondslag te wijzigen van Richtlijn 2001/83/EG EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik en Richtlijn 2001/82/EG EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. |

Herziening van de geneesmiddelenverordeningen inzake "variaties": vereenvoudiging en modernisering van de Verordeningen (EG) nr. 1084/1085 en (EG) nr. 1085/2003 | Herziening | Doel is de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te verminderen door de voorschriften inzake variaties van geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik te vereenvoudigen. De "variaties"-verordeningen zijn door de Commissie vastgestelde uitvoeringsbepalingen betreffende veranderingen in de vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen. |

Verordening betreffende geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en banden | Herziening | Het voorstel beoogt de EU-wetgeving inzake de veiligheid van voertuigen te vereenvoudigen door de bestaande wetgeving ter zake door één verordening te vervangen. Deze omvat elektronische stabiliteitscontrole en banden met lage rolweerstand. Het voorstel beoogt ongeveer 50 afzonderlijke richtlijnen in te trekken en zo nodig te vervangen door verwijzingen naar VN/ECE-reglementen. Vooral de voertuigfabrikanten en de nationale goedkeuringsautoriteiten zullen baat vinden bij de vereenvoudiging. Door de vervanging van richtlijnen door een verordening zullen ook de administratieve lasten voor de lidstaten verminderen, aangezien zij voortaan geen wetgeving inzake de veiligheid van voertuigen meer zullen moeten omzetten. Bovendien zal door de verwijzing naar VN/ECE-verordeningen een eind worden gemaakt aan de bestaande overlapping tussen de wetgeving van de EU en de VN/ECE, wat "betere regelgeving" zal opleveren. |

Textiel: vereenvoudiging en vervanging door één verordening | Herziening | Door de vervanging van 3 richtlijnen door 1 verordening worden de procedures voor de lidstaten, bedrijven en de Commissie vereenvoudigd, met kortere perioden voor de vaststelling van nieuwe vezelnamen tot gevolg. De gestandaardiseerde kwantitatieve analysemethoden van binaire en ternaire vezelmengsels, die momenteel in twee van de richtlijnen zijn opgenomen, moeten naar het standaardiseringsproces worden overgeheveld. Dit betekent dat consumenten en bedrijven sneller baat kunnen hebben bij het gebruik van nieuwe innoverende producten. Innovatie en technologische ontwikkelingen worden daardoor gestimuleerd. Voorts zal door de juridische aard van de wetgeving (verordening) de toepassing van technische aanpassingen door de lidstaten worden vergemakkelijkt. |

Drukvaten en vervoerbare drukapparatuur | Intrekking | Doel is vier richtlijnen betreffende drukvaten (76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG en 84/527/EEG) in te trekken en de bepalingen die nog relevant zijn, op te nemen in een herziene versie van Richtlijn 99/36/EG betreffende vervoerbare drukapparatuur. |

Metrologie: uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn 2004/22/EG betreffende meetinstrumenten en intrekking van 8 richtlijnen met methodologie volgens de "oude benadering" | Intrekking | Doel is een samenhangend wettelijk kader te verschaffen voor juridische metrologie. De uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn is een juridische voorwaarde voor de intrekking van de daarop volgende richtlijnen volgens de "oude benadering". |

Milieubeheer- en milieuauditsysteem: herziening van Verordening (EG) nr. 761/2001 van 19 maart 2001 inzake de vr?willige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) | Herziening | De herziening is erop gericht de milieuprestaties van de deelnemende organisaties te verbeteren en de participatiegraad, zowel in het bedrijfsleven als in de openbare sector, te vergroten. De naleving van de milieuwetgeving en de verbetering van de milieuprestaties van de deelnemende organisaties zullen worden vergemakkelijkt door het verstrekken van adviezen over wettelijke milieuvoorschriften en richtsnoeren inzake goede milieubeheerpraktijken. De administratieve lasten zullen voor grote bedrijven worden beperkt door te voorzien in de mogelijkheid om zich als bedrijf te registreren, en voor kleine organisaties via de mogelijkheid van een collectieve registratie. Alle deelnemende organisaties zullen voordeel hebben van de minder zware procedurele voorschriften, de vereenvoudigde regels voor het gebruik van het logo en de geharmoniseerde regels inzake erkenning, verificatie en registratie. Bovendien zullen kmo's en kleine plaatselijke besturen baat hebben bij de afgeslankte verificatie- en rapportage-eisen en de verlaagde registratievergoeding. Synergieën met andere milieubeheersystemen zullen worden bevorderd. De lidstaten zullen worden aangemoedigd om deelnemende organisaties extra stimulansen te bieden en te laten profiteren van een lichtere regelgeving. |

Regeling toekenning milieukeur: herziening van Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren | Herziening | De herziening beoogt een vergroting van de doeltreffendheid en het effect op de markt door een uitbreiding van de scala van productgroepen die voor toekenning van de milieukeur in aanmerking komen en een vergroting van het aantal goederen en diensten met de milieukeur waaruit de consument daadwerkelijk kan kiezen. Daartoe zal de procedure voor de ontwikkeling en vaststelling van milieukeurcriteria grondig worden hervormd en vereenvoudigd. De marktdeelnemers zullen meer bij het proces worden betrokken, wat het gevoel van eigen inbreng en het zelfreguleringsaspect van de regeling ten goede zal komen. Tevens zal de administratieve last voor de lidstaten worden verminderd. Zodra de criteria zijn vastgesteld, zal het voor de marktdeelnemers gemakkelijk zijn om de toekenning van de milieukeur aan hun product aan te vragen. Synergieën met bestaande milieukeursystemen op lidstaatniveau zullen worden bevorderd en er zullen beperkingen worden gesteld aan de kosten en vergoedingen die de instanties van de lidstaten aan de aanvragers kunnen toerekenen. Bovendien moeten de criteria zo worden geformuleerd dat zij gemakkelijk kunnen worden toegepast in het kader van groene overheidsopdrachten. |

Biociden: herziening van de wetgeving betreffende het in de handel brengen van biociden | Herschikking | Dit voorstel is een uitvloeisel van het in 2007 gepubliceerde verslag over de uitvoering van de biocidenrichtlijn (Richtlijn 98/8/EG). Doel is een herzien juridisch kader tot stand te brengen ter regulering van het in de handel brengen van biociden. Met deze herziening wil de Commissie tegemoetkomen aan de bezorgdheid over aspecten als complexiteit, kostprijs en beschikbaarheid van bepaalde biociden op de markt, en voorts een aanzienlijke vereenvoudiging tot stand brengen van het huidige wetgevingskader en de huidige procedures. De herziening van het wetgevingskader voor biociden zal dit in overeenstemming brengen met het EU-beleid inzake chemische stoffen (REACH-verordening). |

AEEA: herziening van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur | Herziening | Bij de herziening van Richtlijn 2002/96/EG zullen de mogelijkheden worden onderzocht om de efficiëntie en de doeltreffendheid van de richtlijn bij het bereiken van de milieudoelstellingen ervan te vergroten, en voorts alle vermijdbare kostenbronnen voor het bedrijfsleven, de consumenten, de ngo's en de overheden bij de uitvoering van de richtlijn te elimineren. De herziening zal betrekking hebben op de bepalingen inzake streefcijfers, toepassingsgebied, eisen m.b.t. de verwerking en producentenverantwoordelijkheid. |

RoHS: herziening van Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarl?ke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur | Herziening | De herziening beoogt een verduidelijking van sommige begrippen en het vergemakkelijken van de uitvoering en de handhaving, gekoppeld aan een vergroting van de milieuvoordelen. Zij zal de rechtszekerheid voor alle belanghebbende partijen vergroten en de implementatie door de fabrikanten vergemakkelijken door een stroomlijning van het mechanisme voor de verlening van vrijstellingen, en voorts de handhaving door de instanties van de lidstaten verbeteren d.m.v. bepalingen over markttoezicht en administratieve samenwerking. Zij zal ook zorgen voor meer transparante en uniforme concurrentievoorwaarden voor de fabrikanten en de procedures vereenvoudigen door de invoering van een geharmoniseerde controle op de naleving. De meeste van deze maatregelen zullen ook het internemarkteffect van de richtlijn versterken en de administratieve kosten voor overheidsinstanties en fabrikanten verminderen. |

Ozonlaag: herziening van Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen | Herschikking | Nu de productie en het gebruik van de onder deze verordening vallende stoffen is verminderd of zelfs volledig is stopgezet, dient een hele reeks bepalingen, zeven jaar na de inwerkingtreding van de verordening, te worden ingetrokken of geactualiseerd. Andere bepalingen kunnen wellicht worden vereenvoudigd, bv. door een verduidelijking van bepaalde definities en procedures en een afstemming op andere wetgeving. Dit zal de kans op dubbelzinnige interpretaties, het risico van inbreuken en de daarmee samenhangende administratieve lasten verminderen. De grootste vermindering van administratieve kosten zal met name voortvloeien uit de beëindiging van vrijstellingsbepalingen voor bepaalde toepassingen van ozonafbrekende stoffen. Dat is zowel voor de lidstaten als voor de Commissie een goede zaak. In het algemeen mag worden verwacht dat de kostenbesparing door het beëindigen van de vrijstellingen groter zal zijn dan de eventuele extra kosten in samenhang met nieuwe controlemaatregelen ter bestrijding van de illegale handel in ozonafbrekende stoffen. |

SEIS: wetgevingsvoorstel ten vervolge op de mededeling over een gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem (SEIS) | Herziening | Ten vervolge op haar mededeling van 2007 zal de Commissie wetgevingsvoorstellen aannemen ter onderbouwing van de ontwikkeling van SEIS. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de stroomlijning van rapportage en/of de coherentie van benaderingen inzake monitoring en informatie. Dit initiatief is erop gericht de beschikbaarheid, kwaliteit en vergelijkbaarheid van gegevens te vergroten, overlappingen m.b.t. de rapportageverplichtingen van de lidstaten te vermijden en zodoende de administratieve lasten te verlichten, belemmeringen voor de toegang tot informatie weg te nemen en de samenhang van monitoringsystemen en indicatoren te versterken. |

Herziening van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten | Herziening | Vereenvoudiging van Intrastat om de statistische rapportage van bedrijven, en met name het mkb, te verlichten, rekening houdend met de resultaten van het lopende proefproject inzake administratieve kosten en een toekomstige haalbaarheidstudie naar de bruikbaarheid van een verzamelsysteem dat tot één stroom beperkt blijft. |

Modernisering en herschikking van de bij Verordening (EG) nr. 2847/93 vastgestelde controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid | Herschikking | De voornaamste doelstellingen zijn de herziening, de harmonisering en de vereenvoudiging van de bestaande controlevoorschriften voor de visserij (Verordening (EG) nr. 2847/93). De modernisering van de procedures zal een betere rechtshandhaving vergemakkelijken, aangezien de lasten en beperkingen voor de sector en de overheidsdiensten zullen afnemen en er meer gebruik zal worden gemaakt van IT-instrumenten, waardoor de rapporteringsverplichtingen kunnen worden afgezwakt (bijv. minder administratieve rompslomp). Dit initiatief is ook van belang voor de ngo's die opkomen voor een strikte en efficiënte regelgeving. |

Voorstel voor een verordening van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor het verzamelen en beheren van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid | Herziening | Het voorstel is bedoeld om uitvoeringsbepalingen vast te stellen overeenkomstig de nieuwe kaderverordening van de Raad inzake gegevensverzameling, die momenteel in de Raad wordt besproken. De belangrijkste vernieuwingen zijn o.m. de steun voor nieuwe benaderingen zoals op vloot en gebied gebaseerd beheer, de overschakeling naar de ecosysteembenadering en de bevordering van een meer regionale aanpak bij de gegevensverzameling. Voorts moeten nieuwe bepalingen voor de toegang tot gegevens worden opgenomen. |

Herziening van het acquis op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen | Herschikking | Maatregelen ter vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat in de context van het streven naar betere regelgeving. |

Consolidatie van de voor toepassing in de EU goedgekeurde standaarden voor jaarrekeningen en interpretaties daarvan | Herschikking | Door het opstellen van een geconsolideerde versie van alle gepubliceerde verordeningen betreffende International Financial Reporting Standards (IFRS) zullen de betrokkenen kunnen volstaan met te verwijzen naar slechts één verordening die alle goedgekeurde IFRS bevat. Er zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om vertaalfouten in de bestaande verordeningen te corrigeren. |

Herschikking - Codificatie van de Richtlijn Motorrijtuigenverzekering | Codificatie | Samenvoeging van de huidige 6 richtlijnen tot één Richtlijn Motorrijtuigenverzekering om een acquis op het gebied van de motorrijtuigenverzekering tot stand te brengen dat begrijpelijker is, gemakkelijker toe te passen valt en zijn doelstellingen op een efficiëntere wijze weet te realiseren. |

Voorstel voor een kaderrichtlijn betreffende de contractuele rechten van de consument | Herziening | Het algemene doel van de herziening van het acquis is de consumentenregelgeving te vereenvoudigen en coherenter te maken teneinde zowel de consument als het bedrijfsleven meer rechtszekerheid te bieden. Met dit rechtsinstrument worden delen van bestaande richtlijnen gecodificeerd of ingetrokken en worden ook nieuwe voorschriften vastgesteld. Naar gelang van de definitieve resultaten van de evaluatie zal bij de herziening van het acquis waarschijnlijk voor een gemengde regelgevingsaanpak worden gekozen, d.w.z. een horizontaal instrument, zo nodig ondersteund door verticale oplossingen. |

Vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnische gebied | Herziening | De algemene doelstelling is de huidige procedures voor het opstellen, actualiseren en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnische gebied te harmoniseren en te vereenvoudigen, hoofdzakelijk met elektronische hulpmiddelen. Het gaat met name om lijsten van erkende diergezondheidsinrichtingen en fokkersorganisaties in de lidstaten en derde landen en lijsten van bepaalde nationale referentielaboratoria. De herziening betreft 22 besluiten van de Raad. |

Harmonisatie van de maximumresidugehalten (MRL's) voor bestrijdingsmiddelen | Herziening | Het hoofddoel van dit voorstel is de lijst van MRL's (bijlage II) en voorlopige MLR's (bijlage III) volgens de comitéprocedure over te nemen en bij te werken op basis van een beoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), wiskundige modellen en berekeningen van deskundigen. Het voorstel vormt de eindfase van de harmonisatie van de uiteenlopende nationale MLR's. De vervanging van vier richtlijnen door één verordening wordt hiermee afgerond. |

Herziening van de bepalingen betreffende het totale voederverbod | Herziening | In juli 1994 is een verbod op het vervoederen van vleesbeendermeel van zoogdieren aan runderen, schapen en geiten ingevoerd. Op 1 januari 2001 is dit gedeeltelijke verbod uitgebreid tot een in de hele EU geldend verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten in voeder voor alle dieren die voor de voedselproductie worden gehouden, met enkele uitzonderingen zoals het gebruik van vismeel in diervoeder voor niet-herkauwers. Iedere aanwezigheid van verboden bestanddelen van dierlijke oorsprong in diervoeder wordt als een overtreding van het voederverbod beschouwd (nultolerantie).Na de vaststelling van het TSE-stappenplan heeft de Commissie het werkdocument van de diensten van de Commissie over toekomstige wettelijke maatregelen op het gebied van overdraagbare spongiforme encefalopathieën - TSE-werkprogramma (SEC(2006) 1527) gepubliceerd. Dit werkprogramma omvat onder andere een herziening van de bepalingen betreffende het totale voederverbod. Bij de herziening van het huidige voederverbod moet worden uitgegaan van een risicoanalyse, maar moet tegelijk rekening worden gehouden met de controle-instrumenten die voorhanden zijn om op de correcte uitvoering van het voederverbod toe te zien. |

Herziening van de voedselveiligheidsbepalingen betreffende de handel in landbouwproducten tussen de EU en Zwitserland - Besluit nr. 1/2008 van het bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten opgerichte Gemengd Veterinair Comité tot wijziging van het aanhangsel van bijlage 11 bij de overeenkomst- Beschikking tot wijziging van Beschikking 2001/881/EG van de Commissie betreffende invoercontroles en de afschaffing van grensinspectieposten tussen de EG en Zwitserland | Herziening | De herziening van de veiligheidsbepalingen betreft het volgende:- afronding van de erkenning van de gelijkwaardigheid van de Zwitserse wetgeving inzake voedselveiligheid en veterinair beleid, waaronder veterinaire controles aan de grens en invoervoorwaarden, en actualisering van de inhoud van de overeenkomst wat betreft de wetgeving die sinds de laatste wijziging van de overeenkomst is vastgesteld; - aangezien Zwitserland ermee heeft ingestemd het communautair acquis inzake diergezondheid, voedselveiligheid en hygiënecontroles toe te passen, zal het beschermingsniveau in de EG en Zwitserland even hoog zijn. Daardoor kunnen de grenscontroles op de handel in dieren en dierlijke producten tussen de EG en Zwitserland worden afgeschaft. |

Herschikking van de wetgeving inzake basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling | Herschikking | Herschikking van de desbetreffende Euratom-besluiten betreffende stralingsbescherming in één richtlijn van de Raad, met een grondige herziening van de richtlijn inzake basisnormen. Doel is de richtlijn inzake basisnormen in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen van de Internationale Commissie voor stralingsbescherming (ICRP), die weldra beschikbaar zullen zijn. Tegelijk moet de wetgeving inzake stralingsbescherming worden vereenvoudigd. |

Wetgevingsvoorstel tot herziening van Richtlijn 2006/67/EC van de Raad met het doel het Europese systeem voor het in opslag houden van minimumvoorraden aardolie | Herziening | Het huidige systeem voor het in opslag houden van minimumvoorraden aardolie voor noodsituaties heeft op verscheidene gebieden beperkingen en tekortkomingen. De bepalingen van de bestaande wetgeving zullen worden herzien teneinde een systeem tot stand te brengen dat een antwoord kan bieden op verstoringen van de olievoorziening. Het nieuwe voorstel zal de bestaande richtlijnen vervangen en zal bijdragen tot een vereenvoudiging van de EU-wetgeving. |

Herschikking van Richtlijn 2002/91/EG van 16 december 2002 betreffende de energieprestaties van gebouwen | Herschikking of herziening | Krachtens de richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen worden certificaten inzake de energieprestaties van gebouwen verplicht wanneer deze worden gebouwd, verkocht of verhuurd en gelden minimumprestatienormen voor nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd. Voorts vergt de richtlijn een regelmatige keuring van c.v.-ketels en airconditioningsystemen om de zuinige functionering daarvan te waarborgen. Via een gewijzigde richtlijn kan het toepassingsgebied worden uitgebreid tot meer gebouwen, kunnen bepaalde eisen strenger worden gemaakt en nader worden omschreven en kunnen bijvoorbeeld bepaalde financiële aspecten worden toegevoegd. De wijzigingen waaraan wordt gedacht, hebben tot doel de talrijke belemmeringen weg te werken die de benutting van het grote potentieel voor energiebesparing in de gebouwensector in de weg staan. De herschikking van de richtlijn is een onderdeel van het pakket betreffende de strategische evaluatie van de energiesituatie en is opgenomen in het actieplan voor energie-efficiëntie. De wijzigingen hebben betrekking op bepaalde artikelen van de richtlijn en er worden nieuwe artikelen ingevoegd. De "vereenvoudiging" zal bestaan uit het gebruik van de "herschikkings"-techniek om de leesbaarheid en inzichtelijkheid voor de tenuitvoerleggingsautoriteiten en de vele betrokken partijen te vergroten . |

Herschikking van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten | Herschikking | Aanpassing van de bestaande kaderrichtlijn door verbreding van de werkingssfeer (ruimer dan huishoudelijke apparaten) en actualisering wat betreft moderne communicatie-instrumenten (bv. het internet), teneinde de bewustwording van het publiek / de consument inzake productefficiëntie te vergroten. De vereenvoudiging zal tot stand worden gebracht door gebruikmaking van de herschikkingstechniek, waarbij de oorspronkelijke richtlijn en de wijziging ervan tot één document zullen worden geconsolideerd. |

Voorstel om de wetgeving inzake het "eerste spoorwegpakket" te herschikken naar aanleiding van het tenuitvoerleggingsverslag van 2006, met name wat de eisen inzake de betrekkingen tussen infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen betreft | Herschikking | Het eerste en de daarop volgende spoorwegpakketten zijn juridische instrumenten om een Europese spoorwegruimte via openstelling van de markt tot stand te brengen en om te technische en regelgevende integratie van de markten te bereiken. Gezien de wijzigingen die zich voordoen op de spoorwegmarkten is het nuttig na te gaan of het rechtskader van de EU nog steeds geschikt is en om dit kader eventueel te vereenvoudigen en te stroomlijnen. De Commissie is voornemens een mededeling te doen, die vergezeld gaat van een voorstel tot wijziging/herschikking van de bestaande wetteksten, met name de Richtlijnen 91/440/EEG en 2001/14/EG. Op politiek vlak wordt gestreefd naar een verbetering van het concurrentievermogen van het spoorwegvervoer, wat meteen ook zou bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Lissabonstrategie. Het doel van de herschikking is de tekst van de drie richtlijnen van het eerste spoorwegpakket te vereenvoudigen door ze samen te voegen tot één wettekst, een "wetboek inzake toegang tot de spoorwegmarkt". Door bestaande kruisverwijzingen tussen de richtlijnen te schrappen zullen de tenuitvoerleggingsinstanties en de vele betrokken belanghebbenden de richtlijnen gemakkelijker kunnen lezen en toepassen. |

Herziening van Richtlijn 94/56/EG van de Raad houdende vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart, en van Richtlijn 2003/42/EG inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart | Herziening of herschikking | De oudste richtlijn moet worden gemoderniseerd ingevolge de oprichting van het EASA en het advies van de deskundigengroep die is opgericht bij Besluit 2003/425. Bovendien moet worden voortgebouwd op de recentste richtlijn om een minimumreeks gecentraliseerde functies vast te stellen, waaronder een gegevensbank die passende entiteiten in staat stelt tendensen te analyseren of andere studies uit te voeren, en om de ontwikkeling van de veiligheidsaanbevelingen bij te houden en tegelijk informatie te verschaffen aan het brede publiek. Beide richtlijnen zullen door één wettekst worden vervangen. Aangezien beide richtlijnen betrekking hebben op het gebruik van feedback om ongevallen te voorkomen, zullen ze worden samengevoegd tot één wettekst die is aangepast aan de recente ontwikkelingen. |

Modernisering van Richtlijn 96/98 inzake uitrusting van zeeschepen | Herschikking of herziening | Het doel is het bestaande systeem dat is opgezet bij Richtlijn 96/98/EG inzake uitrusting van zeeschepen te moderniseren en te hervormen. De belangrijkste doelstellingen hiervan zijn: 1) een geconsolideerde versie van de tekst op te stellen, waarin de opeenvolgende wijzigingen van de richtlijn zijn verwerkt; 2) de werking van het systeem van de richtlijn te verbeteren door de tekortkomingen te verhelpen; 3) de richtlijn aan te passen aan de hervormingen in het kader van de nieuwe aanpak. Het voornemen is de bestaande richtlijn in te trekken en te vervangen door een volledig nieuwe, maar ook een herschikking wordt niet uitgesloten. Op dit ogenblik moet de richtlijn regelmatig worden aangepast om gelijke tred te houden met de veiligheidsvereisten en technische normen van de Internationale Maritieme Organisatie en de internationale en Europese normalisatie-instanties. Dit leidt onvermijdelijk tot discrepanties tussen de Europese en internationale regelgevingskaders, die soms verscheidene jaren duren. De oplossing van dit probleem zal het werk van de betrokken sectoren sterk vereenvoudigen en het concurrentievermogen van de Europese sector voor mariene uitrusting ten goede komen. De aanpassing van de nieuwe richtlijn aan het nieuwe regelgevingskader voor het vrije verkeer van goederen (herziening van de nieuwe aanpak) zal de leesbaarheid van dit instrument waarschijnlijk vergroten en de administratieve rompslomp voor de sector doen afnemen. Het tijdstip van goedkeuring hangt af van de vooruitgang in de wetgeving die tegen december 2007 wordt geboekt bij de herziening van de nieuwe aanpak. |

Vervoer van radioactief material | Herschikking | Doel is het communautaire regelgevingskader voor het vervoer van radioactief materiaal aan te passen en te vereenvoudigen. Er zijn momenteel meer dan 20 richtlijnen, verordeningen en aanbevelingen die het vervoer van radioactief materiaal binnen de EU regelen. Harmonisatie zal leiden tot een vereenvoudiging van regels en procedures. |

(45 initiatieven)

Bijlage 3 - Lijst van in behandeling zijnde voorstellen die worden ingetrokken

Benaming | COM/SEC/ interinstitutioneel nummer | Rechtvaardiging |

Voorstel voor een VERORDENING van de RAAD tot wijziging van Verordening nr. 827/68 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor bepaalde in bijlage II van het Verdrag vermelde producten | COM(1991)328 | Dit voorstel is door de hervorming achterhaald. |

Voorstel voor een VERORDENING van het EUROPEES PARLEMENT en de RAAD tot wijziging van Verordening nr. 820/97 van de Raad, tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten | COM(1999)487/2 -1999/0205/COD | Door de vaststelling van Verordening 1760/2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 is dit voorstel achterhaald. |

Voorstel voor een VERORDENING van de RAAD betreffende de toepassing van de regeling actieve veredeling voor het beheer van bepaalde landbouwmarkten. | COM(2000)868 - 2000/0349/CNS | Dit voorstel is door de hervorming achterhaald, met name door het voorstel voor één gemeenschappelijk marktordening dat momenteel door de Raad wordt besproken |

Voorstel voor een BESLUIT van de RAAD betreffende het standpunt dat de Gemeenschap, met betrekking tot de goedkeuring van bepalingen voor de coördinatie van de socialezekerheidsregelingen, moet innemen in de Associatieraad die zijn opgericht bij de Europaovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds. | COM(1999)677 | Na de toetreding van Bulgarije en Roemenië is dit voorstel, samen met de volgende twee, (677, 683 en 495) achterhaald. |

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat de Gemeenschap, met betrekking tot de goedkeuring van bepalingen voor de coördinatie van de socialezekerheidsregelingen, moet innemen in de Associatieraad die zijn opgericht bij de Europaovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Roemenië, anderzijds. | COM(1999)683 | Zoals hierboven. |

Voorstel voor een BESLUIT/EG/EGKS van de RAAD en COMMISSIE inzake de sluiting van een aanvullend protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Roemenië, anderzijds, met betrekking tot de verlenging van de periode bedoeld in artikel 9, lid 4, van protocol 2 van de Europaovereenkomst met Roemenië. | SEC(2002)495/4 - 2002/0215/CNS | Zoals hierboven. |

Voorstel voor een RICHTLIJN van het EUROPEES PARLEMENT en de RAAD inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht | COM(2001)139 - 2001/0076/COD | Aangezien dit voorstel door een nieuw voorstel over hetzelfde onderwerp - COM(2007)51 - 2007/0022/COD, 9/02/2007, is vervangen, is het achterhaald. |

Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de vaststelling van de maximale concentraties van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur | COM(2004)606 | Dit was een voorstel in de comitéprocedure waarover de Raad geen advies heeft kunnen verstrekken. Daarom heeft de Commissie vervolgens Beschikking 618/2005 gegeven, waardoor dit voorstel achterhaald is. |

Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur | COM(2005)241 | Dit was een voorstel in de comitéprocedure waarover de Raad niet binnen drie maanden een besluit heeft genomen en de relevante maatregelen vervolgens door de Commissie zijn genomen. Het voorstel is derhalve achterhaald. |

Voorstel voor een VERORDENING van de RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3317/94 ten aanzien van de toezending van de aanvragen voor een visvergunning aan derde landen | COM(2005)238 - 2005/0110/CNS | De Commissie heeft een nieuw voorstel, COM/2007/330 - 2007/0114 (CNS), 18/06/2007, betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten goedgekeurd, waardoor dit voorstel achterhaald is. |

Voorstel voor een VERORDENING van de RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Republiek Tanzania inzake de visserij in de visserijzone van Tanzania | COM(2005)693 - 2005/0276/CNS | Aangezien Tanzania de geparafeerde ontwerpovereenkomst niet heeft geratificeerd, is dit voorstel zinloos geworden en derhalve achterhaald. |

Voorstel voor een GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT van de RAAD inzake het richten van een mededeling aan de Raad van Europa in de zin van artikel 28, lid 3, van het Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957, over de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel door de lidstaten in hun onderlinge betrekkingen | COM(2003)253 | Dit voorstel is zinloos geworden aangezien de lidstaten hun eigen verklaringen bij de Raad van Europa hebben ingediend. Het is derhalve achterhaald. |

Voorstel voor een VERORDENING (EG) van de RAAD waarbij de levering van een aantal goederen en diensten aan Libië wordt verhinderd en het gebruik van fondsen of andere financiële middelen die eigendom zijn van Libië of waarover Libië zeggenschap heeft wordt beperkt | COM(1994)91 | Aangezien een voorstel over dit onderwerp is goedgekeurd en de geplande maatregelen ten uitvoer zijn gelegd, is dit voorstel achterhaald. |

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte | COM(1999)561 - 1999/0223/AVC | Het doel van dit voorstel, namelijk dat de Raad de Commissie zou machtigen om te besluiten dat de programma's worden uitgebreid tot de EER-landen, zoals was gevraagd door de EVA die al eerder aan deze programma's wou deelnemen, kon niet worden bereikt omdat de lidstaten in de Raad de bestaande regel wilden handhaven waarbij zij over iedere uitbreiding van een programma tot de EER beslissen, omdat dit steeds budgettaire implicaties heeft. In deze omstandigheden besloot de Commissie haar aanpak te wijzigen en de bestaande regel te accepteren, waardoor dit voorstel achterhaald is. |

Voorstel voor een BESLUIT van de RAAD inzake het standpunt van de Gemeenschap binnen de EU-Mercosur samenwerkingsraad met betrekking tot het huishoudelijk reglement van de samenwerkingsraad | COM(1999)600 | De vaststelling van dit reglement van orde was niet gepland aangezien de voorstellen van de Commissie onvolledig werden geacht, en de zaak werd geschrapt van de agenda van de eerste gezamenlijke Raad EU-Mercosur, die op zijn bijeenkomst van 24.11.1999 besloot dat het later zou worden vastgesteld. Sedertdien is hierover echter nog geen besluit genomen. Dit voorstel is derhalve achterhaald. |

Voorstel voor een VERORDENING van de RAAD tot derde wijziging van Verordening (EG) nr. 2465/1996 van de Raad betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak | COM(2003)214 | Gewijzigde omstandigheden en aanpak door de Commissie. Dit voorstel is achterhaald. |

Voorstel voor een BESLUIT van de RAAD tot wijziging van Beschikking 2002/834/EG tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie: "Integratie en versterking van de Europese onderzoekruimte" (2002-2006) | COM(2003)390 - 2003/0151/CNS | Dit voorstel heeft betrekking op het 6e kaderprogramma, dat afliep in 2006. Het is derhalve achterhaald. |

Voorstel voor een RICHTLIJN van het EUROPEES PARLEMENT en de RAAD betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het gebruik van extractiemiddelen bij de productie van levensmiddelen en bestanddelen daarvan (gecodificeerde versie) | COM(2003)467 - 2003/0181/COD | Dit voorstel wordt vervangen door herschikkingsvoorstellen, waarin een aanpassing aan de nieuwe voorschriften inzake comitéprocedures is opgenomen. Het is derhalve achterhaald. |

Gewijzigd VOORSTEL voor een VERORDENING van de RAAD tot oprichting van een Cohesiefonds (gecodificeerde versie) | COM(2003)352 - 2003/0129/AVC | Dit voorstel is achterhaald omdat het te codificeren besluit is ingetrokken. |

Voorstel voor een RICHTLIJN van het EUROPEES PARLEMENT en de RAAD betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (gecodificeerde versie) | COM(2004)290 - 2004/0090/COD | Dit voorstel wordt vervangen door herschikkingsvoorstellen, waarin een aanpassing aan de nieuwe voorschriften inzake comitéprocedures is opgenomen. Het is derhalve achterhaald. |

Voorstel voor een VERORDENING van de RAAD over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen (gecodificeerde versie) | COM(2004)32 - 2004/0009/CNS | Dit voorstel is achterhaald omdat het door een onoverkomelijk probleem met de rechtsgrondslag onmogelijk is de codificatie vast te stellen. |

Voorstel voor een VERORDENING van de Raad inzake financiële en technische maatregelen ter ondersteuning van de hervorming van de economische en maatschappelijke structuren in het kader van het Europees-mediterrane partnerschap (MEDA) (gecodificeerde versie) | COM(2004)77 - 2004/0024/CNS | Dit voorstel is achterhaald omdat het te codificeren besluit is ingetrokken. |

Voorstel voor een RICHTLIJN van de RAAD tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren (gecodificeerde versie) | COM(2004)326 - 2004/0100/CNS | Dit voorstel is achterhaald omdat het te codificeren besluit is ingetrokken. |

Voorstel voor een BESCHIKKING van de RAAD inzake coördinatie- en informatieprocedures in verband met door de overheid gesteunde exportkredieten, kredietverzekering, kredietgaranties en financieringskredieten | COM(1992)502 | De context voor uitvoerkredieten is totaal veranderd sedert het voorstel is gedaan en de inhoud is niet in overeenstemming met moderne financiële praktijken. Dit voorstel is derhalve achterhaald. |

Voorstel voor een BESLUIT van de RAAD houdende goedkeuring van het Protocol (2001) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen | COM(2002)112 - 2002/0055/ACC | Dit voorstel is achterhaald in het licht van een nieuwe luchtvaartovereenkomst |

Voorstel voor een VERORDENING van de RAAD tot instelling van aanvullende douanerechten op bepaalde producten uit de Verenigde Staten van Amerika | COM(2002)285 - 2002/0121/ACC | Dit voorstel is vervangen door een gewijzigd voorstel over hetzelfde onderwerp dat door de Commissie is goedgekeurd als COM(2002)316 - 2002/0095/ACC, 19/04/2002. Het is derhalve achterhaald. |

Voorstel voor een BESLUIT van de RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kroatië betreffende het voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk geldend tijdelijk puntensysteem | COM(2003)833/2 - 2003/0319/CNS | Het ecopuntensysteem is eind 2006 effectief afgelopen. Vaststelling van dit voorstel voor een besluit van de Raad en de sluiting van de overeenkomst met de Republiek Kroatië zijn daardoor noodzakelijk noch wenselijk |

Voorstel voor een BESLUIT van de RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Republiek Slovenië betreffende het van 1 januari 2004 tot en met 30 april 2004 geldend tijdelijk puntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk | COM(2003)835/2 - 2003/0320/CNS | Het ecopuntensysteem is eind 2006 effectief afgelopen. Vaststelling van dit voorstel voor een besluit van de Raad en de sluiting van de overeenkomst met de Republiek Slovenië zijn daardoor noodzakelijk noch wenselijk |

Voorstel voor een BESLUIT van de RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende het voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk geldend tijdelijk puntensysteem | COM(2003)836/2 - 2003/0322/CNS | Het ecopuntensysteem is eind 2006 effectief afgelopen. Vaststelling van dit voorstel voor een besluit van de Raad en de sluiting van de overeenkomst met de Zwitserse Bondsstaat zijn daardoor noodzakelijk noch wenselijk |

Voorstel voor een BESLUIT van de RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende het voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk geldend tijdelijk puntensysteem | COM(2003)837/2 - 2003/0323/CNS | Het ecopuntensysteem is eind 2006 effectief afgelopen. Vaststelling van dit voorstel voor een besluit van de Raad en de sluiting van de overeenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zijn daardoor noodzakelijk noch wenselijk |

(30 intrekkingen)

BIJLAGE 4

Prioriteiten voor 2008 op het gebied van communicatie

De Commissie heeft ingestemd met de volgende prioriteiten op het gebied van communicatie:

Interinstitutionele communicatieprioriteiten voor 2008

. Hervormingsverdrag

. Energie en klimaatverandering

. Europees Jaar van de interculturele dialoog

Communicatieprioriteiten voor 2008

. Hervormingsverdrag

. De Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid en betere regelgeving

. Energie en klimaatverandering

. Migratie

. De rol van de EU in de wereld

. De begrotingsevaluatie

. Balans van de sociale realiteit

[1] COM(2005) 12.

[2] Opgericht in november 2006 onder het gezag van de voorzitter van de Commissie, met als taak het verstrekken van onafhankelijke kwaliteitsondersteuning en -controle.

[3] Voorbeelden van voorstellen die in 2007 als gevolg van een effectbeoordeling werden ingetrokken: het voorstel voor de modernisering en versterking van de organisatiestructuur van het vervoer over de binnenwateren in Europa, het voorstel voor een aanbeveling inzake de evenredigheid tussen kapitaal en zeggenschap in ondernemingen, het voorstel voor een veertiende richtlijn vennootschapsrecht betreffende de verplaatsing van de statutaire zetel van een onderneming en het voorstel voor een besluit inzake de bescherming van getuigen en personen die in de rechtsgang samenwerken.

[4] COM(2007) 65.

[5] COM(2007) 317.

[6] COM(2007) 502.

[7] COM(2005) 535 en COM(2006) 690.

[8] COM(2007) 23.

[9] http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/

[10] Zoals werd gesuggereerd door de Commissie in haar Mededeling over Communiceren over Europa in partnerschap van 3 oktober 2007

--------------------------------------------------