Home

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem Nrs. 9-11/2007

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem Nrs. 9-11/2007

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem Nrs. 9-11/2007 /* COM/2007/0830 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 13.12.2007

COM(2007) 830 definitief

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem Nrs. 9-11/2007

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

over de ontwikkeling van de uitgaven uit het ELGF Alarmsysteem Nrs. 9-11/2007

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 4

2. BESTEMMINGSONTVANGSTEN 4

3. HERSTRUCTURERINGSFONDS IN DE SECTOR SUIKER 5

4. OPMERKINGEN OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 2007 5

5. CONCLUSIES 8

1. INLEIDING

In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de uitgaven die in de periode van 16 oktober 2006 tot en met 30 september 2007 werkelijk zijn verricht ten laste van het ELGF, en worden die uitgaven vergeleken met het uitgavenprofiel (indicator) dat is bepaald op grond van artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad[1].

2. BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Op grond van artikel 34 van de genoemde Verordening (EG) nr. 1290/2005, de nieuwe verordening betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), gelden de ontvangsten die voortvloeien uit de financiële correcties die worden opgelegd bij de conformiteitsgoedkeuringsbeschikkingen betreffende het ELGF, de ontvangsten als gevolg van terugvorderingen wegens onregelmatigheden ten nadele van het ELGF en de opbrengsten van de melkheffing als bestemmingsontvangsten ter financiering van bepaalde ELGF-uitgaven. Bij de opstelling van de begroting 2007 zijn die bestemmingsontvangsten geraamd. In de door de Begrotingsautoriteit vastgestelde begrotingskredieten voor 2007 is als volgt rekening gehouden met die ramingen:

- de op 349,0 miljoen EUR geraamde opbrengsten van de melkheffing werden in mindering gebracht op de voor de sector melk en zuivelproducten benodigde kredieten, voor welke sector de Begrotingsautoriteit uiteindelijk 587,0 miljoen EUR heeft uitgetrokken;

- de op 568,0 miljoen EUR geraamde ontvangsten door de correcties in het kader van de conformiteitsgoedkeuring en de op 70,0 miljoen EUR geraamde ontvangsten door terugvorderingen wegens onregelmatigheden, in totaal 638,0 miljoen EUR, werden in mindering gebracht op de voor de bedrijfstoeslagregeling benodigde kredieten, voor welke regeling de Begrotingsautoriteit uiteindelijk 27 918,0 miljoen EUR heeft uitgetrokken.

De in de bijlage opgenomen tabel geeft een overzicht van de in de periode tot en met 30 september 2007 reeds geïnde bestemmingsontvangsten, die in totaal 1 148,6 miljoen EUR bedragen. Het betreft de volgende bedragen:

- de melkheffing heeft ongeveer 363,3 miljoen EUR opgeleverd, terwijl de opbrengsten ervan oorspronkelijk waren geraamd op 349,0 miljoen EUR,

- als gevolg van de correcties in het kader van de conformiteitsgoedkeuring is ongeveer 557,8 miljoen EUR terugbetaald,

- in verband met onregelmatigheden is ongeveer 227,6 miljoen EUR ingevorderd en de verwachting is dat daar in de rest van het begrotingsjaar nog bedragen bij zullen komen.

Volgens de geldende regeling kunnen deze ontvangsten gedeeltelijk of volledig voor de financiering van de betrokken door de lidstaten voor rekening van het ELGF gedane uitgaven worden gebruikt als de door de Begrotingsautoriteit uitgetrokken kredieten daarvoor onvoldoende zijn. Blijven deze ontvangsten gedeeltelijk of volledig ongebruikt, dan worden de ongebruikte bedragen ambtshalve overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

Gezien de verwachte onderbesteding van de begrotingskredieten 2007, mag worden aangenomen dat alle bestemmingsontvangsten voor het ELGF zullen worden overgedragen naar 2008 om in dat jaar begrotingsuitgaven te financieren.

3. HERSTRUCTURERINGSFONDS IN DE SECTOR SUIKER

De opbrengsten van de tijdelijke herstructureringsheffing in de sector suiker worden behandeld als bestemmingsontvangsten die in het herstructureringsfonds vloeien om te worden gebruikt voor de toekenning van de herstructureringssteun en de bijbehorende andere vormen van steun in de sector suiker. De tijdelijke herstructureringsheffing moet door de lidstaten worden geïnd per ton suiker-, inulinestroop-, of isoglucosequotum waarover een onderneming beschikt, dit in twee tranches. De lidstaten moeten de opbrengsten van die heffing eveneens in twee tranches aan het herstructureringsfonds overmaken. Wat het verkoopseizoen 2006/2007 betreft, zijn de uiterste data voor die twee overmakingen respectievelijk 31 maart 2007 en 30 november 2007. Eind maart 2007 hadden de lidstaten de eerste tranche voor het verkoopseizoen 2006/2007 ten bedrage van ongeveer 1 287,2 miljoen EUR overgemaakt naar de betrokken bestemmingsontvangstenrekening. Na ongeveer 398,7 miljoen EUR te hebben besteed aan steun voor de herstructurering van de suikerindustrie, hebben de lidstaten in september 2007 verrichte betalingen ten bedrage van ongeveer 152,7 miljoen EUR gedeclareerd die betrekking hadden op diversificatiesteun en steun aan suikerraffinaderijen. De totale betalingen uit het herstructureringsfonds in de periode tot en met 30 september 2007 bedroegen derhalve 551,4 miljoen EUR.

Die betalingen worden gefinancierd uit de genoemde bestemmingsontvangstenrekening, terwijl de resterende 735,9 miljoen EUR naar 2008 wordt overgedragen ter dekking van toekomstige uitgaven voor de herstructureringssteun en de bijbehorende andere vormen van steun.

4. OPMERKINGEN OVER DE UITVOERING VAN DE BEGROTING 2007

Hier volgt een beknopte uiteenzetting van de oorzaken van de belangrijkste verschillen tussen de werkelijke en de verwachte uitgaven ten laste van de ELGF-kredieten in de begroting 2007:

4.1. Monetaire factoren

De bovenbedoelde werkelijke uitgaven in de periode van 16 oktober 2006 tot en met 30 september 2007 zijn inclusief de gevolgen van de schommelingen van de koers van de euro ten opzichte van de dollar. Bij een groot deel van de uitvoerrestituties voor landbouwproducten, vooral die voor granen en suiker, en bij sommige vormen van interne steun zoals de steun voor katoen wordt de hoogte van de uitgaven mede bepaald door de koers van de euro ten opzichte van de dollar.

Overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 was bij de opstelling van de door de Begrotingsautoriteit vastgestelde begroting gewerkt met de gemiddelde koers in de periode juli-september 2006, die 1 EUR = 1,27 $ bedroeg. Op te merken valt dat de gemiddelde koers in de periode van 1 augustus 2006 tot en met 31 juli 2007 op ongeveer 1 EUR = 1,31 $ kwam, wat een stijging met 3,1% betekende ten opzichte van de voor de opstelling van de begroting 2007 gebruikte koers.

4.2. Marktfactoren

4.2.1. Granen (– 527,0 miljoen EUR)

Het feit dat de marktsituatie voor granen zowel binnen als buiten de EU uitermate gunstig is en de prijzen op de interne markt en de wereldmarkt daardoor zijn gestegen, heeft ertoe geleid dat:

- de interventiebureaus minder graan hebben aangekocht en meer graan hebben verkocht, wat aan het einde van het begrotingsjaar aanzienlijke nettobaten zal opleveren, en

- de uitgaven voor uitvoerrestituties lager zijn uitgevallen, aangezien het eenheidsbedrag van die restituties gedurende het grootste deel van het begrotingsjaar 0 heeft bedragen, zodat voor de betrokken regeling minder is uitgegeven dan ervoor op de begroting is uitgetrokken.

Bijgevolg zal voor de sector als geheel sprake zijn van een aanzienlijke onderbesteding van de begrotingskredieten 2007.

4.2.2. Restituties voor niet in bijlage I genoemde producten (– 107,7 miljoen EUR)

De bedragen die de lidstaten voor rekening van het ELGF uitgeven voor uitvoerrestituties voor diverse verwerkte landbouwproducten, zullen naar verwachting lager uitvallen als gevolg van de algemene verlaging van de eenheidsbedragen van die restituties. Ook in deze sector zal sprake zijn van een aanzienlijke onderbesteding van de begrotingskredieten 2007.

4.2.3. Suiker (+ 125,9 miljoen EUR)

De huidige overbesteding van de begrotingskredieten ten opzichte van de indicator komt hoofdzakelijk doordat veel grotere hoeveelheden van de vrije markt afkomstige suiker en interventiesuiker zijn uitgevoerd dan die waarvan bij de opstelling van de begroting 2007 was uitgegaan, zodat de bedragen die de betrokken lidstaten voor rekening van het ELGF uitgeven voor uitvoerrestituties, hoger uitvallen.

4.2.4. Groenten en fruit (– 77,7 miljoen EUR)

De huidige onderbesteding van de begrotingskredieten ten opzichte van de indicator is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat tot nog toe voor kleinere hoeveelheden tomaten verwerkingssteun is betaald. Bovendien worden de middelen voor de actiefondsen van de telersverenigingen in een trager tempo gebruikt dan de indicator aangeeft.

4.2.5. Melk en zuivelproducten (+ 56,1 miljoen EUR)

Bij de uitgaven tot en met 30 september 2007 is sprake van een overbesteding ten opzichte van de indicator.

Op te merken valt dat deze overbesteding ten opzichte van de indicator technische oorzaken heeft. Vanaf de begroting 2007 worden de opbrengsten van de melkheffing, die voor deze begroting oorspronkelijk op 349,0 miljoen EUR werden geraamd, immers afzonderlijk behandeld als bestemmingsontvangsten voor het ELGF. In overeenstemming daarmee zijn de gevraagde en door de Begrotingsautoriteit uitgetrokken begrotingskredieten voor de zuivelsector voor 2007 exclusief het bedrag dat overeenkomt met de geraamde opbrengsten van de melkheffing. Het gevolg is dat voor de bepaling van de indicator een bestedingspercentage ten opzichte van kredieten die nog niet met die opbrengsten waren verlaagd, is toegepast op kredieten waarop die opbrengsten wel in mindering zijn gebracht. Daardoor laat de huidige begrotingsuitvoering een overbesteding zien ten opzichte van de indicator en ook aan het einde van het begrotingsjaar zal dat nog het geval zijn.

Als rekening zou worden gehouden met de oorspronkelijke raming van de voor de zuivelsector te bestemmen opbrengsten van de melkheffing, zou voor deze sector sprake zijn van een onderbesteding ten bedrage van – 282,1 miljoen EUR.

4.3. Rechtstreekse steun (+ 101,8 miljoen EUR)

Niet alleen voor de bedrijfstoeslag, maar ook voor de "andere rechtstreekse steun" hebben de lidstaten meer uitgegeven voor rekening van het ELGF dan de op de begroting 2007 uitgetrokken kredieten.

Om meer zicht te krijgen op de verdere begrotingsuitvoering bij bepaalde regelingen op het gebied van rechtstreekse steun, hebben de diensten van de Commissie enkele lidstaten gevraagd aan te geven welke betalingen in het kader van die regelingen zij hebben gepland voor de periode tot het einde van het begrotingsjaar. Op basis van de van die lidstaten ontvangen gegevens wordt verwacht dat de uitgaven tot eind oktober vooral in het geval van de bedrijfstoeslag de betrokken kredieten met ongeveer 1,0% zullen overschrijden, wat neerkomt op een overbesteding ten bedrage van ongeveer 300,0 miljoen EUR aan het einde van het begrotingsjaar.

Als rekening zou worden gehouden met de oorspronkelijke raming van de voor de bedrijfstoeslagregeling te bestemmen ontvangsten in het kader van de conformiteitsgoedkeuring en ontvangsten door terugvorderingen wegens onregelmatigheden, zou op 30 september 2007 voor het hoofdstuk "Rechtstreekse steun" sprake zijn van een onderbesteding ten bedrage van – 536,0 miljoen EUR.

4.4. Audit van de landbouwuitgaven

4.4.1. Boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen over de voorgaande begrotingsjaren (+ 91,7 miljoen EUR)

Alle beschikkingen tot boekhoudkundige goedkeuring van rekeningen die naar verwachting tegen het einde van het lopende begrotingsjaar zullen zijn uitgevoerd, zijn door de Commissie gegeven. In de periode tot en met 30 september 2007 was netto ongeveer – 74,7 miljoen EUR terugbetaald als gevolg van de bij die beschikkingen opgelegde correcties. Bij de opstelling van de begroting 2007 is echter uitgegaan van – 178,0 miljoen EUR aan negatieve kredieten in verband met de correcties in het kader van de boekhoudkundige goedkeuring van rekeningen, welk bedrag niet zal worden bereikt. Doordat de terugbetalingen dus bij de verwachtingen achterblijven, zal aan het einde van het begrotingsjaar een extra bedrag nodig zijn om de ELGF-uitgaven te dekken.

5. CONCLUSIES

De gunstige marktsituatie zowel binnen als buiten de EU gedurende het begrotingsjaar 2007 heeft tot uitzonderlijk hoge prijzen geleid, vooral op de markten voor granen en zuivelproducten. Hoofdzakelijk in die sectoren hoefden minder ELGF-kredieten te worden besteed dankzij de opruiming van interventievoorraden en lagere eenheidsbedragen van de uitvoerrestituties. Daar stond tegenover dat meer moest worden uitgegeven voor uitvoerrestituties voor suiker als gevolg van een toegenomen uitvoer van dat product. Het nettoresultaat is een onderbesteding van de op de begroting 2007 uitgetrokken kredieten voor marktmaatregelen. Die onderbesteding zal echter voor een deel worden geneutraliseerd doordat naar verwachting aan het einde van het begrotingsjaar extra kredieten nodig zullen zijn voor de rechtstreekse steun en ter compensatie van het feit dat de terugbetalingen in het kader van de boekhoudkundige goedkeuring van rekeningen lager zullen zijn dan was geraamd. De totale onderbesteding van de begrotingskredieten 2007 wordt momenteel geschat op ongeveer 400,0 miljoen EUR. Dit betekent dat alle bestemmingsontvangsten die in 2007 voor het ELGF zijn geïnd, zullen worden overgedragen naar 2008 om in dat jaar begrotingsuitgaven te financieren.

BIJLAGE

[pic]

[1] PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 320/2006 (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42).