Home

Mededeling van de Commissie aan de Raad - Ontwerp van verordening van de Raad tot vaststelling van de vorm der laissez passer die worden verstrekt aan de leden en het personeel van de instellingen

Mededeling van de Commissie aan de Raad - Ontwerp van verordening van de Raad tot vaststelling van de vorm der laissez passer die worden verstrekt aan de leden en het personeel van de instellingen

Mededeling van de Commissie aan de Raad - Ontwerp van verordening van de Raad tot vaststelling van de vorm der laissez passer die worden verstrekt aan de leden en het personeel van de instellingen /* COM/2007/0849 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 21.12.2007

COM(2007) 849 definitief

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

Ontwerp van verordening van de Raad tot vaststelling van de vorm der laissez passer die worden verstrekt aan de leden en het personeel van de instellingen

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

Ontwerp van verordening van de Raad tot vaststelling van de vorm der laissez passer die worden verstrekt aan de leden en het personeel van de instellingen

1. RECHTSGRONDSLAG

De instellingen van de Gemeenschappen verstrekken hun leden en een deel van hun personeel laissez passer op grond van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, de uit hoofde van dat protocol vastgestelde verordeningen van de Raad en het statuut van de ambtenaren en de regeling voor de andere personeelsleden.

Krachtens het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van 8 april 1965[1], artikel 7, lid 1, eerste alinea, kunnen "Laissez passer, waarvan de vorm door de Raad wordt vastgesteld en welke als geldige reispapieren worden erkend[2] door de overheidsinstanties van de lidstaten […] door de voorzitters van de instellingen van de Gemeenschappen aan de leden en het personeel van deze instellingen worden verstrekt. Deze laissez passer worden aan de ambtenaren, en overige personeelsleden verstrekt overeenkomstig de bepalingen van het statuut van de ambtenaren en de regeling voor de andere personeelsleden van de Gemeenschappen."

Krachtens de tweede alinea van dezelfde paragraaf kan "De Commissie […] akkoorden sluiten teneinde deze laissez passer te doen erkennen als geldige reispapieren voor het grondgebied van derde staten."

Op basis van de bovenstaande bepalingen is Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1826/69 van de Raad van 15 september 1969 tot vaststelling van de vorm der laissez passer, te verstrekken aan de leden en het personeel van de instellingen[3], vastgesteld. Krachtens deze verordening dienen alle instellingen één enkele vorm van laissez passer op te stellen overeenkomstig het aan de betrokken verordening gehechte model. De verordening uit 1969 is nadien vijf maal gewijzigd[4] teneinde rekening te houden met enerzijds de achtereenvolgende uitbreidingen tussen 1973 en 1995, en anderzijds, de totstandkoming van de Europese Unie.

Met betrekking tot de ambtenaren en de overige personeelsleden van de Gemeenschappen, bepaalt artikel 23, derde alinea, van het Statuut: "De laissez passer, bedoeld in het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten, worden verstrekt aan de ambtenaren van de rangen AD 12 tot en met AD 16 en de daarmee gelijkgestelde rangen. Bij bijzonder besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag en wanneer het belang van de dienst het vereist, kan deze laissez passer worden verstrekt aan ambtenaren van andere rangen, wier standplaats buiten het grondgebied van de lidstaten is gelegen." Deze bepalingen gelden ook voor tijdelijke en arbeidscontractanten, overeenkomstig de artikelen 11, respectievelijk 81 van de regeling voor de andere personeelsleden.

Overigens heeft de Commissie op basis van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten thans met meer dan 130 derde landen overeenkomsten gesloten krachtens welke het laissez passer op hun grondgebied wordt erkend als reisdocument.

2. HET HUIDIGE GEBRUIK VAN HET LAISSEZ PASSER: STERKE EN ZWAKKE PUNTEN

Bijna veertig jaar na de invoering van het laissez passer behoeft het nut van dit gebruiksvoorwerp geen betoog. De leden van de instellingen van de Gemeenschappen hebben er, evenals sommige van hun functionarissen, hiervan op grote schaal gebruik gemaakt en doen dit nog steeds. Door de akkoorden die de Commissie met een groot aantal derde landen heeft gesloten om het laissez passer op hun grondgebied als geldig reisdocument erkend te doen worden, kunnen de leden en de functionarissen van de instellingen zich ervan bedienen tijdens hun dienstreizen en het woon-werkverkeer in de betrokken landen. Bovendien stelt een aantal van deze derde landen de houders van het laissez passer vrij van de visumplicht, hetgeen aanzienlijke besparingen oplevert voor de communautaire begroting.

Het laissez passer is dus van meet af aan een duidelijk succes gebleken. In de loop van 2005 zijn er in totaal meer 1 650 laissez passer verstrekt en/of verlengd. Hiervan waren ongeveer 1 100 laissez passer bestemd voor leden of personeel van de Commissie, met name voor personeel met standplaats buiten de Europese Unie van een van de met buitenlandse betrekkingen belaste directoraten-generaal, en voor personeel dat regelmatig dienstreizen maakt. In 2006 is dit cijfer (nieuwe afgiften en vernieuwingen) alleen al voor de Commissie toegenomen tot 2 200.

Toch moet worden vastgesteld dat het laissez passer in zijn huidige vorm belangrijke tekortkomingen vertoont en niet langer de veiligheidsgaranties biedt die van een dergelijk reisdocument worden verwacht.

Sinds 1969 is de vorm van het laissez passer nooit wezenlijk gewijzigd om het document beter te beveiligen. Zo bevat het momenteel aan de houder verstrekte laissez passer een aantal handgeschreven gegevens en een eenvoudig te verwijderen foto. Ofschoon de beveiliging van het document aanvankelijk vergelijkbaar was met die van de door de autoriteiten van de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, is dat tegenwoordig duidelijk niet langer het geval. Het laissez passer heeft geen gelijke tred gehouden met de technische vooruitgang en is in zijn huidige vorm bijzonder slecht beschermd tegen de risico's van namaak en vervalsing.

De gebrekkige beveiliging van het laissez passer is de directe oorzaak van de weigering van de autoriteiten van bepaalde derde landen om het als een geldig reisdocument te erkennen en van de moeilijkheden die leden en personeel van de communautaire instellingen af en toe hebben ondervonden bij het passeren van bepaalde grenzen.

3. DOEL VAN DE MEDEDELING

Er zij op gewezen dat artikel 7 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten de Commissie geen enkel initiatiefrecht verschaft op dit gebied en dat de onderhavige mededeling past in het kader van goed bestuur en wederzijdse bijstandsverlening tussen de instellingen. De Commissie formuleert derhalve slechts een ontwerpverordening van de Raad, en geen voorstel.

Deze ontwerpverordening van de Raad beoogt van het laissez passer een veilig, betrouwbaar en algemeen erkend document te maken, met name door hieraan veiligheidskenmerken toe te voegen die de vergelijking kunnen doorstaan met die van de hoogwaardigste reisdocumenten die door de lidstaten worden afgegeven.

Een laissez passer dient als elk reisdocument maximale veiligheidsgaranties te bieden en doeltreffend te zijn beveiligd tegen namaak en vervalsing. Hiertoe is bepaald dat het laissez passer dient te voldoen aan de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, met name die van document 9309 betreffende machineleesbare reisdocumenten, en aan de minimale veiligheidsnormen van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten[5].

Zo zullen de laissez passer worden voorzien van een opslagmedium met de op het laissez passer vermelde persoonsgegevens, een gedigitaliseerde gezichtsopname en vingerafdrukken op interoperabel formaat. Door de opname van deze biometrische kenmerken in het laissez passer kunnen de wettige houder en het document zelf op betrouwbare wijze worden gekoppeld; zij maken het document veiliger en dragen in hoge mate bij tot de bescherming tegen frauduleus gebruik.

Gelet op de expertise die de Commissie op dit gebied heeft ontwikkeld, wordt zij volgens het ontwerpverordening belast met het vaststellen van de nodige uitvoeringsmaatregelen. Deze maatregelen behelzen met name:

- de vaststelling van veiligheidsnormen en van technische specificaties voor het laissez passer, op grond van de beschikkingen C(2005) 409 van 28 februari 2005 en C(2006) 2909 van 28 juni 2006 van de Commissie tot vaststelling van de technische specificaties in verband met de normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, teneinde een vergelijkbaar veiligheidsniveau te waarborgen. De Commissie zal in dit kader ook specificaties vaststellen die geheim moeten blijven om namaak en vervalsing te voorkomen. Deze worden uitsluitend meegedeeld aan de met het drukken van de laissez passer belaste organisatie, de lidstaten en de hiertoe door de Commissie gemachtigde personen;

- het aanwijzen van een orgaan dat verantwoordelijk is voor het drukken van het laissez passer;

- het sluiten van akkoorden met derde landen, of het wijzigen van bestaande akkoorden, met het oog op de erkenning van het laissez passer als geldig reisdocument op het grondgebied van de betrokken landen;

De Commissie zal de lidstaten op daartoe geëigende wijze informeren over de maatregelen die zij vaststelt voor de tenuitvoerlegging van de verordening waartoe de Raad uiteindelijk besluit, met inbegrip van de geheime specificaties.

Met het oog op vereenvoudiging wordt verder voorgesteld de Commissie te machtigen om de bijlage van de verordening te herzien, indien zulks noodzakelijk blijkt naar aanleiding van een wijziging door de Raad van de lijst van officiële talen van de instellingen van de Unie. Met een dergelijke bepaling hoeft niet langer na elke aanpassing van de lijst van officiële talen te worden overgegaan tot wijziging van de verordening.

4. FINANCIËLE GEVOLGEN: TAL VAN PARAMETERS IN AANMERKING TE NEMEN

Het nieuwe instrument wordt geleidelijk ingevoerd. Wanneer de instellingen de eerste beveiligde laissez passer afgeven, stoppen zij met het opstellen van laissez passer in de door Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1826-69 voorgeschreven vorm. De oude laissez passer blijven echter geldig tot hun vervaldatum en gedurende een overgangsperiode zullen zij geleidelijk worden vervangen. Na deze overgangsperiode zullen alle niet-beveiligde laissez passer uit de circulatie zijn gehaald.

De financiële gevolgen van dit voorstel hangen af van nogal wat parameters, waarvan een aantal in dit stadium nog niet volledig bekend en slecht te overzien is. De totale kosten van de tenuitvoerlegging van het beveiligde laissez passer zijn vooral afhankelijk van eventuele technische studies die aan de uitvoering voorafgaan, de prijs van de door de instellingen aan te schaffen apparatuur en de productiekosten per document. Deze laatste kosten hangen af van de productievoorwaarden (met name de vereiste termijnen) waaraan de met het drukken van de laissez passer belaste organisatie moet voldoen.

Andere factoren die de kosten van het beveiligde laissez passer kunnen beïnvloeden, zijn de complexiteit en diversiteit van de mogelijke technische oplossingen voor de productie van het laissez passer, het feit dat bepaalde veiligheidsnormen en technische specificaties geheim moeten blijven, het aantal te produceren eenheden en het vernieuwingspercentage.

Onder deze omstandigheden kan de Commissie geen raming maken van de financiële gevolgen van het beveiligde laissez passer. Aangezien de keuzes van de Raad van invloed zullen zijn op de kosten van de uitvoering en het beheer van het nieuwe laissez passer, zal alleen de Raad een financieel memorandum voor dit project kunnen opstellen dat voor alle communautaire instellingen geldt. In dit document moet met name worden geregeld hoe de kosten in verband met de tenuitvoerlegging van de Verordening van de Raad over de instellingen worden verdeeld.

De Commissie zou de Raad bijstand kunnen verlenen bij het opstellen van het financieel memorandum.

5. CONCLUSIE

Gezien het bovenstaande dient de Commissie bij de Raad een ontwerpverordening in tot vaststelling van de vorm der laissez passer die worden verstrekt aan de leden en het personeel van de instellingen. Voorgesteld wordt om deze verordening Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1826/69 van 15 september 1969 te doen opheffen en vervangen.

Een model van het nieuwe laissez passer is ter illustratie bijgevoegd. De Commissie zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke laissez passer dit model zo veel mogelijk benadert, maar zij kan niet uitsluiten dat zij op grond van met name technische overwegingen bepaalde wijzigingen zal moeten aanbrengen ten opzichte van dit model.

Ontwerp

VERORDENING VAN DE RAAD

tot vaststelling van de vorm der laissez passer die worden verstrekt aan de leden en het personeel van de instellingen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van 8 april 1965, gehecht aan het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, en met name op artikel 7, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De laissez passer worden als geldige reispapieren erkend door de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie sluit akkoorden om deze als reisdocumenten erkend te doen worden op het grondgebied van derde landen.

(2) Teneinde maximale veiligheidsgaranties te bieden en met name het risico van vervalsing te voorkomen, is het van belang dat de laissez passer van de leden en het personeel van de instellingen van de Gemeenschappen voldoen aan de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, in het bijzonder die van document 9309 betreffende machineleesbare reisdocumenten, en aan de minimale veiligheidsnormen van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten[6]. Het is derhalve wenselijk regels op te stellen voor de laissez passer die dergelijke veiligheidsgaranties bieden.

(3) Er zouden biometrische kenmerken in de laissez passer moeten worden opgenomen om te waarborgen dat de wettige houder van het laissez passer op betrouwbare wijze kan worden geïdentificeerd met behulp van het document zelf, en aldus een aanzienlijke bijdrage te leveren tot het voorkomen van frauduleus gebruik ervan.

(4) Ter bescherming van de persoonsgegevens dient erop te worden toegezien dat het laissez passer geen andere informatie bevat dan de in deze verordening voorgeschreven informatie.

(5) Gelet op de deskundigheid die de Commissie op dit terrein heeft ontwikkeld, is het zaak om haar te machtigen de nodige maatregelen vast te stellen voor de toepassing van deze verordening, met inachtneming van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens[7].

(6) De Commissie dient met name te worden gemachtigd de veiligheidsnormen en technische specificaties voor het laissez passer vast te stellen, op grond van de beschikkingen C(2005) 409 van 28 februari 2005 en C(2006) 2909 van 28 juni 2006 van de Commissie tot vaststelling van de technische specificaties in verband met de normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, teneinde een vergelijkbaar veiligheidsniveau te waarborgen. De Commissie dient in dit kader ook specificaties vast te stellen die geheim moeten blijven om het risico van namaak en vervalsing te voorkomen.

(7) Teneinde vervalsing en frauduleus gebruik van het laissez passer tegen te gaan, dient de Commissie te worden opgedragen één organisatie aan te wijzen die wordt belast met het drukken van de laissez passer voor alle instellingen. Deze organisatie dient te worden aangewezen overeenkomstig de bepalingen inzake overheidsopdrachten, met name die van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[8], en rekening houdend met de gevoelige aard van de te vervaardigen documenten.

(8) Er dient te worden bepaald dat de Commissie de bijlage bij deze verordening mag wijzigen naar aanleiding van wijzigingen in Verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap[9].

(9) Deze verordening vervangt Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1826/69 van de Raad van 15 september 1969 tot vaststelling van de vorm der laissez passer, te verstrekken aan de leden en het personeel van de instellingen[10]. Deze laatstgenoemde verordening dient bijgevolg te worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De aan de leden en het personeel van de instellingen te verstrekken laissez passer worden opgesteld overeenkomstig het aan deze verordening gehechte model.

2. De laissez passer bevatten een digitaal opslagmedium met de op het laissez passer vermelde persoonsgegevens, een gezichtsopname en twee vingerafdrukken in een formaat dat interoperabel is met de technische specificaties van de door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten.

De gegevens worden beveiligd, met name tegen onbevoegde toegang, en het opslagmedium heeft voldoende capaciteit om de integriteit, de authenticiteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.

3. Voor de toepassing van deze verordening worden door de afgevende autoriteit de biometrische identificatiekenmerken van de aanvrager van een laissez passer vastgesteld, bestaande uit een gezichtsopname en twee digitale vingerafdrukken.

4. Personen bij wie het nemen van vingerafdrukken fysiek onmogelijk is, worden vrijgesteld van de verplichting deze te verstrekken.

Artikel 2

De laissez passer worden opgesteld voor een duur van maximaal 5 jaar.

Artikel 3

1. De personen aan wie een laissez passer is afgegeven hebben het recht de hierop vermelde persoonsgegevens te verifiëren, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en zo nodig te verzoeken dat deze worden gecorrigeerd dan wel geschrapt.

2. Een laissez passer mag geen andere machineleesbare gegevens bevatten dan de in deze verordening bedoelde.

3. Voor de toepassing van deze verordening mogen de biometrische kenmerken in laissez passer alleen worden gebruikt voor het verifiëren van:

- de echtheid van een document;

- de identiteit van de houder door middel van direct beschikbare vergelijkbare kenmerken.

Artikel 4

1. De Commissie stelt de maatregelen vast die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van deze verordening. Deze omvatten met name:

a) de vaststelling van veiligheidsnormen en technische specificaties voor het laissez passer, in het bijzonder met betrekking tot:

i) de veiligheidskenmerken en –vereisten voor betere preventie van het risico van namaak en vervalsing;

ii) de technische specificaties voor het opslagmedium van de biometrische kenmerken en de beveiliging daarvan, inclusief het beletten van ongeoorloofde toegang;

iii) de kwaliteitseisen inzake de foto en de vingerafdrukken;

b) het aanwijzen van een organisatie die verantwoordelijk is voor het drukken van de laissez passer, rekening houdend met de gevoelige aard van de te vervaardigen documenten.

2. De Commissie stelt de in punt a) van lid 1 bedoelde maatregelen vast met inachtneming van de communautaire regels inzake de technische specificaties in verband met de normen voor de veiligheidskenmerken en biometrische kenmerken opgenomen in de door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten.

3. De Commissie besluit of bepaalde van de in punt a) van lid 1 bedoelde veiligheidsnormen en technische specificaties geheim moeten blijven en niet mogen worden bekendgemaakt.

4. De Commissie informeert de lidstaten op de daartoe geëigende wijze over de maatregelen die zij vaststelt overeenkomstig lid 1, met inbegrip van de geheime specificaties.

Artikel 5

De Commissie herziet de bijlage van deze verordening naar aanleiding van de wijzigingen die de Raad aanbrengt in de lijst van officiële talen van de instellingen van de Unie.

Artikel 6

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1826/69 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij wordt van toepassing met ingang van [1 januari van het tweede jaar volgend op dat waarin de Commissie de veiligheidsnormen en technische specificaties voor het laissez passer vaststelt]. De krachtens Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1826/69 opgestelde laissez passer blijven geldig tot hun vervaldatum.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

Omslag buitenzijde EUROPEAN UNIONEUROPÄISCHE UNIONUNION EUROPEENNE(twaalf sterren)LAISSEZ-PASSER(chip logo )

Omslag binnenzijde

This laissez-passer is issued pursuant to Article 7 (1) of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities annexed to the Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities.

The bearer of this laissez-passer shall enjoy the privileges and immunities provided for in that Protocol.

This laissez-passer is valid for the territories referred to in article 299(1) and (4) of the Treaty establishing the European Community and for the territory of the third countries with which the Commission has concluded agreements within the meaning of the second subparagraph of Article 7 (1) of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities.

The laissez-passer contains …. pages.

Dieser Laissez-passer ist ausgestellt aufgrund des Artikels 7 Absatz 1 des dem Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften beigefügten Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften.

Der Inhaber dieses Laissez-passer geniesst die in diesem Protokoll vorgesehenen Vorrechte und Befreiungen.

Dieser Laissez-passer gilt für die Hoheitsgebiete, die in Artikel 299 Absätze 1 und 4 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft genannt sind, sowie für das Hoheitsgebiet der dritten Staaten, mit denen die Kommission gemäss Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften Abkommen geschlossen hat.

Der Laissez-passer enthält ….Seiten.

Le présent laissez-passer est délivré en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.

Le titulaire de ce laissez-passer jouit des privilèges et immunités prévus à ce protocole.

Ce laissez-passer est valable pour les territoires visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne ainsi que pour le territoire des États tiers avec lesquels la Commission aura conclu des accords au sens de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Le laissez-passer contient …pages.

1 e bladzijde

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ * UNIÓN EUROPEA * EVROPSKÁ UNIE * DEN EUROPÆISKE UNION * EUROOPA LIIT * ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ * AN tAONTAS EORPACH * UNIONE EUROPEA * EIROPAS SAVIENĪBA * EUROPOS SĄJUNGA * EURÓPAI UNIÓ * UNJONI EWROPEA * EUROPESE UNIE * UNIA EUROPEJSKA * UNIÃO EUROPEIA * UNIUNEA EUROPEANĂ * EURÓPSKA ÚNIA * EVROPSKA UNIJA * EUROOPAN UNIONI * EUROPEISKA UNIONEN

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ * SALVOCONDUCTO * PRŮKAZ * PASSÉRSEDDEL * REISILUBA * ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ * LAISSEZ-PASSER * LASCIAPASSARE ** CAURLAIDE * LEIDIMAS * LAISSEZ-PASSER * PASS * LAISSEZ-PASSER * PRZEPUSTKA * LIVRE-TRÂNSITO * PERMIS DE LIBERĂ TRECERE * LAISSEZ-PASSER * PREPUSTNICA * KULKULUPA * IDENTITETSHANDLINGEN

2 e bladzijde

(chip logo)

Code

LP number/N° laissez-passer/LPnummer

1.Surname/Name/Nom

2.Given names/Vornamen/Prénoms

3. Date of birth/Geburtstag/Date de naissance

4. Place of birth/Geburtsort/Lieu de naissance

5. Sex/Geschlecht/Sexe

6. Date of issue/Ausstellungsdatum/Date de délivrance

7. Date of expiry/Gültig bis/Date d’expiration

8. Holder’s signature/Unterschrift des Passinhabers/Signature du titulaire

9. Position held/Funktion/Fonction

3 e bladzijde VISA/VISUM

4 e bladzijde

1. Фамилно име./Apellidos/ Příjmení / Efternavn/ Nimi / Επώνυμο/ Ainm / Cognome/ Uzvārds / Pavardė / Családi név / Kunjom / Naam / Nazwisko /Apelido / Nume / Priezvisko / Priimek / Sukunimi /Efternamn /

2..Име /Nombre/ Jméno / Fornavne / Eesnimed / Ονόματα/ Céadainm(eacha) / Nome/ Vārdi / Vardas / Utónév / Isem / Voornamen / Imiona/ Nomes próprios / Prenume / Meno / Ime / Etunimet / Förnamn/

3.Дата на раждане /Fecha de nacimiento / Datum narození / Fødselsdato / Sünnikuupäev / Ημερομηνία γέννησης / Dáta breithe / Data di nascita / Dzimšanas datums / Gimimo data / Születési idő / Data tat-twelid / Geboortedatum / Data urodzenia / Data de nascimento / Data naşterii / Dátum narodenia / Datum robstva / Syntymäaika / Födelsedatum /

4.Място на раждане / Lugar de nacimiento/ Místo narození / Fødselsregistreringsted / Sünnikoht / Τόπος γέννησης / Áit bhreithe /Luogo di nascita/ Dzimšanas vieta / Gimimo vieta / Születési hely / Post tat-twelid / Geboorteplaats / Miejsce urodzenia / Naturalidade / Locul naşterii /Miesto narodenia / Kraj robstva / Födelseort / Syntymäpaikka / Födelseort /

5.Пол /Sexo / Pohlaví / Køn / Sugu / Φύλο / Gnéas / Sesso/ Dzimums / Lytis / Nem / Sess / Geslacht / Płeć / Sexo / Sex / Pohlavie / Spol / Sukupuoli / Kön /

6.Дата на издаване / Fecha de expedición / Datum vydání / Udstedelsesdato / Väljaandmise kuupäev / Ημερομηνία έκδοσης / Dáta eisiúna / Data di rilascio/ Izdošanas datums / Išdavimo data / Kiállítás időpontja / Data tal-ħruġ / Datum van afgifte / Data wydania / Data de emissão / Data eliberării / Dátum vydania / Datum izdaje / Myöntämispäivä / Utställandedatum /

7.Дата на изтичане срока на валидност /Fecha de caducidad / Platnost do / Udløbsdato / Kehtiv kuni / Ημερομηνία λήξης / Dáta éaga / Data di scadenza/ Derīga līdz / Galioja iki / Lejárat időpontja / Data ta’ l-għeluq / Geldig tot / Termin upływu ważności / Date de validade / Data expirării / Dátum platnosti / Velja do / Viimeinen voimassaolopäivä / Sista giltighetsdag/

8.Подпис на притежателя /Firma del titular/ Podpis držitele / Indehavers underskrift / Omaniku allkiri/ Υπογραφή του κατόχου / Síniú an tsealbhóra / Firma del titolare/ Turētāja paraksts / Savininko parašas / Jogosult aláírása / Firma tad-detentur / Handtekening van de houder / Podpis posiadacza / Assinatura do titular / Semnătura titularului / Podpis držiteľa / Lastnoročni podpis / Haltijan nimikirjoitus / Innehavarens namnteckning /

9.Длъжност / Cargo/ Funkce / Stilling/ Ametikoht / Ιδιότητα / Post / Funzione/ Amats / Pareigos / Beosztás / Kariga / Functie / Stanowisko / Cargo / Funcţie / Funkcia / Funkcja / Virka / Befattning /

Van de 5 e tot en met de 37 e bladzijde

VISA/VISUM 38 e bladzijde en omslag binnenzijde

Настоящото разрешение за преминаване е издадено на основание член 7, параграф 1 от протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности към Договора за създаване на единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности.

Притежателят на това разрешение за преминаване се ползва от привилегиите и имунитетите, предвидени в протокола.

Разрешението за преминаване е валидно за териториите, посочени в член 299, параграфи 1 и 4 от Договора за създаване на Европейската общност, както и за територията на трети страни, с които Комисията е сключила споразумение съгласно член 7, параграф 1, алинея 2 от протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности.

Разрешението за пропуск съдържа…страници.

El presente salvoconducto ha sido expedido en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas anejo al Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas.

El titular del presente salvoconducto goza de los privilegios e inmunidades previstos en dicho Protocolo.

Este salvoconducto será válido en los territorios contemplados en los apartados 1 y 4 del artículo 299 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, así como en el territorio de terceros Estados con los que la Comisión haya celebrado los acuerdos a que se refiere el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas.

Este salvoconducto consta de … páginas.

Tento průkaz se vydává na základě čl. 7 odst. 1 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství připojeného ke Smlouvě o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství.

Držitel tohoto průkazu požívá výsad a imunit stanovených v uvedeném protokolu.

Průkaz je platný pro území podle čl. 299 odst. 1 a 4 Smlouvy o založení Evropského společenství a pro území třetích států, s nimiž Komise uzavřela dohody podle čl. 7 odst. 1 druhého pododstavce Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství.

Průkaz má …stránek.

Denne passérseddel er udstedt i medfør af bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, som er bilag til traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for disse Fællesskaber.

Indehaveren af denne passerséddel er omfattet af de i nævnte protokol omhandlede privilegier og immunitetsrettigheder.

Passérsedlen gælder i de områder, der er omhandlet i artikel 299, stk. 1 og 4, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, samt i de områder i tredjelande, med hvilke Kommissionen har indgået aftale i medfør af artikel 7, stk. 1, andet afsnit, i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter.

Denne passérseddel indeholder ... sider.

Nimetatud reisiluba antakse Euroopa ühenduste ühtse nõukogu ja ühtse komisjoni asutamislepingule lisatud Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 7 lõike 1 alusel.

Nimetatud reisiloa omanikul on asjaomase protokolliga ettenähtud privileegid ja immuniteedid.

Nimetatud reisiluba kehtib Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 299 lõigetes 1 ja 4 ettenähtud territooriumide kohta ning kolmandate riikide territooriumide kohta, kellega komisjon on sõlminud Euroopa Ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 7 lõike 1 teise lõigu tähenduses lepingud.

Reisiluba koosneb…. leheküljest.

Η παρούσα άδεια διέλευσης χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη συνθήκη περί ιδρύσεως ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο κάτοχος της άδειας διέλευσης απολαύει των προνομίων και ασυλιών που προβλέπονται στο εν λόγω πρωτόκολλο.

Η άδεια διέλευσης αυτή ισχύει για τα εδάφη που αναφέρονται στο άρθρο 299 παράγραφοι 1 και 4 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και για το έδαφος των τρίτων χωρών με τις οποίες η Επιτροπή συνάπτει συμφωνίες κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η άδεια διέλευσης αποτελείται από … σελίδες.

Eisíodh an laissez-passer seo faoi Airteagal 7(1) den Phrótacal ar Phribhléidí agus Díolúintí na gComhphobal Eorpach atá i gceangal leis an gConradh ag bunú Comhairle Aonair agus Coimisiún Aonair de na Comhphobail Eorpacha.

Teachtfaidh sealbhóir an laissez-passer seo na pribhléidí agus díolúintí dá bhforáiltear sa Phrótacal sin.

Beidh an laissez-passer seo bailí sna críocha dá dtagraítear in Airteagal 299(1) agus (4) den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus i gcríoch na dtríú tíortha sin a bhfuil comhaontuithe curtha i gcrích ag an gCoimisiún leo faoin dara fomhír d’Airteagal 7(1) den Phrótacal ar Phribhléidí agus Díolúintí na gComhphobal Eorpach.

Tá…leathanach sa laissez-passer seo.

Il presente lasciapassare è rilasciato in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

Il titolare del presente lasciapassare gode dei privilegi e delle immunità previste da tale protocollo.

Il presente lasciapassare è valido per i territori di cui all'articolo 299, paragrafi 1 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché per il territorio degli Stati terzi con i quali la Commissione avrà concluso accordi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Il lasciapassare è composto di … pagine.

Šis dokuments ir izdots saskaņā ar 7. panta 1. punkta noteikumiem protokolā par Eiropas Kopienu privilēģijām un neaizskaramību, kas pievienots Līgumam par vienotas Eiropas Kopienu Padomes un vienotas Eiropas Kopienu Komisijas izveidi.

Šī dokumenta turētājs izmanto privilēģijas un neaizskaramību, kas paredzētas šajā protokolā.

Šis dokuments ir derīgs teritorijās, kas minētas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 299. panta 1. un 4. punktā, kā arī to trešo valstu teritorijā, ar kurām Komisija būs noslēgusi nolīgumus saskaņā ar 7. panta 1. punkta otro daļu protokolā par Eiropas Kopienu privilēģijām un neaizskaramību.

Caurlaidē ir …lappuses.

Šis leidimas išduotas remiantis prie Europos Bendrijų jungtinės Tarybos ir jungtinės Komisijos steigimo sutarties pridėto Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolo 7 straipsnio 1 dalimi.

Šio leidimo savininkas naudojasi tame protokole numatytomis privilegijomis ir imunitetais.

Šis leidimas galioja Europos bendrijos steigimo sutarties 299 straipsnio 1 ir 4 dalyse numatytose teritorijose ir trečiųjų šalių, su kuriomis Komisija sudarė susitarimus, kaip apibrėžta Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolo 7 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, teritorijose.

Leidimą sudaro … puslapiai.

E laissez-passer-t az Európai Közösségek egységes Tanácsának és egységes Bizottságának létrehozásáról szóló szerződéshez mellékelt, az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 7. cikke (1) bekezdésének rendelkezései értelmében állítják ki.

E laissez-passer jogosultja a jegyzőkönyvben meghatározott kiváltságokban és mentességekben részesül.

E laissez-passer az Európai Közösséget létrehozó szerződés 299. cikke (1) és (4) bekezdésében meghatározott területekre és azon harmadik országok területeire érvényes, amelyekkel a Bizottság az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 7. cikke (1) bekezdésének második albekezdése értelmében megállapodást köt.

A laissez-passer … oldalt tartalmaz.

Dan il-pass hu mogħti skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 7(1), tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej anness mat-Trattat li jistabbilixxi Kunsill Wieħed u Kummissjoni Waħda tal-Komunitajiet Ewropej.

Id-detentur ta’ dan il-pass jibbenefika mill-privileġġi u l-immunitajiet stipulati f’dan il-Protokoll.

Dan il-pass jgħodd għat-territorji msemmija fl-Artikolu 299(1) u (4) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea kif ukoll għat-territorju ta’ l-Istati terzi li magħhom il-Kummissjoni kkonkludiet ftehimiet fit-tifsira mogħtija fit-tieni inċiż ta' l-Artikolu 7(1) tal-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej.

Il-Pass għandu ...(-il) paġna.

Dit laissez-passer wordt afgegeven krachtens artikel 7, lid 1, van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, dat gehecht is aan het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben.

De houder van dit laissez-passer geniet de voorrechten en immuniteiten waarin dit Protocol voorziet.

Dit laissez-passer geldt voor de grondgebieden bedoeld in artikel 299, leden 1 en 4, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en voor het grondgebied van derde staten waarmee de Commissie akkoorden heeft gesloten in de zin van artikel 7, lid 1, tweede alinea, van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen.

Het laissez-passer bevat … bladzijden.

Przepustka została wydana na mocy postanowień art. 7 ust. 1 protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów załączonego do Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich.

Posiadacz niniejszej przepustki korzysta z przywilejów i immunitetów określonych w tym protokole.

Przepustka jest ważna na obszarze określonym w art. 299 ust. 1 i 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz na terytorium państw trzecich, z którymi Komisja zawarła umowy, o których mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

Przepustka składa się z …. stron.

O presente livre-trânsito é emitido ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 7º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias que figura em anexo ao Tratado que institui um Conselho Único e uma Comissão Única das Comunidades Europeias.

O titular do presente livre-trânsito goza dos privilégios e imunidades previstos no referido protocolo.

O presente livre-trânsito é válido nos territórios referidos nos n.ºs 1 e 4 do artigo 299º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, bem como no território dos Estados terceiros com os quais a Comissão tenha concluído acordos na acepção do n.º 1, segundo parágrafo, do artigo 7º do Protocolo relativo aos Privilégios e Imunidades das Comunidades Europeias.

Livre-trânsito composto por … páginas.

Prezentul permis de liberă trecere este eliberat în temeiul dispoziţiilor articolului 7 alineatul (1) din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene, anexat la Tratatul de instituire a unui Consiliu unic şi a unei Comisii unice ale Comunităţilor Europene.

Titularul acestui permis de liberă trecere se bucură de privilegiile şi imunităţile prevăzute de protocolul menţionat anterior.

Prezentul permis de liberă trecere este valabil pentru teritoriile menţionate la articolul 299 alineatele (1) şi (4) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, precum şi pentru teritoriul statelor terţe cu care Comisia a încheiat acorduri în sensul articolului 7 alineatul (1) paragraful al doilea din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene.

Permisul de liberă trecere conţine … pagini.

Toto laissez-passer je vydané na základe článku 7 ods. 4 Protokolu o privilégiách a imunitách Európskych spoločenstiev priloženého k Zmluve o založení jedinej Rady a jedinej Komisie Európskych spoločenstiev.

Držiteľ tohto laissez-passer disponuje privilégiami a imunitami stanovenými v tomto protokole.

Toto laissez-passer je platné pre územia uvedené v odsekoch 1 článku 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ako aj pre územia tretích štátov, s ktorými Komisia uzavrie dohodu v zmysle článku 7 ods. 1 druhého pododseku Protokolu o privilégiách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Toto laisser-passer obsahuje ... strany.

Ta prepustnica se izdaja na podlagi določb člena 7(1) Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti.

Imetnik te prepustnice uživa privilegije in imunitete, določene v tem protokolu.

Ta prepustnica velja za ozemlja iz člena 299(1) in (4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in tudi za ozemlje tretjih držav, s katerimi bo Komisija sklenila sporazume v smislu drugega pododstavka člena 7(1) Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

Prepustnica vsebuje … strani.

Tämä kulkulupa on myönnetty Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 7 artiklan 1 kohdan määräysten nojalla.

Kulkuluvan haltijalla on kyseisessä pöytäkirjassa määrätyt erioikeudet ja vapaudet.

Kulkulupa on voimassa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 299 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetuilla alueilla ja sellaisten kolmansien valtioiden alueella, joiden kanssa komissio on tehnyt Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 7 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun sopimuksen.

Tässä kulkuluvassa on … sivua.

Denna identitetshandling har utställts på grundval av bestämmelserna i artikel 7.1 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier, som är fogat till fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna.

Innehavaren av identitetshandlingen åtnjuter den immunitet och de privilegier som föreskrivs i det ovan nämnda protokollet.

Identitetshandlingen gäller för de territorier som avses i artikel 299.1 och 299.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och för de territorier som hör till de tredjeländer med vilka kommissionen har slutit sådana avtal som avses i artikel 7.1 andra stycket i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.

Identitetshandlingen innehåller … sidor.

[1] Dit protocol is gehecht aan het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben.

[2] 'Reisdocument' is een actuelere aanduiding.

[3] JO L 235 du 18.9.1969, p.1-8.

[4] Gewijzigd bij:

- Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 950/73 (PB L 98 van 12.4.1973, blz. 1).

- Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3288/80 (PB L 350 van 23.12.1980, blz. 17).

- Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 123/86 (PB L 18 van 24.1.1986, blz. 1).

- Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 1303/94 (PB L 142 van 7.6.1994, blz. 1).

- Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 838/95 (PB L 85 van 19.4.1995, blz. 1).

[5] PB L 385 van 29.12.2004, blz. 1.

[6] PB L 385 van 29.12.2004, blz. 1.

[7] PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

[8] PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

[9] PB nr. 17 van 6.10.1958, blz. 385/58. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

[10] PB L 235 van 18.9.1969, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 838/95 (PB L 85 van 19.4.1995, blz. 1).