Home

Besluit van het Europees Parlement van 25 april 2007 betreffende instelling, bevoegdheden, samenstelling en ambtstermijn van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Besluit van het Europees Parlement van 25 april 2007 betreffende instelling, bevoegdheden, samenstelling en ambtstermijn van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Besluit van het Europees Parlement van 25 april 2007 betreffende instelling, bevoegdheden, samenstelling en ambtstermijn van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Publicatieblad Nr. 074 E van 20/03/2008 blz. 0652 - 0653


P6_TA(2007)0151

Instelling van een Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Besluit van het Europees Parlement van 25 april 2007 betreffende instelling, bevoegdheden, samenstelling en ambtstermijn van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 175 van zijn Reglement,

- gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 19 april 2007 waarin wordt voorgesteld een Tijdelijke Commissie klimaatverandering in te stellen en de samenstelling en bevoegdheden van deze commissie vast te leggen,

- gezien de noodzaak dat op alle niveaus dringend concrete maatregelen worden genomen om de klimaatverandering tegen te gaan, en de noodzaak dat de politieke leiders dit proces bevorderen,

- onder verwijzing naar zijn resoluties over klimaatverandering, met name die van 16 november 2005 [1], 26 oktober 2006 [2] en 14 februari 2007 [3],

- gezien de noodzaak dat het Parlement op grond van de adviezen van de verschillende betrokken commissies een gecoördineerd standpunt inneemt, zodat het een sleutelrol kan spelen bij de bewustmaking en ertoe kan bijdragen dat de uitdaging van de klimaatverandering hoog op de internationale agenda wordt geplaatst,

- gezien de noodzaak dat zijn werkzaamheden en structuren hiertoe aanpast, en met name de nodige extra middelen uittrekt om deze kwestie op passende wijze aan te pakken,

1. besluit tot instelling van een Tijdelijke Commissie klimaatverandering met de volgende bevoegdheden:

a) voorstellen formuleren voor het toekomstige geïntegreerde beleid van de Europese Unie inzake klimaatverandering en een gecoördineerd standpunt van het Europees Parlement vaststellen met het oog op de onderhandelingen over het internationaal kader voor het klimaatbeleid na 2012;

b) de stand van zaken op het gebied van klimaatverandering analyseren en evalueren, en op alle niveaus passende maatregelen voorstellen, vergezeld van een evaluatie van de financiële gevolgen van het al dan niet nemen van deze maatregelen;

c) een zo volledig mogelijk overzicht opstellen van de recente vorderingen en de vooruitzichten op het gebied van de strijd tegen de klimaatverandering, zodat het Europees Parlement over de noodzakelijke gedetailleerde analyse kan beschikken om zijn politieke verantwoordelijkheid op te nemen;

d) een studie verrichten naar de gevolgen van deze recente vorderingen en vooruitzichten op juridisch, economisch, sociaal en geopolitiek gebied, alsmede op het gebied van milieu, regionaal beleid en volksgezondheid;

e) de huidige toepassing van de ter zake geldende gemeenschapswetgeving analyseren en evalueren;

f) daartoe de nodige contacten leggen en hoorzittingen organiseren met de parlementen en regeringen van de lidstaten en derde landen, met de Europese instellingen en met internationale organisaties, alsmede met vertegenwoordigers uit de wetenschappelijke wereld, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van de plaatselijke en regionale autoriteiten;

2. besluit dat de bevoegdheden van de vaste commissies van het Parlement die belast zijn met de vaststelling, follow-up en tenuitvoerlegging van de ter zake geldende gemeenschapswetgeving ongewijzigd blijven, maar dat de tijdelijke commissie aanbevelingen voor te nemen maatregelen of initiatieven kan formuleren;

3. besluit dat de ambtstermijn van de tijdelijke commissie ingaat op 10 mei 2007 en twaalf maanden zal duren, waarna de tijdelijke commissie het Parlement een verslag zal voorleggen dat in voorkomend geval aanbevelingen voor te nemen maatregelen of initiatieven bevat;

4. besluit dat de tijdelijke commissie 60 leden zal tellen.

[1] PB C 280 E van 18.11.2006, blz. 120.

[2] Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0460.

[3] Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0038.

--------------------------------------------------