Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie /* COM/2007/0142 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 28.3.2007

COM(2007) 142 definitief

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) waarbij een partnerschap tot stand werd gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, werd op 11 oktober 2004 ondertekend, maar is nog niet in werking getreden.

Aangezien deze overeenkomst vóór de uitbreiding van de Europese Unie met Bulgarije en Roemenië werd ondertekend, moet aan de PSO een protocol worden toegevoegd waarbij de nieuwe lidstaten toetreden tot de overeenkomst zodra deze in werking treedt.

Op 23 oktober 2006 machtigde de Raad de Commissie namens de Gemeenschap en haar lidstaten onderhandelingen te openen met Tadzjikistan over de sluiting van een protocol bij de PSO. De onderhandelingen zijn afgerond en de tekst van het protocol is als bijlage aan dit voorstel gehecht.

De aangehechte voorstellen betreffen (1) een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van het protocol en (2) een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol.

De Commissie stelt voor dat de Raad:

- een besluit neemt over de ondertekening en de voorlopige toepassing van het protocol namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten;

- het protocol namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten sluit en zijn goedkeuring hecht aan de sluiting van het protocol door de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 44, lid 2, de laatste zin van artikel 47, lid 2, artikel 55, artikel 57, lid 2, artikel 71, artikel 80, lid 2, artikel 93, artikel 94, artikel 133 en artikel 181a, in samenhang met artikel 300, lid 2, tweede zin,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie[1],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 23 oktober 2006 heeft de Raad de Commissie gemachtigd namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten met Tadzjikistan te onderhandelen over een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

(2) Onder voorbehoud van sluiting ervan op een later tijdstip, dient het op *[datum]* geparafeerde protocol namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten te worden ondertekend.

(3) In afwachting van de voltooiing van de procedures voor de formele sluiting ervan dient het protocol voorlopig te worden toegepast vanaf de inwerkingtreding van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst,

BESLUIT:

Artikel 1

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon of de personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten over te gaan tot ondertekening van het protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, zulks onder voorbehoud van sluiting ervan op een later tijdstip.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

In afwachting van zijn inwerkingtreding wordt het protocol op voorlopige basis toegepast vanaf de datum van inwerkingtreding van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met de Republiek Tadzjikistan.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

PROTOCOL

BIJ DE PARTNERSCHAPS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (PSO)

waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, inzake de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de PSO

HET KONINKRIJK BELGIË,

DE REPUBLIEK BULGARIJE,

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE REPUBLIEK ESTLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

IERLAND,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE REPUBLIEK LETLAND,

DE REPUBLIEK LITOUWEN,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

DE REPUBLIEK HONGARIJE,

DE REPUBLIEK MALTA,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE REPUBLIEK POLEN,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

ROEMENIË,

DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

hierna “de lidstaten” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE,

hierna “de Gemeenschappen” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie,

enerzijds, en

DE REPUBLIEK TADZJIKISTAN

anderzijds,

hierna voor de toepassing van dit protocol “de partijen” genoemd,

GELET OP de bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, dat op 25 april 2005 te Luxemburg is ondertekend en op 1 januari 2007 in werking treedt,

GEZIEN de nieuwe situatie van de betrekkingen tussen Tadzjikistan en de Europese Unie die het gevolg is van de toetreding van twee nieuwe lidstaten tot de EU en die nieuwe mogelijkheden biedt en uitdagingen vormt voor de samenwerking tussen Tadzjikistan en de Europese Unie,

REKENING HOUDENDE MET de wens van de partijen om de verwezenlijking en tenuitvoerlegging van de doelstellingen en beginselen van de PSO te garanderen,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

De Republiek Bulgarije en Roemenië worden partij bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, die op 11 oktober 2004 te Luxemburg is ondertekend (hierna “de overeenkomst” genoemd), en dienen, op dezelfde wijze als de andere lidstaten, de tekst van de overeenkomst en die van de gemeenschappelijke verklaringen, de briefwisselingen en de verklaring van de Republiek Tadzjikistan die aan de op diezelfde datum ondertekende slotakte zijn gehecht goed te keuren dan wel er nota van te nemen.

Artikel 2

Dit protocol vormt een integrerend onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 3

1. Dit protocol wordt door de Gemeenschappen, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door de Republiek Tadzjikistan volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

2. De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de in voorgaand lid bedoelde procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 4

1. Dit protocol treedt in werking op dezelfde dag als de overeenkomst, mits alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn neergelegd.

2. Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn neergelegd, treedt dit protocol in werking op de eerste dag van de eerste maand na de datum van neerlegging van de laatste akte van goedkeuring.

3. Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol zijn neergelegd voor de inwerkingtreding van de overeenkomst, is dit protocol voorlopig van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.

Artikel 5

1. De overeenkomst, de slotakte en de daaraan gehechte documenten zijn opgesteld in de Bulgaarse en de Roemeense taal.

2. De teksten worden aan dit protocol gehecht en zijn evenzeer authentiek als de teksten in de andere talen waarin de overeenkomst, de slotakte en de daaraan gehechte documenten zijn opgesteld.

Artikel 6

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Tadzjiekse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Gedaan te […], op […].

VOOR DE LIDSTATEN

VOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

VOOR DE REPUBLIEK TADZJIKISTAN

[1] PB C […], […], blz. […].