Home

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake een standpunt van de Gemeenschap betreffende de wijziging van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake een standpunt van de Gemeenschap betreffende de wijziging van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds
[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 30.3.2007

COM(2007) 157 definitief

2007/0059 (ACC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake een standpunt van de Gemeenschap betreffende de wijziging van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Met het oog op de verdere liberalisering van de handelsstromen en het versterken van de economische banden tussen de Europese Gemeenschap en de Faeroër, wordt voorgesteld de bestaande communautaire tariefconcessie voor visvoeder uit de Faeroër te verdubbelen.

De Raad wordt verzocht een besluit te nemen over het gemeenschappelijk standpunt dat moet worden ingenomen in het Gemengd Comité van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de landsregering van de Faeroër, anderzijds, met betrekking tot de wijziging van Protocol nr. 4 bij deze overeenkomst.

Het besluit van het Gemengd Comité worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .

2007/0059 (ACC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake een standpunt van de Gemeenschap betreffende de wijziging van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133, juncto artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds[1] (hierna de "overeenkomst" te noemen) is in werking getreden op 1 januari 1997.

(2) Bij artikel 31, lid 1, van de overeenkomst is een Gemengd Comité ingesteld dat verantwoordelijk is voor het beheer van de overeenkomst en moet toezien op de goede werking ervan.

(3) In artikel 34 van de overeenkomst is bepaald dat het Gemengd Comité de protocols bij de overeenkomst kan wijzigen.

(4) De autoriteiten van de Faeroër hebben een verzoek ingediend tot wijziging van Protocol nr. 4 ten einde de tariefconcessies van de Gemeenschap voor visvoederproducten te verhogen tot 50.000 ton. De partijen hebben met elkaar overlegd in het kader van het Gemengd Comité overeenkomstig artikel 31, lid 2, van de overeenkomst.

(5) Krachtens het reglement van orde dat door het Gemengd Comité is vastgesteld overeenkomstig artikel 31, lid 3, van de overeenkomst, moeten besluiten van het Gemengd Comité worden ondertekend door de voorzitter en wordt het voorzitterschap bij toerbeurt waargenomen door een vertegenwoordiger van Denemarken-Faeroër en een vertegenwoordiger van de Europese Gemeenschap, telkens voor een periode vie loopt van 1 januari tot en met 31 december,

BESLUIT:

Artikel 1

Het standpunt van de Europese Gemeenschap in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij artikel 31 van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeroër, anderzijds, is aan dit besluit gehecht. Dit standpunt zal door de Commissie worden verdedigd.

Artikel 2

Het besluit van het Gemengd Comité wordt na goedkeuring bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

ONTWERP-BESLUIT

van het Gemengd Comité van de EG/Denemarken-Faeroër tot wijziging van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds

Het Gemengd Comité,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds[2], hierna de "overeenkomst" te noemen, en met name op artikel 34, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 1 van Protocol nr. 4 bij de overeenkomst, heeft de Gemeenschap tariefconcessies voor visvoeder van de Faeroër toegekend in de vorm van een jaarlijks tariefcontingent van 5 000 ton.

(2) Krachtens Besluit nr. 2/98 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeroër[3] is dit tariefcontingent met ingang van 1 januari 2000 verhoogd tot 10 000 ton.

(3) De autoriteiten van de Faeroër hebben een verzoek ingediend om de tariefconcessies van de Gemeenschap voor deze producten te verhogen.

(4) Een verdubbeling van het bestaande jaarlijkse tariefcontingent moet worden toegestaan.

(5) Visvoeder, waarvoor de preferentiële invoerregeling geldt, mag geen toegevoegde gluten bevatten.

(6) Voor dit contingent geldt een herzieningsclausule. Het Gemengd Comité zal, overeenkomstig artikel 31, lid 2, van de overeenkomst, regelmatig informatie ter zake uitwisselen.

(7) Derhalve moet artikel 1 van Protocol nr. 4 bij de overeenkomst worden gewijzigd,

BESLUIT:

Artikel 1

In artikel 1 van Protocol nr. 4 bij de overeenkomst wordt de tekst in de tabel betreffende de GN-codes ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 en ex 2309 90 41 vervangen door:

GN-code | Omschrijving | Recht | Tariefcontingent (TC) (in ton) |

ex 2309 90 10[4] ex 2309 90 31[5] ex 2309 90 41[6] | Visvoeder | 0 | 20 000 |

Artikel 2

1. De volgende tekst wordt toegevoegd aan artikel 1 van Protocol nr. 4:

"Ten aanzien van de tariefcontingenten die zijn geopend voor visvoeder van de GN-codes ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 en ex 2309 90 41, geldt hetgeen volgt:

De autoriteiten van de Faeroër certificeren dat visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van deze preferentiële contingenten, geen toegevoegde gluten bevat, bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder. De Europese Gemeenschap kan in de Faeroër controles verrichten op de samenstelling van het visvoeder, vooral ten aanzien van het gehalte aan gluten."

2. De wijze waarop de controles op de samenstelling van het visvoeder worden verricht, is bij dit besluit gevoegd. Indien bij de controle blijkt dat de voorwaarden voor het verlenen van deze handelspreferentie niet in acht zijn genomen, kan de Commissie deze preferentie schorsen zolang niet aan de desbetreffende voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 3

Het Gemengd Comité houdt toezicht op het gebruik van het tariefcontingent. Naargelang van het gebruik van het contingent en de ontwikkeling van de marktvoorwaarden, zal het Gemengd Comité het tariefcontingent over vier jaar opnieuw bezien.

Artikel 4

De verhoging van het tariefcontingent voor het kalenderjaar 2007 wordt berekend pro rata temporis vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop het wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel,

Voor het Gemengd Comité

De voorzitter

BIJLAGE

Wijze waarop de controles op de samenstelling van het visvoeder worden verricht

Artikel 1

De autoriteiten van de Faeröer delen de Commissie mee welke controlevoorschriften zij hebben vastgesteld met betrekking tot de artikelen 1 en 2 van dit besluit. De autoriteiten van de Faeröer stellen de Commissie in kennis van alle informatie inzake de controle op het glutengehalte van het naar de EU uitgevoerde visvoeder en zij nemen de nodige maatregelen om de door de Commissie in dit verband noodzakelijk geachte controles te vergemakkelijken.

Artikel 2

De Europese Gemeenschap kan de samenstelling van visvoeder in de Faeröer controleren. De visvoederbedrijven verlenen de controleurs onmiddellijk toegang tot hun installaties en hun voorraadboekhouding met het oog op tracering van de gebruikte grondstoffen. De controleurs mogen monsters nemen voor analyse.

De controleurs worden gemachtigd controles te verrichten van de samenstelling van het visvoeder, de grondstoffen en de verwerkte materialen, alsmede van de boekhouding en van andere documenten, met inbegrip van documenten en op een elektronische drager vastgelegde, ontvangen of geregistreerde metadata met betrekking tot de voorraadboekhouding.

Artikel 3

De controles worden verricht door deskundigen van de Commissie of van de lidstaten, hierna de "controleurs" genoemd. De deskundigen van de lidstaten, die met deze controles worden belast, worden aangewezen door de Commissie.

Artikel 4

De controles worden verricht namens de Commissie, die de door de controleurs gedane uitgaven draagt.

De controleurs stellen de autoriteiten van de Faeröer vooraf in kennis van elke controle, zodat ambtenaren van de Faeröer daaraan kunnen deelnemen.

Artikel 5

De Commissie kan met de autoriteiten van de Faeröer rechtstreeks regelingen treffen over de wijze waarop de controles worden verricht.

FINANCIEEL MEMORANDUM VOOR VOORSTELLEN DIE UITSLUITEND GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE ONTVANGSTENZIJDE VAN DE BEGROTING

1. BENAMING VAN HET VOORSTEL

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake een standpunt van de Gemeenschap betreffende de wijziging van Protocol nr. 4 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds.

2. BEGROTINGSONDERDELEN

Hoofdstuk 10 – Artikel 1000 – Landbouwrechten.Geraamd bedrag voor het jaar 2007: – 1 486,9 miljoen €

3. FINANCIËLE GEVOLGEN

Het voorstel heeft geen financiële gevolgen voor de uitgaven, maar wel voor de ontvangsten, namelijk:

(in miljoen euro, tot op 1 decimaal)

Begrotingslijn | Ontvangsten[7] | Periode van 12 maanden met ingang van 1.1.2007 |

Artikelen 100 - 1000 | Gevolgen voor de eigen middelen | – 0,17 |

Artikel … | Gevolgen voor de eigen middelen | – |

Situatie na de actie |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

Artikelen 100 - 1000 |

Artikel … |

4. FRAUDEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5. ANDERE OPMERKINGEN

Dit zijn de maximale mogelijke gevolgen. Toch moet worden opgemerkt dat de huidige invoer minder dan 10 000 ton bedraagt, zodat de verwachte financiële gevolgen ook veel lager zullen zijn en misschien zelfs gelijk zijn aan nul.

[1] PB L 53 van 22.2.1997, blz. 2.

[2] PB L 53 van 22.2.1997, blz. 2.

[3] PB L 263 van 26.9.1998, blz. 37.

[4] Visvoeder dat in aanmerking komt voor de preferentiële invoerregeling mag geen toegevoegde gluten bevatten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat bij de samenstelling van het voeder wordt gebruikt.

[5] Visvoeder dat in aanmerking komt voor de preferentiële invoerregeling mag geen toegevoegde gluten bevatten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat bij de samenstelling van het voeder wordt gebruikt.

[6] Visvoeder dat in aanmerking komt voor de preferentiële invoerregeling mag geen toegevoegde gluten bevatten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat bij de samenstelling van het voeder wordt gebruikt.

[7] Met betrekking tot de tradionele eigen middelen (landbouwrechten, heffingen en bijdragen suiker, douanerechten) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % inningskosten.