Home

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op strijkplanken van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op strijkplanken van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op strijkplanken van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne /* COM/2007/0166 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 29.3.2007

COM(2007) 166 definitief

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op strijkplanken van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL |

110 | Motivering en doel van het voorstel Dit voorstel betreft de toepassing van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 van 23 december 2005 ("de basisverordening") in het kader van de procedure betreffende de invoer van strijkplanken van oorsprong uit de Volksrepubliek China ("China") en Oekraïne. |

120 | Algemene context Dit voorstel past in het kader van de tenuitvoerlegging van de basisverordening en is het resultaat van een onderzoek dat werd verricht in overeenstemming met de materiële en procedurele eisen van de basisverordening. |

139 | Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied Er bestaan nog geen bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied. |

141 | Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de EU Niet van toepassing. |

RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING |

Raadpleging van belanghebbende partijen |

219 | Partijen die belang hebben bij de procedure werden overeenkomstig de basisverordening al in de loop van het onderzoek in de gelegenheid gesteld hun belangen te verdedigen. |

Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid |

229 | Er behoefde geen beroep te worden gedaan op externe deskundigheid. |

230 | Effectbeoordeling Dit voorstel vloeit voort uit de tenuitvoerlegging van de basisverordening. De basisverordening voorziet niet in een algemene effectbeoordeling, maar de eis dat de maatregelen niet in strijd mogen zijn met het "belang van de Gemeenschap" betekent dat de beoordeling van de ruimere gevolgen van de maatregelen een integrerend deel van het onderzoek vormen. |

JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL |

305 | Samenvatting van de voorgestelde maatregelen Op 4 februari 2006 heeft de Commissie met een bericht ("het bericht van inleiding") in het Publicatieblad van de Europese Unie[1] de inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer in de Gemeenschap van strijkplanken van oorsprong uit China en Oekraïne aangekondigd. De antidumpingprocedure werd ingeleid naar aanleiding van een klacht die op 23 december 2005 was ingediend door drie communautaire producenten die goed zijn voor een groot deel van de communautaire productie van strijkplanken; hieruit bleek dat er sprake was van dumping en van aanmerkelijke schade als gevolg daarvan. Op 31 oktober 2006 stelde de Commissie bij Verordening (EG) nr. 1620/2006 een voorlopig antidumpingrecht in op strijkplanken van oorsprong uit China en Oekraïne. Bijgevoegd voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad bevat de definitieve conclusies in verband met de dumping, de schade, het oorzakelijk verband en het belang van de Gemeenschap. De lidstaten werden geraadpleegd tijdens de vergadering van het Antidumpingcomité van 6 maart 2007. 9 lidstaten waren voorstander van de voorgestelde maatregelen, 4 waren tegen, 5 onthielden zich van stemming en 9 gaven geen mening. De Raad wordt verzocht bijgevoegd voorstel voor een verordening, die uiterlijk op 30 april 2007 in het Publicatieblad van de Europese Unie moet worden gepubliceerd, goed te keuren. |

310 | Rechtsgrondslag Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 van de Raad van 23 december 2005. |

329 | Subsidiariteitsbeginsel Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing. |

Evenredigheidsbeginsel Het voorstel is om de volgende redenen in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel: |

331 | De vorm van de maatregel wordt voorgeschreven in de basisverordening en laat geen ruimte voor nationale besluitvorming. |

332 | De beschrijving van de wijze waarop de financiële en administratieve lasten voor de Gemeenschap, de nationale, regionale en plaatselijke overheden, bedrijven en burgers zoveel mogelijk worden beperkt en hoe zij in verhouding staan tot het doel van het voorstel, is niet van toepassing, maar de basisverordening beperkt de hoogte van de rechten die kunnen worden opgelegd tot wat noodzakelijk is om de schade te herstellen die door de geconstateerde dumping werd veroorzaakt. |

Keuze van instrumenten |

341 | Voorgesteld instrument: verordening. |

342 | Een andere vorm is niet geschikt om de volgende reden: de basisverordening voorziet niet in andere mogelijkheden. |

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING |

409 | Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap. |

1. Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op strijkplanken van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap[2] ("de basisverordening"), en met name op artikel 9,

Gezien het voorstel dat de Commissie na raadpleging van het Raadgevend Comité heeft ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

A. PROCEDURE

1. Voorlopige maatregelen

2. Op 30 oktober 2006 heeft de Commissie bij Verordening (EG) nr. 1620/2006[3] ("de voorlopige verordening") een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op strijkplanken van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne ("de betrokken landen") die in de Gemeenschap worden ingevoerd. Die verordening is op 1 november 2006 in werking getreden.

3. Het onderzoek naar de dumping en de schade had betrekking op de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005 ("het onderzoektijdvak"). Het onderzoek naar de voor de beoordeling van schade relevante trends had betrekking op de periode van 1 januari 2002 tot het eind van het onderzoektijdvak ("de beoordelingsperiode").

2. Vervolg van de procedure

4. Na de instelling van het voorlopige antidumpingrecht op strijkplanken uit de betrokken landen ontvingen alle belanghebbenden een mededeling met de belangrijkste feiten en overwegingen waarop de voorlopige verordening was gebaseerd ("de mededeling van de voorlopige bevindingen"). Alle partijen konden hierover binnen een bepaalde termijn schriftelijk of mondeling opmerkingen maken.

5. Sommige belanghebbenden hebben hun opmerkingen schriftelijk gemaakt. Partijen die hierom verzochten, werden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De Commissie heeft alle nadere informatie verzameld en geverifieerd die zij voor haar definitieve bevindingen noodzakelijk achtte.

6. De Commissie heeft alle belanghebbenden in kennis gesteld van de belangrijkste feiten en overwegingen op basis waarvan zij voornemens was de aanbeveling te doen een definitief antidumpingrecht in te stellen en de bedragen waarvoor uit hoofde van het voorlopige recht zekerheid was gesteld, definitief te innen ("de mededeling van de definitieve bevindingen"). Belanghebbenden konden hierover binnen een bepaalde termijn na deze mededeling opmerkingen maken. De mondelinge en schriftelijke opmerkingen van de partijen werden onderzocht en waar nodig werden de bevindingen dienovereenkomstig gewijzigd.

B. BETROKKEN PRODUCT EN SOORTGELIJK PRODUCT

1. Betrokken product

7. Zoals in overweging 12 van de voorlopige verordening al werd gezegd, gaat het in deze procedure om strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, zoals de poten, het werkblad en de strijkijzersteun (het treefje), van oorsprong uit de Volksrepubliek China ("China") en Oekraïne ("het betrokken product").

8. Een partij voerde aan dat strijkplanken met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad niet onder de maatregelen moesten vallen omdat die modellen in de detailhandel tegen een prijs van minimaal 200 euro worden verkocht, terwijl de gemiddelde detailhandelsprijs van een strijkplank 35 euro bedraagt. Verder werd betoogd dat die modellen vaak als pakket samen met een stoomstrijkijzer aan de consument worden verkocht en dat de gemiddelde detailhandelsprijs dan ongeveer 500 euro bedraagt. De prijs, en vooral de detailhandelsprijs, is evenwel op zich geen factor die in aanmerking wordt genomen bij de beoordeling of twee of meer productsoorten (modellen) in het kader van een antidumpingprocedure als één product moeten worden beschouwd. Er wordt in dat verband gekeken naar de fysieke kenmerken en het gebruik en daarom worden dergelijke soorten gelijkgesteld aan die zonder stoomafzuigend en/of verwarmd werkblad. Tijdens het onderzoek is inderdaad vastgesteld dat in de detailhandel alle soorten strijkplanken af en toe samen met een strijkijzer of een stoomstrijkijzer worden verkocht, maar het bestaan van verschillende prijzen voor uiteenlopende combinaties kan in geen geval de uitsluiting van een bepaald type strijkplank van de productomschrijving voor deze procedure rechtvaardigen.

9. Dezelfde partij voerde ook aan dat de belangrijke onderdelen van de strijkplanken niet onder de maatregelen mogen vallen omdat er voor deze onderdelen in de Gemeenschap geen markt zou zijn en er in China en Oekraïne blijkbaar geen fabrikanten van deze onderdelen zijn. Dit argument, dat als zodanig niet doorslaggevend is voor de definitie van een product, werd in elk geval niet door het onderzoek bevestigd. Daarentegen werd vastgesteld dat er wel een zekere markt voor de belangrijke onderdelen van strijkplanken bestaat en dat ten minste twee bekende Chinese producenten van strijkplanken belangrijke onderdelen daarvan naar de Gemeenschap exporteerden.

10. De conclusie luidt dan ook dat alle soorten strijkplanken, alsmede de in overweging 6 genoemde belangrijke onderdelen daarvan dezelfde fysieke en technische kenmerken en dezelfde toepassingen hebben en met elkaar op de communautaire markt concurreren. Op grond hiervan worden de overwegingen 12 en 13 van de voorlopige verordening bevestigd.

2. Soortgelijk product

11. Aangezien hierover geen opmerkingen werden ontvangen, wordt overweging 14 van de voorlopige verordening bevestigd.

12. Derhalve luidt de definitieve conclusie dat het betrokken product en strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, die in het referentieland Turkije worden vervaardigd en verkocht, alsook die welke door de bedrijfstak van de Gemeenschap binnen de communautaire markt worden vervaardigd en verkocht, overeenkomstig artikel 1, lid 4, van de basisverordening soortgelijk zijn.

C. DUMPING

1. Behandeling als marktgericht bedrijf (BMB)

13. Na de instelling van de voorlopige maatregelen voerde een Chinese medewerkende producent/exporteur aan dat hem een BMB had moeten worden toegekend. De onderneming herhaalde dat de in overweging 25 van de voorlopige verordening uiteengezette boekhoudpraktijken, die voor vijf Chinese producenten/exporteurs tot de weigering van een BMB leidden (voor drie van hen werd alleen om deze reden een BMB geweigerd), niet van zodanige aard waren dat zij van invloed waren op de betrouwbaarheid van de rekeningen, die in feite volledig waren, en geen gevolgen hadden voor de vaststelling van de dumpingmarge.

14. Bij de controle ter plaatse werd vastgesteld dat de boekhoudpraktijken van de onderneming een duidelijk inbreuk op de internationale standaarden voor jaarrekeningen (IAS), en met name IAS nr. 1, vormden en niet als onbetekenend konden worden aangemerkt. Er is geen nieuw bewijs aangevoerd dat de in overweging 25 van de voorlopige verordening uiteengezette bevindingen zou kunnen veranderen.

15. Aangezien er geen andere relevante, met redenen omklede opmerkingen ter zake werden ontvangen, worden de overwegingen 15 tot en met 28 van de voorlopige verordening bevestigd.

2. Individuele behandeling

16. Aangezien er geen opmerkingen werden ontvangen, worden de overwegingen 29 tot en met 34 van de voorlopige verordening inzake een individuele behandeling bevestigd.

3. Normale waarde

3.1. Referentieland

17. Aangezien er geen opmerkingen over de keuze voor Turkije als referentieland werden ontvangen, worden de overwegingen 35 tot en met 40 van de voorlopige verordening bevestigd.

3.2. Vaststelling van de normale waarde voor producenten/exporteurs aan wie een BMB is toegekend

18. De vaststelling van de normale waarde voor één Chinese en de enige Oekraïense producent/exporteur aan wie een BMB was toegekend, was gebaseerd op de door hen ingediende gegevens over de binnenlandse verkoop en de productiekosten. Deze gegevens werden ter plaatse bij de betrokken ondernemingen gecontroleerd.

19. Overigens hadden de Chinese en de Oekraïense producent/exporteur aan wie een BMB was toegekend, een ontoereikende representatieve binnenlandse verkoop en was de normale waarde vastgesteld volgens artikel 2, lid 3, van de basisverordening, wat betekent dat deze was berekend door de productiekosten te vermeerderen met een redelijk bedrag voor verkoopkosten, algemene kosten en administratiekosten ("VAA-kosten") en een redelijke winstmarge.

3.2.1. Volksrepubliek China

20. Wat overweging 44 van de voorlopige verordening betreft, verrichtte de Commissie een nader onderzoek naar de productiekosten, en met name naar de aankoopprijzen voor bepaalde basisproducten van staal, die waren gemeld door de Chinese producent aan wie in eerste instantie al een BMB was toegekend. Ook werden de beweringen en het aanvullende bewijsmateriaal die bepaalde partijen na de mededeling van de voorlopige bevindingen indienden, onderzocht en gecontroleerd. Er werd geen verschil vastgesteld tussen de door de betrokken onderneming gemelde aankoopprijzen voor staal en de wereldmarktprijzen. De door deze onderneming ingediende productiekosten werden daarom definitief aanvaard.

21. Aangezien er geen andere opmerkingen werden ontvangen over de normale waarde voor de Chinese exporteur/producent aan wie een BMB was toegekend, worden de bevindingen in de overwegingen 43 tot en met 46 van de voorlopige verordening bevestigd.

3.2.2. Oekraïne

22. Na de instelling van de voorlopige maatregelen vroegen de Oekraïense autoriteiten de Commissie de normale waarde voor de enige Oekraïense exporteur opnieuw te berekenen op basis van de verkopen op de Oekraïense markt. De totale binnenlandse verkoop van het betrokken product door deze enige Oekraïense producent/exporteur tijdens het onderzoektijdvak bleek niet representatief te zijn overeenkomstig artikel 2, lid 2, van de basisverordening, zodat de normale waarde moest worden berekend, zoals in overweging 18 al is vermeld en in overweging 47 van de voorlopige verordening is uitgelegd.

23. Aangezien er geen andere opmerkingen over de normale waarde voor de enige Oekraïense exporteur/producent werden ontvangen, worden de bevindingen in de overwegingen 47 tot en met 49 van de voorlopige verordening bevestigd.

3.3. Vaststelling van de normale waarde in het referentieland

24. Een importeur voerde aan dat de informatie die van slechts een producent in Turkije, het referentieland, werd ontvangen, niet toereikend is voor de vaststelling van de normale waarde en dat er wegens deze ontoereikende grondslag geen antidumpingrechten mogen worden ingesteld. De basisverordening, en met name artikel 2, lid 7, sluit echter niet uit dat er maatregelen worden ingesteld ook al is er weinig of geen medewerking van de producenten in het referentieland. Om ervoor te zorgen dat de bevindingen zo nauwkeurig mogelijk zijn, heeft de Commissie de van de enige medewerkende producent in het referentieland ontvangen informatie toch vergeleken met de informatie die zij ontving van een andere Turkse producent en van één producent in de VS, die geen volledige medewerking aan het onderzoek verleenden, maar wel enige informatie over hun prijzen, kosten en verkoopvolume wilden verstrekken, alsmede van de bedrijfstak van de Gemeenschap. Deze vergelijking bevestigde dat de van de medewerkende Turkse producent verkregen gegevens een geschikte, redelijke basis voor de vaststelling van de normale waarde vormden. Dit argument wordt derhalve afgewezen. Aangezien er geen andere opmerkingen ter zake werden ontvangen, worden de overwegingen 50 tot en met 52 van de voorlopige verordening bevestigd.

4. Uitvoerprijs

4.1. Volksrepubliek China

25. Na de instelling van de voorlopige maatregelen hield één Chinese producent/exporteur, bedoeld in overweging 57 van de voorlopige verordening, vol dat zijn uitvoer via niet-verbonden handelsmaatschappijen bij de vaststelling van de uitvoerprijs niet buiten beschouwing mocht worden gelaten. De onderneming verschafte evenwel geen enkel aanvullend bewijsmateriaal om haar aanspraken te onderbouwen; met name toonde zij niet aan wat de eindbestemming van haar verkopen via de niet-verbonden partijen was. Dit argument wordt daarom niet aanvaard.

26. Een andere producent/exporteur uit China voerde aan dat rekening moest worden gehouden met zijn verkopen naar de EG via zijn verbonden handelsmaatschappij in Hongkong. Hij herhaalde zijn aanvankelijke eis dat specifieke verkopen bij de berekening van de uitvoerprijzen niet buiten beschouwing mochten worden gelaten, maar kon geen nieuwe, controleerbare informatie of uitleg verschaffen. De onderneming kon bovendien niet aantonen dat de aangegeven uitvoerprijzen voor onafhankelijke afnemers in de Gemeenschap ook werkelijk waren betaald. Ook konden de aankopen van de handelaar in Hongkong niet in overeenstemming worden gebracht met zijn gecontroleerde rekeningen. Dit argument wordt daarom niet aanvaard.

27. Dezelfde partij voerde aan dat de Commissie bij de berekening van de uitvoerprijzen haar eigen wisselkoersen zou hebben gebruikt. De onderneming meldde al haar transacties in een maand tegen de wisselkoers op de eerste werkdag van die maand. Het argument wordt niet aanvaard omdat de door de Commissie gebruikte maandelijkse gemiddelde wisselkoers de werkelijke situatie nauwkeuriger weergeeft; deze neutraliseert het effect van het gebruik van een vaste koers van een enkele dag voor de omrekening van transacties die gedurende een gehele maand plaatsvinden.

28. De bedrijfstak van de Gemeenschap beweerde dat de door de medewerkende producenten/exporteurs, en vooral de in overweging 69 van de voorlopige verordening genoemde onderneming, gemelde uitvoerprijzen niet kloppen. Het hiervoor aangevoerde bewijs was echter irrelevant of niet controleerbaar of bracht geen discrepanties aan het licht. Deze beweringen worden derhalve ongegrond geacht.

29. Aangezien er geen andere opmerkingen ter zake werden ontvangen, worden de overwegingen 53 tot en met 58 van de voorlopige verordening bevestigd.

4.2. Oekraïne

30. Na de instelling van de voorlopige maatregelen voerden de Oekraïense autoriteiten en de enige Oekraïense producent/exporteur aan dat bij de vaststelling van de uitvoerprijs geen correctie mag worden toegepast voor de VAA-kosten en de winst van de verbonden onderneming, aangezien artikel 2, lid 9, van de basisverordening in dit geval niet van toepassing is. Beweerd werd dat dat artikel alleen van toepassing is op verbonden, in de Gemeenschap gevestigde importeurs aangezien er in de tekst een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen "invoer en wederverkoop". De enige Oekraïense producent/exporteur gaf toe dat de met hem verbonden onderneming als exportafdeling fungeert, en beide belanghebbenden voerden aan dat de uitvoerprijs moet worden vastgesteld op grond van artikel 2, lid 8, van de basisverordening. Verder beweerden zij dat wanneer de verbonden onderneming niet als exportafdeling van de producent/exporteur kan worden beschouwd, zij als verkoopagent moet worden aangemerkt.

31. In antwoord hierop zij opgemerkt dat de enige Oekraïense producent/exporteur het betrokken product bij verkoop naar de Gemeenschap rechtstreeks naar de Gemeenschap verzond, zijn verbonden onderneming in Zwitserland voor iedere zending een factuur stuurde en een betaling ter zake ontving. De producent/exporteur verrichtte dus alle functies van een exporteur. De verbonden onderneming in Zwitserland onderhandelde over verkoopcontracten en factureerde de eerste onafhankelijke afnemer in de Gemeenschap. Voorts verrichtte de verbonden onderneming alle invoerfuncties met betrekking tot de goederen die in de Gemeenschap in het vrije verkeer werden gebracht: zij verzorgde de inklaring van de goederen in de Gemeenschap en betaalde het vervoer van de goederen naar de onafhankelijke afnemer in de Gemeenschap en in voorkomend geval ook de opslag in de Gemeenschap. Hiervoor had deze verbonden onderneming, die formeel weliswaar buiten de Gemeenschap was gevestigd, een btw-nummer van de EU en handelde zij onder meer via haar verkoopkantoren en diverse opslagplaatsen in de Gemeenschap. Daarom moet zij, zoals in overweging 59 van de van de voorlopige verordening is uiteengezet, als verbonden importeur worden beschouwd en niet als exporteur of verkoopagent. Het argument moet derhalve van de hand worden gewezen en de oorspronkelijke bevindingen worden bevestigd.

32. Aangezien er geen andere opmerkingen ter zake werden ontvangen, wordt overweging 59 van de voorlopige verordening bevestigd.

5. Vergelijking

33. Na de instelling van de voorlopige maatregelen voerde één Chinese producent/exporteur aan dat bij de vergelijking van de normale waarde en de uitvoerprijs van verschillende productsoorten bepaalde belangrijke oorzaken voor prijsverschillen (zoals het werkelijke gewicht van de strijkplank) buiten beschouwing werden gelaten. Hierover zij opgemerkt dat de verschillende productsoorten werden samengevoegd om, enerzijds, de belangrijkste fysieke kenmerken en kosten- en prijsbepalende elementen weer te geven en, anderzijds, een voldoende representatieve vergelijking mogelijk te maken van de uitgevoerde soorten met de soorten die de medewerkende Turkse producent op zijn binnenlandse markt verkocht. De volgende hoofdkenmerken werden bij de vergelijking in aanmerking genomen: aard, afmetingen, constructie en materiaal van het werkblad, materiaal van de poten, aanwezigheid en aard van het treefje, aanwezigheid van toebehoren zoals mouwplank, droogrek en stopcontact. Het gewicht en de andere door de producent/exporteur in kwestie genoemde criteria worden indirect weerspiegeld in enkele voor de vergelijking gebruikte criteria; zo komt het gewicht tot uiting in de afmetingen en het materiaal van het werkblad. Dit argument kon derhalve niet worden aanvaard.

34. Na de instelling van de voorlopige maatregelen vroegen diverse partijen om meer informatie over de correcties van de normale waarde bij producenten/exporteurs aan wie geen BMB werd toegekend. Hierover moet worden opgemerkt dat de informatiedocumenten die elke medewerkende partij zijn meegedeeld een uitvoerige lijst van de toegestane correcties bevatten en dat er zoals altijd correcties werden aangebracht wanneer bewezen werd dat dit gegrond was. Met name werd de op het referentieland gebaseerde normale waarde naar beneden bijgesteld teneinde a) de in overweging 62 van de voorlopige verordening beschreven verschillen in de fysieke kenmerken, b) de in dezelfde overweging beschreven verschillen in handelsstadium en c) de verschillen in de kredietkosten voor de beschouwde binnenlandse verkopen uit te schakelen. Er werden geen andere verschillen vastgesteld en er werden dus ook geen andere correcties aangebracht.

35. De enige Oekraïense producent/exporteur voerde aan dat de Commissie, toen zij met het oog op het maken van vergelijkingen correcties op de uitvoerprijs aanbracht, in enkele gevallen een niet-gerechtvaardigde aftrek maakte voor bepaalde elementen met betrekking tot vervoer en kredietkosten. De Commissie aanvaardde de claim en herzag de desbetreffende correcties dienovereenkomstig.

36. Aangezien er geen andere opmerkingen ter zake werden ontvangen, worden de overwegingen 60 tot en met 62 van de voorlopige verordening bevestigd.

6. Dumpingmarges

6.1. Volksrepubliek China

37. Gezien het voorgaande worden de definitieve dumpingmarges, in procenten van de cif-prijs grens Gemeenschap, vóór inklaring, vastgesteld als volgt:

38. Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan 34,9%

39. Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou 36,5%

40. Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou 0%

41. Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan 18,1%

42. Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou 26,5%

43. alle andere ondernemingen: 38,1%.

6.2. Oekraïne

44. De herziene definitieve dumpingmarges, in procenten van de cif-prijs grens Gemeenschap, vóór inklaring, zijn:

45. Eurogold Industries Ltd, Zhitomir: 9,9%

46. alle andere ondernemingen: 9,9%.

D. SCHADE

1. Communautaire productie

47. Aangezien er geen opmerkingen ter zake werden ontvangen, worden de overwegingen 72 en 73 van de voorlopige verordening bevestigd.

2. Definitie van de bedrijfstak van de Gemeenschap

48. Aangezien er geen opmerkingen ter zake werden ontvangen, worden de overwegingen 74 tot en met 76 van de voorlopige verordening bevestigd.

3. Verbruik in de Gemeenschap

49. Aangezien er geen opmerkingen ter zake werden ontvangen, worden de overwegingen 77 en 78 van de voorlopige verordening bevestigd.

4. Invoer uit de betrokken landen

50. Na de instelling van de voorlopige maatregelen herhaalde een van de in overweging 83 van de voorlopige verordening bedoelde partijen haar argument dat de invloed van de invoer met dumping uit Oekraïne apart van de invoer met dumping uit China moet worden geanalyseerd omdat er fundamentele verschillen zouden zijn wat het prijspeil en de ontwikkeling van de omvang van de invoer betreft. Deze bewering werd evenwel niet nader met bewijsmateriaal onderbouwd. Er wordt nog eens op gewezen dat het absolute verschil in prijspeil tussen de twee landen niet doorslaggevend is voor de cumulatieve beoordeling, daar het een gevolg kan zijn van een aantal factoren, waaronder een verschillende productmix van de invoer uit elk land; de prijsontwikkeling was evenwel vergelijkbaar (zie overweging 84 van de voorlopige verordening). De invoer was in het onderzoektijdvak voor beide landen omvangrijk en er was over de gehele beoordelingsperiode sprake van een stijging. Het feit dat de Oekraïense producent zijn productie pas in 2003 opstartte, is voor de vaststelling van de schade in het onderzoektijdvak niet relevant. Bijgevolg moet het verzoek opnieuw worden afgewezen en wordt de cumulatieve beoordeling van de gevolgen van de invoer met dumping, zoals uiteengezet in de overwegingen 79 tot en met 86 van de voorlopige verordening, bevestigd.

51. Een importeur voerde aan dat de invoerprijzen van de medewerkende producenten/exporteurs uit China, zoals deze door de Commissie voor de berekening van de prijsonderbieding werden vastgesteld (zie overweging 92 van de voorlopige verordening), onvoldoende rekening houden met bepaalde onvermijdbare extra kosten die op de invoer uit China drukken, zoals kosten voor palletisering, opslag, verzending en vervoer vanuit een tussentijdse opslag naar de opslagplaats van de importeur. Wat de palletiseringskosten betreft, heeft het onderzoek bevestigd dat deze kosten inderdaad in de Gemeenschap worden gemaakt omdat de strijkplanken vanuit China gewoonlijk los in containers worden verzonden. Het argument was derhalve terecht en de invoerprijzen van de medewerkende producenten/exporteurs uit China werden dienovereenkomstig gecorrigeerd. Wat de overige extra kosten betreft, kon het argument niet worden aanvaard aangezien die kosten vrij specifiek voor de betrokken importeur zijn en niet noodzakelijkerwijs ook door de andere importeurs worden gedragen. Bovendien kan de bedrijfstak van de Gemeenschap ook dergelijke kosten hebben. De voorlopige prijsonderbiedingsmarges voor de invoer met dumping uit China worden dienovereenkomstig als volgt gewijzigd:

Land | Prijsonderbieding |

China | 29,2 - 44,2% |

52. Er werden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de prijsonderbiedingsmarge van 6,6% die voor Oekraïne werd vastgesteld, zodat deze wordt bevestigd. Aangezien er geen andere opmerkingen over de invoer met dumping uit de betrokken landen werden ontvangen, worden de overwegingen 87 tot en met 92 van de voorlopige verordening bevestigd.

5. Situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap

53. Na de instelling van de voorlopige maatregelen voerden de klagers aan dat hun winstmarge tijdens het onderzoektijdvak geen goed beeld gaf van de buitengewone, tijdelijke salariskortingen voor het management van bepaalde communautaire producenten gedurende het onderzoektijdvak (zie overweging 100 van de voorlopige verordening). Teneinde een samenhangend beeld van de economische situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap in de beoordelingsperiode te geven, werd het argument aanvaard, mede omdat hierover gecontroleerd bewijsmateriaal beschikbaar was. De cijfers en de voorlopige conclusies over de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap werden dienovereenkomstig als volgt gewijzigd:

2002 | 2003 | 2004 | OT |

Winstmarge vóór belastingen | 6,8% | 6,4% | 0,7% | 2,1% |

Index: 2002=100 | 100 | 94 | 10 | 31 |

Bron: gecontroleerde antwoorden op de vragenlijst |

54. In de beoordelingsperiode verslechterde de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap dus. De winstmarge lag in het onderzoektijdvak 69% onder die in 2002.

55. In verband met bovengenoemde correcties van de salarissen en de winst gedurende het onderzoektijdvak werden het rendement van de investeringen en de kasstroom van de bedrijfstak van de Gemeenschap dienovereenkomstig gewijzigd. De herziene cijfers in onderstaande tabel laten zien dat de ontwikkeling van deze twee schade-indicatoren tijdens het onderzoektijdvak slechter was dan in de overwegingen 102 en 103 van de voorlopige verordening is uiteengezet.

2002 | 2003 | 2004 | OT |

Rendement van investeringen | 61,98% | 68,19% | 4,77% | 13,72% |

Index: 2002=100 | 100 | 110 | 8 | 22 |

Kasstroom (EUR) | 3 463 326 | 4 184 515 | 1 246 671 | 2 565 562 |

Index: 2002=100 | 100 | 121 | 36 | 74 |

Bron: gecontroleerde antwoorden op de vragenlijst |

56. Aangezien er geen andere opmerkingen over de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap werden ontvangen, worden de overwegingen 94 tot en met 107 van de voorlopige verordening, zoals gewijzigd in bovenstaande overwegingen 44 en 46, bevestigd.

6. Conclusie inzake de schade

57. Bovenstaande herziene factoren - prijsonderbieding, winstgevendheid, rendement van investeringen en kasstroom van de bedrijfstak van de Gemeenschap tijdens het onderzoektijdvak - waren niet van invloed op de conclusies over de in de voorlopige verordening behandelde schade-indicatoren, zodat wordt bevestigd dat de bedrijfstak van de Gemeenschap aanmerkelijke schade in de zin van artikel 3, lid 5, van de basisverordening heeft geleden. Aangezien er geen andere opmerkingen ter zake werden ontvangen, worden de overwegingen 108 tot en met 110 van de voorlopige verordening bevestigd.

E. OORZAKELIJK VERBAND

58. Na de instelling van de voorlopige maatregelen herhaalden bepaalde in overweging 134 van de voorlopige verordening bedoelde partijen dat de bedrijfstak van de Gemeenschap de geleden schade zelf heeft veroorzaakt. Hiervoor werden echter geen nieuwe bewijzen of argumenten aangevoerd; daarom werd hun bewering van de hand gewezen.

59. Gezien het bovenstaande en omdat er geen andere opmerkingen over het oorzakelijk verband zijn ontvangen, worden de overwegingen 111 tot en met 141 van de voorlopige verordening bevestigd.

F. BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

1. Algemene opmerkingen en belang van de bedrijfstak van de Gemeenschap

60. Aangezien er geen opmerkingen ter zake werden ontvangen, worden de overwegingen 142 tot en met 146 van de voorlopige verordening bevestigd.

2. Belang van de consumenten

61. Na de mededeling van de voorlopige bevindingen gaf een importeur te kennen niet in te stemmen met bepaalde in overweging 148 van de voorlopige verordening aangehaalde beoordelingen. Met name vocht hij de veronderstelling aan dat a) de last van de antidumpingmaatregelen gelijkelijk tussen de importeurs, detailhandelaren en consumenten zou worden verdeeld en b) de totale handelsmarge tussen invoer de detailhandel ongeveer 500% zou bedragen. Volgens hem zou de last volledig aan de consument worden doorberekend aangezien de marge van de importeur al laag is en het onwaarschijnlijk is dat de detailhandel zijn handelsmarge, die overigens aanzienlijk is, zal verlagen. Wat de handelsmarge betreft, beweert de importeur dat een voor 6,53 euro ingevoerde strijkplank – de gemiddelde prijs per eenheid aan de grens van de Gemeenschap wanneer het om invoer met dumping gaat – zeer waarschijnlijk voor nog geen 35 euro door de detailhandel zal worden verkocht, daar dit ongeveer de gemiddelde detailhandelsprijs van een strijkplank in de Gemeenschap is; de analyse op basis van de gemiddelde detailhandels- en invoerprijzen is derhalve wegens de niet-realistische handelsmarges misleidend. Verder merkt de importeur op dat in de berekening de btw buiten beschouwing is gelaten. Volgens deze importeur bedraagt de totale handelsmarge eerder hoogstens 300%.

62. Er werden geen reacties van consumentenorganisaties ontvangen, noch voor noch na de publicatie van de voorlopige verordening. Wat de opmerkingen van de importeur in overweging 52 betreft, moet het volgende worden opgemerkt. Ten eerste geeft de importeur in kwestie toe dat de gevolgen van antidumpingmaatregelen op de consumenten gezien de levensduur van een strijkplank verwaarloosbaar is. Zelfs wanneer de last volledig aan de consument wordt doorberekend, moet deze gemiddeld ongeveer 1,5 euro extra betalen voor een duurzaam artikel met een levensduur van minimaal vijf jaar (schatting op basis van de marktaandelen en prijzen van 2005 en van de definitieve rechten). Ten tweede is het wegens de felle concurrentie op deze markt hoogst onwaarschijnlijk dat een van de bij de invoer en verkoop van het product betrokken marktdeelnemers het antidumpingrecht zal absorberen. Daarom lijkt het scenario waarbij de last gelijkelijk wordt verdeeld, realistischer. Niet een van de andere bij deze procedure betrokkenen heeft deze beoordeling dan ook aangevochten. De conclusie van overweging 149 van de voorlopige verordening wordt bijgevolg bevestigd.

63. Ten aanzien van de handelsmarges moet eraan worden herinnerd dat er geen detailhandelaren aan het onderzoek hebben meegewerkt, zodat er geen uitvoerig en controleerbaar bewijsmateriaal over de detailhandelsprijzen of over de in dat stadium berekende handelsmarges beschikbaar was. Daarom kon de beoordeling alleen worden gebaseerd op een vergelijking tussen de prijs van de invoer met dumping, die bekend is uit de antwoorden op de vragenlijst, en de gemiddelde detailhandelsprijs, die is geschat op basis van informatie die importeurs en de bedrijfstak van de Gemeenschap hebben verstrekt. Volgens deze informatie heeft de gemiddelde detailhandelsprijs betrekking op alle verkopen van strijkplanken in de Gemeenschap, inclusief onder meer btw. De op deze wijze vastgestelde totale handelsmarge van importeurs, detailhandelaren en andere marktdeelnemers die bij de handel in de met dumping ingevoerde strijkplanken betrokken zijn totdat deze bij de consument zijn aangekomen, bedraagt ongeveer 450%. Ten slotte wordt eraan herinnerd, en opnieuw bevestigd, dat de marges afhankelijk van de marktdeelnemer aanzienlijk kunnen variëren, maar dat zij in de regel omvangrijk zijn, met name bij de detailhandel.

64. Een Chinese producent/exporteur voerde aan dat de consumenten in de Gemeenschap niet de hoogwaardige Chinese producten mogen worden ontzegd die tegen een redelijke prijs worden verkocht. Uit de overwegingen 53 en 59 blijkt dat deze producten ook in de toekomst op de communautaire markt zijn toegelaten.

65. Aangezien er geen andere opmerkingen ter zake werden ontvangen, worden de overwegingen 147 tot en met 150 van de voorlopige verordening bevestigd.

3. Belang van de distributeurs/detailhandelaren

66. Aangezien er geen opmerkingen ter zake werden ontvangen, wordt verwezen naar bovenstaande overwegingen 52 tot en met 54 en naar overweging 151 van de voorlopige verordening.

4. Belang van de niet-verbonden importeurs in de Gemeenschap

67. Na de mededeling van de voorlopige bevindingen dienden twee van de in overweging 152 van de voorlopige verordening bedoelde importeurs opmerkingen in over hun belang. Verder werd geen reactie ter zake ontvangen.

68. Een van deze importeurs was het niet eens met de beoordeling van de verdeling van de last van de antidumpingmaatregelen en de hoogte van de marges in de verschillende handelsstadia (zie de overwegingen 52 tot en met 54). Hij liet weten dat hij de extra kosten niet kan absorberen en deze dus volledig aan de detailhandelaren zal moeten doorberekenen. Daardoor zouden zijn verkopen van het product in de Gemeenschap teruglopen, zodat hij misschien werknemers moet ontslaan. Gezien de kleine bijdrage van het betrokken product aan zijn totale omzet (minder dan 5%), de omvang van zijn onderneming en zijn positie op de communautaire en de exportmarkt, alsmede de verscheidenheid van zijn leveranciers voor het betrokken product, zal de schade voor zijn bedrijf zeker gering zijn.

69. De in overweging 154 van de voorlopige verordening bedoelde importeur herhaalde dat de gevolgen van de maatregelen voor zijn bedrijf aanzienlijk kunnen zijn, ook al maakt de verkoop van strijkplanken niet meer dan 10% van zijn totale omzet uit. Hij stelde dat ieder verlies aan marktaandeel voor strijkplanken zou leiden tot een nog groter verlies op de markt voor de strijkplankovertrekken die door zijn onderneming worden vervaardigd. Hij legde uit dat er een nauw verband bestaat tussen de strijkplanken en de overtrekken, ook al worden ze niet samen verkocht, omdat de meeste detailhandelaren deze producten liefst van dezelfde leverancier betrekken. Elk verlies bij de verkoop van ingevoerde strijkplanken die voorzien zijn van de door deze importeur vervaardigde overtrekken, zou derhalve leiden tot een even groot verlies bij de verkoop van overtrekken die worden gekocht wanneer de eerste versleten is. In dit opzicht lijken de gevolgen van de maatregelen voor bepaalde verkopen van deze importeur op de communautaire markt inderdaad aanzienlijk te kunnen zijn. Toch blijven deze gevolgen beperkt omdat de strijkplanken en overtrekken samen ongeveer 30% van zijn totale omzet uitmaken. Bovendien hangen de gevolgen deels af van de uitvoerprestaties van de importeur aangezien zijn wederuitvoer van het betrokken product niet verwaarloosbaar is, en die verkopen worden gewoonlijk niet door de maatregelen getroffen.

70. In dit verband worden onder verwijzing naar de overwegingen 152 tot en met 156 van de voorlopige verordening en bovenstaande overwegingen 52 tot en met 54 de volgende definitieve conclusies getrokken ten aanzien van de gevolgen van de antidumpingmaatregelen voor de situatie van de niet-gebonden importeurs van strijkplanken in de Gemeenschap: a) de last van de importeurs is waarschijnlijk iets zwaarder dan die van de detailhandel, b) sommige importeurs kunnen zwaarder worden getroffen dan andere, maar c) over het geheel genomen zullen de negatieve gevolgen van de maatregelen niet doorslaggevend zijn voor hun activiteiten en niet onevenredig in vergelijking met de verwachte voordelen voor de bedrijfstak van de Gemeenschap.

5. Conclusie inzake het belang van de Gemeenschap

71. Bovenstaande aanvullende analyse over het belang van de consumenten en niet-verbonden importeurs in de Gemeenschap was geen reden om de voorlopige conclusies te wijzigen. Ook al zou de last in bepaalde gevallen volledig aan de consumenten kunnen worden doorgeven, dan nog zijn de negatieve financiële gevolgen in ieder geval verwaarloosbaar. Verder werd bevestigd dat eventuele negatieve gevolgen voor bepaalde importeurs voor hun bedrijf niet doorslaggevend zijn. Op grond hiervan worden de conclusies met betrekking tot het belang van de Gemeenschap in de overwegingen 157 tot en met 162 van de voorlopige verordening niet gewijzigd. Aangezien geen andere opmerkingen werden ingediend, worden deze conclusies definitief bevestigd.

G. DEFINITIEVE ANTIDUMPINGMAATREGELEN

1. Schademarge

72. De klagers voerden aan dat de voorlopig vastgestelde schademarge ontoereikend was om de schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap teniet te doen. Met name werd gesteld: a) de winstmarge, vóór belastingen, die bij de berekeningen is gebruikt, is lager dan de marge die bij normale concurrentieverhoudingen redelijkerwijs had kunnen worden bereikt en b) de door de Commissie met het oog op de vaststelling van de schademarge berekende productiekosten geven niet de werkelijke productiekosten voor de verschillende productsoorten weer. Ten aanzien van de winstmarge die zonder schade veroorzakende dumping redelijkerwijs had kunnen worden verwacht, zij eraan herinnerd dat de marge van 7% gebaseerd is op de winstgevendheid van de bedrijfstak van de Gemeenschap vóór de instroom van de invoer met dumping (zie overweging 44). Deze marge wordt dus redelijk geacht en de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geen bewijzen aangevoerd om dit te weerleggen. Het argument wordt daarom niet aanvaard. Ten aanzien van de productiekosten zij opgemerkt dat de bedrijfstak van de Gemeenschap voor het onderzoektijdvak geen nauwkeurige, controleerbare gegevens over de werkelijke productiekosten per productsoort heeft ingediend. Daarom kunnen de productiekosten per productsoort alleen worden gebaseerd op de werkelijke prijzen van iedere communautaire producent, gecorrigeerd voor de werkelijke totale winst die hij in het onderzoektijdvak voor het soortgelijke product heeft behaald. Aangezien de winstmarge van de bedrijfstak van de Gemeenschap werd herzien, zoals in overweging 44 is uiteengezet, werd de schademarge dienovereenkomstig gewijzigd.

73. Verder werden de invoerprijzen van de Chinese medewerkende producenten/exporteurs gewijzigd, zoals in overweging 42 is uitgelegd. Daarom is de schademarge voor die exporteurs dienovereenkomstig gewijzigd.

74. Aangezien er geen andere opmerkingen over de schademarge werden ontvangen, worden de overwegingen 164 tot en met 166 van de voorlopige verordening bevestigd.

2. Vorm en niveau van de maatregelen

75. Gelet op het voorgaande moeten de definitieve antidumpingrechten overeenkomstig artikel 9, lid 4, van de basisverordening worden afgestemd op de vastgestelde dumpingmarges, daar deze voor alle betrokken producenten/exporteurs lager waren dan de schademarges.

76. Gezien het bovenstaande zijn de definitieve rechten voor China en Oekraïne als volgt:

Land | Onderneming | Antidumpingrecht |

China | Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan | 34,9% |

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou | 36,5% |

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou | 0% |

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan | 18,1% |

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou | 26,5% |

Alle andere ondernemingen | 38,1% |

Oekraïne | Alle ondernemingen | 9,9% |

77. Na de bekendmaking van de belangrijkste feiten en overwegingen op basis waarvan werd overwogen de instelling van definitieve antidumpingmaatregelen aan te bevelen, hebben de enige producent/exporteur in Oekraïne en twee Chinese producenten/exporteurs aan wie geen BMB was toegekend (aan een van beiden was zelfs geen individuele behandeling toegekend) overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de basisverordening een prijsverbintenis aangeboden. Het betrokken product wordt evenwel gekenmerkt door een aanzienlijk aantal productsoorten, die afhankelijk van de orders van de afnemers herhaaldelijk veranderen en onderling sterk in prijs verschillen. Bovendien verkopen de producenten/exporteurs samen met het betrokken product nog andere producten aan dezelfde afnemers, zodat het gevaar van kruiscompensatie aanzienlijk is. De aard van het product en de ingewikkelde verkoopsituatie maken het praktisch onmogelijk voor elke productsoort zinvolle minimuminvoerprijzen vast te stellen waarop door de Commissie toezicht kan worden uitgeoefend, zonder dat er ernstig gevaar voor ontwijking bestaat. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat dergelijke verbintenissen niet praktisch en derhalve onaanvaardbaar zijn. De partijen zijn hiervan in kennis gesteld en zijn in de gelegenheid gesteld om hierover opmerkingen te maken. Hun opmerkingen hebben evenwel geen aanleiding gegeven tot wijziging van bovenstaande conclusie.

78. De bij deze verordening vastgestelde individuele antidumpingrechten voor bepaalde ondernemingen zijn gebaseerd op de bevindingen van het onderhavige onderzoek. Zij weerspiegelen daarom de situatie die bij dat onderzoek voor die ondernemingen werd vastgesteld. Deze rechten (in tegenstelling tot het voor het gehele land geldende recht dat van toepassing is op "alle andere ondernemingen") gelden dus uitsluitend bij de invoer van producten van oorsprong uit het betrokken land die vervaardigd zijn door de specifiek vermelde juridische entiteiten. De rechten zijn niet van toepassing op ingevoerde producten die zijn vervaardigd door andere, niet specifiek in het dispositief van deze verordening met naam en adres genoemde ondernemingen, ook al gaat het hierbij om entiteiten die verbonden zijn met de specifiek genoemde ondernemingen; op die producten is het recht van toepassing dat geldt voor "alle andere ondernemingen".

79. Verzoeken in verband met de toepassing van deze individuele antidumpingrechten voor bepaalde ondernemingen (bv. na de naamswijziging van een entiteit of na de oprichting van nieuwe productie- of verkoopmaatschappijen) moeten onverwijld aan de Commissie[4] worden gericht, onder opgave van alle relevante gegevens, met name indien deze naamswijziging of deze oprichting van nieuwe productie- of verkoopmaatschappijen verband houdt met wijzigingen in de activiteiten van de onderneming op het gebied van productie en verkoop in binnen- en buitenland. Indien het verzoek gerechtvaardigd is, zal de verordening dienovereenkomstig worden gewijzigd door bijwerking van de lijst van ondernemingen die voor een individueel recht in aanmerking komen.

3. Inning van het voorlopige recht

80. Gezien de hoogte van de vastgestelde dumpingmarges en de ernst van de schade die de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft geleden, wordt het noodzakelijk geacht de uit hoofde van de bij Verordening (EG) nr. 1620/2006, de voorlopige verordening, ingestelde voorlopige antidumpingrechten als zekerheid gestelde bedragen definitief te innen tot het bedrag van het bij deze verordening ingestelde definitieve recht. Wanneer het definitieve recht lager is dan het voorlopige recht, zal het recht opnieuw worden berekend en worden bedragen waarvoor zekerheid is gesteld, maar die het bedrag van het definitieve recht overschrijden, vrijgegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

81. Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, zoals de poten, het werkblad en de strijkijzersteun (het treefje), die vallen onder de GN-codes ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 en ex 8516 90 00 (TARIC-codes 3924 90 90 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 en 8516 90 00 51), van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne.

82. Het definitieve antidumpingrecht dat van toepassing is op de nettoprijs, franco grens Gemeenschap, vóór inklaring, van de door onderstaande ondernemingen vervaardigde producten bedraagt:

Land | Fabrikant | Recht (%) | Aanvullende TARIC-code |

China | Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd., Foshan | 34,9 | A782 |

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou | 36,5 | A783 |

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou | 0 | A784 |

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan | 18,1 | A785 |

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd., Guzhou | 26,5 | A786 |

Alle andere ondernemingen | 38,1 | A999 |

Oekraïne | Alle ondernemingen | 9,9 | - |

83. Tenzij anders vermeld zijn de bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

Artikel 2

Bedragen waarvoor zekerheid is gesteld uit hoofde van het voorlopige antidumpingrecht dat bij Verordening (EG) nr. 1620/2006 is ingesteld op strijkplanken, al dan niet op poten, al dan niet met een stoomafzuigend, verwarmd en/of blazend werkblad, met inbegrip van mouwplanken, en belangrijke onderdelen daarvan, zoals de poten, het werkblad en de strijkijzersteun (het treefje), die vallen onder de GN-codes ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 en ex 8516 90 00 (TARIC-codes 3924 90 90 10, 4421 90 98 10, 7323 93 90 10, 7323 99 91 10, 7323 99 99 10, 8516 79 70 10 en 8516 90 00 51), van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne, worden definitief geïnd. De bedragen die als zekerheid werden gesteld en die het bedrag van het definitieve antidumpingrecht overschrijden, worden vrijgegeven.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, […]

Voor de Raad

De voorzitter

[1] PB C 29 van 4.2.2006, blz. 2.

[2] PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2117/2005 (PB L 340 van 23.12.2005, blz. 17).

[3] PB L 300 van 31.10.2006, blz. 13.

[4] Europese Commissie, Directoraat-generaal Handel, Directoraat H, J-79 5/17, Wetstraat 200, B-1049 Brussel.