Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne /* COM/2007/0197 def. - CNS 2007/0071 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 18.4.2007

COM(2007) 197 definitief

2007/0071 (CNS)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

I. Politieke en juridische achtergrond

In de op 11 december 1999 aangenomen gemeenschappelijke EU-strategie ten aanzien van Oekraïne werd onder meer voorgesteld met dit land een overnameovereenkomst te sluiten. Op 13 juni 2002 machtigde de Raad Algemene Zaken de Commissie formeel te onderhandelen over een overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne. In augustus 2002 stuurde de Commissie een ontwerptekst aan de Oekraïense autoriteiten en op 18 november 2002 vond in Kiev de eerste formele onderhandelingsronde plaats. Er vonden, afwisselend in Kiev en Brussel, nog twaalf andere onderhandelingsronden plaats; parallel daarmee werden er sinds november 2005 ook onderhandelingen gevoerd over een visumversoepelingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne. Bovendien werden van tijd tot tijd informele deskundigenvergaderingen belegd om de formele onderhandelingen voor te bereiden.

Bij de laatste formele onderhandelingsronde van 10 oktober 2006 stelde de Commissie Oekraïne een totaalakkoord over beide overeenkomsten voor; er werd onder meer voorgesteld in de overnameovereenkomst een overgangsperiode van twee jaar vast te stellen voor de inwerkingtreding van de bepalingen betreffende de overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen. Op 25 oktober stelde de Oekraïense ambassadeur bij de EU de Commissie ervan in kennis dat Oekraïne het totaalakkoord, met inbegrip van de overgangsperiode van twee jaar, kon aanvaarden. De definitieve tekst van de overnameovereenkomst en de visumversoepelingsovereenkomst is op 27 oktober 2006 geparafeerd op de EU-Oekraïne-top in Helsinki.

De lidstaten zijn gedurende alle (informele en formele) fasen van de onderhandelingen regelmatig op de hoogte gehouden en geraadpleegd over de overnameovereenkomst.

Voor de Gemeenschap is artikel 63, punt 3, onder b), juncto artikel 300 van het EG-verdrag de rechtsgrond van de overnameovereenkomst.

De bijgevoegde voorstellen vormen de rechtsinstrumenten voor de ondertekening en sluiting van de overnameovereenkomst. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Conform artikel 300, lid 3, van het EG-Verdrag moet het Europees Parlement formeel worden geraadpleegd over de sluiting van de overnameovereenkomst.

Het voorgestelde besluit betreffende de sluiting bevat de noodzakelijke interne regelingen voor de praktische toepassing van de overnameovereenkomst. Er wordt met name in bepaald dat de Commissie, bijgestaan door deskundigen van de lidstaten, de Gemeenschap vertegenwoordigt in het Gemengd Comité overname dat bij artikel 15 van de overnameovereenkomst wordt opgericht. Overeenkomstig artikel 15, lid 5, stelt het Comité overname zijn reglement van orde vast. Zoals het geval is bij de andere tot dusver door de Gemeenschap gesloten overnameovereenkomsten wordt het standpunt van de Gemeenschap over deze kwestie vertolkt door de Commissie, na raadpleging van een door de Raad aangewezen bijzonder comité. Ten aanzien van de andere door het Gemengd Comité te nemen beslissingen wordt het standpunt van de Gemeenschap vertolkt overeenkomstig de toepasselijke Verdragsbepalingen.

II. ONDERHANDELINGSRESULTATEN

DE COMMISSIE IS VAN MENING DAT DE DOOR DE RAAD IN ZIJN ONDERHANDELINGSRICHTSNOEREN GEFORMULEERDE DOELSTELLINGEN ZIJN BEREIKT EN DAT DE ONTWERP-OVERNAMEOVEREENKOMST AANVAARDBAAR IS VOOR DE GEMEENSCHAP.

De overnameovereenkomst houdt uiteindelijk het volgende in:

- de overnameovereenkomst omvat 7 afdelingen met in totaal 21 artikelen. Zij telt tevens acht bijlagen, die een integrerend onderdeel ervan uitmaken, alsmede vier gemeenschappelijke verklaringen en een eenzijdige verklaring van Oekraïne;

- de in de overnameovereenkomst vervatte overnameverplichtingen (de artikelen 2 tot en met 4) zijn op basis van volledige wederkerigheid opgesteld en hebben betrekking op eigen onderdanen (artikel 2) alsook op onderdanen van derde landen en staatloze personen (artikel 3) en op 'onterechte overname' (artikel 4);

- de verplichting tot overname van eigen onderdanen (artikel 2) geldt ook ten aanzien van gewezen eigen onderdanen die afstand hebben gedaan van hun nationaliteit zonder dat zij de nationaliteit of een verblijfsvergunning van een andere staat hebben verworven. Bovendien wordt artikel 2 aangevuld met een gemeenschappelijke verklaring betreffende de ontneming van de nationaliteit;

- aan de verplichting tot overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen (artikel 3) zijn de volgende voorwaarden verbonden: a) de betrokken persoon was op het ogenblik van de binnenkomst in het bezit van een geldig door de aangezochte staat afgegeven visum en is rechtstreeks van het grondgebied van deze staat binnengekomen, of b) de betrokken persoon was op het ogenblik van de binnenkomst in het bezit van een geldige door de aangezochte staat afgegeven verblijfsvergunning, of c) de betrokken persoon is illegaal het grondgebied van de verzoekende staat binnengekomen rechtstreeks komend van het grondgebied van de aangezochte staat. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van personen in luchthaventransit en evenmin ten aanzien van personen aan wie de verzoekende staat visumvrije toegang heeft verleend of een visum of verblijfsvergunning met een langere geldigheidsduur heeft afgegeven;

- in ruil voor de aanvaarding door Oekraïne van de bovengenoemde verplichting tot overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen (artikel 3), heeft de Europese Gemeenschap ermee ingestemd dat deze verplichting pas twee jaar na de inwerkingtreding van de overnameovereenkomst van toepassing wordt (artikel 20, lid 3). Tijdens deze overgangsperiode van twee jaar wordt artikel 3 van de overnameovereenkomst alleen toegepast op staatloze personen en onderdanen van derde landen waarmee Oekraïne bilaterale overnameovereenkomsten of -regelingen heeft gesloten. Bovendien zullen tijdens deze overgangsperiode van twee jaar de bepalingen van bestaande bilaterale overeenkomsten of regelingen die zijn gesloten tussen afzonderlijke lidstaten en Oekraïne betreffende de overname van staatloze personen en onderdanen van derde landen van toepassing blijven (artikel 17, lid 2);

- wanneer Oekraïne een overnameverzoek met betrekking tot onderdanen van derde landen en staatloze personen inwilligt, aanvaardt het het gebruik van het standaard-reisdocument van de EU voor verwijderingsdoeleinden (artikel 3, lid 4);

- de overnameovereenkomst bevat een afdeling over doorgeleiding (de artikelen 10 en 11, juncto bijlage 6);

- afdeling III van de overnameovereenkomst (de artikelen 6 tot en met 9, juncto de bijlagen 1 tot en met 5) bevat de nodige technische bepalingen met betrekking tot de overnameprocedure (overnameverzoek, bewijsmiddelen, termijnen, wijze van overdracht en wijze van vervoer). De procedure vertoont enige soepelheid omdat er geen overnameverzoek vereist is wanneer de over te nemen persoon in het bezit is van een geldig nationaal paspoort en, indien het gaat om een onderdaan van een derde land, tevens in het bezit is van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning van de staat die hem moet overnemen (artikel 5, lid 2). In artikel 5, lid 3, is een andere belangrijke procedure neergelegd, de zogenaamde versnelde procedure, die geldt voor personen die worden aangehouden in de "grensregio", d.w.z. een maximaal 30 kilometer breed gebied vanaf de gemeenschappelijke landsgrens tussen een lidstaat en Oekraïne of het grondgebied van zeehavens en internationale luchthavens van de lidstaten of Oekraïne. In het kader van de versnelde procedure bedragen de termijnen om een overnameverzoek in te dienen en te beantwoorden 2 werkdagen; in het kader van de normale procedure daarentegen bedraagt de termijn om een overnameverzoek te beantwoorden 14 kalenderdagen en kan die termijn in met redenen omklede gevallen worden verlengd tot maximaal 30 kalenderdagen;

- de artikelen 12 tot en met 14 bevatten de nodige regels inzake kosten, gegevensbescherming en de verhouding tot andere internationale verplichtingen;

- artikel 15 bepaalt op welke wijze het Gemengd Comité overname wordt samengesteld en welke zijn taken en bevoegdheden zijn;

- om deze overnameovereenkomst in de praktijk uit te voeren, biedt artikel 16 Oekraïne en afzonderlijke lidstaten de mogelijkheid om bilaterale uitvoeringsprotocollen te sluiten. De verhouding tussen de bilaterale uitvoeringsprotocollen en deze overnameovereenkomst wordt in artikel 17, lid 1, nader omschreven;

- de slotbepalingen (de artikelen 18 tot en met 21) bevatten regels inzake de inwerkingtreding, de duur, eventuele wijzigingen en de opzegging van de overnameovereenkomst alsook inzake de juridische status van de bijlagen daarbij;

- de specifieke situatie van Denemarken komt tot uiting in de preambule, in artikel 1, onder b), in artikel 18, lid 2, en in een aan deze overnameovereenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaring. Ook de nauwe betrokkenheid van Noorwegen en IJsland bij de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengenacquis komt tot uiting in een aan deze overnameovereenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaring.

III. Conclusies

Rekening houdend met de hierboven beschreven resultaten, stelt de Commissie voor dat de Raad:

- besluit dat de overnameovereenkomst namens de Gemeenschap wordt ondertekend en de voorzitter van de Raad machtigt om de persoon (personen) aan te wijzen die is (zijn) gemachtigd om de overnameovereenkomst namens de Gemeenschap te ondertekenen;

- na raadpleging van het Europees Parlement de bijgevoegde overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne goedkeurt.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 63, punt 3, onder b), juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie[1],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij besluit van 13 juni 2002 machtigde de Raad de Commissie te onderhandelen over een overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne.

(2) De onderhandelingen vonden plaats tussen 18 november 2002 en 10 oktober 2006.

(3) Onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip, moet de op 27 oktober 2006 te Helsinki geparafeerde overnameovereenkomst worden ondertekend.

(4) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft het Verenigd Koninkrijk kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(5) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft Ierland kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(6) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit, dat derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken,

BESLUIT:

Enig artikel

Onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip wordt de voorzitter van de Raad hierbij gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die gemachtigd is (zijn) om namens de Europese Gemeenschap de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne te ondertekenen.

Gedaan te Brussel, […] 2007

Voor de Raad

De voorzitter

2007/0071 (CNS)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 63, punt 3, onder b), juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie[2],

Gezien het advies van het Europees Parlement[3],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft namens de Europese Gemeenschap met Oekraïne onderhandeld over een overnameovereenkomst.

(2) Deze overnameovereenkomst is, onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip, op […] 2007 namens de Europese Gemeenschap ondertekend overeenkomstig Besluit …/…/EG van de Raad van […].

(3) Deze overnameovereenkomst moet worden goedgekeurd.

(4) Bij de overnameovereenkomst wordt een Gemengd Comité overname opgericht, dat zijn reglement van orde kan vaststellen. Het is passend een vereenvoudigde procedure te volgen voor de vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap over deze kwestie.

(5) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft het Verenigd Koninkrijk kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(6) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft Ierland kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(7) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit, dat derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken,

BESLUIT:

Artikel 1

De overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overnameovereenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht de in artikel 20, lid 2, van de overnameovereenkomst bedoelde kennisgeving[4].

Artikel 3

De Commissie, bijgestaan door deskundigen van de lidstaten, vertegenwoordigt de Gemeenschap in het bij artikel 15 van de overnameovereenkomst opgerichte Gemengd Comité overname.

Artikel 4

Het standpunt dat de Gemeenschap in het Gemengd Comité overname inneemt met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het comité, zoals bepaald in artikel 15, lid 5, van de overnameovereenkomst, wordt vertolkt door de Commissie, na raadpleging van een door de Raad aangewezen bijzonder comité.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel, […] 2007

Voor de Raad

De voorzitter

Bijlage

OVERNAMEOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN OEKRAÏNE

DE HOGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" genoemd,

en

OEKRAÏNE,

Vastbesloten hun samenwerking te versterken teneinde illegale immigratie doeltreffender te bestrijden,

Bezorgd over de belangrijke toename van de activiteiten van georganiseerde criminele groepen in verband met de smokkel van migranten,

Verlangend door middel van deze overnameovereenkomst en op basis van wederkerigheid snelle en doeltreffende procedures vast te stellen voor de identificatie en de veilige en ordelijke terugkeer van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van Oekraïne of een van de lidstaten van de Europese Unie, en de doorgeleiding van deze personen in een geest van samenwerking te vergemakkelijken,

Overwegende dat Oekraïne en de lidstaten van de Europese Unie in passende gevallen alles in het werk moeten stellen om onderdanen van derde landen en staatloze personen die illegaal hun respectieve grondgebied zijn binnengekomen, terug te zenden naar de staat van herkomst of van permanent verblijf,

Erkennende dat de mensenrechten en vrijheden moeten worden geëerbiedigd en erop wijzend dat deze overnameovereenkomst geen afbreuk doet aan de rechten en verplichtingen van de Gemeenschap, de lidstaten van de Europese Unie en Oekraïne die voortvloeien uit de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 10 december 1948 en uit het internationaal recht, en met name uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en het Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966 en internationale instrumenten inzake uitlevering,

Ermee rekening houdend dat samenwerking tussen Oekraïne en de Gemeenschap op het gebied van overname en van de vergemakkelijking van wederzijds verkeer van gemeenschappelijk belang is ,

Overwegende dat de bepalingen van deze overnameovereenkomst, die onder de werkingssfeer van titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap valt, niet van toepassing zijn op het Koninkrijk Denemarken overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Definities

In deze overnameovereenkomst wordt verstaan onder:

a) "overeenkomstsluitende partijen" : Oekraïne en de Gemeenschap;

b) "lidstaat" : alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Koninkrijk Denemarken;

c) "onderdaan van een lidstaat" : iedere persoon die de nationaliteit van een lidstaat bezit, zoals gedefinieerd voor communautaire doeleinden;

d) "onderdaan van Oekraïne" : iedere persoon die de nationaliteit van Oekraïne bezit;

e) "onderdaan van een derde land" : iedere persoon die een andere nationaliteit bezit dan die van Oekraïne of een van de lidstaten;

f) "staatloze persoon" : een persoon die geen nationaliteit bezit;

g) "verblijfsvergunning": een door Oekraïne of een van de lidstaten afgegeven certificaat, ongeacht van welke aard, dat een persoon het recht geeft om op het grondgebied van Oekraïne of een van de lidstaten te verblijven. Hieronder vallen niet de tijdelijke vergunningen om op het grondgebied van een van die staten te verblijven in verband met de behandeling van een asielverzoek, een verzoek om toekenning van de vluchtelingenstatus of een aanvraag van een verblijfsvergunning;

h) "visum" : een door Oekraïne of een van de lidstaten afgegeven vergunning of genomen beslissing die vereist is om het grondgebied van Oekraïne of een van de lidstaten binnen te komen of door te reizen. Hieronder vallen niet luchthaventransitvisa;

i) "verzoekende staat" : de staat (Oekraïne of een van de lidstaten) die een overnameverzoek in de zin van artikel 5 of een doorgeleidingsverzoek in de zin van artikel 11 van deze overnameovereenkomst indient;

j) "aangezochte staat" : de staat (Oekraïne of een van de lidstaten) waaraan een overnameverzoek in de zin van artikel 5 of een doorgeleidingsverzoek in de zin van artikel 11 van deze overnameovereenkomst is gericht;

k) "bevoegde autoriteit" : elke nationale autoriteit van Oekraïne of van een van de lidstaten die is belast met de uitvoering van deze overnameovereenkomst op basis van artikel 16;

l) "grensregio" : een maximaal 30 kilometer breed gebied vanaf de gemeenschappelijke landsgrens tussen een lidstaat en Oekraïne alsmede het grondgebied van zeehavens (met inbegrip van douanezones) en internationale luchthavens van de lidstaten en Oekraïne.

AFDELING I. OVERNAMEVERPLICHTINGEN

Artikel 2

Overname van eigen onderdanen

1. De aangezochte staat neemt, op verzoek van de verzoekende staat en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overnameovereenkomst zijn genoemd, alle personen over die niet of niet meer voldoen aan de geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de verzoekende staat, mits overeenkomstig artikel 6 van deze overnameovereenkomst is aangetoond dat zij onderdaan zijn van de aangezochte staat.

Dit geldt ook voor personen die na binnenkomst op het grondgebied van de verzoekende staat afstand hebben gedaan van de nationaliteit van de aangezochte staat, zonder dat zij de nationaliteit van de verzoekende staat hebben verworven.

2. De aangezochte staat verstrekt de persoon van wie hij de overname heeft aanvaard, indien nodig, onverwijld een reisdocument met een geldigheidsduur van ten minste zes maanden, en dit ongeacht de wil van de over te nemen persoon. Indien de betrokken persoon om juridische of praktische redenen niet binnen de geldigheidsduur van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, verlengt de aangezochte staat binnen 14 kalenderdagen de geldigheidsduur van het reisdocument of verstrekt hij zo nodig een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidsduur. Indien de aangezochte staat niet binnen 14 kalenderdagen het reisdocument heeft afgegeven, de geldigheidsduur ervan heeft verlengd of zo nodig een nieuw reisdocument heeft verstrekt, wordt de aangezochte staat geacht in te stemmen met het vervallen document.

Artikel 3

Overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen

1. De aangezochte staat neemt, op verzoek van de verzoekende staat en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overnameovereenkomst zijn genoemd, onderdanen van derde landen of staatloze personen over die niet of niet meer voldoen aan de geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de verzoekende staat, mits overeenkomstig artikel 7 van deze overnameovereenkomst is aangetoond dat zij

a) rechtstreeks komend van het grondgebied van Oekraïne, illegaal het grondgebied van de lidstaten zijn binnengekomen, dan wel dat zij rechtstreeks komend van het grondgebied van de lidstaten, illegaal het grondgebied van Oekraïne zijn binnengekomen;

of

b) op het ogenblik van de binnenkomst in het bezit waren van een geldige door de aangezochte staat afgegeven verblijfsvergunning;

of

c) op het ogenblik van binnenkomst in het bezit waren van een geldig door de aangezochte staat afgegeven visum en dat zij het grondgebied van de verzoekende staat zijn binnengekomen rechtstreeks komend van het grondgebied van de aangezochte staat.

2. De in lid 1 bedoelde overnameverplichting is niet van toepassing wanneer

a) de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon slechts in luchthaventransit is geweest via een internationale luchthaven in de aangezochte staat; of

b) de verzoekende staat aan de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon vóór of na de binnenkomst op zijn grondgebied een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven, tenzij:

- die persoon in het bezit is van een door de aangezochte staat afgegeven visum of verblijfsvergunning met een langere geldigheidsduur; of

- het visum dat of de verblijfsvergunning die door de verzoekende staat is afgegeven, verkregen is door gebruikmaking van nagemaakte of vervalste documenten;

c) de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon geen visum nodig heeft om het grondgebied van de verzoekende staat binnen te komen.

3. Wat de lidstaten betreft, rust de in lid 1, onder b) en/of c), vervatte overnameverplichting op de lidstaat die een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven. Indien twee of meer lidstaten een visum of verblijfsvergunning hebben afgegeven, rust de in lid 1, onder b) en/of c), bedoelde overnameverplichting op de lidstaat die het document met de langste geldigheidsduur heeft afgegeven of, indien een of meer daarvan reeds zijn vervallen, het document dat nog steeds geldig is. Indien alle documenten reeds zijn vervallen, rust de in lid 1, onder b) en/of c), bedoelde overnameverplichting op de lidstaat die het document met de meest recente vervaldatum heeft afgegeven. Indien dergelijke documenten niet kunnen worden overgelegd, rust de in lid 1 bedoelde overnameverplichting op de lidstaat waarvan het grondgebied op de meest recente datum is verlaten.

4. Nadat de aangezochte staat het overnameverzoek heeft ingewilligd, verstrekt de verzoekende staat de persoon van wie de overname is aanvaard een reisdocument dat door de aangezochte staat wordt erkend. Indien de verzoekende staat een EU-lidstaat is, is dit reisdocument het standaard-reisdocument van de EU voor verwijderingsdoeleinden overeenkomstig het formulier dat is aangenomen bij de EU-aanbeveling van de Raad van 30 november 1994 (bijlage 7). Indien de verzoekende staat Oekraïne is, is dit reisdocument het Oekraïense terugkeercertificaat (bijlage 8).

Artikel 4

Onterechte overname

De verzoekende staat neemt een persoon die door de aangezochte staat is overgenomen terug, indien binnen drie maanden na de overdracht van de betrokken persoon wordt vastgesteld dat niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2 of 3 van deze overnameovereenkomst.

In dergelijke gevallen zijn mutatis mutandis de procedurevoorschriften van deze overnameovereenkomst van toepassing en deelt de aangezochte staat tevens alle beschikbare gegevens mee met betrekking tot de werkelijke identiteit en nationaliteit van de terug te nemen persoon.

AFDELING II. OVERNAMEPROCEDURE

Artikel 5

Overnameverzoek

1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, moet voor elke overdracht van een op grond van een verplichting als bedoeld in de artikelen 2 en 3 over te nemen persoon een overnameverzoek worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat.

2. Indien de over te nemen persoon in het bezit is van een geldig reisdocument of een geldige identiteitskaart en, in het geval van een onderdaan van een derde land of een staatloze persoon, tevens in het bezit is van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning van de aangezochte staat, kan de overdracht van deze persoon plaatsvinden zonder dat de verzoekende staat bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat een overnameverzoek of schriftelijke mededeling hoeft in te dienen.

3. Indien een persoon in de grensregio van de verzoekende staat is aangehouden binnen 48 uur nadat hij op illegale wijze de staatsgrens heeft overschreden (met inbegrip van zeehavens en luchthavens) rechtstreeks komend van het grondgebied van de aangezochte staat, kan de verzoekende staat, onverminderd het bepaalde in lid 2, binnen twee dagen na de aanhouding van deze persoon een overnameverzoek indienen (versnelde procedure).

4. Het overnameverzoek bevat de volgende gegevens:

a) alle beschikbare persoonsgegevens van de over te nemen persoon (bijvoorbeeld naam, voornamen, geboortedatum en –plaats, geslacht en laatste verblijfplaats);

b) bewijsmiddelen met betrekking tot de nationaliteit en de voorwaarden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen.

5. Het overnameverzoek moet indien nodig ook de volgende gegevens bevatten:

a) een verklaring waaruit blijkt dat de over te dragen persoon hulp of verzorging nodig kan hebben, mits de betrokken persoon uitdrukkelijk met die verklaring heeft ingestemd;

b) andere beschermings- of veiligheidsmaatregelen die voor de overdracht van de betrokken persoon nodig kunnen zijn.

6. Een gemeenschappelijk formulier voor overnameverzoeken is in bijlage 5 bij deze overnameovereenkomst opgenomen.

Artikel 6

Bewijsmiddelen met betrekking tot de nationaliteit

1. De nationaliteit van de aangezochte staat overeenkomstig artikel 2, lid 1, van deze overnameovereenkomst kan:

a) worden bewezen aan de hand van de in bijlage 1 bij deze overnameovereenkomst genoemde documenten, zelfs indien de geldigheidsduur ervan is verstreken. Indien dergelijke documenten worden overgelegd, erkent de aangezochte staat de nationaliteit zonder dat daarvoor verder onderzoek wordt verlangd. Het bewijs van de nationaliteit kan niet door middel van nagemaakte of vervalste documenten worden geleverd;

b) worden vastgesteld op basis van de in bijlage 2 bij deze overnameovereenkomst genoemde documenten, zelfs indien de geldigheidsduur ervan is verstreken. Indien dergelijke documenten worden overgelegd, neemt de aangezochte staat aan dat de nationaliteit vaststaat, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen op basis van een onderzoek in samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de verzoekende staat. De nationaliteit kan niet worden vastgesteld op basis van nagemaakte of vervalste documenten.

2. Indien geen van de in de bijlagen 1 of 2 genoemde documenten kan worden overgelegd, ondervraagt de bevoegde diplomatieke vertegenwoordiging van de aangezochte staat de over te nemen persoon uiterlijk binnen 10 kalenderdagen teneinde diens nationaliteit vast te stellen. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van het overnameverzoek.

Artikel 7

Bewijsmiddelen met betrekking tot onderdanen van derde landen en staatloze personen

1. Dat aan de voorwaarden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), van deze overnameovereenkomst is voldaan, kan:

a) worden bewezen aan de hand van de in bijlage 3a bij deze overnameovereenkomst genoemde documenten. Indien dergelijke documenten worden overgelegd, erkent de aangezochte staat de illegale binnenkomst vanaf zijn grondgebied op het grondgebied van de verzoekende staat (of lidstaten indien Oekraïne de aangezochte staat is);

b) worden vastgesteld op basis van de in bijlage 3b bij deze overnameovereenkomst genoemde documenten. Indien dergelijke documenten worden overgelegd, verricht de aangezochte staat een onderzoek en antwoordt hij uiterlijk binnen 20 kalenderdagen. In het geval van een bevestigend antwoord of indien deze termijn verstrijkt zonder dat er een antwoord is verstrekt, erkent de aangezochte staat de illegale binnenkomst vanaf zijn grondgebied op het grondgebied van de verzoekende staat (of lidstaten indien Oekraïne de aangezochte staat is).

2. Het illegale karakter van de binnenkomst op het grondgebied van de verzoekende staat overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a), van deze overnameovereenkomst wordt vastgesteld aan de hand van de reisdocumenten van de betrokken persoon waarin het voor het grondgebied van de verzoekende staat vereiste visum of een andere vereiste verblijfsvergunning ontbreekt. Een met redenen omklede verklaring van de verzoekende staat dat de betrokken persoon niet in het bezit was van de vereiste reisdocumenten, het vereiste visum of de vereiste verblijfsvergunning kan evenzo als een begin van bewijs dienen voor het illegale karakter van de binnenkomst, de aanwezigheid of het verblijf.

3. Dat aan de voorwaarden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder b) en c), van deze overnameovereenkomst is voldaan, kan:

a) worden bewezen aan de hand van de in bijlage 4a bij deze overnameovereenkomst genoemde documenten. Indien dergelijke documenten worden overgelegd, erkent de aangezochte staat het verblijf van dergelijke personen op zijn grondgebied zonder dat daarvoor verder onderzoek wordt verlangd;

b) worden vastgesteld op basis van de in bijlage 4b bij deze overnameovereenkomst genoemde documenten. Indien dergelijke documenten worden overgelegd, verricht de aangezochte staat een onderzoek en antwoordt hij uiterlijk binnen 20 kalenderdagen. In het geval van een bevestigend antwoord of indien het tegendeel niet is bewezen of indien deze termijn verstrijkt zonder dat er een antwoord is verstrekt, erkent de aangezochte staat het verblijf van dergelijke personen op zijn grondgebied.

4. Het bewijs dat aan de voorwaarden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen is voldaan, kan niet door middel van nagemaakte of vervalste documenten worden geleverd.

Artikel 8

Termijnen

1. Het overnameverzoek moet bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat worden ingediend uiterlijk één jaar nadat het de bevoegde autoriteit van de verzoekende staat ter kennis is gekomen dat een onderdaan van een derde land of een staatloze persoon niet of niet meer aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf voldoet.

Er ontstaat geen overnameverplichting wanneer het overnameverzoek betreffende dergelijke personen is ingediend na het verstrijken van deze termijn. Indien er juridische of praktische belemmeringen zijn waardoor het verzoek niet tijdig kan worden ingediend, wordt die termijn op verzoek met maximaal 30 kalenderdagen verlengd.

2. Met uitzondering van de in artikel 7, lid 1, onder b), en artikel 7, lid 3, onder b), genoemde termijnen, wordt een overnameverzoek zonder uitstel en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de ontvangst ervan door de aangezochte staat beantwoord. Indien er juridische of praktische belemmeringen zijn waardoor het verzoek niet tijdig kan worden beantwoord, wordt die termijn op met redenen omkleed verzoek in alle gevallen verlengd tot maximaal 30 kalenderdagen.

3. Een overnameverzoek dat in het kader van de versnelde procedure wordt ingediend (artikel 5, lid 3), wordt binnen 2 werkdagen na de ontvangst ervan beantwoord. Indien nodig en op met redenen omkleed verzoek van de aangezochte staat en na instemming van de verzoekende staat, kan de termijn voor beantwoording van het verzoek met één werkdag worden verlengd.

4. Indien er binnen de in de leden 2 en 3 genoemde termijnen geen antwoord is, wordt aangenomen dat met de overdracht wordt ingestemd.

5. Aan de verzoekende staat worden de redenen voor afwijzing van een overnameverzoek meegedeeld.

6. Nadat de instemming is gegeven of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijnen, wordt de betrokken persoon onverwijld overgedragen conform de regelingen die op basis van artikel 9, lid 1, van deze overnameovereenkomst zijn getroffen tussen de bevoegde autoriteiten. Deze termijn kan op verzoek van de verzoekende staat worden verlengd met de tijd die nodig is om juridische of praktische belemmeringen voor de overdracht op te heffen.

Artikel 9

Wijze van overdracht en van vervoer

1. Voordat een persoon wordt overgedragen, treffen de bevoegde autoriteiten van de verzoekende staat en de aangezochte staat vooraf schriftelijk een regeling met betrekking tot de datum van overdracht, de plaats van binnenkomst, eventuele begeleiders en andere voor de overdracht relevante informatie.

2. Alle wijzen van transport (door de lucht, over land of over zee) zijn toegestaan. De overdracht door de lucht is niet beperkt tot het gebruik van de nationale luchtvaartmaatschappijen van de verzoekende staat of de aangezochte staat doch kan ook plaatsvinden met gebruikmaking van lijn- en chartervluchten. Ingeval begeleiding vereist is, mogen naast de gemachtigde personen van de verzoekende staat ook gemachtigde personen uit Oekraïne of een lidstaat de betrokken persoon begeleiden.

AFDELING III.

Doorgeleiding

Artikel 10

Beginselen

1. De lidstaten en Oekraïne moeten doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen beperken tot gevallen waarin die personen niet rechtstreeks aan de staat van bestemming kunnen worden overgedragen.

2. De aangezochte staat staat de doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen toe indien het verdere vervoer van die personen in eventuele andere staten van doorgeleiding en de overname door de staat van bestemming verzekerd zijn.

3. Doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen geschiedt onder begeleiding indien de aangezochte staat daarom verzoekt. De procedure voor begeleide doorgeleiding wordt geregeld in de op basis van artikel 16 vastgestelde uitvoeringsprotocollen.

4. Doorgeleiding kan door de aangezochte staat worden geweigerd

a) indien de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon een reëel gevaar loopt in de staat van bestemming of een andere staat van doorgeleiding te worden onderworpen aan marteling, aan onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, aan de doodstraf of aan vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, of politieke overtuiging; of

b) indien de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon in de aangezochte staat of een andere staat van doorgeleiding blootstaat aan strafvervolging of sancties; of

c) om redenen van volksgezondheid, binnenlandse veiligheid, openbare orde of andere nationale belangen van de aangezochte staat.

5. De aangezochte staat kan elke afgegeven vergunning intrekken indien zich later omstandigheden als bedoeld in lid 4 voordoen of aan het licht komen die de doorgeleiding belemmeren of indien de verdere reis in eventuele andere staten van doorgeleiding of de overname door de staat van bestemming niet meer verzekerd is.

Artikel 11

Doorgeleidingsprocedure

1. Een doorgeleidingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat en moet de volgende gegevens bevatten:

a) type van doorgeleiding (door de lucht, over land of over zee), doorgeleidingsroute, eventuele andere staten van doorgeleiding en de staat van eindbestemming;

b) persoonsgegevens van de betrokken persoon (naam, voornaam, meisjesnaam, andere namen die de betrokken persoon gebruikt of onder welke hij bekend staat, geboortedatum, geslacht en zo mogelijk geboorteplaats, nationaliteit, taal en aard en nummer van het reisdocument);

c) voorgenomen plaats van binnenkomst, tijdstip van overdracht en eventueel gebruik van begeleiders;

d) een verklaring waarin wordt gesteld dat volgens de verzoekende staat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 10, lid 2, en dat er geen redenen bekend zijn voor een afwijzing op grond van artikel 10, lid 4.

Een gemeenschappelijk formulier voor doorgeleidingsverzoeken is in bijlage 6 bij deze overnameovereenkomst opgenomen.

2. Binnen tien kalenderdagen na ontvangst van het verzoek brengt de aangezochte staat de verzoekende staat schriftelijk op de hoogte van de instemming met de doorgeleiding, met bevestiging van de plaats van binnenkomst en het geplande tijdstip van overname, of van de afwijzing van de doorgeleiding en van de redenen voor deze afwijzing.

3. Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de over te nemen persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting een luchthaventransitvisum aan te vragen.

4. De bevoegde autoriteiten van de aangezochte staat verlenen na wederzijds overleg steun bij de doorgeleiding, met name door toezicht te houden op de betrokken personen en door geschikte faciliteiten ter beschikking te stellen.

AFDELING IV

KOSTEN

Artikel 12

Kosten van vervoer en van doorgeleiding

Alle vervoerskosten in verband met de in deze overnameovereenkomst bedoelde overname en doorgeleiding tot aan de grens van de staat van eindbestemming komen ten laste van de verzoekende staat, alsook de door de aangezochte staat gemaakte vervoers- en onderhoudskosten met betrekking tot de terugkeer van personen overeenkomstig artikel 4 van deze overnameovereenkomst. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en Oekraïne om deze kosten van de betrokken persoon of derde partijen terug te vorderen.

AFDELING V

GEGEVENSBESCHERMING EN ONVERMINDERDE TOEPASSELIJKHEID

Artikel 13

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van deze overnameovereenkomst door, naar gelang van het geval, de bevoegde autoriteiten van Oekraïne of een lidstaat. Wanneer in een specifiek geval persoonsgegevens worden verstrekt, verwerkt of behandeld, nemen de bevoegde autoriteiten van Oekraïne de toepasselijke wetgeving van Oekraïne in acht, en de bevoegde autoriteiten van een lidstaat Richtlijn 95/46/EG en de door die lidstaat ter uitvoering van die richtlijn vastgestelde nationale wetgeving.

Daarnaast zijn de volgende beginselen van toepassing:

1. de persoonsgegevens moeten eerlijk en rechtmatig worden verwerkt;

2. de persoonsgegevens moeten voor het welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doel van de uitvoering van deze overnameovereenkomst worden verkregen en mogen door de mededelende of ontvangende autoriteit niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dat doel;

3. de persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot het doel waarvoor zij worden verkregen en/of verder verwerkt; de verstrekte persoonsgegevens mogen met name uitsluitend betrekking hebben op:

4. de persoonsgegevens van de over te dragen persoon (naam, voornaam, andere namen die de betrokken persoon gebruikt of onder welke hij bekend staat, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats, huidige en eventuele vroegere nationaliteit);

5. paspoort, identiteitskaart of rijbewijs en andere identificatie- of reisdocumenten (nummer, geldigheidsduur, datum van afgifte, afgevende autoriteit, plaats van afgifte);

6. stopplaatsen en reisroutes;

7. andere voor identificatie van de over te dragen persoon of voor het onderzoek van de overnamevereisten uit hoofde van deze overnameovereenkomst dienstige gegevens;

8. de persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten in voorkomend geval worden bijgewerkt;

9. de persoonsgegevens mogen in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of vervolgens worden verwerkt;

10. de mededelende en de ontvangende autoriteit treffen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om te zorgen voor een passende correctie, uitwissing of afscherming van persoonsgegevens wanneer de verwerking ervan niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit artikel, met name omdat deze persoonsgegevens niet toereikend, ter zake dienend of nauwkeurig zijn, of omdat zij bovenmatig zijn in verhouding tot het doel van de verwerking. Dit behelst tevens de kennisgeving van elke correctie, uitwissing of afscherming aan de andere partij;

11. op verzoek stelt de ontvangende autoriteit de mededelende autoriteit in kennis van het gebruik dat van de verstrekte gegevens is gemaakt en van de daardoor verkregen resultaten;

12. persoonsgegevens mogen uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt. Voor de mededeling aan andere instanties is de voorafgaande toestemming van de mededelende autoriteit vereist;

13. de mededelende en de ontvangende autoriteit zijn verplicht de mededeling en ontvangst van persoonsgegevens schriftelijk te registreren.

Artikel 14

Onverminderde toepasselijkheid

1. Deze overnameovereenkomst doet geen afbreuk aan de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gemeenschap, de lidstaten en Oekraïne die voortvloeien uit het internationaal recht en met name uit elk internationaal verdrag of elke overeenkomst waarbij zij partij zijn, waaronder de in de preambule genoemde verdragen/overeenkomsten.

2. Niets in deze overnameovereenkomst belet de terugkeer van een persoon op basis van andere formele of informele regelingen.

AFDELING VI

UITVOERING EN TOEPASSING

Artikel 15

Gemengd Comité overname

1. De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar wederzijds bijstand bij de toepassing en interpretatie van deze overnameovereenkomst. Daartoe richten zij een Gemengd Comité overname (hierna "het comité" genoemd) op, dat met name de volgende taken heeft:

a) toezien op de toepassing van deze overnameovereenkomst en regelmatig gegevens uitwisselen over de uitvoeringsprotocollen die door de afzonderlijke lidstaten en Oekraïne op basis van artikel 16 zijn opgesteld;

b) voorstellen opstellen en aanbevelingen doen tot wijziging van deze overnameovereenkomst;

с) uitvoeringsregelingen vaststellen die nodig zijn voor de eenvormige toepassing van deze overnameovereenkomst.

2. De beslissingen van het comité zijn bindend voor de partijen.

3. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeenschap en Oekraïne; de Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Europese Commissie, bijgestaan door deskundigen van de lidstaten.

4. Het comité komt zo vaak als nodig bijeen op verzoek van een van de overeenkomstsluitende partijen.

5. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 16

Uitvoeringsprotocollen

1. Oekraïne en een lidstaat kunnen uitvoeringsprotocollen opstellen die betrekking hebben op de regels inzake:

a) de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten;

b) grensdoorlaatposten voor de overdracht van personen;

c) het mechanisme voor communicatie tussen de bevoegde autoriteiten;

d) de wijze van terugkeer in het kader van de versnelde procedure;

e) de voorwaarden voor begeleide terugkeer van personen, met inbegrip van de doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen onder begeleiding;

f) aanvullende middelen en documenten die nodig zijn voor de uitvoering van deze overnameovereenkomst;

g) wijze van en procedures voor de terugvordering van kosten in verband met de uitvoering van artikel 12 van deze overnameovereenkomst.

2. De in lid 1 bedoelde uitvoeringsprotocollen treden niet eerder in werking dan nadat het Gemengd Comité overname, bedoeld in artikel 15, daarvan in kennis is gesteld.

3. Oekraïne stemt ermee in alle op lid 1, onder d), e), f), of g), betrekking hebbende bepalingen van een met een lidstaat gesloten uitvoeringsprotocol ook toe te passen in zijn betrekkingen met andere lidstaten, indien zij dat wensen.

Artikel 17

Verhouding tot bilaterale overnameovereenkomsten van de lidstaten

1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, hebben de bepalingen van deze overnameovereenkomst voorrang boven de bepalingen van bilaterale overnameovereenkomsten of andere juridisch bindende instrumenten inzake de overname van personen die op basis van artikel 16 zijn of nog zullen worden gesloten tussen afzonderlijke lidstaten en Oekraïne, voor zover de bepalingen van deze bilaterale overnameovereenkomsten of instrumenten onverenigbaar zijn met die van deze overnameovereenkomst.

2. De bepalingen inzake overname van staatloze personen en van onderdanen van derde landen die zijn opgenomen in bilaterale overeenkomsten of andere juridisch bindende instrumenten die tussen afzonderlijke lidstaten en Oekraïne zijn gesloten, zullen tijdens de in artikel 20, lid 3, bedoelde periode van twee jaar van toepassing blijven.

AFDELING VII.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

Territoriale toepassing

1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, is deze overnameovereenkomst van toepassing op het grondgebied waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is alsook op het grondgebied van Oekraïne.

2. Deze overnameovereenkomst is niet van toepassing op het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken.

Artikel 19

Wijziging van de overnameovereenkomst

Deze overnameovereenkomst kan in onderlinge overeenstemming tussen de overeenkomstsluitende partijen worden gewijzigd en aangevuld. Wijzigingen en aanvullingen worden opgesteld in de vorm van afzonderlijke protocollen, die een integrerend onderdeel van deze overnameovereenkomst zullen vormen, en treden in werking volgens de in artikel 20 van deze overnameovereenkomst bedoelde procedure.

Artikel 20

Inwerkingtreding, duur en opzegging

1. Deze overnameovereenkomst wordt door de overeenkomstsluitende partijen bekrachtigd of goedgekeurd volgens hun eigen procedures.

2. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, treedt deze overnameovereenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de in lid 1 bedoelde procedures zijn voltooid.

3. De in artikel 3 van deze overnameovereenkomst genoemde verplichtingen worden pas twee jaar na de in lid 2 bedoelde datum van toepassing. Tijdens deze periode van twee jaar gelden deze verplichtingen alleen voor staatloze personen en onderdanen van derde landen waarmee Oekraïne bilaterale overnameovereenkomsten of -regelingen heeft gesloten. Zoals vermeld in artikel 17, lid 2, blijven de bepalingen inzake overname van staatloze personen en van onderdanen van derde landen die zijn opgenomen in bilaterale overeenkomsten of andere juridisch bindende instrumenten die tussen afzonderlijke lidstaten en Oekraïne zijn gesloten, tijdens deze periode van twee jaar van toepassing.

4. Deze overnameovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

5. Elke partij kan deze overnameovereenkomst opzeggen door middel van een officiële kennisgeving aan de andere partij. Deze overnameovereenkomst wordt beëindigd zes maanden na de datum van genoemde kennisgeving.

Artikel 21

Bijlagen

De bijlagen 1 tot en met 8 maken een integrerend deel uit van deze overnameovereenkomst.

Opgesteld te [………….] op [……………..], in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Oekraïense, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, waarbij al deze teksten gelijkelijk authentiek zijn.

Voor de Europese Gemeenschap (…) | Voor Oekraïne (…) |

Bijlage 1

Gemeenschappelijke lijst van documenten

INZAKE NATIONALITEIT

(Artikel 6, lid 1, onder a))

- alle soorten paspoorten (nationale paspoorten, diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, collectieve paspoorten en paspoortvervangende documenten, met inbegrip van paspoorten voor kinderen);

- nationale identiteitskaarten (met inbegrip van tijdelijke en voorlopige identiteitskaarten);

- militaire zakboekjes en militaire identiteitskaarten;

- monsterboekjes, schippersbewijzen en paspoorten voor zeelieden;

- nationaliteitsbewijzen en andere officiële documenten waaruit de nationaliteit blijkt.

Bijlage 2

GEMEENSCHAPPELIJKE LIJST VAN DOCUMENTEN INZAKE NATIONALITEIT

(ARTIKEL 6, LID 1, ONDER B))

- fotokopieën van in bijlage 1 bij deze overnameovereenkomst genoemde documenten;

- rijbewijzen of fotokopieën daarvan;

- geboorteakten of fotokopieën daarvan;

- bedrijfspassen of fotokopieën daarvan;

- getuigenverklaringen;

- verklaringen van de betrokken persoon en de door hem gesproken taal, waaronder de resultaten van een officieel onderzoek tot vaststelling van de nationaliteit van de betrokken persoon. In deze bijlage wordt verstaan onder 'officieel onderzoek' een onderzoek dat is gelast of verricht door de autoriteiten van de verzoekende staat en dat is bekrachtigd door de aangezochte staat;

- andere documenten die kunnen bijdragen tot het vaststellen van de nationaliteit van de betrokken persoon.

Bijlage 3

GEMEENSCHAPPELIJKE LIJST VAN DOCUMENTEN BETREFFENDE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN EN STAATLOZE PERSONEN

(ARTIKEL 7, LID 1)

Bijlage 3a

- officiële verklaringen met het oog op de toepassing van de versnelde procedure van met name grensbeambten die kunnen getuigen dat de betrokken persoon de grens van de aangezochte staat heeft overschreden en rechtstreeks het grondgebied van de verzoekende staat is binnengekomen;

- tickets op naam voor vliegtuig-, trein-, bus- of bootreizen waaruit de aanwezigheid van de betrokken persoon en diens rechtstreekse reisroute van het grondgebied van de aangezochte staat naar dat van de verzoekende staat (of lidstaten indien de aangezochte staat Oekraïne is) kunnen worden afgeleid;

- passagierslijsten voor vliegtuig-, trein-, bus- of bootreizen waaruit de aanwezigheid van de betrokken persoon en diens rechtstreekse reisroute van het grondgebied van de aangezochte staat naar dat van de verzoekende staat (of lidstaten indien de aangezochte staat Oekraïne is) kunnen worden afgeleid.

Bijlage 3b

- officiële verklaringen van met name grensbeambten van de verzoekende staat en andere personen die kunnen getuigen dat de betrokkene de grens heeft overschreden;

- alle soorten documenten, certificaten en rekeningen (bijvoorbeeld hotelrekeningen, afspraakkaarten voor bezoek aan arts/tandarts, toegangsbewijzen voor openbare/particuliere instellingen, autoverhuurcontracten, kredietkaartreçu's, enz.) waaruit duidelijk blijkt dat de betrokken persoon op het grondgebied van de aangezochte staat heeft verbleven;

- inlichtingen waaruit blijkt dat de betrokkene gebruik heeft gemaakt van de diensten van een reisbegeleider of reisbureau;

- officiële verklaringen van de betrokken persoon in gerechtelijke of administratieve procedures.

Bijlage 4

Gemeenschappelijke lijst van documenten betreffende onderdanen van derde landen en staatloze personen

(ARTIKEL 7, LID 2)

Bijlage 4a

- geldig visum en/of geldige verblijfsvergunning afgegeven door de aangezochte staat;

- inreis-/uitreisstempels of soortgelijke aantekeningen in het reisdocument van de betrokken persoon of andere bewijzen van inreis/uitreis.

Bijlage 4b

fotokopieën van in bijlage 4a genoemde documenten.

Bijlage 5

[pic] | [Embleem van Oekraïne] |

..............................................................…………… ................................................................… | .................................................................……..…… (Plaats en datum) |

(Benaming van de bevoegde autoriteit van de verzoekende staat) |

Referentie: .............................................…

VERSNELDE PROCEDURE |

- Aan

................................................................… |

.......................................................…….…. ................................................................…. (Benaming van de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat) |

OVERNAMEVERZOEK

overeenkomstig artikel 5 van de overnameovereenkomst van […]

tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

PERSOONSGEGEVENS Volledige naam (onderstreep familienaam): ...........................................................……………………………… 2. Meisjesnaam: ...........................................................……………………………… 3. Geboortedatum en geboorteplaats: ...........................................................……………………………… | Foto |

14. 4. Woonplaats in de staat van herkomst of permanente verblijfplaats (indien bekend)

...........................................................................................................................................................................................

5. Nationaliteit en taal:

...........................................................................................................................………....................…………………...

6. Burgerlijke staat: ( gehuwd( ongehuwd( gescheiden( weduwnaar/weduwe

Indien gehuwd:

naam van echtgenoot/echtgenote.................................................................................................................

Namen en leeftijd van eventuele kinderen..........................................................................................................

7 Geslacht en persoonsbeschrijving (lengte, kleur van ogen, bijzondere kenmerken, enz.):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

8. Ook bekend als (vroegere namen, andere namen die de persoon gebruikt of waaronder hij bekend staat):

...........................................................................................................................................................................................

Indien gehuwd: naam van echtgenoot/echtgenote.................................................................................................................

Namen en leeftijd van eventuele kinderen..........................................................................................................

Adres in de verzoekende staat:

............................................................................................................................………....................…………………

B. BIJGEVOEGD BEWIJSMATERAAL

1..................................................................……………. (nummer paspoort) | ......................................................................……………. (datum en plaats van afgifte) |

..................................................................……………. (afgevende autoriteit) | ......................................................................……………. (vervaldatum) |

2..................................................................……………. (nummer identiteitskaart) | ......................................................................……………. (datum en plaats van afgifte) |

..................................................................……………. (afgevende autoriteit) | ......................................................................……………. (vervaldatum) |

3..................................................................……………. (nummer rijbewijs) | ......................................................................……………. (datum en plaats van afgifte) |

..................................................................……………. (afgevende autoriteit) | ......................................................................……………. (vervaldatum) |

4..................................................................……………. (nummer ander officieel document) | ......................................................................……………. (datum en plaats van afgifte) |

..................................................................……………. (afgevende autoriteit) | ......................................................................……………. (vervaldatum) |

C. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN MET BETREKKING TOT DE OVER TE DRAGEN PERSOON

1. Gezondheidstoestand

(bijvoorbeeld eventueel vermelding van bijzondere medische verzorging; Latijnse naam van de ziekte):

............................................................................................................................................…………………………

2. Reden waarom de persoon bijzonder gevaarlijk is

(bijvoorbeeld: hij wordt verdacht van een ernstig misdrijf, agressief gedrag):

............................................................................................................................................…………………………

D. OPMERKINGEN

....................................................................................................................................................................………………

....................................................................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

...................................................

(Handtekening van de bevoegde autoriteit van de verzoekende staat)

Bijlage 6

[pic] | [Embleem van Oekraïne] |

..............................................................…………… ................................................................… | .................................................................……..…… (Plaats en datum) |

(Benaming van de bevoegde autoriteit van de verzoekende staat) |

Referentie: .............................................……………

Aan

................................................................… |

.......................................................…….…. ................................................................…. (Benaming van de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat) |

DOORGELEIDINGSVERZOEK

overeenkomstig artikel 11 van de overnameovereenkomst van […]

tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne

A. PERSOONSGEGEVENS 1. Volledige naam (onderstreep familienaam): ............................................................. 2. Meisjesnaam: ............................................................. 3. Geboortedatum en geboorteplaats: ............................................................. | Foto |

4. Geslacht en persoonsbeschrijving (lengte, kleur van de ogen, bijzondere kenmerken, enz.):

…………………………………………………………………………………………....

5. Ook bekend als (vroegere namen, andere namen die de persoon gebruikt of waaronder hij bekend staat):

..........................................................................................................................……....

6. Nationaliteit en taal:

.............................................................................................................................…......

B. DOORGELEIDING

1. Aard van de doorgeleiding

door de lucht | over zee | over land |

- 2. Staat van eindbestemming

…………………………………………………………………………………………

3. Eventuele andere doorreisstaten

……………………………………………………………………………………………....

4. Voorgestelde plaats van grensoverschrijding, datum, tijdstip van overdracht en eventuele begeleiders

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5. Toelating gewaarborgd in alle andere doorreisstaten en in de staat van eindbestemming (artikel 10, lid 2)

ja | nee |

- 6. Kennis van enige reden voor weigering van de doorreis(artikel 10, lid 4)

ja | nee |

- C. OPMERKINGEN

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.....................................................................................................…………………………

...................................................

(Handtekening van de bevoegde autoriteit van de verzoekende staat) (Zegel/stempel)

Bijlage 7

Standaardreisdocument van de EU voor verwijderingsdoeleinden

(overeenkomstig het formulier dat is aangenomen bij de EU-aanbeveling van de Raad van 30 november 1994)

Bijlage 8

Het Oekraïense terugkeercertificaat

Verklaring van Oekraïne

Onder "reisdocument" wordt verstaan een document geldig om naar het buitenland te gaan dat is afgegeven door Oekraïne, een van de lidstaten of de staat van nationaliteit of van permanent verblijf van de over te nemen persoon.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 2, lid 1

De overeenkomstsluitende partijen nemen er nota van dat overeenkomstig het nationaliteitsrecht van Oekraïne en de lidstaten een onderdaan van Oekraïne of de Europese Unie zijn nationaliteit niet kan worden ontnomen zonder dat hij een andere nationaliteit verwerft.

De overeenkomstsluitende partijen komen overeen dat zij te zijner tijd overleg zullen plegen wanneer deze juridische situatie zou wijzigen.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende Denemarken

De overeenkomstsluitende partijen nemen er nota van dat deze overnameovereenkomst niet van toepassing is op het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, noch op onderdanen van het Koninkrijk Denemarken. Daarom is het wenselijk dat Oekraïne en Denemarken een overnameovereenkomst sluiten die vergelijkbaar is met deze overnameovereenkomst.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende IJsland en Noorwegen

De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van de nauwe band tussen de Europese Gemeenschap en IJsland en Noorwegen, die met name voortvloeit uit de overeenkomst van 18 mei 1999 inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis. Daarom is het wenselijk dat Oekraïne met IJsland en Noorwegen een overnameovereenkomst sluit die vergelijkbaar is met deze overnameovereenkomst.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende technische en financiële bijstand

Beide partijen komen overeen dat zij deze overnameovereenkomst zullen uitvoeren op basis van de beginselen van gezamenlijke verantwoordelijkheid, solidariteit en gelijkwaardig partnerschap teneinde migratiestromen tussen Oekraïne en de EU te beheren.

In dit verband verbindt de EG zich ertoe financiële middelen ter beschikking te stellen om Oekraïne te ondersteunen bij de uitvoering van deze overnameovereenkomst. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan capaciteitsopbouw. Deze steun wordt verleend in het kader van de algemene prioriteiten voor bijstand aan Oekraïne, als deel van de totale middelen die voor Oekraïne beschikbaar zijn en met volledige inachtneming van de toepasselijke uitvoeringsvoorschriften en –procedures voor externe bijstand van de EG.

[1] PB C […] van […], blz. […].

[2] PB C […] van […], blz. […].

[3]

[4] De datum van inwerkingtreding van de overnameovereenkomst wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .