Home

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het binnen de ACS-EG-Raad van ministers in te nemen standpunt van de Gemeenschap betreffende de overheveling van een deel van de reserve van de portefeuille voor langetermijnontwikkeling van het negende Europees Ontwikkelingsfonds naar de toewijzing voor intra-ACS-samenwerking binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het binnen de ACS-EG-Raad van ministers in te nemen standpunt van de Gemeenschap betreffende de overheveling van een deel van de reserve van de portefeuille voor langetermijnontwikkeling van het negende Europees Ontwikkelingsfonds naar de toewijzing voor intra-ACS-samenwerking binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie
[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 25.4.2007

COM(2007) 222 definitief

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het binnen de ACS-EG-Raad van Ministers in te nemen standpunt van de Gemeenschap betreffende de overheveling van een deel van de reserve van de portefeuille voor langetermijnontwikkeling van het negende Europees Ontwikkelingsfonds naar de toewijzing voor intra-ACS-samenwerking binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Op grond van bijlage I bij de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, die op 23 juni 2000 werd ondertekend te Cotonou en op 25 juni 2005 werd herzien te Luxemburg (hierna “de ACS-EG-overeenkomst” genoemd), moet de gezamenlijke ACS-EG-Raad van Ministers passende maatregelen nemen als de middelen waarin de instrumenten van de Overeenkomst voorzien vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het Financieel Protocol opgebruikt zijn. Middelen uit hoofde van het Financieel Protocol van het negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) kunnen worden vastgelegd tot en met 31 december 2007. De laatste vergadering van de gezamenlijke ACS-EG-Raad van Ministers voorafgaand aan deze termijn vindt plaats op 25 mei 2007.

Op grond van de artikelen 5 en 11 van bijlage IV bij de ACS-EG-overeenkomst evalueert de Commissie aan het einde van de looptijd de samenwerking met de ACS-staten en -regio’s, wat eventueel tot een herziening van de toewijzing van de middelen kan leiden. De conclusies van de eindevaluatie die in 2006 in het kader van het negende EOF werd uitgevoerd, werden op 23 januari 2007 voorgelegd aan het comité van beheer voor het EOF, overeenkomstig artikel 16 van het Intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het financieel protocol bij de ACS-EG-overeenkomst, dat op 18 september 2000 werd ondertekend. Tijdens de vergadering werden de conclusies van de eindevaluatie bekrachtigd.

Gezien de herziene toewijzing van de middelen op grond van de eindevaluatie en de nieuwe financieringsbehoeften voor de intra-ACS-toewijzing binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie in het kader van het negende EOF, zal het instrument voor langetermijnontwikkeling dat wordt gebruikt voor de financiering van de nationale indicatieve programma’s een overschot vertonen, terwijl het instrument voor de financiering van intra-ACS-projecten en -programma’s moet worden aangevuld.

Daarom wordt voorgesteld dat de Gemeenschap binnen de ACS-EG-Raad van Ministers van mei 2007 het standpunt inneemt dat alle resterende middelen voor langetermijnontwikkeling systematisch worden overgeheveld naar de intra-ACS-toewijzing, en wel als volgt:

- € 176,7 miljoen uit de individuele nationale portefeuilles voor onvoorziene behoeften voor de opzet van regionale portefeuilles voor humanitaire en noodhulp wanneer deze hulp niet uit de Gemeenschapsbegroting kan worden gefinancierd;

- € 50 miljoen voor de oprichting van een intra-ACS-fonds ter financiering van het FLEX-mechanisme, waarmee wordt gestreefd naar verzachting van de negatieve gevolgen van instabiele exportopbrengsten in 2005 (te betalen in 2006). In het verleden werd FLEX gefinancierd uit de individuele nationale portefeuilles voor onvoorziene behoeften (de B-portefeuilles). Aangezien deze middelen volledig zijn benut in enkele landen die in aanmerking komen voor FLEX-financiering, wordt voorgesteld de FLEX-financiering op intra-ACS-niveau te consolideren;

- € 10 miljoen voor een reserve voor een regionaal project in de SADC-regio dat zeer waarschijnlijk niet op tijd wordt beoordeeld om de middelen voor eind 2007 vast te leggen. Als het EOF-comité niet voor eind juli 2007 een gunstig advies geeft over dit project, worden de fondsen overgedragen aan de intra-ACS-reserve voor alternatieve activiteiten;

- naar schatting € 185 miljoen voor een intra-ACS-portefeuille voor de volgende doeleinden:

- € 80 miljoen als overbruggingsfonds voor de Afrikaanse Vredesfaciliteit, waarvan € 45 miljoen op basis van de beschikbare intra-ACS-middelen voor de in artikel 1 bedoelde aanvulling en € 35 miljoen daarna;

- € 5,5 miljoen voor een bijdrage aan de werkingskosten van het ACS-secretariaat voor 2008, ter overbrugging van de periode in afwachting van de inwerkingtreding van het tiende EOF;

- € 2,5 miljoen ter versterking van de faciliteit voor technische samenwerking tussen de ACS-landen, voornamelijk om tegemoet te komen aan behoeften aan technische bijstand, met name voor het voorbereiden van projecten voor het tiende EOF;

- € 35 miljoen voor financiële steun in het kader van FLEX voor het toepassingsjaar 2006;

- € 4 miljoen als dringende aanvulling op een programma ter bestrijding van runderpest in Afrika (PACE);

- € 38 miljoen als aanvullende EOF-bijdrage aan het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria (GFATM);

- € 20 miljoen voor een kleine prudentiële reserve voor nieuwe, onvoorziene behoeften, waaronder eventuele specifieke maatregelen op het gebied van gezondheidszorg, milieu of migratie en ontwikkeling in Afrika.

Het bedrag van € 185 miljoen voor de intra-ACS-portefeuille is gebaseerd op de huidige saldi van eind 2006 (€ 46 miljoen) en de bedragen die naar schatting in de loop van 2007 zullen vrijkomen uit projecten en programma’s die worden gefinancierd uit hoofde van het negende en eerdere EOF’s. Dit bedrag kan zowel hoger als lager uitvallen.

Als het bedrag te hoog is ingeschat, zal dit van invloed zijn op het bedrag voor het FLEX-programma voor het toepassingsjaar 2006 en/of op de € 20 miljoen die zijn gereserveerd voor nieuwe, onvoorziene behoeften; deze bedragen zullen dan moeten worden verlaagd om het tekort te compenseren.

Als het bedrag te laag is ingeschat of als de fondsen van de intra-ACS-portefeuille niet volledig worden benut, zullen de extra middelen als volgt worden besteed (in volgorde van belangrijkheid):

- maximaal € 20 miljoen voor extra steun voor de Afrikaanse Vredesfaciliteit;

- maximaal € 15 miljoen om de steun voor FLEX voor het toepassingsjaar 2006 op in totaal € 50 miljoen te brengen (vergelijkbaar met het bedrag voor 2005);

- eventuele verdere extra middelen zullen worden overgeheveld naar het Infrastructuurpartnerschap voor Afrika, als voorschot op de vastleggingen uit hoofde van het tiende EOF.

Daarom stelt de Commissie voor dat de Raad het bijgevoegde besluit goedkeurt.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

tot vaststelling van het binnen de ACS-EG-Raad van Ministers in te nemen standpunt van de Gemeenschap betreffende de overheveling van een deel van de reserve van de portefeuille voor langetermijnontwikkeling van het negende Europees Ontwikkelingsfonds naar de toewijzing voor intra-ACS-samenwerking binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 310, in samenhang met artikel 300, lid 2, tweede alinea,

Gelet op de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, die op 23 juni 2000 werd ondertekend te Cotonou[1], en op de herziene ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, die op 25 juni 2005 werd ondertekend te Luxemburg[2], (hierna “de ACS-EG-overeenkomst” genoemd),

Gelet op het Intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het financieel protocol bij de ACS-EG-overeenkomst, dat op 18 september 2000 werd ondertekend[3] (hierna het “Intern akkoord” genoemd),

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van artikel 15 van de ACS-EG-overeenkomst is de ACS-EG-Raad van Ministers bevoegd om besluiten te nemen voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst, en op grond van punt 8 van bijlage I bij de ACS-EG-overeenkomst kan de Raad van Ministers passende maatregelen nemen als de middelen waarin de instrumenten van de Overeenkomst voorzien opgebruikt zijn.

(2) Op grond van de artikelen 5 en 11 van bijlage IV bij de ACS-EG-overeenkomst evalueert de Commissie aan het einde van de looptijd de nationale en regionale programma’s met de ACS-staten en -regio’s. Na voltooiing van de eindevaluatie kan de Commissie namens de Gemeenschap de toewijzing van de middelen herzien in het licht van de behoeften en de prestaties van de betrokken ACS-staten of regio’s.

(3) Op grond van artikel 12, lid 2, van bijlage IV bij de ACS-EG-overeenkomst kan de Commissie de toewijzing voor intra-ACS-samenwerking verhogen als daar behoefte aan is.

(4) In Besluit 2005/446/EG van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 30 mei 2005 is de uiterste datum voor het aangaan van betalingsverplichtingen uit hoofde van het negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) vastgesteld op 31 december 2007[4].

(5) In het kader van de eindevaluatie van het negende EOF zijn ramingen gemaakt van de bedragen die voor het einde van 2007 zullen vrijkomen uit eerdere EOF’s en de nieuwe toewijzing daarvan.

(6) Op basis van de conclusies van de eindevaluatie, de naar verwachting vrijkomende bedragen en de voorgestelde nieuwe toewijzing daarvan is een schatting gemaakt van de fondsen van de reserve voor langetermijnontwikkeling en de intra-ACS-reserve die voor eind 2007 vrij zullen komen of niet zullen zijn vastgelegd. Ook is een raming gemaakt van de nieuwe behoeften waarvoor voor eind 2007 projecten en programma’s kunnen worden opgezet en vastgelegd en waarin de reserve voor langetermijnontwikkeling en de intra-ACS-reserve moeten voorzien. Het EOF-comité heeft een gunstig advies gegeven over de conclusies van de eindevaluatie.

(7) De B-portefeuilles voor onvoorziene behoeften zijn voor veel landen uitgeput of zullen niet volstaan om tegemoet te komen aan de eventuele behoeften aan humanitaire en noodhulp op grond van de artikelen 72 en 73 van de ACS-EG-overeenkomst of om de negatieve gevolgen van instabiele exportopbrengsten te verzachten zoals bedoeld in artikel 68 van de ACS-EG-overeenkomst (FLEX); voor andere landen zijn de B-portefeuilles ongebruikt gebleven.

(8) Daarom wordt voorgesteld alle resterende, niet-vastgelegde saldi van de B-portefeuilles over te hevelen naar de intra-ACS-reserve en daarmee vijf nieuwe, regionale B-portefeuilles op te zetten, waarin de fondsen van de landen van elke regio pro rata worden geconsolideerd, evenals een intra-ACS-reserve voor noodhulp zoals bedoeld in artikel 72, lid 3, onder a) en b), van de ACS-EG-overeenkomst en een portefeuille ten behoeve van alle ACS-landen voor FLEX 2006 en 2007 (toepassingsjaren 2005 en 2006).

(9) De fondsen van de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie van het negende EOF zijn momenteel onvoldoende voor de geplande activiteiten uit hoofde van de intra-ACS-reserve en voor de FLEX-fondsen, terwijl de reserve voor langetermijnontwikkeling naar verwachting een overschot zal vertonen.

(10) Binnen de ACS-EG-Raad van Ministers zou de Gemeenschap daarom het standpunt moeten innemen dat moet worden besloten tot overheveling van een deel van de reserve van de portefeuille voor langetermijnontwikkeling van het negende EOF naar de toewijzing voor intra-ACS-samenwerking binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het door de Gemeenschap binnen de ACS-EG-Raad van Ministers in te nemen standpunt met betrekking tot de overheveling van de reserve van de portefeuille voor langetermijnontwikkeling van het negende Europees Ontwikkelingsfonds wordt gebaseerd op het ontwerpbesluit van de ACS-EG-Raad van Ministers in de bijlage.

In het ontwerpbesluit kunnen kleine wijzigingen worden aangebracht zonder dat daartoe een nieuw besluit van de Raad vereist is.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De voorzitter

BIJLAGE

Ontwerp

BESLUIT VAN DE ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS

betreffende de overheveling van een deel van de reserve van de portefeuille voor langetermijnontwikkeling van het negende Europees Ontwikkelingsfonds naar de toewijzing voor intra-ACS-samenwerking binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie

DE ACS-EG-RAAD VAN MINISTERS,

Gelet op de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (hierna “ACS-staten” genoemd), enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, die op 23 juni 2000 werd ondertekend te Cotonou[5] en op 25 juni 2005 werd herzien te Luxemburg[6] (hierna “de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst” genoemd), en met name op punt 8 van bijlage I,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Naar aanleiding van de eindevaluatie van het negende EOF overeenkomstig de artikelen 5 en 11 van bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst moet de toewijzing van de middelen worden herzien in het licht van de resultaten en de huidige behoeften.

(2) De fondsen voor regionale samenwerking en integratie en de vrijgemaakte bedragen die naar verwachting voor eind 2007 hiernaar worden overgeheveld, zijn onvoldoende om te voorzien in de nieuwe behoeften aan meer steun voor intra-ACS-activiteiten.

(3) Er moeten aanvullende middelen worden toegekend voor een intra-ACS-financieringsmechanisme voor FLEX voor de jaren 2006 en 2007 (toepassingsjaren 2005 en 2006), waarbij minimale steun voor de landen die kampen met de negatieve gevolgen van instabiele exportopbrengsten is gewaarborgd, ongeacht de omvang van de niet-vastgelegde saldi van hun B-portefeuilles.

(4) De niet-vastgelegde saldi van de nationale B-portefeuilles volstaan mogelijk niet voor de behoeften en moeten op de datum van dit besluit worden overgeheveld naar de intra-ACS-reserve om daarmee vijf nieuwe, regionale B-portefeuilles op te zetten voor de financiering van toekomstige behoeften op het gebied van humanitaire en noodhulp in deze regio’s, op basis van regionale solidariteit, evenals een intra-ACS-reserve voor noodhulp zoals bedoeld in artikel 72, lid 3, onder a) en b), van de ACS-EG-overeenkomst, in uitzonderlijke omstandigheden wanneer deze hulp niet uit de Gemeenschapsbegroting kan worden gefinancierd.

(5) De regionale B-portefeuille voor Oost-Afrika en zuidelijk Afrika en de Indische Oceaan omvat het bedrag dat overblijft na aftrek van € 20 miljoen euro voor de ad-hocverhoging van de B-portefeuille voor Sudan, die werd gefinancierd uit de reserve voor langetermijnontwikkeling; voor de Stille Oceaan wordt geen regionale B-portefeuille opgezet, aangezien de nationale B-portefeuilles al grotendeels zijn gebruikt voor een regionaal programma voorhulp bij natuurrampen.

(6) Er zouden voor 2007 extra middelen moeten worden toegekend aan de Afrikaanse Vredesfaciliteit, waaronder steun voor de AMIS-missie in Sudan.

(7) Er zouden aanvullende middelen moeten worden toegekend om de werkingskosten van het ACS-secretariaat in 2008 gedeeltelijk te financieren, ter overbrugging van de periode tot de inwerkingtreding van het tiende EOF.

(8) Er zouden aanvullende middelen moeten worden toegekend aan de versterking van de faciliteit voor technische samenwerking tussen de ACS-landen, voornamelijk om tegemoet te komen aan behoeften aan technische bijstand, met name voor het voorbereiden van projecten.

(9) Er zou een extra bijdrage moeten worden toegekend aan het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria (GFATM).

(10) Er moet een kleine prudentiële reserve worden opgezet voor nieuwe, onverwachte behoeften in verband met intra-ACS-activiteiten in de periode tot 31 december 2007.

(11) De middelen uit hoofde van het negende EOF, met inbegrip van de naar verwachting vrijkomende bedragen, kunnen worden vastgelegd tot 31 december 2007; er moet een mechanisme worden opgezet om beschikbare saldi voor die datum efficiënt en doeltreffend vast te leggen ter ondersteuning van de algemene doelstellingen van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst,

BESLUIT:

Artikel 1 Aanvulling van de intra-ACS-reserve binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie

1. Alle fondsen die op 31 maart 2007 beschikbaar zijn in de reserve voor langetermijnontwikkeling (na correctie voor de besluiten inzake de nieuwe toewijzing die op die datum nog niet in de boekhouding waren verwerkt), met uitzondering van de middelen voor het Centrum voor de Ontwikkeling van het Bedrijfsleven (COB) en het Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling (TCLP) voor 2008 (€ 32 miljoen), de middelen voor “programma’s met een hoog risico” in landen waarvoor een landenstrategiedocument is ondertekend (€ 72,4 miljoen op 1 maart 2003), de fondsen voor de politieke prioriteiten in landen waarvoor geen landenstrategiedocument is ondertekend (€ 30,2 miljoen op 1 maart 2003) en de middelen voor het bijzondere steunprogramma voor Somalië (€ 36,1 miljoen), worden overgeheveld naar de intra-ACS-reserve binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie.

2. Alle middelen die binnen de reserve zijn bestemd voor de in lid 1 beschreven activiteiten (de begroting van het COB en het TCLP voor 2008, de financiering van “programma’s met een hoog risico” in landen waarvoor een landenstrategiedocument is ondertekend en van de politieke prioriteiten in landen waarvoor geen landenstrategiedocument is ondertekend) die op 31 oktober 2007 niet zijn vastgelegd, worden overgeheveld naar de intra-ACS-reserve binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie.

3. Alle bedragen die tussen 1 april en 31 december 2007 in de boekhouding van de Commissie worden vrijgemaakt uit de reserve voor langetermijnontwikkeling van het negende EOF of eerdere EOF’s worden overgeheveld naar de intra-ACS-reserve binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie.

4. Alle resterende middelen van de nationale indicatieve programma’s die tussen 1 augustus en 31 december 2007 vrijkomen uit de reserve voor langetermijnontwikkeling worden overgeheveld naar de intra-ACS-reserve binnen de portefeuille voor regionale samenwerking en integratie.

Artikel 2 Toewijzing van de intra-ACS-middelen

1. De middelen van de intra-ACS-reserve worden als volgt aangewend:

a) opzet van:

i) een intra-ACS-reserve voor noodhulp zoals bedoeld in artikel 72, lid 3, onder a) en b), van de ACS-EG-overeenkomst, in uitzonderlijke omstandigheden wanneer deze hulp niet uit de Gemeenschapsbegroting kan worden gefinancierd; deze reserve bedraagt € 26 741 326, bestaande uit 15% van de niet-vastgelegde middelen van de B-portefeuilles van de landen van de betreffende regio’s op de datum van inwerkingtreding van de besluiten inzake de nieuwe toewijzing;

ii) vijf regionale B-portefeuilles voor een bedrag van € 17 511 615 voor zuidelijk Afrika, € 48 920 391 voor Oost-Afrika en de Indische Oceaan, € 31 945 340 voor West-Afrika, € 16 139 355 voor Centraal-Afrika en € 35 422 478 voor het Caribisch gebied, bestaande uit 85% van de niet-vastgelegde middelen van de B-portefeuilles van de landen van de betreffende regio’s op de datum van inwerkingtreding van de besluiten inzake de nieuwe toewijzing;

deze regionale B-portefeuilles worden gebruikt voor internationaal overeengekomen schuldverlichtingsinitiatieven zoals bedoeld in artikel 3, lid 2, onder b) van bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en voor humanitaire en noodhulp zoals bedoeld in de artikelen 72 en 73 van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, op basis van regionale solidariteit, in uitzonderlijke omstandigheden wanneer deze hulp niet uit de Gemeenschapsbegroting kan worden gefinancierd;

b) opzet van een intra-ACS-FLEX-programma van € 50 miljoen voor 2006 (toepassingsjaar 2005), waarbij minimale steun voor de landen die kampen met de negatieve gevolgen van instabiele exportopbrengsten is gewaarborgd, ongeacht de omvang van de niet-vastgelegde saldi van hun B-portefeuilles op de datum van inwerkingtreding van de besluiten inzake de nieuwe toewijzing;

c) een extra EOF-bijdrage aan de Afrikaanse Vredesfaciliteit van maximaal € 80 miljoen ter overbrugging van de periode tot de inwerkingtreding van het tiende EOF, voor diverse activiteiten op het gebied van vredesmissies, opleiding en capaciteitsopbouw, waaronder steun voor AMIS in Sudan, waarvan € 45 miljoen op basis van de beschikbare ACS-middelen voorafgaand aan de in artikel 1 bedoelde aanvulling en € 35 miljoen daarna;

d) aanvulling van de institutionele steun aan het ACS-secretariaat ter overbrugging van de periode tot de inwerkingtreding van het tiende EOF, voor een bedrag van € 5,5 miljoen voor de exploitatiekosten van het secretariaat in 2008;

e) € 2,5 miljoen extra voor de faciliteit voor technische samenwerking tussen de ACS-landen;

f) € 4 miljoen als dringende aanvulling op een programma ter bestrijding van runderpest in Afrika (PACE);

g) opzet van een regionale prudentiële reserve van € 10 miljoen ter aanvulling van het regionale indicatieve programma voor zuidelijk Afrika voor het geval dat vóór 1 augustus 2007 het programma voor modernisering van de weg tussen Milange en Mocuba (Mozambique) zal zijn getoetst en de beheersprocedure van het EOF-comité zal zijn doorlopen; als dit programma niet tijdig kan worden getoetst, wordt dit bedrag overgeheveld naar de intra-ACS-reserve;

h) de opzet van een prudentiële intra-ACS-reserve van € 20 miljoen voor nieuwe, onvoorziene behoeften die niet kunnen worden gefinancierd uit de regionale B-portefeuilles;

i) de opzet van een intra-ACS-FLEX-programma, voorlopig vastgesteld op € 35 miljoen voor 2007 (toepassingsjaar 2006), om minimale steun te waarborgen voor de landen die kampen met de negatieve gevolgen van instabiele exportopbrengsten na de in lid 1, onder a), beschreven regionalisatie van de B-portefeuilles voor humanitaire en noodhulp; dit programma zou tot maximaal € 15 miljoen kunnen worden aangevuld met niet-vastgelegde middelen van de onder g) en h) beschreven prudentiële reserves of met vrijgekomen bedragen die naar de intra-ACS-reserve worden overgeheveld op grond van artikel 1, lid 3, of artikel 1, lid 4, als de oorspronkelijke ramingen zouden worden overschreden;

j) € 38 miljoen extra voor het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria (GFATM).

2. Als de naar de intra-ACS-reserve overgehevelde bedragen niet volstaan om aan alle behoeften tegemoet te komen, worden de middelen voor het in lid 1, onder i), bedoelde programma dienovereenkomstig verlaagd. Als het tekort groter is dan het onder i) genoemde bedrag, wordt de onder h) beschreven prudentiële reserve dienovereenkomstig verlaagd. Als er dan nog steeds een tekort is, wordt het onder c) genoemde bedrag verlaagd.

3. Als de naar de intra-ACS-reserve overgehevelde bedragen de oorspronkelijke ramingen overschrijden of als de in lid 1, onder c), d), e) en h), beschreven middelen niet volledig worden besteed, worden de middelen die resteren boven het plafond van het in lid 1, onder i), beschreven programma als volgt besteed:

a) maximaal € 20 miljoen voor extra steun voor de Afrikaanse Vredesfaciliteit, als de in lid 1, onder c), beschreven middelen volledig zijn besteed;

b) middelen die eventueel resteren na de onder a) bedoelde uitgaven zouden kunnen worden gebruikt als voorschot op de toewijzing van het tiende EOF aan de aanvulling van het ACS-EG-Infrastructuurtrustfonds.

Artikel 3 Verzoek om steun

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van bijlage IV bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst verzoekt de ACS-EG-Raad van Ministers de Commissie de in artikel 2 beschreven maatregelen te financieren.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt goedgekeurd.

Gedaan te

Voor de ACS-EG-Raad van Ministers

De voorzitter

[1] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

[2] PB L 287 van 28.10.2002, blz. 4.

[3] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 355.

[4] PB L 156 van 18.6.2005, blz. 19.

[5] PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

[6] PB L 287 van 28.10.2005, blz. 4.