Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië
[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 23.7.2007

COM(2007) 438 definitief

2007/0153 (CNS)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

I. Politieke en juridische achtergrond

Het belang voor de Republiek Servië en voor alle andere landen van de westelijke Balkan om illegale migratie aan te pakken werd nogmaals bevestigd in de conclusies van de op 21 juni 2003 te Thessaloniki gehouden Top EU-westelijke Balkan, waarop tevens het perspectief van deze landen op toetreding tot de Europese Unie werd bevestigd. Volgens deze conclusies kan een dialoog over visumkwesties alleen plaatsvinden wanneer onder meer illegale immigratie wordt bestreden. Wat overname betreft, bevatte “de agenda van Thessaloniki” de toezegging van de EU om met alle landen van de regio te onderhandelen over en over te gaan tot de sluiting van overnameovereenkomsten. Voorts werd de Republiek Servië en de andere landen van de westelijke Balkan verzocht alle nodige maatregelen te nemen om de sluiting van deze overnameovereenkomsten te vergemakkelijken en de uitvoering ervan te waarborgen.

Op 13 november 2006 machtigde de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen de Commissie formeel om met de Republiek Servië te onderhandelen over een overnameovereenkomst. Op dezelfde dag stelde de Raad onderhandelingsrichtsnoeren voor overnameovereenkomsten met de andere landen van de westelijke Balkan vast. In november 2006 zond de Commissie de Servische autoriteiten een ontwerp-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië toe. De onderhandelingen zijn op 30 november 2006 gestart en op 4 december 2006 vond te Brussel de eerste formele onderhandelingsronde plaats. Er vonden respectievelijk in Brussel en Belgrado nog twee onderhandelingsronden plaats; parallel daarmee zijn ook onderhandelingen gevoerd over een visumversoepelingsovereenkomst tussen de EG en Servië. Bovendien werden van tijd tot tijd informele deskundigenvergaderingen belegd om de formele onderhandelingen voor te bereiden.

Tijdens de laatste formele onderhandelingsronde, die plaatsvond op 11 april 2007, werd op één uitzondering na overeenstemming bereikt over alle resterende kwesties, waaronder de overname van gewezen onderdanen van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië die geen andere nationaliteit hebben verworven. Over de laatste resterende kwestie, die betrekking had op de voorwaarden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen, moest de Commissie de lidstaten raadplegen. Zij deed dat op 25 april in het kader van de Werkgroep migratie en verwijdering van de Raad. Op basis van deze raadpleging bereikte de Commissie op 16 mei te Brussel overeenstemming met Servië over deze resterende kwestie. De definitieve tekst van de overnameovereenkomst werd op dezelfde dag geparafeerd door de hoofdonderhandelaars van beide partijen.

De lidstaten zijn gedurende alle (informele en formele) fasen van de onderhandelingen regelmatig op de hoogte gehouden en geraadpleegd over de overnameovereenkomst.

Wat de Gemeenschap betreft, is artikel 63, punt 3, onder b), juncto artikel 300 van het EG-Verdrag de rechtsgrond van de overnameovereenkomst.

De bijgevoegde voorstellen vormen de juridische instrumenten voor de ondertekening en sluiting van de overnameovereenkomst. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Het Europees Parlement moet conform artikel 300, lid 3, van het EG-Verdrag formeel worden geraadpleegd over de sluiting van de overnameovereenkomst.

Het voorgestelde besluit betreffende de sluiting bevat de interne regelingen die nodig zijn voor de praktische toepassing van de overnameovereenkomst. Met name wordt er in gepreciseerd dat de Commissie de Gemeenschap vertegenwoordigt in het Gemengd Comité overname dat bij artikel 18 van de overnameovereenkomst wordt ingesteld. Overeenkomstig artikel 18, lid 5, stelt het Comité overname zijn reglement van orde vast. Zoals het geval is bij de andere tot dusver door de Gemeenschap gesloten overnameovereenkomsten, wordt het standpunt van de Gemeenschap over deze kwestie vertolkt door de Commissie, na raadpleging van een door de Raad aangewezen bijzonder comité. Ten aanzien van de andere door het Gemengd Comité te nemen beslissingen wordt het standpunt van de Gemeenschap vertolkt overeenkomstig de toepasselijke Verdragsbepalingen.

II. Resultaten van de onderhandelingen

De Commissie is van mening dat de door de Raad in zijn onderhandelingsrichtsnoeren geformuleerde doelstellingen zijn bereikt en dat de ontwerp-overnameovereenkomst aanvaardbaar is voor de Gemeenschap.

De ontwerp-overnameovereenkomst met de Republiek Servië is, voor zover mogelijk, in overeenstemming gebracht met de ontwerp-overnameovereenkomsten met de andere landen van de westelijke Balkan.

De overnameovereenkomst houdt uiteindelijk het volgende in:

- de overnameovereenkomst omvat 8 afdelingen met in totaal 23 artikelen. Zij telt tevens zeven bijlagen, die een integrerend deel ervan uitmaken, alsmede zeven gemeenschappelijke verklaringen;

- de in de overnameovereenkomst vervatte overnameverplichtingen (artikelen 2 tot en met 5) zijn op basis van volledige wederkerigheid opgesteld en hebben betrekking op eigen onderdanen (artikelen 2 en 4) alsook op onderdanen van derde landen en staatloze personen, waaronder, wat Servië betreft, gewezen onderdanen van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië die geen andere nationaliteit hebben verworven (artikelen 3 en 5);

- de verplichting tot overname van eigen onderdanen geldt ook ten aanzien van gewezen eigen onderdanen die afstand hebben gedaan van hun nationaliteit of wier nationaliteit hun is ontnomen, zonder dat zij de nationaliteit van een andere staat hebben verworven;

- de verplichting tot overname van eigen onderdanen geldt ook met betrekking tot gezinsleden (d.w.z. de echtgeno(o)t(e) en minderjarige ongehuwde kinderen) die een andere nationaliteit hebben dan de over te nemen persoon en die geen zelfstandig verblijfsrecht in de verzoekende staat hebben;

- aan de verplichting tot overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen (artikel 3) zijn de volgende voorwaarden verbonden: a) de betrokken persoon is in het bezit van of was bij binnenkomst in het bezit van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning afgegeven door de aangezochte staat, of b) de betrokken persoon is het grondgebied van de verzoekende staat illegaal en rechtstreeks binnengekomen na verblijf op of doorreis over het grondgebied van de aangezochte staat. Vrijgesteld van deze verplichting zijn personen in luchthaventransit en alle personen aan wie de verzoekende staat een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven vóór of na binnenkomst op zijn grondgebied;

- de gewezen onderdanen van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië die geen andere nationaliteit hebben verworven, worden als een afzonderlijke categorie behandeld (artikel 3, lid 3). Servië aanvaardt hun overname indien aan twee voorwaarden is voldaan: zij zijn geboren op het grondgebied van Servië en hadden op de datum van de onafhankelijkheid van Servië (27 april 1992) hun permanente verblijfplaats op het grondgebied van die staat. De specifieke voorwaarden voor de overname van deze categorie personen zijn opgenomen in alle overnameovereenkomsten met de landen van de westelijke Balkan;

- zowel voor eigen onderdanen, ingeval een vastgestelde termijn is verstreken, als voor onderdanen van derde landen of staatloze personen, in alle gevallen, aanvaardt Servië het gebruik van het standaard-reisdocument van de EU voor verwijderingsdoeleinden (artikel 2, lid 4, en artikel 3, lid 4);

- afdeling III van de overnameovereenkomst (artikelen 6 tot en met 9, juncto de bijlagen 1 tot en met 6) bevat de nodige technische bepalingen met betrekking tot de overnameprocedure (de vorm en inhoud van het overnameverzoek, bewijsmiddelen, termijnen, wijze van overdracht en wijze van vervoer). De procedure vertoont enige soepelheid omdat er geen overnameverzoek vereist is wanneer de over te nemen persoon in het bezit is van een geldig nationaal paspoort en, indien het gaat om een onderdaan van een derde land, tevens in het bezit is van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning van de staat die hem moet overnemen (artikel 6, lid 2). In artikel 6, lid 3, is een andere belangrijke procedure neergelegd, de zogenaamde versnelde procedure, die geldt voor personen die worden aangehouden in de grensregio. In het kader van de versnelde procedure bedragen de termijnen om een overnameverzoek in te dienen en te beantwoorden twee werkdagen; in het kader van de normale procedure daarentegen bedraagt de termijn om een overnameverzoek te beantwoorden tien kalenderdagen en kan die termijn in met redenen omklede gevallen en op verzoek worden verlengd met maximaal zes kalenderdagen;

- de overnameovereenkomst bevat ook een afdeling over doorgeleiding (artikelen 13 en 14, juncto bijlage 7);

- de artikelen 15 tot en met 17 bevatten de nodige regels inzake kosten, gegevensbescherming en de verhouding tot andere internationale verplichtingen;

- artikel 18 bepaalt op welke wijze het Gemengd Comité overname wordt samengesteld en welke zijn taken en bevoegdheden zijn;

- om deze overnameovereenkomst in de praktijk uit te voeren, biedt artikel 19 Servië en afzonderlijke lidstaten de mogelijkheid om bilaterale uitvoeringsprotocollen te sluiten. De verhouding tussen enerzijds de bilaterale uitvoeringsprotocollen en andere bestaande bilaterale overnameovereenkomsten tussen Servië en afzonderlijke lidstaten en anderzijds deze overnameovereenkomst wordt in artikel 20 nader omschreven;

- de slotbepalingen (artikelen 21 tot en met 23) bevatten de nodige regels inzake de inwerkingtreding, de duur, eventuele wijzigingen, de opschorting en de opzegging van de overnameovereenkomst alsook inzake de juridische status van de bijlagen daarbij;

- de specifieke situatie van Denemarken komt tot uiting in de preambule, in artikel 1, onder d), in artikel 21, lid 2, en in een aan deze overnameovereenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaring. Ook de nauwe betrokkenheid van Noorwegen, IJsland en Zwitserland bij de uitvoering, toepassing en ontwikkeling van het Schengenacquis komt tot uiting in aan deze overnameovereenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaringen.

III. Conclusie S

REKENING HOUDEND MET DE HIERBOVEN BESCHREVEN RESULTATEN, STELT DE COMMISSIE VOOR DAT DE RAAD:

- besluit dat de overnameovereenkomst namens de Gemeenschap wordt ondertekend en de voorzitter van de Raad machtigt om de persoon (personen) aan te wijzen die is (zijn) gemachtigd om de overnameovereenkomst namens de Gemeenschap te ondertekenen;

- na raadpleging van het Europees Parlement zijn goedkeuring hecht aan bijgaande overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 63, punt 3, onder b), juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie[1],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij besluit van 13 november 2006 machtigde de Raad de Commissie te onderhandelen over een overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië.

(2) De onderhandelingen vonden plaats tussen 30 november 2006 en 16 mei 2007.

(3) Onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip, moet de op 16 mei 2007 te Brussel geparafeerde overnameovereenkomst worden ondertekend.

(4) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft het Verenigd Koninkrijk kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(5) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft Ierland kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(6) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit, dat derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken,

BESLUIT:

Enig artikel

Onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip wordt de voorzitter van de Raad hierbij gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die gemachtigd is (zijn) namens de Europese Gemeenschap de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië te ondertekenen.

Gedaan te Brussel, […] 2007

Voor de Raad

De voorzitter

2007/0153 (CNS)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van de overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 63, punt 3, onder b), juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie[2],

Gezien het advies van het Europees Parlement[3],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft namens de Europese Gemeenschap onderhandeld over een overnameovereenkomst met de Republiek Servië.

(2) Deze overnameovereenkomst is, onder voorbehoud van een eventuele sluiting op een later tijdstip, op […] 2007 namens de Europese Gemeenschap ondertekend overeenkomstig Besluit …/…/EG van de Raad van […].

(3) Deze overnameovereenkomst moet worden goedgekeurd.

(4) Bij de overnameovereenkomst wordt een Gemengd Comité overname ingesteld, dat zijn reglement van orde kan vaststellen. Er dient een vereenvoudigde procedure te worden gevolgd voor de vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap op dit punt.

(5) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft het Verenigd Koninkrijk kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(6) Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft Ierland kennis gegeven van zijn wens deel te nemen aan de aanneming en toepassing van dit besluit.

(7) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit, dat derhalve niet bindend is voor, noch van toepassing is in Denemarken,

BESLUIT:

Artikel 1

De overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overnameovereenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht de in artikel 22, lid 2, van de overnameovereenkomst bedoelde kennisgeving[4].

Artikel 3

De Commissie vertegenwoordigt de Gemeenschap in het bij artikel 18 van de overnameovereenkomst ingestelde Gemengd Comité overname.

Artikel 4

Het standpunt dat de Gemeenschap in het Gemengd Comité overname inneemt met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Comité, zoals bepaald in artikel 18, lid 5, van de overnameovereenkomst, wordt vertolkt door de Commissie, na raadpleging van een door de Raad aangewezen bijzonder comité.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel, […] 2007

Voor de Raad

De voorzitter

Bijlage

OVEREENKOMST

TUSSEN

DE EUROPESE GEMEENSCHAP

EN

DE REPUBLIEK SERVIË

BETREFFENDE DE OVERNAME VAN PERSONEN DIE

ZONDER VERGUNNING OP HET GRONDGEBIED VERBLIJVEN

OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië

betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

DE HOGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna de "Gemeenschap" genoemd,

en

DE REPUBLIEK SERVIË, hierna "Servië" genoemd,

Vastbesloten hun samenwerking te versterken teneinde illegale immigratie doeltreffender te bestrijden,

Verlangend door middel van deze overnameovereenkomst en op basis van wederkerigheid snelle en doeltreffende procedures vast te stellen voor de identificatie en de veilige en ordelijke terugkeer van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Servië of een van de lidstaten van de Europese Unie, en de doorgeleiding van deze personen in een geest van samenwerking te vergemakkelijken,

Erop wijzend dat deze overnameovereenkomst geen afbreuk doet aan de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gemeenschap, de lidstaten van de Europese Unie en Servië die voortvloeien uit het internationaal recht en met name uit het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen,

Overwegende dat de bepalingen van deze overnameovereenkomst, die onder de werkingssfeer van titel IV van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap valt, niet van toepassing zijn op het Koninkrijk Denemarken overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Definities

In deze overnameovereenkomst wordt verstaan onder:

a) "overeenkomstsluitende partijen": Servië en de Gemeenschap;

b) “onderdaan van Servië”: iedere persoon die de nationaliteit van de Republiek Servië bezit overeenkomstig haar wetgeving;

c) "onderdaan van een lidstaat": iedere persoon die de nationaliteit van een lidstaat bezit, zoals gedefinieerd voor communautaire doeleinden;

d) "lidstaat": alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Koninkrijk Denemarken;

e) "onderdaan van een derde land": iedere persoon die een andere nationaliteit bezit dan die van Servië of een van de lidstaten;

f) "staatloze persoon": een persoon die geen nationaliteit bezit;

g) "verblijfsvergunning": een door Servië of een van de lidstaten afgegeven vergunning, ongeacht van welke aard, die een persoon het recht geeft om op het grondgebied van Servië of een van de lidstaten te verblijven. Hieronder vallen niet de tijdelijke vergunningen om op het grondgebied van een van die staten te verblijven in verband met de behandeling van een asielverzoek of een aanvraag van een verblijfsvergunning;

h) "visum": een door Servië of een van de lidstaten afgegeven vergunning of genomen beslissing die vereist is om het grondgebied van Servië of een van de lidstaten binnen te komen of door te reizen. Hieronder vallen niet luchthaventransitvisa;

i) "verzoekende staat": de staat (Servië of een van de lidstaten) die een overnameverzoek in de zin van artikel 7 of een doorgeleidingsverzoek in de zin van artikel 14 van deze overnameovereenkomst indient;

j) "aangezochte staat": de staat (Servië of een van de lidstaten) waaraan een overnameverzoek in de zin van artikel 7 of een doorgeleidingsverzoek in de zin van artikel 14 van deze overnameovereenkomst is gericht;

k) "bevoegde autoriteit": elke nationale autoriteit van Servië of van een van de lidstaten die is belast met de uitvoering van deze overnameovereenkomst op basis van artikel 19, lid 1, onder a);

l) "grensregio": een maximaal 30 kilometer breed gebied vanaf de gemeenschappelijke landsgrens tussen een lidstaat en Servië alsmede het grondgebied van internationale luchthavens van de lidstaten en Servië;

m) "doorgeleiding": de doorreis van een onderdaan van een derde land of een staatloze persoon over het grondgebied van de aangezochte staat op weg van de verzoekende staat naar het land van bestemming.

AFDELING I. OVERNAMEVERPLICHTINGEN VAN SERVIË

Artikel 2

Overname van eigen onderdanen

1. Servië neemt, op verzoek van een lidstaat en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overnameovereenkomst zijn genoemd, alle personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de verzoekende lidstaat, mits wordt aangetoond of op basis van prima facie bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat zij onderdaan zijn van Servië.

2. Servië neemt ook de volgende personen over:

- minderjarige ongehuwde kinderen van de in lid 1 vermelde personen, ongeacht hun geboorteplaats of nationaliteit, tenzij zij een zelfstandig verblijfsrecht in de verzoekende lidstaat hebben;

- echtgenoten van de personen vermeld in lid 1 die een andere nationaliteit bezitten, mits zij het recht hebben of krijgen om op het grondgebied van Servië binnen te komen en te verblijven, tenzij zij een zelfstandig verblijfsrecht in de verzoekende lidstaat hebben.

3. Servië neemt ook personen over die na binnenkomst op het grondgebied van een lidstaat aan de nationaliteit van Servië hebben verzaakt, tenzij die personen ten minste een naturalisatietoezegging van die lidstaat hebben gekregen.

4. Nadat Servië het overnameverzoek heeft ingewilligd, verstrekt de bevoegde diplomatieke of consulaire post van Servië de over te nemen persoon onverwijld en uiterlijk binnen drie werkdagen, het voor zijn terugkeer vereiste reisdocument met een geldigheidsduur van ten minste drie maanden. Indien de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidsduur van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, verstrekt de ter zake bevoegde diplomatieke of consulaire post van Servië binnen veertien kalenderdagen een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidsduur. Indien Servië niet binnen veertien kalenderdagen het nieuwe reisdocument heeft afgegeven, wordt het geacht in te stemmen met het gebruik van het standaard-reisdocument van de Europese Unie voor verwijderingsdoeleinden[5].

5. Wanneer de over te nemen persoon naast de Servische nationaliteit de nationaliteit van een derde staat bezit, houdt de verzoekende lidstaat rekening met de wens van deze persoon om door de staat van zijn keuze te worden overgenomen.

Artikel 3

Overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen

1. Servië neemt, op verzoek van een lidstaat en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overnameovereenkomst zijn genoemd, alle onderdanen van derde landen en staatloze personen over die niet of niet meer voldoen aan de juridische voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van de verzoekende lidstaat, mits wordt aangetoond of op basis van prima facie bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat die personen

a) in het bezit zijn of bij binnenkomst in het bezit waren van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning afgegeven door Servië, of

b) het grondgebied van de lidstaten illegaal en rechtstreeks zijn binnengekomen na verblijf op of doorreis via het grondgebied van Servië.

2. De in lid 1 bedoelde overnameverplichting is niet van toepassing wanneer

a) de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon slechts in luchthaventransit is geweest via een internationale luchthaven van Servië, of

b) de verzoekende lidstaat aan de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon vóór of na de binnenkomst op zijn grondgebied een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven, tenzij

- die persoon in het bezit is van een door Servië afgegeven visum of verblijfsvergunning, dat of die later verstrijkt, of

- het visum dat of de verblijfsvergunning die door de verzoekende lidstaat is afgegeven, is verkregen door gebruikmaking van nagemaakte of vervalste documenten of door middel van valse verklaringen, en de betrokken persoon heeft verbleven op of is doorgereisd via het grondgebied van Servië, of

- die persoon niet aan de aan het visum verbonden voorwaarden voldoet en hij heeft verbleven op of is doorgereisd via het grondgebied van Servië.

3. Servië neemt op verzoek van een lidstaat ook gewezen onderdanen van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië over die geen andere nationaliteit hebben verworven en die zijn geboren op het grondgebied van Servië en hun permanente verblijfplaats op 27 april 1992 in Servië hadden.

4. Nadat Servië het overnameverzoek heeft ingewilligd, verstrekt de verzoekende lidstaat de persoon van wie de overname is aanvaard het standaard-reisdocument van de EU voor verwijderingsdoeleinden[6].

AFDELING II. OVERNAMEVERPLICHTINGEN VAN DE GEMEENSCHAP

Artikel 4

Overname van eigen onderdanen

1. Een lidstaat neemt, op verzoek van Servië en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overnameovereenkomst zijn genoemd, alle personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Servië, mits wordt aangetoond of op basis van prima facie bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat zij onderdaan zijn van die lidstaat.

2. Een lidstaat neemt ook de volgende personen over:

- minderjarige ongehuwde kinderen van de in lid 1 vermelde personen, ongeacht hun geboorteplaats of nationaliteit, tenzij zij een zelfstandig verblijfsrecht in Servië hebben;

- echtgenoten van de personen vermeld in lid 1 die een andere nationaliteit bezitten, mits zij het recht hebben of krijgen om op het grondgebied van de aangezochte lidstaat binnen te komen en te verblijven, tenzij zij een zelfstandig verblijfsrecht in Servië hebben.

3. Een lidstaat neemt ook personen over die na binnenkomst op het grondgebied van Servië aan de nationaliteit van een lidstaat hebben verzaakt, tenzij die personen ten minste een naturalisatietoezegging van Servië hebben gekregen.

4. Nadat de aangezochte lidstaat het overnameverzoek heeft ingewilligd, verstrekt de bevoegde diplomatieke of consulaire post van die lidstaat de over te nemen persoon onverwijld en uiterlijk binnen drie werkdagen, het voor zijn terugkeer vereiste reisdocument met een geldigheidsduur van ten minste drie maanden. Indien de betrokken persoon om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidsduur van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, verstrekt de bevoegde diplomatieke of consulaire post van die lidstaat binnen veertien kalenderdagen een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidsduur.

5. Wanneer de over te nemen persoon naast de nationaliteit van de aangezochte lidstaat de nationaliteit van een derde staat bezit, houdt Servië rekening met de wens van deze persoon om door de staat van zijn keuze te worden overgenomen.

Artikel 5

Overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen

1. Een lidstaat neemt, op verzoek van Servië en zonder andere formaliteiten dan die welke in deze overnameovereenkomst zijn genoemd, alle onderdanen van derde landen en staatloze personen over die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Servië, mits wordt aangetoond of op basis van prima facie bewijs aannemelijk kan worden gemaakt dat die personen

a) in het bezit zijn of bij binnenkomst in het bezit waren van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning afgegeven door de aangezochte lidstaat, of

b) het grondgebied van Servië illegaal en rechtstreeks zijn binnengekomen na verblijf op of doorreis via het grondgebied van de aangezochte lidstaat.

2. De in lid 1 bedoelde overnameverplichting is niet van toepassing wanneer

a) de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon slechts in luchthaventransit is geweest via een internationale luchthaven van de aangezochte lidstaat, of

b) Servië aan de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon vóór of na de binnenkomst op zijn grondgebied een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven, tenzij

- die persoon in het bezit is van een door de aangezochte lidstaat afgegeven visum of verblijfsvergunning dat of die later verstrijkt, of

- het visum dat of de verblijfsvergunning die door Servië is afgegeven, is verkregen door gebruikmaking van nagemaakte of vervalste documenten of door middel van valse verklaringen, en de betrokken persoon heeft verbleven op of is doorgereisd via het grondgebied van de aangezochte lidstaat, of

- die persoon niet aan de aan het visum verbonden voorwaarden voldoet en hij heeft verbleven op of is doorgereisd via het grondgebied van de aangezochte lidstaat.

3. De in lid 1 vervatte overnameverplichting rust op de lidstaat die een visum of verblijfsvergunning heeft afgegeven. Indien twee of meer lidstaten een visum of verblijfsvergunning hebben afgegeven, rust de in lid 1 bedoelde overnameverplichting op de lidstaat die het document met de langste geldigheidsduur heeft afgegeven of, indien een of meer daarvan reeds zijn vervallen, het document dat nog steeds geldig is. Indien alle documenten reeds zijn vervallen, rust de in lid 1 bedoelde overnameverplichting op de lidstaat die het document met de meest recente vervaldatum heeft afgegeven. Indien dergelijke documenten niet kunnen worden overgelegd, rust de in lid 1 bedoelde overnameverplichting op de lidstaat waarvan het grondgebied op de meest recente datum is verlaten.

4. Nadat de lidstaat het overnameverzoek heeft ingewilligd, verstrekt Servië de persoon van wie de overname is aanvaard, het voor zijn terugkeer vereiste reisdocument.

AFDELING III. OVERNAMEPROCEDURE

Artikel 6

Beginselen

1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, wordt voor elke overdracht van een op grond van een verplichting als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5 over te nemen persoon een overnameverzoek ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat.

2. Er is geen overnameverzoek vereist wanneer de over te nemen persoon in het bezit is van een geldig reisdocument en, indien het gaat om een onderdaan van een derde land of een staatloze persoon, tevens in het bezit is van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning van de aangezochte staat.

3. Indien een persoon in de grensregio (met inbegrip van luchthavens) van de verzoekende staat is aangehouden nadat hij op illegale wijze de grens heeft overschreden rechtstreeks komend van het grondgebied van de aangezochte staat, kan de verzoekende staat binnen twee werkdagen na de aanhouding van deze persoon een overnameverzoek indienen (versnelde procedure).

Artikel 7

Overnameverzoek

1. Het overnameverzoek bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:

a) de persoonsgegevens van de over te nemen persoon (bv. naam, voornamen, geboortedatum en –plaats en laatste verblijfplaats) en, in voorkomend geval, de persoonsgegevens van minderjarige ongehuwde kinderen en/of echtgeno(o)t(e);

b) documenten op basis waarvan de nationaliteit wordt bewezen en vermelding van het prima facie bewijs dat zal worden verstrekt betreffende de nationaliteit, de doorreis, het voldoen aan de voorwaarden voor de overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen, de illegale binnenkomst en het illegale verblijf;

c) een foto van de over te nemen persoon.

2. Het overnameverzoek bevat, voor zover mogelijk, ook de volgende gegevens:

a) een verklaring waaruit blijkt dat de over te dragen persoon hulp of verzorging nodig kan hebben, mits de betrokken persoon uitdrukkelijk met die verklaring heeft ingestemd;

b) andere beschermings- of veiligheidsmaatregelen dan wel gegevens over de gezondheid van de persoon die voor de overdracht van die persoon nodig kunnen zijn.

3. Een gemeenschappelijk formulier voor overnameverzoeken is in bijlage 6 opgenomen.

Artikel 8

Bewijsmiddelen met betrekking tot de nationaliteit

1. Het bewijs van de nationaliteit overeenkomstig artikel 2, lid 1, en artikel 4, lid 1, kan met name worden geleverd door middel van de in bijlage 1 vermelde documenten, ook indien de geldigheidsduur ervan is verstreken. Wanneer dergelijke documenten worden overgelegd, erkennen de lidstaten en Servië de nationaliteit zonder dat daarvoor verder onderzoek wordt verlangd. Het bewijs van de nationaliteit kan niet door middel van valse documenten worden geleverd.

2. Prima facie bewijs van de nationaliteit overeenkomstig artikel 2, lid 1, en artikel 4, lid 1, kan met name worden geleverd door middel van de in bijlage 2 vermelde documenten, ook indien de geldigheidsduur ervan is verstreken. Wanneer dergelijke documenten worden overgelegd, nemen de lidstaten en Servië aan dat de nationaliteit is vastgesteld, tenzij zij het tegendeel kunnen bewijzen. Prima facie bewijs van de nationaliteit kan niet door middel van valse documenten worden geleverd.

3. Indien geen van de in bijlage 1 of 2 vermelde documenten kan worden overgelegd, neemt de bevoegde diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging van de betrokken aangezochte staat op verzoek de nodige maatregelen om de over te nemen persoon onverwijld en uiterlijk binnen 3 werkdagen na de dag van het verzoek te ondervragen teneinde diens nationaliteit vast te stellen.

Artikel 9

Bewijsmiddelen met betrekking tot onderdanen van derde landen en staatloze personen

1. Het bewijs dat is voldaan aan de in artikel 3, lid 1, en artikel 5, lid 1, vermelde voorwaarden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen kan met name worden geleverd door middel van de in bijlage 3 vermelde bewijsmiddelen; het bewijs kan niet door middel van valse documenten worden geleverd. Dit bewijs wordt door de lidstaten en Servië erkend zonder dat daarvoor verder onderzoek wordt verlangd.

2. Prima facie bewijs dat is voldaan aan de in artikel 3, lid 1, en artikel 5, lid 1, vermelde voorwaarden voor overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen kan met name worden geleverd door middel van de in bijlage 4 vermelde bewijsmiddelen; prima facie bewijs kan niet door middel van valse documenten worden geleverd. Wanneer dergelijk prima facie bewijs wordt overgelegd, nemen de lidstaten en Servië aan dat aan de voorwaarden is voldaan, tenzij zij het tegendeel kunnen bewijzen.

3. Het illegale karakter van de binnenkomst, de aanwezigheid of het verblijf wordt vastgesteld aan de hand van de reisdocumenten van de betrokken persoon waarin het vereiste visum of de vereiste verblijfsvergunning voor het grondgebied van de verzoekende staat ontbreekt. Een verklaring van de verzoekende staat dat de betrokken persoon niet in het bezit was van de vereiste reisdocumenten, het vereiste visum of de vereiste verblijfsvergunning kan evenzo als prima facie bewijs dienen voor het illegale karakter van de binnenkomst, de aanwezigheid of het verblijf.

4. Het bewijs dat is voldaan aan de in artikel 3, lid 3, vermelde voorwaarden voor overname van gewezen onderdanen van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië kan met name worden geleverd door middel van de in bijlage 5 bis vermelde bewijsmiddelen; het bewijs kan niet door middel van valse documenten worden geleverd. Dit bewijs wordt door Servië erkend zonder dat daarvoor verder onderzoek wordt verlangd.

5. Prima facie bewijs dat is voldaan aan de in artikel 3, lid 3, vermelde voorwaarden voor overname van gewezen onderdanen van de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië kan met name worden geleverd door middel van de in bijlage 5 ter vermelde bewijsmiddelen; prima facie bewijs kan niet door middel van valse documenten worden geleverd. Wanneer dergelijk prima facie bewijs wordt overgelegd, neemt Servië aan dat aan de voorwaarden is voldaan, tenzij het het tegendeel kan bewijzen.

6. Indien geen van de in bijlage 5 bis of 5 ter vermelde documenten kan worden overgelegd, neemt de bevoegde diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging van Servië op verzoek de nodige maatregelen om de over te nemen persoon onverwijld en uiterlijk binnen 3 werkdagen na de dag van het verzoek te ondervragen teneinde diens nationaliteit vast te stellen.

Artikel 10

Termijnen

1. Het overnameverzoek moet bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat worden ingediend uiterlijk één jaar nadat de bevoegde autoriteit van de verzoekende staat kennis heeft gekregen van het feit dat een onderdaan van een derde land of een staatloze persoon niet of niet meer aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf voldoet. Indien er juridische of praktische belemmeringen zijn waardoor het verzoek niet tijdig kan worden ingediend, wordt de termijn op verzoek van de verzoekende staat verlengd, doch slechts totdat de belemmeringen zijn opgeheven.

2. Het overnameverzoek moet schriftelijk worden beantwoord

- binnen twee werkdagen wanneer het overnameverzoek in het kader van de versnelde procedure is ingediend (artikel 6, lid 3);

- binnen tien kalenderdagen in alle overige gevallen.

Deze termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van ontvangst van het overnameverzoek. Wordt binnen deze termijnen niet geantwoord, dan wordt aangenomen dat met de overdracht wordt ingestemd.

3. Indien er juridische of praktische belemmeringen zijn waardoor het verzoek niet binnen tien kalenderdagen kan worden beantwoord, kan die termijn op met redenen omkleed verzoek worden verlengd met maximaal zes kalenderdagen. Wordt binnen deze verlengde termijn niet geantwoord, dan wordt aangenomen dat met de overdracht wordt ingestemd.

4. De afwijzing van een overnameverzoek wordt met redenen omkleed.

5. Nadat de instemming is gegeven of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn wordt de betrokken persoon binnen drie maanden overgedragen. Deze termijn kan op verzoek van de verzoekende staat worden verlengd met de periode die nodig is om juridische of praktische belemmeringen op te heffen.

Artikel 11

Overdrachtmodaliteiten en wijze van vervoer

1. Voordat een persoon wordt overgedragen, treffen de bevoegde autoriteiten van Servië en de betrokken lidstaat vooraf schriftelijk een regeling met betrekking tot de datum van overdracht, de plaats van binnenkomst, eventuele begeleiders en andere voor de overdracht relevante gegevens.

2. Vervoer kan plaatsvinden door de lucht of over land. De overdracht door de lucht is niet beperkt tot het gebruik van de nationale luchtvaartmaatschappijen van Servië of de lidstaten en kan ook plaatsvinden met gebruikmaking van lijn- en chartervluchten. In het geval van begeleide overdracht mogen naast de gemachtigde personen van de verzoekende staat ook gemachtigde personen uit Servië of een andere lidstaat de over te dragen persoon begeleiden.

Artikel 12

Onterechte overname

De verzoekende staat neemt een persoon die door de aangezochte staat is overgenomen terug, indien binnen drie maanden na de overdracht van de betrokken persoon wordt vastgesteld dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 2 tot en met 5.

In dergelijke gevallen zijn mutatis mutandis de procedurevoorschriften van deze overnameovereenkomst van toepassing en worden tevens alle beschikbare gegevens met betrekking tot de werkelijke identiteit en nationaliteit van de terug te nemen persoon meegedeeld.

AFDELING IV. DOORGELEIDING

Artikel 13

Beginselen

1. De lidstaten en Servië moeten doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen beperken tot gevallen waarin die personen niet rechtstreeks aan de staat van bestemming kunnen worden overgedragen.

2. Servië staat de doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen over zijn grondgebied toe indien een lidstaat daarom verzoekt, en een lidstaat staat de doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen over zijn grondgebied toe indien Servië daarom verzoekt, wanneer de verdere reis in eventuele andere staten van doorgeleiding en de overname door de staat van bestemming verzekerd zijn.

3. Doorgeleiding kan door Servië of een lidstaat worden geweigerd

a) indien de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon een reëel gevaar loopt in de staat van bestemming of een andere staat van doorgeleiding te worden onderworpen aan foltering, aan onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, aan de doodstraf of aan vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, lidmaatschap van een bepaalde sociale groep, of politieke overtuiging, of

b) indien de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon in de aangezochte staat of een andere staat van doorgeleiding blootstaat aan strafrechtelijke sancties, of

c) om redenen van volksgezondheid, binnenlandse veiligheid, openbare orde of andere nationale belangen van de aangezochte staat.

4. Servië of een lidstaat kan elke afgegeven vergunning intrekken indien zich later omstandigheden zoals bedoeld in lid 3 voordoen of aan het licht komen die de doorgeleiding belemmeren of indien de verdere reis in eventuele andere staten van doorgeleiding of de overname door de staat van bestemming niet meer verzekerd is. In dat geval neemt de verzoekende staat de onderdaan van een derde land of de staatloze persoon zo nodig onverwijld terug.

Artikel 14

Doorgeleidingsprocedure

1. Een doorgeleidingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte staat en bevat de volgende gegevens:

a) type van doorgeleiding (door de lucht of over land); eventuele andere staten van doorgeleiding en beoogde eindbestemming;

b) de persoonsgegevens van de betrokken persoon (bv. naam, voornaam, meisjesnaam, andere namen die de betrokken persoon gebruikt of waaronder hij bekend staat, geboortedatum, geslacht en zo mogelijk geboorteplaats, nationaliteit, taal, aard en nummer van het reisdocument);

c) voorgenomen plaats van binnenkomst, tijdstip van overdracht en eventueel gebruik van begeleiders;

d) een verklaring waarin wordt gesteld dat volgens de verzoekende staat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 13, lid 2, en dat er geen redenen bekend zijn voor een afwijzing op grond van artikel 13, lid 3.

Een gemeenschappelijk formulier voor doorgeleidingsverzoeken is in bijlage 7 opgenomen.

2. Binnen vijf kalenderdagen brengt de aangezochte staat de verzoekende staat schriftelijk op de hoogte van de toelating, met bevestiging van de plaats van binnenkomst en het geplande tijdstip van toelating, of van de afwijzing van de toelating en de redenen daarvoor.

3. Indien de doorgeleiding door de lucht gebeurt, worden de over te nemen persoon en eventuele begeleiders vrijgesteld van de verplichting een luchthaventransitvisum aan te vragen.

4. De bevoegde autoriteiten van de aangezochte staat verlenen na onderling overleg steun bij de doorgeleiding, met name door toezicht te houden op de betrokken personen en door geschikte faciliteiten ter beschikking te stellen.

AFDELING V. KOSTEN

Artikel 15

Kosten van vervoer en van doorgeleiding

Onverminderd het recht van de bevoegde autoriteiten om de aan de overname verbonden kosten van de over te nemen persoon of derde partijen terug te vorderen, komen alle vervoerskosten in verband met overname en doorgeleiding uit hoofde van deze overnameovereenkomst tot aan de grens van de staat van eindbestemming ten laste van de verzoekende staat.

Afdeling VI Gegevensbescherming en onverminderde toepasselijkheid

Artikel 16

Gegevensbescherming

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van deze overnameovereenkomst door, naar gelang van het geval, de bevoegde autoriteiten van Servië of een lidstaat. De verwerking en de behandeling van persoonsgegevens in een bepaald geval zijn onderworpen aan de wetgeving van Servië en, wanneer de voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke instantie een bevoegde autoriteit van een lidstaat is, aan de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG[7] en de nationale wetgeving van die lidstaat die uit hoofde van deze richtlijn is vastgesteld. Daarnaast zijn de volgende beginselen van toepassing:

a) de persoonsgegevens moeten eerlijk en rechtmatig worden verwerkt;

b) de persoonsgegevens moeten voor het welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doel van de uitvoering van deze overnameovereenkomst worden verkregen en mogen door de meedelende of ontvangende autoriteit niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met dat doel;

c) de persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot het doel waarvoor zij worden verkregen en/of verder verwerkt; de verstrekte persoonsgegevens mogen met name uitsluitend betrekking hebben op:

- de persoonsgegevens van de over te dragen persoon (bv. naam, voornamen, vroegere namen, andere namen die de betrokken persoon gebruikt of waaronder hij bekend staat, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats, huidige en eventuele vroegere nationaliteit);

- paspoort, identiteitskaart of rijbewijs (nummer, geldigheidsduur, datum van afgifte, afgevende autoriteit, plaats van afgifte);

- stopplaatsen en reisroutes;

- andere voor de identificatie van de over te dragen persoon of voor het onderzoek van de overnamevereisten uit hoofde van deze overnameovereenkomst dienstige gegevens;

d) de persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten in voorkomend geval worden bijgewerkt;

e) de persoonsgegevens mogen in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of vervolgens worden verwerkt;

f) de mededelende en de ontvangende autoriteit treffen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om te zorgen voor een passende correctie, uitwissing of afscherming van persoonsgegevens wanneer de verwerking ervan niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit artikel, met name omdat deze persoonsgegevens niet toereikend, ter zake dienend of nauwkeurig zijn, of omdat zij bovenmatig zijn in verhouding tot het doel van de verwerking. Dit behelst tevens de kennisgeving van elke correctie, uitwissing of afscherming aan de andere partij;

g) op verzoek stelt de ontvangende autoriteit de mededelende autoriteit in kennis van het gebruik dat van de verstrekte gegevens is gemaakt en van de daardoor verkregen resultaten;

h) persoonsgegevens mogen uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt. Voor de mededeling aan andere instanties is de voorafgaande toestemming van de mededelende autoriteit vereist;

i) de mededelende en de ontvangende autoriteit zijn verplicht de mededeling en ontvangst van persoonsgegevens schriftelijk te registreren.

Artikel 17

Onverminderde toepasselijkheid

1. Deze overnameovereenkomst doet geen afbreuk aan de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Gemeenschap, de lidstaten en Servië die voortvloeien uit het internationaal recht en met name uit

- het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, zoals gewijzigd bij het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen;

- internationale overeenkomsten waarbij wordt bepaald welk land bevoegd is voor de behandeling van ingediende asielaanvragen;

- het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

- het Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing;

- internationale verdragen inzake uitwijzing;

- multilaterale internationale verdragen en overeenkomsten over de overname van vreemde onderdanen.

2. Niets in deze overnameovereenkomst belet de terugkeer van een persoon op basis van andere formele of informele regelingen.

AFDELING VII UITVOERING EN TOEPASSING

Artikel 18

Gemengd Comité overname

1. De overeenkomstsluitende partijen verlenen elkaar wederzijds bijstand bij de toepassing en uitlegging van deze overnameovereenkomst. Daartoe stellen zij een Gemengd Comité overname (hierna "het Comité" genoemd) in, dat met name

a) toezicht houdt op de toepassing van deze overnameovereenkomst;

b) uitvoeringsregelingen vaststelt die nodig zijn voor de eenvormige toepassing van deze overnameovereenkomst;

c) geregeld gegevens uitwisselt over de uitvoeringsprotocollen die door de afzonderlijke lidstaten en Servië op grond van artikel 19 zijn opgesteld;

d) aanbevelingen doet voor wijziging van deze overnameovereenkomst en de bijlagen daarbij.

2. De beslissingen van het Comité zijn bindend voor de overeenkomstsluitende partijen.

3. Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de Gemeenschap en Servië; de Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Commissie.

4. Het Comité komt zo vaak als nodig bijeen op verzoek van een van de overeenkomstsluitende partijen.

5. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 19

Uitvoeringsprotocollen

1. Op verzoek van een lidstaat of Servië, stellen Servië en een lidstaat een uitvoeringsprotocol op dat betrekking heeft op de regels inzake

a) de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten, de plaatsen voor het overschrijden van de grenzen en de uitwisseling van contactpunten;

b) de wijze van terugkeer in het kader van de versnelde procedure;

c) de voorwaarden voor begeleide terugkeer, met inbegrip van de doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen onder begeleiding;

d) andere middelen en documenten dan die vermeld in de bijlagen 1 tot en met 5.

2. De in lid 1 bedoelde uitvoeringsprotocollen treden pas in werking nadat het Gemengd Comité overname, bedoeld in artikel 18, daarvan in kennis is gesteld.

3. Servië stemt ermee in om alle bepalingen van een met een lidstaat gesloten uitvoeringsprotocol ook toe te passen in zijn betrekkingen met een andere lidstaat, op verzoek van die laatstbedoelde lidstaat.

Artikel 20

Verhouding tot bilaterale overnameovereenkomsten

of overnameregelingen van de lidstaten

De bepalingen van deze overnameovereenkomst hebben voorrang boven de bepalingen van alle bilaterale overeenkomsten of regelingen inzake de overname van zonder vergunning op het grondgebied verblijvende personen die op basis van artikel 19 tussen afzonderlijke lidstaten en Servië zijn of kunnen worden gesloten, voor zover de bepalingen van deze bilaterale overnameovereenkomsten of overnameregelingen onverenigbaar zijn met die van deze overnameovereenkomst.

AFDELING VIII SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Territoriale toepassing

1. Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, is deze overnameovereenkomst van toepassing op het grondgebied waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is alsook op het grondgebied van Servië[8].

2. Deze overnameovereenkomst is niet van toepassing op het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken.

Artikel 22

Inwerkingtreding, duur en opzegging

1. Deze overnameovereenkomst wordt door de overeenkomstsluitende partijen bekrachtigd of goedgekeurd volgens hun eigen procedures.

2. Deze overnameovereenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de overeenkomstsluitende partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de in lid 1 bedoelde procedures zijn voltooid.

3. Deze overnameovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

4. Elke overeenkomstsluitende partij kan de uitvoering van deze overnameovereenkomst door middel van een officiële kennisgeving aan de andere overeenkomstsluitende partij en na voorafgaand overleg met het in artikel 18 bedoelde Comité, tijdelijk, geheel of gedeeltelijk opschorten ten aanzien van onderdanen van derde landen en staatloze personen, en dat om redenen van veiligheid, bescherming van de openbare orde of volksgezondheid. De opschorting gaat in op de tweede dag volgend op de dag van deze kennisgeving.

5. Elke overeenkomstsluitende partij kan deze overnameovereenkomst opzeggen door middel van een officiële kennisgeving aan de andere overeenkomstsluitende partij. Deze overnameovereenkomst verstrijkt zes maanden na de datum van deze kennisgeving.

Artikel 23

Bijlagen

De bijlagen 1 tot en met 7 maken een integrerend deel uit van deze overnameovereenkomst.

Gedaan te [………….] op [……………..], in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Servische, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, waarbij al deze teksten gelijkelijk authentiek zijn.

Voor de Europese Gemeenschap (…) | Voor de Republiek Servië (…) |

Bijlage 1

LIJST VAN DOCUMENTEN WAARVAN DE OVERLEGGING WORDT BESCHOUWD ALS BEWIJS VAN DE NATIONALITEIT (ARTIKEL 2, LID 1, ARTIKEL 4, LID 1, EN ARTIKEL 8, LID 1)

Wanneer de aangezochte staat een lidstaat is:

- alle soorten paspoorten (nationale paspoorten, diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, collectieve paspoorten en paspoortvervangende documenten, met inbegrip van paspoorten voor kinderen);

- alle soorten identiteitskaarten (ook tijdelijke en voorlopige identiteitskaarten).

Wanneer de aangezochte staat Servië is:

- alle soorten paspoorten (nationale paspoorten, diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, collectieve paspoorten en paspoortvervangende documenten, met inbegrip van paspoorten voor kinderen) die na 27 juli 1996 zijn afgegeven overeenkomstig de Wet van 1996 inzake reisdocumenten van Joegoslavische onderdanen en de daaropvolgende wetswijzigingen na de aanneming van de nieuwe Wet inzake reisdocumenten van Servië;

- alle soorten identiteitskaarten (ook tijdelijke en voorlopige identiteitskaarten) die na 1 januari 2000 zijn afgegeven.

Bijlage 2

LIJST VAN DOCUMENTEN

waarvan de overlegging wordt beschouwd als

prima facie bewijs van de nationaliteit

( ARTIKEL 2, LID 1, ARTIKEL 4, LID 1, EN ARTIKEL 8, LID 2)

Wanneer de aangezochte staat een lidstaat of Servië is:

- fotokopieën van de in bijlage 1 genoemde documenten;

- nationaliteitscertificaat en andere documenten afgegeven door bevoegde autoriteiten waaruit de nationaliteit blijkt;

- militaire zakboekjes en militaire identiteitskaarten;

- monsterboekjes en schippersbewijzen;

- burgerschapscertificaten en andere officiële documenten waaruit duidelijk het burgerschap blijkt;

- rijbewijzen of fotokopieën daarvan;

- geboortecertificaten of fotokopieën daarvan;

- bedrijfspassen of fotokopieën daarvan;

- getuigenverklaringen;

- verklaringen van de betrokken persoon en de door hem gesproken taal, onder meer door middel van de resultaten van een officieel onderzoek;

- andere documenten die kunnen bijdragen tot het vaststellen van de nationaliteit van de betrokken persoon.

Wanneer de aangezochte staat Servië is:

- alle soorten paspoorten (nationale paspoorten, diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten, collectieve paspoorten en paspoortvervangende documenten, met inbegrip van paspoorten voor kinderen) die tussen 27 april 1992 en 27 juli 1996 zijn afgegeven en fotokopieën daarvan;

- alle soorten identiteitskaarten (ook tijdelijke en voorlopige identiteitskaarten) die tussen 27 april 1992 en 1 januari 2000 zijn afgegeven en fotokopieën daarvan.

- Bijlage 3

GEMEENSCHAPPELIJKE LIJST VAN DOCUMENTEN DIE WORDEN BESCHOUWD ALS BEWIJS DAT IS VOLDAAN AAN DE VOORWAARDEN VOOR OVERNAME VAN ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN EN STAATLOZE PERSONEN (ARTIKEL 3, LID 1, ARTIKEL 5, LID 1, EN ARTIKEL 9, LID 1)

- inreis-/uitreisstempels of soortgelijke aantekeningen in het reisdocument van de betrokken persoon of andere bewijzen van inreis/uitreis (bv. foto's);

- alle soorten documenten, certificaten en rekeningen op naam (bv. hotelrekeningen, afspraakkaarten voor bezoek aan arts/tandarts, toegangsbewijzen voor openbare/particuliere instellingen, autoverhuurcontracten, kredietkaartreçu's, enz.) waaruit duidelijk blijkt dat de betrokken persoon op het grondgebied van de aangezochte staat heeft verbleven;

- reisbiljetten op naam en/of passagierslijsten voor vlieg-, trein-, bus- of bootreizen waaruit de aanwezigheid van de betrokken persoon en zijn reisroute op het grondgebied van de aangezochte staat kunnen worden afgeleid;

- gegevens waaruit blijkt dat de betrokkene gebruik heeft gemaakt van de diensten van een tussenpersoon of reisbureau;

- officiële verklaringen van met name grensbeambten die kunnen getuigen dat de betrokken persoon de grens heeft overschreden.

- Bijlage 4

GEMEENSCHAPPELIJKE LIJST VAN DOCUMENTEN DIE WORDEN BESCHOUWD ALS PRIMA FACIE BEWIJS DAT IS VOLDAAN AAN DE VOORWAARDEN VOOR OVERNAME VAN ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN EN STAATLOZE PERSONEN (ARTIKEL 3, LID 1, ARTIKEL 5, LID 1, EN ARTIKEL 9, LID 2)

- officiële verklaring van de betrokken persoon in gerechtelijke of administratieve procedures;

- personen die kunnen getuigen dat de betrokken persoon de grens heeft overschreden;

- door de bevoegde autoriteiten van de verzoekende staat verstrekte omschrijving van de plaats waar en de omstandigheden waaronder de betrokken persoon na binnenkomst op het grondgebied van die staat is aangetroffen;

- gegevens met betrekking tot de identiteit en/of het verblijf van een persoon die door een internationale organisatie zijn verstrekt (bv. het UNHCR);

- rapportage/bevestiging van de inlichtingen door familieleden, reisgenoten, enz.;

- verklaring van de betrokken persoon.

Bijlage 5

LIJST VAN DOCUMENTEN

DIE WORDEN BESCHOUWD ALS BEWIJS OF ALS PRIMA FACIE BEWIJS DAT IS VOLDAAN AAN DE VOORWAARDEN VOOR OVERNAME VAN GEWEZEN ONDERDANEN VAN DE SOCIALISTISCHE FEDERALE REPUBLIEK JOEGOSLAVIË

( ARTIKEL 3, LID 3, ARTIKEL 9, LID 4, EN ARTIKEL 9, LID 5)

Bijlage 5 bis (documenten beschouwd als bewijs)

- geboortecertificaten of fotokopieën daarvan afgegeven door de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië;

- openbare documenten, met inbegrip van identiteitskaarten, of fotokopieën daarvan afgegeven door Servië, de voormalige Federale Republiek Joegoslavië, de voormalige Statenunie van Servië en Montenegro of de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië, waarop de geboorteplaats en/of permanente verblijfplaats zijn vermeld (zie voorschrift artikel 3, lid 3).

Bijlage 5 ter (documenten beschouwd als prima facie bewijs)

- andere documenten of certificaten of fotokopieën daarvan waaruit de geboorteplaats en/of permanente verblijfplaats op het grondgebied van Servië blijkt;

- officiële verklaring van de betrokken persoon in gerechtelijke of administratieve procedures.

- Bijlage 6

[pic] | [Embleem van de Republiek Servië] |

..............................................................………… ................................................................……….… | .................................................................…….. (Plaats en datum) |

(Benaming van de verzoekende autoriteit) |

Referentie: .............................................……………

Aan

................................................................……….… | (VERSNELDE PROCEDURE |

................................................................……….… ................................................................………… (Benaming van de aangezochte autoriteit) |

OVERNAMEVERZOEK

overeenkomstig artikel 7 van de overeenkomst van […] tussen

de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië

betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

PERSOONSGEGEVENS 1.Volledige naam (onderstreep familienaam): ...........................................................……………………………… 2. Meisjesnaam: ...........................................................……………………………… 3. Geboortedatum en geboorteplaats ...........................................................……………………………… | Foto |

1. 4. Geslacht en persoonsbeschrijving (lengte, kleur van de ogen, bijzondere kenmerken, enz.):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

5. Ook bekend als (vroegere namen, andere namen die de persoon gebruikt of waaronder hij bekend staat):

...........................................................................................................................………..................……………….

6. Nationaliteit en taal:

...........................................................................................................................………...................………………

7. Burgerlijke staat:( gehuwd( ongehuwd( gescheiden( weduwnaar/weduwe

Indien gehuwd: naam van echtgenoot/echtgenote..........................................

Namen en leeftijd van eventuele kinderen......................................................................................

...........................................................................................

………………………....…………………..........................

..........................................................................................

8. Indien bekend, laatste adres in de verzoekende en de aangezochte staat:

............................................................................................................................………....................…………

B. PERSOONSGEGEVENS VAN DE ECHTGENOOT/ECHTGENOTE (IN VOORKOMEND GEVAL)

1. Volledige naam (onderstreep familienaam):..................................................................................................................

2. Meisjesnaam:……………………………………...........................................................………………………………

3. Geboortedatum en geboorteplaats:…………………............................................................………………………………

4. Geslacht en persoonsbeschrijving (lengte, kleur van de ogen, bijzondere kenmerken, enz.):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

5. Ook bekend als (vroegere namen, andere namen die de persoon gebruikt of waaronder hij bekend staat):

...........................................................................................................................………..................……………….

6. Nationaliteit en taal:

...........................................................................................................................………...................………………

7. INDIEN BEKEND, LAATSTE VERBLIJFPLAATS IN DE AANGEZOCHTE STAAT

C. PERSOONSGEGEVENS VAN DE KINDEREN (IN VOORKOMEND GEVAL)

1. Volledige naam (onderstreep familienaam):..................................................................................................................

2. Geboortedatum en geboorteplaats:…………………............................................................………………………………

3. Geslacht en persoonsbeschrijving (lengte, kleur van de ogen, bijzondere kenmerken, enz.):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

4. Nationaliteit en taal:

..........................................................................................................................………...................………………

5. Gegevens betreffende de ouders (geboortedatum en geboorteplaats), indien verschillend van de onder A en B verstrekte gegevens

………………………………………………………………………………………………………………………………

D. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN MET BETREKKING TOT DE OVER TE DRAGEN PERSOON

1. Gezondheidstoestand

(bv. eventueel vermelding van bijzondere medische verzorging; Latijnse naam van de eventuele ziekte):

............................................................................................................................................………………………

2. Reden waarom de persoon bijzonder gevaarlijk is

(bv. hij wordt verdacht van een ernstig misdrijf; agressief gedrag):

............................................................................................................................................………………………

E. BIJGEVOEGD BEWIJSMATERAAL

1..................................................................………… (nummer paspoort) | ......................................................................………… (datum en plaats van afgifte) |

..................................................................………… (afgevende autoriteit) | ......................................................................……….. (vervaldatum) |

2..................................................................………… (nummer identiteitskaart) | ......................................................................………… (datum en plaats van afgifte) |

..................................................................………… (afgevende autoriteit) | ......................................................................………… (vervaldatum) |

3..................................................................………… (nummer rijbewijs) | ......................................................................………... (datum en plaats van afgifte) |

..................................................................………… (afgevende autoriteit) | ......................................................................………… (vervaldatum) |

4..................................................................………… (nummer ander officieel document) | ......................................................................………… (datum en plaats van afgifte) |

..................................................................………… (afgevende autoriteit) | ......................................................................………… (vervaldatum) |

F. OPMERKINGEN

....................................................................................................................................................................……………

....................................................................................................................................................................……………

……………………………………………………………………………………………………………………………...

...................................................

(Handtekening) (Zegel/stempel)

1.1.1.1. Bijlage 7

[pic] | [Embleem van de Republiek Servië] |

..............................................................………… ................................................................……….. | .................................................................……… (Plaats en datum) |

(Benaming van de verzoekende autoriteit) |

Referentie

................................................................…………

Aan

................................................................…………. |

................................................................………… ................................................................………… (Benaming van de aangezochte autoriteit) |

DOORGELEIDINGSVERZOEK

overeenkomstig artikel 14 van de overeenkomst van […] tussen

de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië

betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

A. PERSOONSGEGEVENS 1.Volledige naam (onderstreep familienaam): ............................................................. 2. Meisjesnaam: ............................................................. 3. Geboortedatum en geboorteplaats: ............................................................. | Foto |

4. Geslacht en persoonsbeschrijving (lengte, kleur van de ogen, bijzondere kenmerken, enz.):

……………………………………………………………………………………………………….

5. Ook bekend als (vroegere namen, andere namen die de persoon gebruikt of waaronder hij bekend staat):

...........................................................................................................................……………….……

6. Nationaliteit en taal:

.............................................................................................................................…………………..

7. Aard en nummer van het reisdocument:

.............................................................................................................................…………

B. DOORGELEIDING

1. Aard van de doorgeleiding

door de lucht | over land |

- 2. Staat van eindbestemming

……………………………………………………………………………………………………….

3. Eventuele andere staten van doorgeleiding

…………………………………………………………………………………………………………

4. Voorgestelde plaats van grensoverschrijding, datum, tijdstip van overdracht en eventuele begeleiders

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. Toelating gewaarborgd in alle andere staten van doorgeleiding en in de staat van eindbestemming (artikel 13, lid 2)

ja | neen |

- 6. Kennis van enige reden voor weigering van de doorgeleiding (artikel 13, lid 3)

ja | neen |

- C. OPMERKINGEN

..............................................................................................................................................…………….

..............................................................................................................................................…………….

..............................................................................................................................................……………..

.....................................................................................................………………………….……………..

...................................................

(Handtekening) (Zegel/stempel)

Gemeenschappelijke verklaring betreffende re-integratie

De overeenkomstsluitende partijen erkennen de noodzaak van een doeltreffende, effectieve en duurzame sociaal-economische re-integratie van gerepatrieerde burgers van de Republiek Servië. Zij bevestigen hun voornemen om hun inspanningen, ook op financieel gebied, op te voeren ter ondersteuning van deze re-integratie, rekening houdend met de financiële middelen van de Gemeenschap die daarvoor beschikbaar zijn.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende artikel 2, lid 3, en artikel 4, lid 3

De overeenkomstsluitende partijen nemen er nota van dat overeenkomstig het nationaliteitsrecht van Servië en de lidstaten, een burger van de Republiek Servië of de Europese Unie zijn nationaliteit niet kan worden ontnomen.

De partijen komen overeen dat zij te zijner tijd overleg zullen plegen wanneer deze juridische situatie zou wijzigen.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de artikelen 3 en 5

De partijen streven ernaar alle onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de juridische voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op hun respectieve grondgebieden, naar hun land van herkomst terug te zenden.

Verklaring van de Republiek Servië betreffende burgerschap

De Republiek Servië verklaart dat overeenkomstig de Wet inzake burgerschap van de Republiek Servië ( Staatscourant van de Republiek Servië , nr. 135/04) een burger die het burgerschap van de Republiek Servië bezit, niet aan dat burgerschap kan verzaken wanneer hij niet kan bewijzen dat hij een burgerschap van een ander land zal krijgen op het ogenblik dat hij het verzoek om verzaking van het burgerschap van de Republiek Servië indient.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende Denemarken

De overeenkomstsluitende partijen nemen er nota van dat deze overnameovereenkomst niet van toepassing is op het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, noch op onderdanen van het Koninkrijk Denemarken. Daarom is het wenselijk dat de Republiek Servië en Denemarken een overnameovereenkomst sluiten die vergelijkbaar is met deze overnameovereenkomst.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende IJsland en Noorwegen

De overeenkomstsluitende partijen nemen nota van de nauwe band tussen de Europese Gemeenschap en IJsland en Noorwegen, met name uit hoofde van de Overeenkomst van 18 mei 1999 inzake de wijze waarop die landen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis. Daarom is het wenselijk dat de Republiek Servië met IJsland en Noorwegen een overnameovereenkomst sluit die vergelijkbaar is met deze overnameovereenkomst.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende Zwitserland

De overeenkomstsluitende partijen nemen er nota van dat de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en Zwitserland een Overeenkomst hebben ondertekend inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis. Het is wenselijk dat de Republiek Servië, na de inwerkingtreding van deze overeenkomst inzake het Schengenacquis, een overnameovereenkomst met Zwitserland sluit die vergelijkbaar is met deze overnameovereenkomst.

[1] PB C […] van [...], blz. [...].

[2] PB C […] van [...], blz. [...].

[3] […]

[4] De datum van inwerkingtreding van de overnameovereenkomst wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

[5] Overeenkomstig het formulier dat is aangenomen bij de EU-aanbeveling van de Raad van 30 november 1994.

[6] Overeenkomstig het formulier dat is aangenomen bij de EU-aanbeveling van de Raad van 30 november 1994.

[7] Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).

[8] De territoriale toepassing betreffende Servië zal worden vastgelegd tijdens de onderhandelingen, met inachtneming van Resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad van 9 juni 1999.