Home

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie /* COM/2007/0497 def. - CNS 2007/0183 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 5.9.2007

COM(2007) 497 definitief

2007/0183 (CNS)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL |

110 | Motivering en doel van het voorstel Ingevolge de arresten van het Hof van Justitie in de zogenaamde "Open Skies"-zaken heeft de Raad de Commissie op 5 juni 2003 een mandaat verleend om met derde landen onderhandelingen te beginnen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande overeenkomsten door een communautaire overeenkomst[1] (het "horizontale mandaat"). Deze overeenkomsten hebben ten doel alle communautaire luchtvaartmaatschappijen niet-discriminerende toegang tot luchtroutes tussen de Gemeenschap en derde landen te verlenen en bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen in overeenstemming te brengen met de Gemeenschapswetgeving. |

120 | Algemene context Op 12 december 2006 hebben de Europese Gemeenschap en Marokko een horizontale overeenkomst inzake luchtdiensten ondertekend, waarbij sommige bepalingen van de bilaterale luchtvaartovereenkomsten tussen de lidstaten en dit land worden gewijzigd. Bulgarije en Roemenië hebben elk een luchtvaartovereenkomst met het Koninkrijk Marokko ondertekend, respectievelijk in 1966 en 1971. Teneinde deze overeenkomsten in overeenstemming met de gemeenschapswetgeving te brengen en ervoor te zorgen dat deze twee nieuwe lidstaten partij worden bij de horizontale overeenkomst, moeten de bijlagen bij de horizontale overeenkomst worden gewijzigd en moeten de juiste referenties naar de desbetreffende bilaterale overeenkomsten daarin worden opgenomen. In de wijzigingsprocedure van artikel 7 van de horizontale overeenkomst is bepaald dat de partijen de overeenkomst op elk ogenblik met wederzijdse instemming kunnen herzien of wijzigen. Met het oog op een dergelijke herziening moet een protocol worden gesloten tussen de Europese Gemeenschap en Marokko. In dat protocol wordt vastgesteld welke technische en taalkundige wijzigingen moeten worden aangebracht in de overeenkomst. |

130 | Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied De bepalingen van de overeenkomst vervangen de bestaande bepalingen in de bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen de Republiek Bulgarije en Marokko en tussen Roemenië en Marokko, of zijn een aanvulling daarop. |

140 | Samenhang met andere beleidsgebieden van de EU De overeenkomst dient ook een fundamentele doelstelling van het externe luchtvaartbeleid van de Gemeenschap, omdat zij de bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten in overeenstemming zal brengen met de Gemeenschapswetgeving. |

RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELING |

Raadpleging van belanghebbende partijen |

211 | Wijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten Niet van toepassing |

212 | Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden Niet van toepassing |

JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL |

305 | Samenvatting van de voorgestelde maatregelen Overeenkomstig de mechanismen en richtsnoeren in de bijlage bij het "horizontale mandaat" heeft de Commissie met Marokko een overeenkomst ondertekend ter vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en dit derde land. Het protocol voorziet in de nodige vervangingen in de bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen het Koninkrijk Marokko en Bulgarije en tussen het Koninkrijk Marokko en Roemenië, ingevolge de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU op 1 januari 2007. De relevante bepalingen zijn in de bijlage opgenomen. |

310 | Rechtsgrondslag Artikel 80, lid 2, en artikel 300, leden 2, 3 en 4, van het EG-Verdrag. |

329 | Subsidiariteitsbeginsel Het voorstel is volledig gebaseerd op het door de Raad verleende "horizontale mandaat", rekening houdend met de onder de Gemeenschapswetgeving en bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten vallende kwesties. |

Evenredigheidsbeginsel Bij het protocol worden de bepalingen in de bilaterale overeenkomst voor luchtdiensten slechts in zoverre gewijzigd of aangevuld als nodig is om deze in overeenstemming te brengen met de Gemeenschapswetgeving. |

Keuze van instrumenten |

342 | De protocollen tot wijziging van de overeenkomst tussen de Gemeenschap en het derde land zijn het meest efficiënte instrument om de bestaande bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen de Republiek Bulgarije en Roemenië enerzijds en het bovenvermelde derde land anderzijds in overeenstemming te brengen met de Gemeenschapswetgeving. |

GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING |

409 | Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap. |

AANVULLENDE INFORMATIE |

510 | Vereenvoudiging |

511 | Het voorstel voorziet in vereenvoudiging van wetgeving. |

512 | De relevante bepalingen van de bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten tussen de Republiek Bulgarije en het Koninkrijk Marokko en tussen Roemenië en het Koninkrijk Marokko worden vervangen of aangevuld door in één enkele communautaire overeenkomst ondergebrachte bepalingen. |

570 | Nadere uitleg van het voorstel Overeenkomstig de standaardprocedure voor het wijzigen van internationale overeenkomsten wordt de Raad verzocht zijn goedkeuring te geven aan het protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten. |

1. 2007/0183 (CNS)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

inzake de sluiting van een protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2, juncto artikel 300, lid 2, lid 3, eerste alinea, en lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bulgarije en Roemenië hebben respectievelijk op 14 oktober 1966 en 6 december 1971 bilaterale overeenkomsten voor luchtdiensten gesloten met het Koninkrijk Marokko.

(2) De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten is ondertekend te Brussel op 12 december 2006 (hierna "de horizontale overeenkomst" genoemd).

(3) Het Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie is op 25 april 2005 ondertekend te Luxemburg en is op 1 januari 2007 in werking getreden.

(4) Om rekening te houden met de toetreding van deze twee nieuwe lidstaten is een protocol tot wijziging van bijlagen I en II bij de horizontale overeenkomst nodig.

(5) De onderhandelingen zijn gebaseerd op het onderhandelingsmandaat dat de Raad op 5 juni 2003 aan de Commissie heeft verleend.

(6) Op [ ] hebben de twee partijen overeenstemming bereikt over het protocol.

(7) Het protocol dient derhalve te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

Teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie wordt het protocol tot wijziging van bijlagen I en II bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd. De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de in artikel 3 van het protocol bedoelde kennisgeving te verrichten.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE

ONTWERP

PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN

BIJLAGEN I EN II BIJ DE OVEREENKOMST

TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

EN HET KONINKRIJK MAROKKO

INZAKE BEPAALDE ASPECTEN VAN LUCHTDIENSTEN

DE EUROPESE GEMEENSCHAP

enerzijds, en

HET KONINKRIJK MAROKKO

anderzijds

hierna "de partijen" genoemd,

Gezien de overeenkomst tussen Bulgarije en het Koninkrijk Marokko en de overeenkomst tussen Roemenië en het Koninkrijk Marokko, die respectievelijk op 14 oktober 1966 te Rabat en op 6 december 1971 te Boekarest zijn ondertekend,

Gezien de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, ondertekend te Brussel op 12 december 2006 (hierna "de horizontale overeenkomst" genoemd),

Gezien de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie en derhalve ook tot de Gemeenschap op 1 januari 2007,

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

De volgende bepalingen worden toegevoegd aan bijlage I, onder a), van de horizontale overeenkomst:

"- Overeenkomst tussen de Volksrepubliek Bulgarije en het Koninkrijk Marokko inzake luchtvervoer, ondertekend te Rabat op 14 oktober 1966;

- Overeenkomst tussen de regering van de Socialistische Volksrepubliek Roemenië en de regering van het Koninkrijk Marokko inzake civiel luchtvervoer, ondertekend te Boekarest op 6 december 1971,

gewijzigd bij de gemeenschappelijke intentieverklaring die op 29 februari 1996 te Rabat is ondertekend"

Artikel 2

De volgende bepalingen worden toegevoegd aan bijlage II van de horizontale overeenkomst:

Onder a) (Aanwijzing door een lidstaat):

"- artikel 3 van de overeenkomst tussen Marokko en Roemenië."

Onder b) (Weigering, intrekking, opschorting of beperking van vergunningen en machtigingen):

"- artikel 7 van de overeenkomst tussen Marokko en Bulgarije;

- artikelen 3 en 4 van de overeenkomst tussen Marokko en Roemenië."

Onder c) (wettelijk toezicht):

"- artikel 8 van de overeenkomst tussen Marokko en Bulgarije."

Onder d) (belasting op vliegtuigbrandstof):

"- artikel 3 van de overeenkomst tussen Marokko en Bulgarije;

- artikel 8 van de overeenkomst tussen Marokko en Roemenië."

Onder e) (tarieven voor vervoer binnen de Europese Gemeenschap):

"- artikel 16 van de overeenkomst tussen Marokko en Bulgarije;

- artikel 7 van de overeenkomst tussen Marokko en Roemenië."

Artikel 3

Dit protocol treedt in werking op de datum waarop de partijen elkaar hebben medegedeeld dat zij hun interne procedures voor de inwerkingtreding van het protocol hebben voltooid.

Artikel 4

Dit protocol is opgesteld te (plaats), op (datum), in tweevoud, in de Tsjechische, Deense, Nederlandse, Duitse, Engelse, Bulgaarse, Spaanse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Letse, Litouwse, Maltese, Poolse, Portugese, Roemeense, Slowaakse, Sloveense, Zweedse en Arabische taal, waarbij elk van deze teksten authentiek is.

VOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR HET KONINKRIJK MAROKKO

[1] Besluit 11323/03 van de Raad van 5 juni 2003 (niet publiek toegankelijk).