Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland in het kader van artikel XXVIII van GATT 1994, met het oog op de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland in het kader van artikel XXVIII van GATT 1994, met het oog op de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland in het kader van artikel XXVIII van GATT 1994, met het oog op de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994 /* COM/2007/0751 def. - ACC 2007/0263 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 27.11.2007

COM(2007) 751 definitief

2007/0263 (ACC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland in het kader van artikel XXVIII van GATT 1994, met het oog op de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Tijdens haar overleg met Nieuw-Zeeland over het nieuwe systeem voor het beheer van de invoer heeft de Commissie te kennen gegeven dat zij zou proberen in EG-lijst CXL voor landbouwproducten het contingenttarief te verlagen en de specificaties inzake botervet te wijzigen en dat zij over deze wijzigingen zou onderhandelen overeenkomstig lid 6 van het Memorandum van Overeenstemming betreffende de interpretatie van artikel XXVIII van GATT 1994.

2. Op 14 mei 2007 heeft de Raad de Commissie gemachtigd de WTO in kennis te stellen van het voornemen van de Europese Gemeenschap om het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter van de tariefposten 0405 10 11, 0405 10 19 en 0405 10 30 dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan de GATT-overeenkomst, te wijzigen. Bijgevolg heeft de Europese Gemeenschap de WTO op 3 augustus 2007 in kennis gesteld van haar voornemen om het in EG-lijst CXL opgenomen WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter te wijzigen.

3. De Commissie heeft in overleg met het bij artikel 133 van het Verdrag ingestelde comité onderhandelingen gevoerd aan de hand van de door de Raad vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren.

4. De Commissie heeft onderhandeld over een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling met Nieuw-Zeeland.

De briefwisseling is door de Commissie geparafeerd op … november 2007.

5. In dit voorstel wordt de Raad verzocht de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland goed te keuren. Zodra de Raad dit besluit heeft goedgekeurd, zal de Commissie de in EG-lijst CXL aan te brengen wijzigingen melden bij de WTO.

2007/0263 (ACC)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland in het kader van artikel XXVIII van GATT 1994, met het oog op de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133 juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

1. Op 14 mei 2007 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om overeenkomstig artikel XXVIII van GATT 1994 onderhandelingen te beginnen met het oog op de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter. Bijgevolg heeft de Europese Gemeenschap de WTO op 3 augustus 2007 in kennis gesteld van haar voornemen om het in EG-lijst CXL opgenomen WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter te wijzigen.

2. De Commissie heeft in overleg met het bij artikel 133 van het Verdrag ingestelde comité onderhandelingen gevoerd aan de hand van de door de Raad vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren.

3. De Commissie heeft de onderhandelingen over een overeenkomst met Nieuw-Zeeland met succes afgerond. De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland dient derhalve te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De in het kader van artikel XXVIII van GATT 1994 gesloten overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland, met het oog op de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is om de overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden[1].

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad

De Voorzitter

BIJLAGE

OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland in het kader van artikel XXVIII van GATT 1994, met het oog op de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994

Brief nr. 1 Brief van de Europese Gemeenschap

Brussel, ………..

Geachte heer, mevrouw,

Nadat de Europese Gemeenschap (EG) en Nieuw-Zeeland krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) hebben onderhandeld over de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994, keurt de EG de hieronder vermelde conclusies goed.

Definitieve bepalingen betreffende het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter

Het tariefcontingent zal gelden voor boter van oorsprong uit Nieuw-Zeeland van de volgende tariefposten:

GN-code | Omschrijving |

ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 | Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé |

ex 0405 10 30 | Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé waarbij de room een fase van geconcentreerd botervet en/of fractionering van dat botervet kan doorlopen (de zogenaamde “Ammix”- en “Spreadable”-procedés) |

Het contingenttarief bedraagt 70 euro per 100 kg.

De contingenthoeveelheid bedraagt 74 693 ton.

Benutting van dit contingent is afhankelijk van de naleving van de in de betrokken communautaire bepalingen vastgestelde voorwaarden.

Algemeen

Deze overeenkomst is van toepassing met ingang van 1 januari 2008.

Ik verzoek u te willen bevestigen dat uw regering met het bovenstaande instemt.

Hoogachtend,

Namens de Europese Gemeenschap

Brief nr. 2 Brief van Nieuw-Zeeland

Brussel, .……..

Geachte heer, mevrouw,

Ik heb de eer u de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, welke als volgt luidt:

“Nadat de Europese Gemeenschap (EG) en Nieuw-Zeeland krachtens artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994 (GATT 1994) hebben onderhandeld over de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994, keurt de EG de hieronder vermelde conclusies goed.

Definitieve bepalingen betreffende het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter

Het tariefcontingent zal gelden voor boter van oorsprong uit Nieuw-Zeeland van de volgende tariefposten:

GN-code | Omschrijving |

ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 | Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé |

ex 0405 10 30 | Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé waarbij de room een fase van geconcentreerd botervet en/of fractionering van dat botervet kan doorlopen (de zogenaamde “Ammix”- en “Spreadable”-procedés) |

Het contingenttarief bedraagt 70 euro per 100 kg.

De contingenthoeveelheid bedraagt 74 693 ton.

Benutting van dit contingent is afhankelijk van de naleving van de in de betrokken communautaire bepalingen vastgestelde voorwaarden.

Algemeen

Deze overeenkomst is van toepassing met ingang van 1 januari 2008.

Ik verzoek u te willen bevestigen dat uw regering met het bovenstaande instemt.”

Nieuw-Zeeland heeft de eer te bevestigen dat het met de inhoud van deze brief instemt.

Hoogachtend,

Namens Nieuw-Zeeland

FINANCIEEL MEMORANDUM |

1. | BEGROTINGSPOST: 05 02 12 – Melk en zuivelproducten Hoofdstuk 10 – post 1000: Landbouwrechten | VOB 2008: 406,0 miljoen euro 1 683,2 miljoen euro |

2. | TITEL VAN DE MAATREGEL: Voortstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland in het kader van artikel XXVIII van GATT 1994, met het oog op de wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter dat is opgenomen in EG-lijst CXL, gehecht aan GATT 1994 |

3. | RECHTSGRONDSLAG: Artikel 133 van het Verdrag. |

4. | DOEL VAN DE MAATREGEL: Wijziging van het WTO-tariefcontingent voor Nieuw-Zeelandse boter door in EG-lijst CXL voor landbouwproducten het contingenttarief te verlagen en de specificaties inzake botervet te wijzigen. |

5. | FINANCIËLE CONSEQUENTIES: | PERIODE VAN 12 MAANDEN (miljoen euro) | LOPEND BEGROTINGS-JAAR (miljoen euro) | VOLGEND BEGROTINGS-JAAR (miljoen euro) |

5.0 | UITGAVEN – TEN LASTE VAN DE EG-BEGROTING (RESTITUTIES/INTERVENTIES) – NATIONALE INSTANTIES – ANDERE | – | – | – |

5.1 | ONTVANGSTEN – EIGEN MIDDELEN EG (HEFFINGEN/DOUANERECHTEN) – OP NATIONAAL VLAK | -11,2 miljoen euro vanaf 2008 | – |

5.0.1 | RAMING VAN DE UITGAVEN | – | – | – |

5.1.1 | RAMING VAN DE ONTVANGSTEN |

5.2 | BEREKENINGSMETHODE: (1) |

6.0 | IS FINANCIERING MOGELIJK UIT KREDIETEN DIE IN HET BETROKKEN HOOFDSTUK VAN DE LOPENDE BEGROTING ZIJN OPGEVOERD? | JA NEE |

6.1 | IS FINANCIERING MOGELIJK DOOR OVERSCHRIJVING VAN EEN HOOFDSTUK NAAR EEN ANDER HOOFDSTUK VAN DE LOPENDE BEGROTING? | JA NEE |

6.2 | IS EEN AANVULLENDE BEGROTING NODIG? | JA NEEN |

6.3 | MOETEN IN DE VOLGENDE BEGROTING KREDIETEN WORDEN OPGENOMEN? | JA NEEN |

OPMERKINGEN: Naar schatting zal de maatregel een nettoverlies van ongeveer 11,2 miljoen euro met zich brengen. (1) Huidige situatie: 77 402 ton x 86,88 euro /100 kg = 67,25 miljoen euro Voorgesteld besluit van de Raad: 74 693 ton x 70,0 euro /100 kg = 52,29 miljoen euro Inkomstenverlies: 14,96 euro * 75% = 11,22 miljoen euro (nettobedrag na aftrek van 25% inningskosten). |

[1] De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie .