Home

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het testen van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het testen van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het testen van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) /* COM/2007/0837 def. */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 20.12.2007

COM(2007) 837 definitief

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het testen van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1) ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

- Motivering en doel van het voorstel

Bij Verordening (EG) nr. 2424/2001 en Besluit 2001/886/JBZ heeft de Raad de Commissie opgedragen een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) te ontwikkelen.

Het doel van dit voorstel en van het voorstel voor een verordening van de Raad over hetzelfde onderwerp is de vaststelling van bepalingen inzake de tests die nodig zijn om aan te tonen dat SIS II kan functioneren in overeenstemming met de technische en functionele vereisten die in de rechtsinstrumenten inzake SIS II zijn opgenomen, en niet-functionele vereisten zoals robuustheid, beschikbaarheid en prestatievermogen.

- Algemene context

Op basis van de twee rechtsinstrumenten inzake de ontwikkeling van SIS II[1] is een ontwerp vastgesteld voor maatregelen volgens de regelgevingsprocedure bedoeld in artikel 6 van Besluit 2001/886/JBZ:

“Artikel 4 – De maatregelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van SIS II met betrekking tot de volgende aangelegenheden worden genomen overeenkomstig de regelgevingsprocedure […]:

c) de technische aspecten die aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor de begrotingen van de lidstaten of die aanzienlijke technische gevolgen hebben voor de nationale systemen van de lidstaten”.

Er zijn maar weinig onderdelen van een project op het gebied van informatietechnologie die zo kostbaar en tijdrovend zijn als het testen. Het testen van SIS is daardoor een belangrijk technisch aspect dat aanzienlijke financiële en technische gevolgen heeft voor de lidstaten. De Commissie was dan ook verplicht comitologiebesluiten voor te stellen overeenkomstig de regelgevingsprocedure.

Aangezien de voorgestelde besluiten betreffende het testen van SIS II geen gunstig advies hebben gekregen van het SIS II-comité, moet de Commissie de Raad onverwijld een voorstel voorleggen met betrekking tot de te nemen maatregelen en het Europees Parlement op de hoogte brengen.

- Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied

- Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1988/2006 van 21 december 2006;

- Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), gewijzigd bij Besluit 2006/1007/JBZ van de Raad;

- Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II);

- Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II);

- Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen;

- Beschikking 2007/170/EG en Besluit 2007/171/EG van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van de netwerkvereisten voor het Schengeninformatiesysteem.

- Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de Unie

Niet van toepassing.

2) RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

- Raadpleging van belanghebbenden

Wijze van raadpleging, belangrijkste geraadpleegde sectoren en algemeen profiel van de respondenten

Het voorzitterschap van de Raad en vertegenwoordigers van de lidstaten zijn geraadpleegd in het kader van het SIS II-comité.

Na het ongunstige advies van het SIS II-comité zijn besprekingen gevoerd met het huidige en het volgende voorzitterschap en door het huidige voorzitterschap uitgenodigde lidstaten.

Samenvatting van de reacties en hoe daarmee rekening is gehouden

Bij het indienen van dit voorstel heeft de Commissie rekening gehouden met het resultaat van de besprekingen met het voorzitterschap en andere door het voorzitterschap uitgenodigde lidstaten.

- Bijeenbrengen en benutten van deskundigheid

Er heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met deskundigen van de lidstaten en er zijn drie schriftelijke commentaarrondes gehouden. De overeengekomen wijzigingen zijn in de documenten verwerkt.

Na het ongunstige advies van het SIS II-comité heeft de Commissie haar voorstel gewijzigd om beter tegemoet te komen aan de wensen van de lidstaten.

- Effectbeoordeling

Voor dit voorstel voor een besluit van de Raad, dat niet voorkomt in het werkprogramma van de Commissie voor 2007, is geen effectbeoordeling vereist. Dit voorstel wordt ingediend uit hoofde van de bepalingen van artikel 6, lid 5, van Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).

3) JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL

- Samenvatting van de voorgestelde maatregel(en)

Het doel van dit voorstel is vast te stellen hoe SIS II zal worden getest om te beoordelen of SIS II kan functioneren in overeenstemming met de technische en functionele vereisten die in de rechtsinstrumenten inzake SIS II zijn opgenomen en de niet-functionele vereisten zoals robuustheid, beschikbaarheid en prestatievermogen.

- Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag van dit voorstel voor een besluit is Besluit 2001/866/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)[2], en met name artikel 4, onder c), en artikel 6, lid 6.

- Subsidiariteitsbeginsel

Het doel van de voorgenomen maatregel, namelijk de vaststelling van bepalingen inzake het testen van SIS II, kan niet door de lidstaten afzonderlijk worden verwezenlijkt.

SIS II is noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke beleid van de Europese Unie.

De voorstellen zijn derhalve in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

- Evenredigheidsbeginsel

Het voorstel is in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel omdat de lidstaten bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van de nationale systemen van SIS II.

- Keuze van instrumenten

Voorgestelde instrumenten: een verordening van de Raad voor aangelegenheden die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen en een besluit van de Raad voor aangelegenheden die onder het Verdrag betreffende de Europese Unie vallen.

De Raad kan besluiten vaststellen voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doelstellingen van titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met uitsluiting van elke onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. Andere instrumenten zijn niet geschikt om de doelstellingen te verwezenlijken.

4) GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Voor het testen van SIS II zijn geen andere financiële middelen vereist dan die waarin reeds is voorzien in het voorontwerp van begroting voor 2008.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het testen van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gelet op Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)[3], en met name op artikel 4, onder c), en artikel 6, lid 6,

Gezien het voorstel van de Commissie[4],

Overwegende hetgeen volgt:

1. Bij Verordening (EG) nr. 2424/2001[5] van de Raad en Besluit 2001/886/JBZ[6] van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) is de Commissie belast met de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II). De netwerkvereisten voor de ontwikkeling van SIS II zijn vastgesteld bij Beschikking 2007/170/EG[7] van de Commissie en Besluit 2007/171/EG[8] van de Commissie.

2. SIS II is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1987/2006[9] van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 en Besluit 2007/533/JBZ[10] van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).

3. Het is noodzakelijk tests uit te voeren om te beoordelen of SIS II kan functioneren in overeenstemming met de technische en functionele vereisten zoals die zijn vastgelegd in de SIS II-rechtsinstrumenten.

4. De tests zijn tevens noodzakelijk om te beoordelen of wordt voldaan aan de niet-functionele vereisten, zoals robuustheid, beschikbaarheid en prestatievermogen.

5. De Commissie moet testen of het centrale SIS II aan de nationale systemen van de lidstaten kan worden gekoppeld, terwijl de lidstaten die aan SIS 1+ deelnemen de nodige technische maatregelen moeten nemen om SIS II-gegevens te verwerken en aanvullende informatie uit te wisselen.

6. Het is noodzakelijk de taken die door de Commissie en de lidstaten moeten worden verricht met betrekking tot de voltooiing van de SIS II-tests nader in te vullen.

7. Het is noodzakelijk de vereisten vast te stellen voor de definitie, ontwikkeling en toepassing van de testspecificaties en de wijze waarop de tests moeten worden gevalideerd.

8. Het in artikel 6 van Besluit 2001/886/JBZ van de Raad bedoelde comité dat de Commissie bij de ontwikkeling bijstaat, heeft geen gunstig advies uitgebracht over de ontwerpmaatregelen die de Commissie heeft uitgewerkt. Overeenkomstig artikel 6, lid 5, van Besluit 2001/886/JBZ heeft de Commissie daarom een voorstel voor de te nemen maatregelen voorgelegd aan de Raad en het Europees Parlement op de hoogte gebracht.

9. Het Verenigd Koninkrijk neemt aan dit besluit deel overeenkomstig artikel 5 van het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, dat aan het EU-Verdrag en het EG-Verdrag is gehecht, en overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis[11].

10. Ierland neemt aan dit besluit deel overeenkomstig artikel 5 van het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie, dat aan het EU-Verdrag en het EG-Verdrag is gehecht, en overeenkomstig artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 2, van Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis[12].

11. Dit besluit vormt een op het Schengenacquis voortbouwend of anderszins daaraan gerelateerd rechtsbesluit in de zin van artikel 4, lid 2, van de toetredingsakte van 2005.

12. Wat IJsland en Noorwegen betreft, houdt dit besluit een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis, in de zin van de Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis[13], die vallen onder het gebied dat bedoeld is in artikel 1, punt G, van Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van die overeenkomst.

13. Wat Zwitserland betreft, houdt dit besluit een ontwikkeling in van de bepalingen van het Schengenacquis, in de zin van de overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, die vallen onder het gebied dat bedoeld is in artikel 1, punt G, van Besluit 1999/437/EG van de Raad, gelezen in samenhang met artikel 4, lid 1, van Besluit 2004/849/EG van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van die overeenkomst[14],

BESLUIT:

Artikel 1

De specificaties met betrekking tot de SIS II-tests, met name wat betreft de testopdracht en doelstellingen, de vereisten ervoor en de ermee verbonden procedures, zijn als vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de derde dag volgende op de datum van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel, […]

Voor de Raad

De voorzitter

[…]

BIJLAGE

TESTOPDRACHT VAN DE SIS II-TESTS

Het doel van de SIS II-tests is aan te tonen dat het centrale systeem van SIS II (CS-CIS), de communicatie-infrastructuur van SIS II en de interface met de nationale systemen van SIS II (N.SIS II) kunnen functioneren overeenkomstig de technische en functionele vereisten die in de SIS II-rechtsinstrumenten zijn opgenomen.

De SIS II-tests moeten tevens aantonen dat SIS II kan functioneren in overeenstemming met de niet-functionele vereisten, zoals robuustheid, beschikbaarheid en prestatievermogen.

PROCEDURE, TESTOPDRACHT EN ORGANISATIE VAN DE SIS II-TESTS

Voor de volgorde van de tests en het doel, de testopdracht en de organisatie ervan geldt het volgende.

In de eerste fase van de tests worden de connectiviteit en het herstellingsvermogen van de communicatie-infrastructuur van SIS II getest.

In de tweede fase van de tests wordt het centrale SIS II getest zonder N.SIS II.

In de derde fase wordt het centrale SIS II getest met enkele van de N.SIS II, alsmede de conformiteit van elk van de nationale systemen met de specificaties zoals beschreven in de referentieversie van het Interface Control Document (ICD).

De door het SIS II-comité opgerichte Testadviesgroep[15] is bevoegd om aan het SIS II-comité verslag uit te brengen over de resultaten van de tests. De Testadviesgroep signaleert en beschrijft eventueel aan het licht gebrachte problemen, categoriseert ze en stelt mogelijke oplossingen voor. De Commissiediensten en de deskundigen van de lidstaten zullen de Testadviesgroep voorzien van alle informatie die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar taak.

Testdocumententatie

De Commissie stelt de gedetailleerde specificaties van de tests vast. Binnen een met de deskundigen van de lidstaten overeengekomen termijn stelt de Commissie de voorlopige en definitieve testspecificaties beschikbaar aan de betrokken lidstaten en deelt zij hun de bepalingen mee inzake het beheer en de coördinatie van de tests.

Coördinatie van de tests

Alle in de testdocumentatie beschreven tests worden gecoördineerd door de Commissie. Daartoe werkt de Commissie nauw samen met de Testadviesgroep, die uit vertegenwoordigers van de Commissie en deskundigen van de lidstaten bestaat. Andere deskundigen kunnen door de Testadviesgroep op ad-hocbasis worden geraadpleegd.

De Testadviesgroep komt regelmatig bijeen en behandelt in het bijzonder vraagstukken die samenhangen met het tijdschema van de tests. De Testadviesgroep stelt oplossingen voor indien zich bij de uitvoering van de tests problemen voordoen.

Uitvoering van de tests

De Commissie voert de tests samen met de betrokken lidstaten uit op basis van de testspecificaties en volgens het door de Commissie en de deskundigen van de lidstaten overeengekomen tijdschema en toont aan dat de testresultaten zijn zoals voorzien in de testspecificaties.

Bij het testen van de conformiteit van de N.SIS II is de betrokken lidstaat, met ondersteuning van de Commissie, verantwoordelijk voor de uitvoering en het soepele verloop van de tests volgens het overeengekomen tijdschema.

Validering van de tests

De Testadviesgroep brengt over de resultaten van de tests verslag uit aan het SIS II-comité. De Testadviesgroep signaleert en beschrijft eventueel aan het licht gebrachte problemen, categoriseert ze en stelt mogelijke oplossingen voor. De Commissiediensten en de deskundigen van de lidstaten zullen de Testadviesgroep voorzien van alle informatie die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar taak.

De resultaten van de SIS II-tests worden door de Commissie gevalideerd. Indien volgens de testdocumentatie tests in afzonderlijke fasen zijn onderverdeeld, informeert de Commissie de lidstaten over de resultaten van elke fase alvorens de volgende fase van start gaat.

Bij de validering van de tests van de conformiteit van de N.SIS II wordt rekening gehouden met een verslag dat wordt opgesteld door een deskundige die door de lidstaten is aangewezen, waarin een gedetailleerde analyse van de testresultaten en conclusies met betrekking tot de validering van de nationale systemen van de lidstaten zijn opgenomen.

Testen van de communicatie-infrastructuur

Deze testprocedure heeft tot doel aan te tonen dat de communicatie-infrastructuur van SIS II tot aan de uniforme nationale interface (NI-SIS) kan functioneren in overeenstemming met de vereisten zoals vastgesteld in Beschikking 2007/170/EG van de Commissie en Besluit 2007/171/EG van de Commissie. Tot de testopdracht behoort onder meer het testen van de connectiviteit en het herstellingsvermogen van de SIS II-communicatie-infrastructuur tussen CS-SIS en elke NI-SIS, tussen de centrale eenheid en de back-up van de centrale eenheid, evenals het herstellingsvermogen van de lokale nationale interfaces (LNI) en, waar van toepassing, de back-up van de lokale nationale interfaces (BLNI).

Het centrale SIS II en de nationale conformiteitstests

Het doel van de reeks tests die worden verricht op het centrale SIS II is te onderzoeken of het centrale SIS II voldoet aan de functionele en niet-functionele specificaties die beschreven zijn in de referentieversie van het Interface Control Document (ICD) en de Detailed Technical Specifications (DTS).

Het doel van het testen van de conformiteit van de N.SIS II is te waarborgen dat elke N.SIS II compatibel is met het CS-SIS en te controleren of de nationale systemen in overeenstemming zijn met de referentieversie van het ICD en de DTS. De N.SIS II-conformiteitstests kunnen parallel aan de tests voor het centrale SIS II worden uitgevoerd.

Na de succesvolle afronding van de SIS II-tests deelt de Commissie de deskundigen van de lidstaten in het SIS II-comité mee dat de testresultaten van de communicatie-infrastructuur en van het centrale SIS II zijn zoals voorzien in de testspecificaties.

Na de succesvolle afronding van de II-SIS-tests zet de Commissie een migratieomgeving op voor het centrale SIS II. Deze omgeving dient stabiel te zijn en geschikt om voor de migratie te worden gebruikt.

REFERENTIEVERSIE VAN HET INTERFACE CONTROL DOCUMENT (ICD) EN DE DETAILED TECHNICAL SPECIFICATIONS (DTS) VOOR HET UITVOEREN VAN DE TESTS

Het centrale SIS II en de nationale systemen (N.SIS II) in alle lidstaten moeten aan de hand van dezelfde specificaties worden getest.

De door de Commissie vastgestelde DTS bevatten de functionele en niet-functionele specificaties voor het centrale SIS II.

Het door de Commissie vastgestelde ICD definieert de interface tussen het centrale SIS II en de nationale systemen. Het bevat de technische specificaties voor de interacties tussen de systemen in termen van doorgegeven gegevensbestanddelen en berichten, gebruikte protocollen en het tijdstip waarop en de volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvinden.

De specificaties zoals die in het ICD en de DTS zijn opgenomen, gelden voor een bepaalde periode. Updates van beide systemen worden vastgelegd in een releaseplan, waarin de referentieversie voor een gegeven testfase wordt vastgelegd. Problemen die tijdens het testen aan het licht zijn gekomen, worden gemeld, geanalyseerd en opgelost overeenkomstig een releasebeheerplan en een daarmee samenhangend wijzigingsbeheerplan. Het releasebeheerplan en het wijzigingsbeheerplan worden door de Commissie beschikbaar gesteld, die daarbij het advies van de deskundigen van de lidstaten in aanmerking neemt.

VERKLARING DAT DE SIS II-TESTS SUCCESVOL ZIJN VERLOPEN

Als alle testfasen met goed gevolg doorlopen zijn, voldoet het SIS II aan de technische en functionele vereisten die gebaseerd zijn op de SIS II-rechtsinstrumenten. De reeks test use cases en testscenario’s die voor alle tests zijn gedefinieerd, moeten een voldoende aantal scenario’s bestrijken.

De SIS II-tests moeten aantonen dat de Commissie de nodige technische regelingen heeft getroffen om het centrale SIS II op het N.SIS II van de betrokken lidstaten te kunnen aansluiten.

Aan het einde van de gehele testreeks verklaart de Commissie, in overeenstemming met het haar verleende mandaat[16], dat de SIS II-tests met succes zijn voltooid.

De hierboven bedoelde verklaring van de Commissie dat de SIS II-tests met succes zijn verlopen, doet geen afbreuk aan de daaropvolgende validering van het voorgestelde testresultaat van een integrale test van het SIS II door de voorbereidende instanties van de Raad[17].

Om dit proces te vergemakkelijken, houdt de Commissie de voorbereidende instanties van de Raad via regelmatige updates op de hoogte van de status van het project en verstrekt zij specifieke informatie over de testresultaten, met inbegrip van de daarmee samenhangende besprekingen met de deskundigen van de lidstaten in het SIS II-comité.

In het kader van hun respectieve bevoegdheden en in het bijzonder van het aan de Commissie verleende mandaat[18] zorgen de Commissie en de lidstaten ervoor dat alle aanvullende tests of maatregelen worden uitgevoerd die nodig zijn om te waarborgen dat het proces van validering door de voorbereidende instanties van de Raad kan worden voltooid.

[1] Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1988/2006 van de Raad, en Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), gewijzigd bij Besluit 2006/1007/JBZ.

[2] PB L 328 van 13.12.2001, blz. 1.

[3] PB L 328 van 13.12.2001, blz. 1.

[4] PB C […] van […], blz. […].

[5] PB L 328 van 13.12.2001, blz. 4.

[6] PB L 328 van 13.12.2001, blz. 1.

[7] PB L 79 van 20.3.2007, blz. 20.

[8] PB L 79 van 20.3.2007, blz. 29.

[9] PB L 381 van 28.12.2006, blz. 4.

[10] PB L 205 van 7.8.2007, blz. 63.

[11] PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43.

[12] PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20.

[13] PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31.

[14] PB L 368 van 15.12.2004, blz. 26.

[15] De Testadviesgroep is opgericht op 27 april 2007 krachtens artikel 7 van het reglement van orde van het SIS II-comité. De Testadviesgroep brengt na voltooiing van elk testonderdeel verslag uit aan het SIS II-comité als bijdrage aan de formulering van een besluit betreffende de succesvolle afronding van de SIS II-tests.

[16] Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad en Besluit nr. 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), zoals gewijzigd.

[17] Zoals beschreven in artikel 55, lid 3, onder c, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), en artikel 71, lid 3, onder c, van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).

[18] Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad en Besluit nr. 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), zoals gewijzigd.