Home

Voorstel voor een Verordening (EG) Nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de algemene voorschriften inzake de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (Herschikking)

Voorstel voor een Verordening (EG) Nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de algemene voorschriften inzake de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (Herschikking)

Voorstel voor een Verordening (EG) Nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de algemene voorschriften inzake de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (Herschikking) /* COM/2007/0848 def. - COD 2007/0287 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 20.12.2007

COM(2007) 848 definitief

2007/0287 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING (EG) Nr. …/… VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de algemene voorschriften inzake de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (Herschikking)

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Bij haar besluit van 1 april 1987[1] heeft de Commissie daarom haar diensten opgedragen alle wetgevingbesluiten na maximaal tien wijzigingen te codificeren , waarbij zij erop wijst dat dit een minimumregel is en dat haar diensten ter wille van de duidelijkheid en het juiste begrip van de communautaire wetgeving ernaar zouden moeten streven de teksten waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen, met nog kortere tussenpozen te codificeren.

2. De Commissie heeft een aanvang gemaakt met de codificatie van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten[2]. De nieuwe verordening moest de verschillende besluiten die erin zijn verwerkt vervangen[3].

3. Inmiddels is Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden[4] gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, dat de regelgevingsprocedure met toetsing heeft ingevoerd voor maatregelen van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag aangenomen besluit, ook wanneer de wijziging behelst dat sommige van die niet-essentiële onderdelen worden geschrapt of dat het besluit wordt aangevuld met nieuwe niet-essentiële onderdelen.

4. Overeenkomstig de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie[5] betreffende Besluit 2006/512/EG, vergt de toepassing van deze nieuwe procedure op reeds geldende, volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag aangenomen besluiten, dat deze besluiten volgens de geldende procedures worden aangepast.

5. De codificatie van Verordening (EG) nr. 1601/91 moet daarom worden omgezet in een herschikking, teneinde de voor de aanpassing aan de regelgevingsprocedure met toetsing noodzakelijke wijzigingen te kunnen opnemen.

ê 1601/91 (aangepast)

2007/0287 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING (EG) Nr. …/… VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Ö betreffende Õ de algemene voorschriften Ö inzake Õ de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen Ö 37 Õ en Ö 95 Õ,

Gezien het voorstel van de Commissie[6],

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[7],

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag[8],

Overwegende hetgeen volgt:

ò nieuw

1. Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten[9] is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd[10]. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

ê 1601/91 overweging 1 (aangepast)

2. Gezien het economisch belang van Ö gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten, hierna „gearomatiseerde dranken” te noemen Õ, Ö zijn op dit gebied Õ communautaire bepalingenÖ noodzakelijk, met name wat de definitie, de omschrijving en de aanbiedingsvorm daarvan betreft, Õ teneinde tot de Ö goede Õ werking van de Ö interne Õ markt bij te dragen.

ê 1601/91 overweging 2 (aangepast)

3. Ö De Õ gearomatiseerde dranken bieden belangrijke afzetmogelijkheden voor de landbouw in de Gemeenschap. Deze afzetmogelijkheden zijn grotendeels te danken aan de goede faam die sommige van deze dranken in de Gemeenschap en daarbuiten hebben verworven. Deze faam houdt met de kwaliteit van die dranken verband. Derhalve dient voor het behoud van deze afzetmogelijkheden een bepaald kwaliteitspeil te worden gehandhaafd. Het is daartoe dienstig de dranken te definiëren en daarbij rekening te houden met de traditionele gebruiken waarop deze faam berust. Voorts dienen deze definities te worden gereserveerd voor dranken waarvan de kwaliteit met die van de traditionele dranken overeenkomt, zulks om te voorkomen dat de definities hun waarde verliezen.

ê 1601/91 overweging 3

4. Er dient een passend kader te worden geschapen voor gearomatiseerde dranken die hoofdzakelijk bestaan uit wijn of most waarbij ontwikkeling en innovatie voor deze producten mogelijk wordt gemaakt. Deze doelstelling kan makkelijker worden bereikt door drie categorieën te onderscheiden naar gelang het wijngehalte, het alcoholgehalte en het feit of er al dan niet alcohol aan is toegevoegd.

ê 1601/91 overweging 4

5. In het Gemeenschapsrecht dient het gebruik van geografische vermeldingen te worden gereserveerd voor bepaalde gebieden, voorzover van de onderscheiden productiestadia het eindstadium van de productie, waarin het product zijn definitieve aard en eigenschappen verkrijgt, in het betrokken geografische gebied heeft plaatsgevonden.

ê 1601/91 overweging 5 (aangepast)

6. De gebruikelijke wijze om de verbruiker voor te lichten bestaat eruit een aantal gegevens op het etiket te vermelden. Voor de etikettering van gearomatiseerde dranken gelden de algemene voorschriften van Richtlijn Ö 2000/13/EG Õ van Ö het Europees Parlement en Õ de Raad van Ö 20 maart 2000 Õ betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame[11]. Gezien de aard van de betrokken dranken en voor een betere voorlichting van de verbruiker, dienen aanvullende bepalingen te worden vastgesteld.

ê 1601/91 overweging 6

7. Voor de consument is de reputatie van bepaalde gearomatiseerde dranken nauw verbonden met een traditionele herkomst. Om de consument adequaat voor te lichten en om rekening te houden met deze specifieke gevallen dient de aanduiding van de herkomst verplicht te worden gesteld indien de drank niet afkomstig is uit het traditionele productiegebied.

ê 1601/91 overweging 7

8. Om adequate informatie omtrent de samenstelling van de drank mogelijk te maken dienen bepaalde etiketteringsvoorschriften inzake de aard van de gebruikte alcohol te worden vastgesteld.

ê 1601/91 overweging 8 (aangepast)

9. In Richtlijn Ö 98/83/EG Õ van de Raad van Ö 3 november 1998 Õ betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water[12] en in [Richtlijn 80/777/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater[13]] zijn de kenmerken van water dat voor menselijke consumptie mag worden gebruikt, vastgelegd. Aan deze richtlijnen dient te worden gerefereerd.

ê 1601/91 overweging 9

10. In Richtlijn 88/388/EEG van de Raad van 22 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake aroma's voor gebruik in levensmiddelen en de uitgangsmaterialen voor de bereiding van die aroma's[14] zijn definities opgenomen van de onderscheiden termen die in geval van aromatisatie kunnen worden gebruikt. In de onderhavige verordening dient dezelfde terminologie te worden gebruikt.

ê 1601/91 overweging 10

11. Er dienen specifieke bepalingen te worden vastgesteld inzake aanduiding en aanbiedingsvorm van ingevoerde gearomatiseerde dranken, rekening houdend met de verplichtingen van de Gemeenschap in haar betrekkingen met derde landen.

ê 1601/91 overweging 11

12. Met het oog op de bescherming van de goede faam van de communautaire gearomatiseerde dranken op de wereldmarkt dienen dezelfde regels te gelden voor uitgevoerde dranken behoudens andersluidende bepalingen, rekening houdend met de traditionele gebruiken en praktijken.

ò nieuw

13. De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden[15] .

14. De Commissie moet in het bijzonder de bevoegdheid worden verleend deze verordening aan te passen teneinde in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden het gebruik van bepaalde stoffen en preparaten toe te staan, bijzondere benamingen vast te stellen, andere dan de reeds in deze verordening vervatte definities vast te stellen, de behandelingen vast te stellen die mogen worden toegepast op de producten die worden bewerkt met het oog op het verkrijgen van de eindproducten, de bijzondere bepalingen vast te stellen ten aanzien van het gebruik van termen die naar een bepaalde eigenschap van het product verwijzen en de etiketteringsvoorschriften voor gearomatiseerde dranken in recipiënten die niet voor de eindgebruiker zijn bestemd, alsmede de uitzonderingen vast te stellen voor de voor uitvoer bestemde gearomatiseerde dranken. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze verordening, moeten zij volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG vervatte regelgevingsprocedure met toetsing worden vastgesteld,

ê 1601/91 (aangepast)

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij deze verordening worden de algemene voorschriften vastgesteld betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijn, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproductenÖ , hierna „gearomatiseerde dranken” te noemen Õ.

ê 1601/91

Artikel 2

1. In deze verordening wordt verstaan onder:

a) gearomatiseerde wijn:

drank:

ê 2061/96 art. 1, punt 1 i) (aangepast)

i) die wordt verkregen uit één of meer wijnbouwproducten als omschreven in bijlage I, punten 5 en 12 tot en met 18, van Verordening (EG) nr. Ö 1493/1999 van de Raad[16] Õ, met inbegrip van de in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen als omschreven in artikel Ö 54 Õ, Ö leden 1 en Õ 2, van Ö die v Õerordening en met uitsluiting van retsinatafelwijn, waaraan eventueel druivenmost en/of gedeeltelijk gegiste druivenmost is toegevoegd;

ê 1601/91 (aangepast)

ð nieuw

ii) waaraan alcohol is toegevoegd overeenkomstig artikel 3, onder d) Ö , van deze verordening Õ;

iii) die wordt gearomatiseerd met:

- natuurlijke aromastoffen en/of natuurlijke aromatische preparaten als omschreven in artikel 1, lid 2, onder b), i), en Ö artikel 1, lid 2, Õ onder c), van Richtlijn 88/388/EEG. Onverminderd de restrictievere bepalingen van lid 2 van dit artikel kan het gebruik van natuuridentieke stoffen en preparaten als omschreven in artikel 1, lid 2, onder b), ii), van Ö die Õ richtlijn in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan ð door de Commissie ï volgens de procedure van artikel 14, en/of

- aromatische kruiden en/of specerijen en/of smaakgevende voedingsmiddelen;

iv) die in het algemeen wordt verzoet en, behoudens de in lid 2 Ö van dit artikel Õ genoemde uitzonderingen, eventueel met karamel wordt gekleurd;

v) met een effectief alcohol-volumegehalte van ten minste 14,5 en minder dan 22 % vol en een totaal alcohol-volumegehalte van ten minste 17,5 % vol. Voor de producten die uit hoofde van lid 5 Ö van dit artikel Õ van de vermeldingen „droog” of „extra droog” zijn voorzien, gelden echter totale alcohol-volumegehalten van ten minste 16 respectievelijk 15 % vol.

ê 2061/96 art. 1, punt 1 ii) (aangepast)

In het eindproduct moet de hoeveelheid wijn en/of druivenmost, waarvan de gisting door toevoeging van alcohol is gestuit, gebruikt voor de bereiding van een gearomatiseerde wijn ten minste 75 % bedragen. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 Ö van deze verordening Õ is het Ö minimale Õ natuurlijk alcohol-volumegehalte van de gebruikte producten het gehalte van Ö bijlage V, punt C 2 Õ, van Verordening (EG) nr. Ö 1493/1999 Õ.

ê 1601/91

De benaming „gearomatiseerde wijn” mag worden vervangen door „aperitief op basis van wijn”. Het gebruik van de uitdrukking „aperitief” in dit verband laat het gebruik van die uitdrukking ter omschrijving van producten die niet binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen, onverlet;

b) gearomatiseerde drank op basis van wijn:

drank:

ê 2061/96 art. 1, punt 2 (aangepast)

i) die wordt verkregen uit één of meer wijnen als omschreven in bijlage I, punten 11, 12 en 13 en 15 tot en met 18 van Verordening (EG) nr. Ö 1493/1999 Õ, met inbegrip van de in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen als omschreven in artikel Ö 54 Õ, Ö leden 1 en Õ 2, van Ö die verordening Õ en met uitsluiting van met toevoeging van alcohol bereide wijn en retsinatafelwijn, waaraan eventueel druivenmost en/of gedeeltelijk gegiste druivenmost is toegevoegd;

ê 1601/91

ii) die wordt gearomatiseerd met:

ê 1601/91 (aangepast)

ð nieuw

- natuurlijke aromastoffen en/of natuurlijke aromatiserende preparaten en/of met natuuridentieke aromastoffen en aromatiserende preparaten als omschreven in artikel 1, lid 2, onder b), i) Ö en Õ ii), en Ö artikel 1, lid 2, onder Õ c), van Richtlijn 88/388/EEG. Het gebruik van kunstmatige stoffen als omschreven in artikel 1, lid 2, onder b), iii), van Ö die Õ richtlijn kan in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan ð door de Commissie ï volgens de procedure van artikel 14, en/of

- aromatische kruiden en/of specerijen en/of smaakgevende voedingsmiddelen;

iii) die eventueel wordt verzoet;

iv) waaraan geen alcohol wordt toegevoegd, behoudens uitzonderingen als genoemd in de definitie van het product die in deze verordening is opgenomen of die is vastgesteld ð door de Commissie ï volgens de procedure van artikel 14;

v) met een effectief alcohol-volumegehalte van ten minste 7 en minder dan 14,5 % vol.

In het eindproduct moet de hoeveelheid wijn gebruikt voor de bereiding van een gearomatiseerde drank op basis van wijn ten minste 50 % bedragen. Onverminderd artikel 5 Ö van deze verordening Õ is het Ö minimale Õ natuurlijke alcohol-volumegehalte van de gebruikte producten het gehalte Ö van bijlage V, punt C 2 Õ, van Verordening (EG) nr. Ö 1493/1999 Õ;

ê 1601/91

c) gearomatiseerde cocktail van wijnbouwproducten:

drank:

i) die wordt verkregen uit wijn en/of druivenmost;

ii) die wordt gearomatiseerd met:

ê 1601/91 (aangepast)

ð nieuw

- natuurlijke aromastoffen en/of natuurlijke aromatiserende preparaten en/of met natuuridentieke aromastoffen en aromatiserende preparaten als omschreven in artikel 1, lid 2, onder b), i) Ö en Õ ii), en Ö artikel 1, lid 2, onder Õ c), van Richtlijn 88/388/EEG. Het gebruik van kunstmatige stoffen als omschreven in artikel 1, lid 2, onder b), iii), van Ö die Õ richtlijn kan in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan ð door de Commissie ï volgens de procedure van artikel 14, en/of

- aromatische kruiden en/of specerijen en/of smaakgevende voedingsmiddelen;

ê 1601/91

iii) die eventueel wordt verzoet en gekleurd;

iv) waaraan geen alcohol wordt toegevoegd;

v) met een effectief alcohol-volumegehalte van minder dan 7 % vol.

ê 1601/91 (aangepast)

ð nieuw

In het eindproduct moet de hoeveelheid gebruikte wijn en/of druivenmost voor de bereiding van een gearomatiseerde cocktail van wijnbouwproducten ten minste 50 % bedragen. Onverminderd artikel 5 Ö van deze verordening Õ is het Ö minimale Õ natuurlijke alcohol-volumegehalte van de gebruikte producten het gehalte Ö van bijlage V, punt C 2 Õ, van Verordening (EG) nr. Ö 1493/1999 Õ.

Bijzondere benamingen kunnen worden vastgesteld ð door de Commissie ï volgens de procedure van artikel 14.

ê 1601/91

Het gebruik van de uitdrukking „cocktail” in dit verband laat het gebruik van die uitdrukking ter omschrijving van producten die niet binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen, onverlet.

ò nieuw

De in punt a), eerste alinea, onder iii), eerste streepje, in punt b), eerste alinea, onder ii), eerste streepje, in punt b), eerste alinea, onder iv), in punt c), eerste alinea, onder ii), eerste streepje, en in punt c), derde alinea, bedoelde maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigingen, worden vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

ê 1601/91

2. Definities van de verschillende categorieën gearomatiseerde wijn waarvan de benaming die van „gearomatiseerde wijn” mag vervangen:

a) Vermout:

Gearomatiseerde wijn die wordt bereid uit wijn als bedoeld in lid 1, onder a), waarvan het karakteristieke aroma wordt verkregen met daartoe geschikte stoffen, die met name zijn afgeleid van artemisiasoorten en die steeds gebruikt moeten worden; voor verzoeting van deze drank mogen alleen karamel, sacharose, druivenmost, gerectificeerde geconcentreerde druivenmost en geconcentreerde druivenmost worden gebruikt;

b) Bittere gearomatiseerde wijn:

Gearomatiseerde wijn waaraan een karakteristiek bitter aroma is gegeven. De benaming „bittere gearomatiseerde wijn” wordt, onverminderd artikel 8, lid 3, gevolgd door de naam van de voornaamste bittere aromastof.

De volgende uitdrukkingen of gelijkwaardige uitdrukkingen in een andere officiële taal van de Gemeenschap mogen worden gebruikt ter aanvulling of ter vervanging van deze benaming:

- „Kinawijn”, voor dranken die voornamelijk met natuurlijk kina-aroma zijn gearomatiseerd;

- „Bitter vino”, voor dranken die voornamelijk met natuurlijk gentiaanaroma zijn gearomatiseerd, en die geel en/of rood zijn gekleurd door middel van toegestane kleurstoffen; het gebruik van de uitdrukking „bitter” in dit verband laat het gebruik van die uitdrukking ter omschrijving van producten die niet binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen, onverlet;

- „Americano”, voor dranken die zijn gearomatiseerd met uit alsem en gentiaan voortkomende natuurlijke aromastoffen en die geel en/of rood zijn gekleurd door middel van toegestane kleurstoffen;

c) Gearomatiseerde wijn op basis van eieren:

Gearomatiseerde wijn waaraan kwaliteitseigeel of daarvan afgeleide stoffen zijn toegevoegd, met een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van meer dan 200 gram en met een gehalte aan eigeel van ten minste 10 gram per liter eindproduct.

De term „cremovo” mag naast de uitdrukking „gearomatiseerde wijn op basis van eieren” worden gebruikt, wanneer de gearomatiseerde wijn op basis van eieren voor ten minste 80 % uit Marsalawijn bestaat.

De term „cremovo zabaione” mag naast de uitdrukking „gearomatiseerde wijn op basis van eieren” worden gebruikt, wanneer de gearomatiseerde wijn op basis van eieren voor ten minste 80 % uit Marsalawijn bestaat en een gehalte aan eigeel van ten minste 60 gram per liter heeft;

ê Toetredingsakte van 1994 art. 29 en bijlage I, blz. 127

d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg:

Gearomatiseerde wijn verkregen uit wijn, als bedoeld in lid 1, onder a), waarvan de karakteristieke smaak wordt verkregen door het gebruik van kruidnagels en/of kaneel die altijd samen met andere specerijen moeten worden gebruikt; deze drank mag overeenkomstig artikel 3, onder a), worden verzoet.

ê 1601/91 (aangepast)

3. Definities van de verschillende categorieën gearomatiseerde dranken op basis van wijn, waarvan de benaming in de lidstaat waar de drank geproduceerd wordt, de benaming „gearomatiseerde drank op basis van wijn” mag vervangen Ö of Õ in de andere lidstaten mag worden gebruikt als aanvulling op de benaming „gearomatiseerde drank op basis van wijn”:

ê 3279/92 art. 1, punt 1

a) Sangria :

Drank verkregen op basis van wijn:

i) gearomatiseerd door toevoeging van extracten of natuurlijke essences van citrusvruchten;

ii) met of zonder sap van deze vruchten;

iii) eventueel:

- met toevoeging van specerijen,

- die wordt verzoet,

- waaraan CO2 wordt toegevoegd;

iv) en die een effectief alcohol-volumegehalte heeft van minder dan 12 % vol.

ê 1601/91 (aangepast)

De drank mag vaste deeltjes bevatten afkomstig van de pulp of schil van citrusvruchten en de kleur mag uitsluitend afkomstig zijn van de gebruikte grondstoffen.

De benaming „Sangria” moet verplicht vergezeld gaan van de vermelding „geproduceerd in …” gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of een beperkter gebied, behalve indien de drank is geproduceerd in Spanje of Portugal.

De benaming „Sangria” kan in de plaats treden van de benaming „gearomatiseerde drank op basis van wijn” uitsluitend indien de drank is bereid in Spanje of Portugal;

b) Clarea:

Drank op basis van witte wijn, die wordt verkregen onder dezelfde voorwaarden als beschreven onder a).

De benaming „Clarea” moet verplicht vergezeld gaan van de vermelding „geproduceerd in …” gevolgd door de naam van de lidstaat van productie of een beperkter gebied, behalve indien de drank is geproduceerd in Spanje.

De benaming „Clarea” kan in de plaats treden van de benaming „gearomatiseerde drank op basis van wijn” uitsluitend indien de drank is bereid in Spanje;

c) Zurra :

Drank die wordt verkregen door toevoeging van brandy of wijn-eau-de-vie — zoals deze gedefinieerd zijn in Verordening (EEG) nr. 1576/89 Ö van de Raad Õ[17] — aan de onder a) en b) omschreven dranken, eventueel met toevoeging van stukjes fruit. Het effectieve alcohol-volumegehalte moet ten minste 9 en minder dan 14 % vol bedragen;

d) Bitter soda:

Gearomatiseerde drank die bereid is op basis van bitter vino waarvan het volumepercentage in het eindproduct ten minste 50 % moet bedragen; hieraan zijn CO2 of spuitwater en eventueel dezelfde kleurstoffen als aan bitter vino toegevoegd. Het effectieve alcohol-volumegehalte moet ten minste 8 en minder dan 10,5 % vol bedragen. Het gebruik van de uitdrukking „bitter” in dit verband laat het gebruik van die uitdrukking ter omschrijving van producten die niet binnen de werkingssfeer van deze verordening vallen, onverlet;

ê 3279/92 art. 1, punt 2

e) Kalte Ente:

Gearomatiseerde drank op basis van wijn, die wordt verkregen door vermenging van wijn, parelwijn of parelwijn waaraan CO2 is toegevoegd, met mousserende wijn, of mousserende wijn waaraan CO2 is toegevoegd, met toevoeging van natuurlijke citroenstoffen of extracten van deze stoffen. In het eindproduct moet het volumepercentage mousserende wijn of mousserende wijn waaraan CO2 is toegevoegd, ten minste 25 % bedragen;

ê 1601/91

è1 2061/96 art. 1, punt 4 ii)

f) Glühwein:

è1 Gearomatiseerde drank die uitsluitend wordt verkregen uit rode of witte wijn en die hoofdzakelijk door middel van kaneel en/of kruidnagels wordt gearomatiseerd; onverminderd de hoeveelheden water die voortvloeien uit de toepassing van artikel 3, onder a), is toevoeging van water verboden. ç Wanneer bij de bereiding van Glühwein witte wijn wordt gebruikt, moet de verkoopbenaming „Glühwein” worden aangevuld met de woorden „uit witte wijn”;

ê Toetredingsakte van 1994 art. 29 en bijlage I, blz. 127

è1 2061/96 art. 1, punt 4 iii)

g) Viiniglögi/Vinglögg:

è1 Gearomatiseerde drank die uitsluitend wordt verkregen uit rode of witte wijn en die hoofdzakelijk door middel van kaneel en/of kruidnagels wordt gearomatiseerd. ç Wanneer bij de bereiding van „Viiniglögi/Vinglögg” witte wijn wordt gebruikt, moet de verkoopbenaming worden aangevuld met de woorden „uit witte wijn”;

ê 1601/91

h) Maiwein :

Gearomatiseerde drank die wordt verkregen uit wijn waaraan „asperula odorata”-planten of extracten daarvan zijn toegevoegd, zodat de smaak van „asperula odorata” overheerst;

i) Maitrank:

Gearomatiseerde drank verkregen uit droge witte wijn waarin „asperula odorata”-planten zijn afgetrokken of waaraan extracten hiervan zijn toegevoegd, met toevoeging van sinaasappels en/of andere vruchten, eventueel in de vorm van sap, concentraat of extract en die met ten hoogste 5 % suiker verzoet is.

ê Toetredingsakte van 2005, art. 16 en bijlage III, punt 2.2, blz. 234

j) Pelin:

Gearomatiseerde drank verkregen uit witte of rode wijn, druivenmostconcentraat, druivensap (of bietsuiker) en een specifiek kruidentinctuur, met een alcoholgehalte van ten minste 8,5 % vol., een suikergehalte, uitgedrukt in invertsuiker, van 45-50 gram per liter, en een totaal zuurgehalte, uitgedrukt in wijnsteenzuur, van ten minste 3 gram per liter.

ê 1601/91 (aangepast)

ð nieuw

Andere definities worden vastgesteld ð door de Commissie ï volgens de procedure van artikel 14.

ð Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigingen, worden vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. ï

4. Definities van de categorieën gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten waarvan de benaming in de lidstaat waar hij geproduceerd wordt, de benaming „gearomatiseerde cocktail van wijnbouwproducten” mag vervangen Ö of Õ in de andere lidstaten mag worden gebruikt als aanvulling op de benaming „gearomatiseerde cocktail van wijnbouwproducten”:

ê 1601/91

a) Cocktail op basis van wijn:

Gearomatiseerde drank:

i) met in het eindproduct een hoeveelheid geconcentreerde druivenmost van ten hoogste 10 % van het totale volume;

ii) met een gehalte aan suikers, uitgedrukt in invertsuiker, van minder dan 80 gram per liter;

b) Gearomatiseerde parelmost van druiven:

Drank:

i) die uitsluitend uit druivenmost wordt bereid;

ii) met een effectief alcohol-volumegehalte van minder dan 4 %;

iii) die koolzuuranhydride bevat dat uitsluitend afkomstig is van gisting van de gebruikte producten.

ê 1601/91 (aangepast)

ð nieuw

Andere definities worden vastgesteld ð door de Commissie ï volgens de procedure van artikel 14.

ð Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigingen, worden vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. ï

ê 1601/91

5. De in lid 1, onder a) en b), alsmede in de leden 2 en 3 genoemde benamingen mogen worden aangevuld met de volgende vermeldingen, waarbij het in elke alinea aangegeven suikergehalte is uitgedrukt in invertsuiker:

a) extra droog: voor producten met een suikergehalte van minder dan 30 gram per liter;

b) droog: voor producten met een suikergehalte van minder dan 50 gram per liter;

c) halfdroog: voor producten met een suikergehalte tussen 50 en 90 gram per liter;

d) halfzoet: producten met een suikergehalte tussen 90 en 130 gram per liter;

e) zoet: voor producten met een suikergehalte van meer dan 130 gram per liter.

In plaats van de vermeldingen „halfzoet” en „zoet” mag het gehalte aan suikers worden aangegeven, uitgedrukt in grammen invertsuiker per liter.

6. Wanneer de verkoopbenaming van gearomatiseerde dranken op basis van wijn de term „mousserend” bevat, mag de gebruikte hoeveelheid mousserende wijn niet minder dan 95 % bedragen.

ê 1601/91 (aangepast)

7. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de Ö in Õ artikel Ö 13, lid 3, bedoelde procedure Õ.

ê 1601/91

Artikel 3

Aanvullende definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) verzoeting:

ê 1601/91 (aangepast)

bewerking waarbij voor de bereiding gearomatiseerde dranken een of meer van de volgende producten Ö of andere natuurlijke zoetmakende stoffen met een soortgelijke werking Õ worden gebruikt:

ê 1601/91

- halfwitte suiker,

- witte suiker,

- geraffineerde witte suiker,

- dextrose,

- fructose,

- glucosestroop,

- vloeibare suiker,

- vloeibare invertsuiker,

- invertsuikerstroop,

- gerectificeerde geconcentreerde druivenmost,

- geconcentreerde druivenmost,

- verse druivenmost,

ê 1601/91 (aangepast)

- gekaramelliseerde suiker (karamel), Ö met name het product dat wordt verkregen uitsluitend door beheerste verhitting van sacharose, zonder toevoeging van basen, minerale zuren of andere chemische additieven, Õ

ê 1601/91

- honing,

- sint-jansbroodstroop;

b) aromatisering:

ê 1601/91 (aangepast)

bewerking waarbij voor de bereiding van gearomatiseerde dranken een of meer aroma's worden gebruikt als omschreven in artikel 1, lid 2, onder a), van Richtlijn 88/388/EEG en/of aromatische kruiden en/of specerijen, en/of smaakgevende voedingsmiddelen Ö waarvan toevoeging aan het eindproduct andere organoleptische eigenschappen verleent dan die van wijn Õ;

ê 1601/91

c) kleuring:

bewerking waarbij voor de bereiding van gearomatiseerde wijn of gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten een of meer kleurstoffen worden gebruikt;

d) toevoeging van alcohol:

ê 1601/91 (aangepast)

bewerking waarbij voor de bereiding van gearomatiseerde wijn en in voorkomend geval gearomatiseerde dranken op basis van wijn een of meer van de volgende producten worden gebruikt Ö die voldoen aan kenmerken genoemd in de communautaire bepalingen Õ:

- ethylalcohol uit wijnbouwproducten Ö overeenkomstig de kenmerken opgesomd in bijlage I Õ,

ê 1601/91

- alcohol van wijn of van rozijnen of krenten,

ê 1601/91 (aangepast)

- ethylalcohol uit landbouwproducten Ö overeenkomstig de kenmerken opgesomd in bijlage I Õ,

ê 1601/91

- distillaat van wijn of van rozijnen of krenten,

- distillaat uit landbouwproducten,

- wijn- of druivendraf-eau-de-vie,

- rozijnen- of krenten-eau-de-vie;

e) effectief alcohol-volumegehalte:

het aantal volume-eenheden zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 °C, aanwezig in 100 volume-eenheden van het betrokken product bij die temperatuur;

f) potentieel alcohol-volumegehalte:

het aantal volume-eenheden zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 °C, die kunnen ontstaan door totale vergisting van de suiker die in 100 volume-eenheden van het betrokken product bij die temperatuur aanwezig is;

g) totaal alcohol-volumegehalte:

de som van het effectief en het potentieel alcohol-volumegehalte;

h) natuurlijk alcohol-volumegehalte:

het totaal alcohol-volumegehalte van het betrokken product vóór verrijking.

Artikel 4

ê 1601/91 (aangepast)

1. Voor de in de onderhavige verordening bedoelde Ö gearomatiseerde Õ dranken worden de lijst van toegestane levensmiddelenadditieven, de wijze waarop deze gebruikt mogen worden alsmede de betrokken producten bepaald volgens de procedure van Richtlijn 89/107/EEG Ö van de Raad Õ[18].

2. Voor de bereiding van Ö gearomatiseerde Õ dranken is toevoeging van water, eventueel gedistilleerd of gedemineraliseerd, toegestaan, voorzover de kwaliteit van het water in overeenstemming is met de nationale bepalingen die zijn vastgesteld ter uitvoering van de Richtlijnen [80/777/EEG] en Ö 98/83/EG Õ, en de toevoeging van het water de aard van de drank niet verandert.

3. Ethylalcohol die wordt gebruikt om de bij de bereiding van gearomatiseerde Ö dranken Õ gebruikte kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven te verdunnen of op te lossen, mag uitsluitend ethylalcohol uit landbouwproducten zijn; gebruik hiervan is slechts toegestaan in de mate die strikt noodzakelijk is om kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven te verdunnen of op te lossen.

4. De uitvoeringsbepalingen, met name de voor de in de onderhavige verordening genoemde producten toe te passen analysemethoden, worden vastgesteld volgens de Ö in Õ artikel 13Ö , lid 2, bedoelde procedure Õ.

ê 2061/96 art. 1, punt 6 (aangepast)

ð nieuw

Artikel 5

1. De overeenkomstig Verordening (EG) nr. Ö 1493/1999 Õ vastgestelde oenologische behandelingen en procédés zijn ook van toepassing op wijn en most die voor de bereiding van Ö gearomatiseerde dranken Õ worden gebruikt.

2. De behandelingen die mogen worden toegepast op de producten die worden bewerkt met het oog op het verkrijgen van één van de in deze verordening bedoelde eindproducten, worden vastgesteld ð door de Commissie ï volgens de procedure van artikel 14.

ð Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigingen, worden vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. ï

ê 1601/91 (aangepast)

Artikel 6

1. De in artikel 2 en in Ö dit Õ artikel bedoelde benamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de daarin gedefinieerde dranken, met inachtneming van de eisen van de artikelen 2 en 4. Deze benamingen moeten in de Gemeenschap ter aanduiding van die dranken worden gebruikt.

Voor dranken die niet voldoen aan de specificaties die zijn vastgesteld voor de in artikel 2 gedefinieerde dranken, mogen de daarin genoemde benamingen niet worden gebruikt.

ê 1601/91

2. De geografische benamingen van de lijst in bijlage II mogen worden gebruikt om de in lid 1 bedoelde benamingen te vervangen of aan te vullen, waarbij samengestelde benamingen mogen worden gevormd.

Deze geografische benamingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor dranken waarvan de bereidingsfase waarin zij hun definitieve karakter en eigenschappen krijgen, in het vermelde geografische gebied plaatsvindt en voorzover de consument niet wordt misleid omtrent de gebruikte grondstof.

3. De in lid 1 bedoelde verkoopbenamingen mogen niet worden aangevuld met de geografische aanduidingen die gelden voor de gebruikte wijnbouwproducten.

4. Voor de in bijlage II genoemde dranken mogen de lidstaten specifieke nationale voorschriften voor de productie, het binnenlandse verkeer, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van deze op hun grondgebied verkregen dranken toepassen, indien deze voorschriften verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht.

Artikel 7

1. In de verkoopbenaming van gearomatiseerde dranken die producten uit de wijnbouwsector en aroma's bevatten, en een alcoholgehalte van ten minste 1,2 % vol hebben, maar niet beantwoorden aan de bepalingen van de onderhavige verordening, is geen enkele verwijzing naar de producten van de wijnbouwsector toegestaan.

2. Gearomatiseerde dranken die niet beantwoorden aan de bepalingen van de onderhavige verordening, mogen niet voor menselijke consumptie worden verhandeld door woorden of formuleringen zoals „genre”, „type”, „soort”, „stijl”, „merk”, „smaak” of andere soortgelijke vermeldingen te koppelen aan een van de in deze verordening genoemde benamingen.

ê 1601/91 (aangepast)

3. Voor gearomatiseerde dranken die producten uit de wijnbouwsector bevatten die zijn verkregen door de toevoeging van alcohol en die niet onder deze verordening vallen, dient de Commissie uiterlijk Ö op 17 december 1991 Õ bij de Raad een passend voorstel in.

ê 1601/91

Het gebruik van de beschrijvende benaming van dranken die als „wine cooler” worden gekwalificeerd, is voor deze dranken toegestaan totdat de Raad op eerder genoemd voorstel heeft beslist.

Artikel 8

ê 1601/91 (aangepast)

1. Onverminderd de overeenkomstig Richtlijn Ö 2000/13/EG Õ vastgestelde nationale voorschriften, moeten de etikettering en de aanbiedingsvorm van de in artikel 2 genoemde Ö gearomatiseerde Õ dranken en de reclame voor deze dranken in overeenstemming zijn met het bepaalde in dit artikel.

2. De verkoopbenaming van de in artikel 2 genoemde Ö gearomatiseerde dranken Õ is een van de benamingen die krachtens artikel 6 uitsluitend voor die producten Ö mogen Õ worden gebruikt.

3. De in artikel 2 genoemde benamingen mogen worden aangevuld met een verwijzing naar het Ö belangrijkste Õ gebruikte aroma.

4. Indien de bij de bereiding van onder deze verordening vallende Ö gearomatiseerde Õ dranken gebruikte alcohol van één enkele grondstof afkomstig is (bijvoorbeeld uitsluitend wijnalcohol, melassealcohol, graanalcohol) mag de aard van de alcohol op het etiket worden vermeld.

ê 1601/91

Indien de alcohol van diverse grondstoffen afkomstig is, mag op het etiket geen enkele bijzondere vermelding inzake de aard van de alcohol worden aangebracht.

Ethylalcohol die wordt gebruikt om kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven te verdunnen of op te lossen, wordt niet beschouwd als ingrediënt.

ê 3279/92 art. 1, punt 3 (aangepast)

5. De in deze verordening bedoelde, gebottelde Ö gearomatiseerde dranken mogen Õ niet Ö met het oog op de verkoop in voorraad worden gehouden of in het verkeer worden gebracht Õ in recipiënten die zijn afgesloten met een sluiting die met een capsule of folie op basis van lood is bekleed. Ö Gearomatiseerde dranken die vóór 1 januari 1993 zijn gebotteld in recipiënten die zijn afgesloten met een sluiting die met zulke capsules of folie is bekleed, Õ mogen echter worden afgezet totdat de voorraad is opgebruikt.

ê 1601/91 (aangepast)

ð nieuw

6. De in bijlage II genoemde geografische benamingen mogen niet worden vertaald.

7. Behalve indien de koper met andere middelen wordt ingelicht, worden de in deze verordening bedoelde aanduidingen gesteld in een of meer officiële talen van de Gemeenschap, zodat de eindverbruiker elk van die vermeldingen gemakkelijk kan begrijpen.

8. Voor dranken van oorsprong uit derde landen is het gebruik toegestaan van een officiële taal van het derde land waarin de producten zijn bereid, op voorwaarde dat de bij deze verordening voorgeschreven aanduidingen ook zijn gesteld in een officiële taal van de Gemeenschap, zodat de eindverbruiker elk van die aanduidingen gemakkelijk kan begrijpen.

9. Onverminderd artikel 12 mogen voor dranken van oorsprong uit de Gemeenschap die voor uitvoer zijn bestemd, de bij deze verordening voorgeschreven aanduidingen worden herhaald in een andere taal, met uitzondering van de in lid 6 bedoelde benamingen.

10. Voor de in artikel 2 genoemde dranken mogen ð door de Commissie ï volgens de procedure van artikel 14 worden vastgesteld:

ê 1601/91

a) de bijzondere bepalingen ten aanzien van het gebruik van termen die naar een bepaalde eigenschap van het product, zoals de geschiedenis of de bereidingswijze, verwijzen;

ê 1601/91 (aangepast)

b) de etiketteringsvoorschriften voor Ö gearomatiseerde dranken Õ in recipiënten die niet voor de eindverbruiker zijn bestemd.

ò nieuw

Die maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigingen, worden vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

ê 1601/91 (aangepast)

Artikel 9

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de communautaire bepalingen op het gebied van gearomatiseerde dranken worden nageleefd. Zij wijzen een of meer instanties aan die zij belasten met het toezicht op de naleving van deze bepalingen.

Voor de in bijlage II genoemde dranken kan volgens de Ö in Õ artikel 13Ö , lid 2, bedoelde procedure Õ worden besloten dat dit toezicht en deze bescherming tijdens het intracommunautaire verkeer geschieden door middel van handelsdocumenten die door de betrokken overheidsdienst worden gecontroleerd en door het bijhouden van registers.

2. Voor de in bijlage II genoemde dranken die worden uitgevoerd, kan volgens de Ö in Õ artikel 13Ö , lid 2, bedoelde procedure Õ een stelsel van echtheidsgaranties worden vastgesteld ter voorkoming van fraude en namaak.

ê 1601/91

Bij ontstentenis van het in de eerste alinea bedoelde stelsel passen de lidstaten hun eigen stelsels van echtheidsgaranties toe, mits deze stroken met de communautaire voorschriften.

ê 1601/91 (aangepast)

3. De Raad stelt, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de maatregelen vast die nodig zijn voor een uniforme toepassing van de communautaire bepalingen in de sector gearomatiseerde dranken, met name inzake de controle en de betrekkingen tussen de bevoegde instanties van de lidstaten.

4. De lidstaten en de Commissie verstrekken elkaar de voor de uitvoering van deze verordening benodigde gegevens. De wijze waarop deze gegevens worden medegedeeld en verspreid, wordt vastgesteld volgens de Ö in Õ artikel 13Ö , lid 2, bedoelde procedure Õ.

ê 1601/91

Artikel 10

De in deze verordening omschreven dranken met een geografische benaming, die worden ingevoerd om voor menselijke consumptie in de Gemeenschap te worden verhandeld, kunnen, op voorwaarde van wederkerigheid, in aanmerking komen voor de controle en de bescherming bedoeld in artikel 9, lid 1, tweede alinea.

ê 1601/91 (aangepast)

Het bepaalde in de eerste alinea wordt ten uitvoer gelegd door middel van overeenkomsten met de betrokken derde landen, waarover wordt onderhandeld en die worden gesloten volgens de procedure van artikel Ö 133 Õ van het Verdrag.

De uitvoeringsbepalingen, alsmede de lijst van de in de eerste alinea bedoelde producten, worden vastgesteld volgens de Ö in Õ artikel Ö 13, lid 3, bedoelde procedure Õ.

ê 3378/94 art. 1, lid 2 (aangepast)

Artikel 11

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de belanghebbende partijen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 23 en 24 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom Ö [19] Õ , in staat te stellen te beletten dat in de Gemeenschap een geografische aanduiding ter benoeming van de onder deze verordening vallende producten wordt gebruikt voor producten die niet van oorsprong zijn uit de met de betrokken geografische aanduiding aangegeven plaats, zelfs wanneer de werkelijke oorsprong van het product is vermeld of de geografische aanduiding wordt gebruikt in vertaling of vergezeld gaat van uitdrukkingen als „soort”, „type”, „stijl”, „imitatie” en dergelijke.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder „geografische aanduiding” verstaan een aanduiding om aan te geven dat een product van oorsprong is uit het grondgebied van een derde land dat lid is van de Wereldhandelsorganisatie of uit een gebied of plaats binnen dat grondgebied, wanneer een kwaliteit, reputatie of een ander bepaald kenmerk van het product hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan die geografische oorsprong.

2. Het bepaalde in lid 1 geldt ongeacht het bepaalde in artikel 10 of andere bepalingen van de communautaire regelgeving inzake voorschriften voor de aanduiding en de aanbiedingsvorm van de onder deze verordening vallende producten.

3. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden zo nodig vastgesteld volgens de Ö in Õ artikel Ö 13, lid 3, bedoelde procedure Õ.

ê 1601/91 (aangepast)

ð nieuw

Artikel 12

Behoudens ð door de Commissie ï volgens de procedure van artikel 14 vast te stellen uitzonderingen, moeten voor uitvoer bestemde gearomatiseerde dranken voldoen aan het bepaalde in deze verordening.

ð Die uitzonderingen, zijnde maatregelen die niet-essentiële onderdelen van deze verordening beogen te wijzigingen, worden vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 4, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing. ï

ê 1882/2003 art. 2 en bijlage II, punt 6) (aangepast)

Artikel 13

1. Ö De Commissie wordt bijgestaan door Õ een uitvoeringscomité voor de in de onderhavige verordening bedoelde dranken, hierna „het comité” te noemen.

2. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

2. Wanneer naar dit Ö lid Õ wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

ê 1882/2003 art. 3 en bijlage III, punt 23) (aangepast)

3. Wanneer naar dit Ö lid Õ wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

ò nieuw

4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.

ê 1601/91 (aangepast)

Ö 5. Õ Het Comité kan elk ander, door zijn Voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat, aan de orde gesteld vraagstuk behandelen.

Ö Artikel 14 Õ

Ö De vóór 17 december 1991 geproduceerde en geëtiketteerde gearomatiseerde dranken mogen worden afgezet totdat de voorraad is opgebruikt. Õ

ê

Artikel 15

Verordening (EEG) nr. 1601/91 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage IV.

ê 1601/91 (aangepast)

Artikel 16

Deze verordening treedt in werking op de Ö twintigste Õ dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Ö Unie Õ.

ê 1601/91

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, […]

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De Voorzitter De Voorzitter

[…] […]

ê 1601/91

BIJLAGE I

Kenmerken van ethylalcohol bedoeld in artikel 3, onder d)

1. Organoleptische kenmerken: | zonder waarneembare, aan de gebruikte grondstof vreemde smaak |

2. Minimum alcohol-volumegehalte: | 96 % vol |

3. Maximale residugehalten |

Totale zuurgraad uitgedrukt in azijnzuur g/hl alcohol van 100 % vol: | 1,5 |

Esters uitgedrukt in ethylacetaat g/hl alcohol van 100 % vol: | 1,3 |

Aldehyden uitgedrukt in aceetaldehyd g/hl alcohol van 100 % vol: | 0,5 |

Hogere alcoholen uitgedrukt in 2-methyl-1-propanol g/hl alcohol van 100 % vol: | 0,5 |

Methanol g/hl alcohol van 100 % vol: | 50 |

Droge stof g/hl alcohol van 100 % vol: | 1,5 |

Vluchtige stikstofbasen uitgedrukt in stikstof g/hl alcohol van 100 % vol: | 0,1 |

Furfural: | niet waarneembaar |

_____________

BIJLAGE II

Gearomatiseerde dranken op basis van wijnbouwproducten

Geografische benamingen

bedoeld in artikel 6, lid 2

Nürnberger Glühwein

ê 2061/96 art. 1, punt 7

Thüringer Glühwein

ê 1601/91

Vermouth de Chambéry

Vermut di Torino

_____________

é

BIJLAGE III

Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad (PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1) |

Verordening (EEG) nr. 3279/92 van de Raad (PB L 327 van 13.11.1992, blz. 1) |

Punt V.B.VII.8 van bijlage I bij de Toetredingsakte van 1994 (PB L 241 van 29.8.1994, blz. 125) |

Verordening (EG) nr. 3378/94 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 366 van 31.12.1994, blz. 1) | Uitsluitend artikel 1, lid 2 |

Verordening (EG) nr. 2061/96 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 277 van 30.10.1996, blz. 1) |

Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1) | Uitsluitend bijlage II, punt 6), en bijlage III, punt 23) |

Punt 2.2. van bijlage III bij de Toetredingsakte van 2005 (PB L 157 van 21.6.2005, blz. 234) |

_____________

BIJLAGE IV

Concordantietabel

Verordening (EEG) nr. 1601/91 | De onderhavige verordening |

Artikel 1 | Artikel 1 |

Artikel 2, lid 1, aanhef | Artikel 2, lid 1, aanhef |

Artikel 2, lid 1, onder a), aanhef | Artikel 2, lid 1, onder a), aanhef |

Artikel 2, lid 1, onder a), eerste streepje | Artikel 2, lid 1, onder a), punt i) |

Artikel 2, lid 1, onder a), tweede streepje | Artikel 2, lid 1, onder a), punt ii) |

Artikel 2, lid 1, onder a), derde streepje | Artikel 2, lid 1, onder a), punt iii) |

Artikel 2, lid 1, onder a), vierde streepje | Artikel 2, lid 1, onder a), punt iv) |

Artikel 2, lid 1, onder a), vijfde streepje | Artikel 2, lid 1, onder a), punt v) |

Artikel 2, lid 1, onder a), laatste zinnen | Artikel 2, lid 1, onder a), laatste zinnen |

Artikel 2, lid 1, onder b), aanhef | Artikel 2, lid 1, onder b), aanhef |

Artikel 2, lid 1, onder b), eerste streepje | Artikel 2, lid 1, onder b), punt i) |

Artikel 2, lid 1, onder b), tweede streepje | Artikel 2, lid 1, onder b), punt ii) |

Artikel 2, lid 1, onder b), derde streepje | Artikel 2, lid 1, onder b), punt iii) |

Artikel 2, lid 1, onder b), vierde streepje | Artikel 2, lid 1, onder b), punt iv) |

Artikel 2, lid 1, onder b), vijfde streepje | Artikel 2, lid 1, onder b), punt v) |

Artikel 2, lid 1, onder b), laatste zinnen | Artikel 2, lid 1, onder b), laatste zinnen |

Artikel 2, lid 1, onder c), aanhef | Artikel 2, lid 1, onder c), aanhef |

Artikel 2, lid 1, onder c), eerste streepje | Artikel 2, lid 1, onder c), punt i) |

Artikel 2, lid 1, onder c), tweede streepje | Artikel 2, lid 1, onder c), punt ii) |

Artikel 2, lid 1, onder c), derde streepje | Artikel 2, lid 1, onder c), punt iii) |

Artikel 2, lid 1, onder c), vierde streepje | Artikel 2, lid 1, onder c), punt iv) |

Artikel 2, lid 1, onder c), vijfde streepje | Artikel 2, lid 1, onder c), punt v) |

Artikel 2, lid 1, onder c), laatste zinnen | Artikel 2, lid 1, onder c), laatste zinnen |

Artikel 2, lid 2 | Artikel 2, lid 2 |

Artikel 2, lid 3, aanhef | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, aanhef |

Artikel 2, lid 3, onder a), aanhef | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, onder a), aanhef |

Artikel 2, lid 3, onder a), eerste streepje | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, onder a), punt i) |

Artikel 2, lid 3, onder a), tweede streepje | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, onder a), punt ii) |

Artikel 2, lid 3, onder a), derde streepje | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, onder a), punt iii) |

Artikel 2, lid 3, onder a), vierde streepje | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, onder a), punt iv) |

Artikel 2, lid 3, onder a), laatste zinnen | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, onder a), laatste zinnen |

Artikel 2, lid 3, onder b) tot en met f) | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, onder b) tot en met f) |

Artikel 2, lid 3, onder f bis) | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, onder g) |

Artikel 2, lid 3, onder g) | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, onder h) |

Artikel 2, lid 3, onder h) | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, onder i) |

Artikel 2, lid 3, onder i) | Artikel 2, lid 3, eerste alinea, onder j) |

Artikel 2, lid 3, onder j | Artikel 2, lid 3, tweede en derde alinea |

Artikel 2, lid 4, aanhef | Artikel 2, lid 4, eerste alinea, aanhef |

Artikel 2, lid 4, onder a), aanhef | Artikel 2, lid 4, eerste alinea, onder a), aanhef |

Artikel 2, lid 4, onder a), eerste streepje | Artikel 2, lid 4, eerste alinea, onder a), punt i) |

Artikel 2, lid 4, onder a), tweede streepje | Artikel 2, lid 4, eerste alinea, onder a), punt ii) |

Artikel 2, lid 4, onder b), aanhef | Artikel 2, lid 4, eerste alinea, onder b), aanhef |

Artikel 2, lid 4, onder b), eerste streepje | Artikel 2, lid 4, eerste alinea, onder b), punt i) |

Artikel 2, lid 4, onder b), tweede streepje | Artikel 2, lid 4, eerste alinea, onder b), punt ii) |

Artikel 2, lid 4, onder b), derde streepje | Artikel 2, lid 4, eerste alinea, onder b), punt iii) |

Artikel 2, lid 4, onder c) | Artikel 2, lid 4, tweede en derde alinea |

Artikel 2, leden 5, 6 en 7 | Artikel 2, leden 5, 6 en 7 |

Artikelen 3, 4 en 5 | Artikelen 3, 4 en 5 |

Artikel 6, lid 1 | Artikel 6, lid 1 |

Artikel 6, lid 2, onder a) | Artikel 6, lid 2, eerste alinea |

Artikel 6, lid 2, onder b) | Artikel 6, lid 2, tweede alinea |

Artikel 6, leden 3 en 4 | Artikel 6, leden 3 en 4 |

Artikel 7 | Artikel 7 |

Artikel 8, leden 1 tot en met 4 | Artikel 8, leden 1 tot en met 4 |

Artikel 8, lid 4 bis | Artikel 8, lid 5 |

Artikel 8, lid 5 | Artikel 8, lid 6 |

Artikel 8, lid 6 | Artikel 8, lid 7 |

Artikel 8, lid 7 | Artikel 8, lid 8 |

Artikel 8, lid 8 | Artikel 8, lid 9 |

Artikel 8, lid 9 | Artikel 8, lid 10 |

Artikel 9 | Artikel 9 |

Artikel 10 | Artikel 10 |

Artikel 10 bis | Artikel 11 |

Artikel 11 | Artikel 12 |

Artikel 12, lid 1 | Artikel 13, lid 1 |

Artikel 12, lid 2 | - |

Artikel 13 | Artikel 13, lid 2 |

Artikel 14 | Artikel 13, lid 3 |

- | Artikel 13, lid 4 |

Artikel 15 | Artikel 13, lid 5 |

Artikel 16 | - |

- | Artikel 15 |

Artikel 17, eerste alinea | Artikel 16 |

Artikel 17, tweede alinea, eerste zin | - |

Artikel 17, tweede alinea, tweede zin | Artikel 14 |

Bijlage I | Bijlage I |

Bijlage II | Bijlage II |

- | Bijlage III |

- | Bijlage IV |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Uitgevoerd overeenkomstig de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Codificatie van het acquis communautaire, COM(2001) 645 definitief.

[3] Zie bijlage III bij dit voorstel.

[4] PB L 184 van 17.7.1999, blz.23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

[5] PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1.

[6] PB C […] van […], blz. […].

[7] PB C […] van […], blz. […].

[8] PB C […] van […], blz. […].

[9] PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2005.

[10] Zie bijlage III.

[11] Ö PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/142/EG van de Commissie (PB L 368 van 23.12.2006, blz. 110) Õ.

[12] Ö PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1) Õ.

[13] PB L 229 van 30.8.1980, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

[14] PB L 184 van 15.7.1988, blz. 61. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

[15] PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

[16] PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

[17] PB L 160 van 12.6.1989, blz. 1.

[18] PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27.

[19] PB L 336 van 23.12.1994, blz. 219.