Home

Ontwerp besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-Overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap

Ontwerp besluit van het Gemengd Comité van de EER tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-Overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden - Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap
[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 7.6.2007

SEC(2007) 792 definitief

Ontwerp

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-Overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

- Ontwerp gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap - (door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

1. Protocol 31 bij de EER-Overeenkomst bevat bepalingen over de samenwerking tussen de Gemeenschap en de EER-EVA-staten op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden.

2. Doel van bijgaand ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER is wijziging van Protocol 31 met het oog op uitbreiding van de samenwerking op het gebied van civiele bescherming. Het voorziet in een kader voor samenwerking en in de voorwaarden voor volledige deelname door de EVA-EER-staten aan de communautaire programma's en acties met ingang van 1 januari 2007, door de toevoeging van:

- 32007 D 0162 : Beschikking 2007/162/EG, Euratom van de Raad van 5 maart 2007 tot instelling van een financieringsinstrument voor civiele bescherming (PB L 71 van 10.3.2007, blz. 9).

3. In artikel 1, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt bepaald dat de Raad voor dit type besluiten het standpunt van de Gemeenschap vaststelt op voorstel van de Commissie.

4. Het ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER wordt ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd, waarna de Commissie het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité van de EER zo spoedig mogelijk zal uiteenzetten.

Ontwerp

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

tot wijziging van Protocol 31 bij de EER-Overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna “de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Protocol 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. […]/[…] van het Gemengd Comité van de EER van […][1].

(2) Het is wenselijk de samenwerking tussen de partijen bij de Overeenkomst uit te breiden tot Beschikking 2007/162/EG, Euratom van de Raad van 5 maart 2007 tot instelling van een financieringsinstrument voor civiele bescherming[2].

(3) Protocol 31 bij de Overeenkomst moet derhalve worden gewijzigd om deze uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2007 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

In artikel 10, lid 8, van Protocol 31 bij de Overeenkomst wordt het volgende toegevoegd:

"(c) Communautaire besluiten die van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2007:

- 32007 D 0162 : Beschikking 2007/162/EG, Euratom van de Raad van 5 maart 2007 tot instelling van een financieringsinstrument voor civiele bescherming (PB L 71 van 10.3.2007, blz. 9)."

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst*.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .

Gedaan te Brussel,

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

De secretarissen van het Gemengd Comité van de EER

[1] PB L …

[2] PB L 71 van 10.3.2007, blz. 9.

* [Grondwettelijke vereisten aangegeven][Geen grondwettelijke vereisten aangegeven].