Home

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst )

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst )

12.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 79/2


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 79/02)

Nummer van de steunmaatregel

XS 167/06

Lidstaat

Italië

Regio

Regione Lazio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Steun inzake wetenschappelijk onderzoek voor KMO's

Rechtsgrond

Articolo 41, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

Deliberazione giunta regionale 23 dicembre 2005, n. 1178

Deliberazione giunta regionale del 3.8.2006 n. 504 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) del 30.9.2006 n. 27

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar (2006)

3 000 000 EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

1.

Het hierboven vermelde bedrag wordt verleend voor industrieel onderzoek zoals omschreven in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 70/2001 en de daarop volgende wijzigingen.

2.

De maximale steunintensiteit bedraagt 50 % van de subsidiabele uitgaven van de privésector

Datum van tenuitvoerlegging

De steun mag worden verleend na publicatie van deze steunregeling in het Officiële Publicatieblad van de regio Lazio

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Onbepaald; de steunregeling is tot en met 31.12.2006 (einde geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 70/2001) vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting als bedoeld in artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag, uitgezonderd in geval van verlenging van de steunregeling

Doel van de steun

De steun is bedoeld om onderzoek en technologische ontwikkeling te bevorderen en, meer bepaald, toegang te verlenen aan ondernemingen tot de resultaten van het onderzoek om het concurrentievermogen van de regio te verbeteren

Economische sectoren

De steun zal worden verleend aan KMO's werkzaam in de volgende sectoren:

a)

Gezondheid: biotechnologie en technologie op het gebied van de menselijke gezondheid, gezondheidsonderzoek, neurowetenschappen, verbetering van de gezondheidsdiensten voor Europese burgers.

b)

Voeding, landbouw en biotechnologie; duurzame productie en beheer van biologische rijkdommen van grond, bossen en het aquatisch milieu, „fork to farm”, voeding, gezondheid en welzijn, biowetenschappen en biotechnologie voor duurzame non-food producten en processen.

c)

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT), integratie van technologieën, toegepast onderzoek, toekomstige en opkomende technologieën.

d)

Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën: omvat ook de technische integratie van industriële toepassingen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Lazio

Via Cristoforo Colombo, 212

I-00147 Roma


Nummer van de steunmaatregel

XS 168/06

Lidstaat

Italië

Regio

Regione Marche

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Regionaal programma inzake innovatieve acties 2000-2006 — Jaar 2005/2006 — Maatregel 7.3 — Aanbesteding submaatregel b) „Projecten inzake eco-efficiënte energie in grote productiegebieden”

Rechtsgrond

Programma regionale di azioni innovative (PRAI) — „Innovazione e sviluppo sostenibile come fattori identificativi per la competitività regionale (I.S.SO.CO.RE.)”

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

200 000 EUR voor de duur van de steunregeling

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

De steun valt onder de de-minimisregeling (Verordening (EG) nr. 69/2001) of onder Verordening (EG) nr. 70/2001, afhankelijk van de door de aanvrager gekozen optie.

Voor de de-minimisregeling:

Overheidsfinanciering tot maximaal 100 % van de subsidiabele uitgaven met inachtneming van het plafond voor het totale bedrag van de de-minimissteun.

Voor de regeling op grond van Verordening (EG) nr. 70/2001:

Overheidsfinanciering tot 50 % van de subsidiabele uitgaven voor de door externe consulenten aan de bedrijfsorganisatie geleverde diensten (artikel 5 van Verordening (EG) nr. 70/2001)

Datum van tenuitvoerlegging

De steun mag worden verleend na publicatie van de aanbesteding in het Officiële Publicatieblad van de regio Marche

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

De looptijd van de regeling is gelijk aan deze voor PRAI 2005-2006 en eindigt op 30.6.2008, uitgezonderd wanneer een verlenging met zes maanden, na verificatie, door de Europese Commissie wordt toegestaan

Doel van de steun

Bevorderen van een systeem voor planning, ontwerp, uitbouw en beheer van energie-efficiënte productiegebieden binnen de regio.

Subsidiabele uitgaven: advieskosten voor ontwerp, communicatie en informatie

Economische sectoren

Aanvragen van consortia of verenigingen van kleine en middelgrote ondernemingen in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG, opgenomen in Verordening (EG) nr. 364/2004, worden aanvaard. Coöperaties gevestigd in de productiegebieden met inachtneming van de uitsluitingen en beperkingen van de communautaire staatssteunregels

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Marche — Servizio Ambiente e difesa del suolo

PF Aree protette, Protocollo di Kyoto, Riqualificazione urbana

Via Tiziano 44

I-60100 Ancona

Tel. (39) 071 8061


Nummer van de steunmaatregel

XS 169/06

Lidstaat

Italië

Regio

Regione Marche

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Regionaal programma inzake innovatieve acties 2000-2006 — Jaar 2005/2006 — Maatregel 7.3 — Aanbesteding submaatregel b) „Projecten voor geïntegreerd beheer van milieueffecten in belangrijke productiegebieden, in overeenstemming met het model voor ecologisch aangelegde productiegebieden”

Rechtsgrond

Programma regionale di azioni innovative (PRAI) „Innovazione e sviluppo sostenibile come fattori identificativi per la competitività regionale (I.S.SO.CO.RE.)”

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

300 000 EUR voor de duur van de steunregeling

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

De steun valt onder de de-minimisregeling (Verordening (EG) nr. 69/2001) of onder Verordening (EG) nr. 70/2001, afhankelijk van de door de aanvrager gekozen optie.

Voor de de-minimisregeling:

Overheidsfinanciering tot maximaal 100 % van de subsidiabele uitgaven met inachtneming van het plafond voor het totale bedrag van de de-minimissteun.

Voor de regeling op grond van Verordening (EG) nr. 70/2001:

Overheidsfinanciering tot 50 % van de subsidiabele uitgaven voor de door externe consulenten aan de bedrijfsorganisatie geleverde diensten (artikel 5 van Verordening (EG) nr. 70/2001)

Datum van tenuitvoerlegging

De steun mag worden verleend na publicatie van de aanbesteding in het Officiële Publicatieblad van de regio Marche

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

De looptijd van de regeling is gelijk aan deze voor PRAI 2005-2006 en eindigt op 30.6.2008, uitgezonderd wanneer een verlenging met zes maanden, na verificatie, door de Europese Commissie wordt toegestaan

Doel van de steun

Bevorderen van een systeem voor planning, ontwerp, uitbouw en beheer van energie-efficiënte productiegebieden binnen de regio.

Subsidiabele uitgaven: advieskosten voor ontwerp, communicatie en informatie

Economische sectoren

Aanvragen van consortia of verenigingen van kleine en middelgrote ondernemingen in de zin van Aanbeveling 2003/361/EG, opgenomen in Verordening (EG) nr. 364/2004, worden aanvaard. Coöperaties gevestigd in de productiegebieden met inachtneming van de uitsluitingen en beperkingen van de communautaire staatssteunregels

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Regione Marche — Servizio Ambiente e difesa del suolo

PF Aree protette, Protocollo di Kyoto, Riqualificazione urbana

Via Tiziano 44

I-60100 Ancona

Tel. (39) 071 8061


Nummer van de steunmaatregel

XS 176/06

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

Oberösterreich

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Economisch Impulsprogramma

Overgangsregeling 1.1.2007-30.6.2007

Rechtsgrond

Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

5,5 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30.6.2007

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren die voor KMO-steun in aanmerking komen

Ja

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Land Oberösterreich

für die Durchführung verantwortliche staatl. Stelle:

Amt der oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Gewerbe/Wirtschaftspolitik

Anschrift

Bahnhofsplatz 1

A-4021 Linz

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Niet gepland


Nummer van de steunmaatregel

XS 177/06

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

Oberösterreich

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Impulsprogramma voor het toerisme

Overgangsregeling 1.1.2007-30.6.2007

Rechtsgrond

Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaalbedrag per jaar

5 miljoen EUR

Gegarandeerde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

Gegarandeerde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Ja

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 30.6.2007

Doel van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Economische sectoren

Alle sectoren die voor KMO-steun in aanmerking komen

Neen

Beperkt tot volgende sectoren

Ja

Toerisme en vrijetijdssector

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Land Oberösterreich

für die Durchführung verantwortliche staatl. Stelle:

Amt der oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Gewerbe/Wirtschaftspolitik

Anschrift

Bahnhofsplatz 1

A-4021 Linz

Individuele verlening van aanzienlijke steun

Niet gepland


Nummer van de steunmaatregel

XS 178/06

Lidstaat

Italië

Regio

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Garantiefonds voor kleine en middelgrote ondernemingen

Rechtsgrond

Legge n. 662 del 23.12.1996, art. 2, comma 100, lettera a)

Legge n. 266 del 7.8.1997, art. 15

Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia

Decreto del ministro dell'Industria del commercio e artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, n. 248 del 31 maggio 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30.7.1999

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Decreto del ministro dell'Industria del commercio e artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, n. 226 del 24.7.2002 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 16.10.2002

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266

Decreto del ministro delle Attività produttive e del ministro per l'Innovazione e le tecnologie del 23.9.2005 (G.U. n. 230 del 3.10.2005)

Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

90 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

De maximale bruto-steunintensiteit bedraagt 4 %

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Voor deze steunregeling werd geen einddatum vooropgesteld

Doel van de steun

Het vergemakkelijken van de toegang tot kredietverlening voor KMO's

Economische sectoren

Alle sectoren met uitzondering van ijzer- en staalindustrie, mijnbouw, scheepsbouw, synthetische vezels, automobielindustrie, vervoerdiensten, landbouw en visserij

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministero dello Sviluppo economico

Via Veneto, 33

I-00187 Roma


Nummer van de steunmaatregel

XS 180/06

Lidstaat

Nederland

Regio

Provincie Flevoland

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Groepsaccommodatie „De Vuurtoren ”V.O.F.

Rechtsgrond

Decentralisatie-convenant Rijk/Flevoland m.b.t. het Leader+ programma Regio Randstad 2000-2006 d.d. 11 april 2001.

Leader+ overeenkomst tussen de provincie Flevoland en Groepsaccommodatie „De Vuurtoren ”V.O.F.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun

Steunregeling

Totaal jaarlijks bedrag

Gewaarborgde leningen

Individuele steun

Totaal steunbedrag

30 750 EUR

Gewaarborgde leningen

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6 en artikel 5 van de verordening

Ja

De steunintensiteit is 15 %. Dit is conform art. 4, lid 2, sub a), van Verordening (EG) nr. 70/2001

Datum van tenuitvoerlegging

De beschikking zal uitgaan nadat de kennisgeving is gepubliceerd door de Europese Commissie

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening

Tot 1.5.2007

Doelstelling van de steun

Steun aan KMO's

Ja

Er wordt steun verleend voor investeringen in materiële activa (art. 4 lid 1). Doelstelling van de steun is de ondernemer een bijdrage te geven in de investeringskosten die nodig zijn voor de realisatie van een groepsaccommodatie voor maximaal 48 personen

Betrokken economische sectoren

Alle sectoren die in aanmerking komen voor steun aan KMO's

Ja

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Provincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB Lelystad

Nederland

Individuele verlening van aanzienlijke steun

In overeenstemming met artikel 6 van de verordening

Ja