Home

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

9.6.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 128/19


Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

(2007/C 128/08)

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad(1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.

SAMENVATTING

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

„TINCA GOBBA DORATA DEL PIANALTO DI POIRINO”

EG-nummer: IT/PDO/005/0357/03.08.2004

BOB ( X ) BGA ( )

Deze samenvatting bevat de belangrijkste gegevens uit het productdossier ter informatie.

1. Bevoegde dienst van de lidstaat:

Naam:

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Adres:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tel.:

(39) 06 481 99 68

Fax:

(39) 06 42 01 31 26

e-mail:

qpa3@politicheagricole.it

2. Groepering:

Naam:

Associazione produttori della tinca gobba dorata del pianalto di Poirino

Adres:

Via Cesare Rossi, 5

I-0046 Poirino (TO)

Tel.:

(39) 011 945 01 14

Fax:

(39) 011 945 02 35

e-mail:

Samenstelling:

Producenten/verwerkers ( X ) andere samenstelling ( )

3. Productcategorie:

Categorie 1.7. — Verse vis en schaal-, schelp- en weekdieren en producten op basis daarvan.

4. Productdossier:

(Samenvatting van de bij artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 voorgeschreven gegevens)

4.1 Naam: „Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino”

4.2 Beschrijving: De benaming „Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino ”heeft betrekking op verse ofwel niet-verwerkte exemplaren van de Zeelt (Tinca tinca) die in het in punt 4.3 omschreven gebied worden gekweekt, worden geboren en opgroeien. Deze zeelt heeft de volgende morfologische kenmerken:

Kleed: goudgeel en een bolle, gebochelde rug.

Huid: levendige kleuren, glanzend grafietgrijze of opaalgroene rug en goudgele flanken. De huid is zeer dun en mag niet meer dan 1 mm bedragen, eventuele wondjes of huidbeschadigingen zijn toegestaan mits deze als litteken voorkomen of zijn ontstaan door de visvangst of predatie.

Huidslijm: doorzichtig en vast op de huid, uitsluitend door aanraking waarneembaar.

Oog: glanzend, levendig en bol met een transparante hoornlaag, een zwarte pupil en een gele of oranjegele oogbol.

Kieuwen: hel- of rozerood, vochtig en zonder slijm, slijk, parasieten of vreemde deeltjes in het algemeen.

Schubben: dicht tegen de huid, glanzend, iriserend en goudgeel van kleur.

Lichaam: vast en stevig, licht elastisch, voelt stevig en niet zacht of slap aan.

Geur: een milde, delicate geur van zoet water, geen scherpe of onaangename visgeur en absoluut niet riekend naar modder, gras of organische stoffen.

Ingewanden: licht gezwollen, glanzend en glad met parelmoeren nuances, niet verschrompeld of slap, geen onaangename of vieze geur en zeker niet die van modder of gras.

Buikvel: transparant, glanzend, reukloos en vast op het vlees.

Spieren: stevig en elastisch, in het algemeen rose-wit van kleur doch rode vinspieren, reukloos en in elk geval niet riekend naar modder of gras.

Wat de organoleptische eigenschappen betreft, is het vlees van de „Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino ”mals, zacht, vrij compact, vrijwel vetloos en dientengevolge heeft het geen onaangename geur of smaak van modder, slib of gras. De smaak is mild en verfijnd en niet zo uitgesproken als die van zeevis.

4.3 Geografisch gebied: Het productiegebied omvat het grondgebied van de gemeenten Poirino (TO), Isolabella (TO), Cellarengo (AT), Pralormo (TO) en Ceresole d'Alba (CN) en tevens delen van de gemeenten Carmagnola, Villastellone, Santenna, Riva presso Chieri, Bandissero d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Pocapaglia, Sanfrè, S. Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommaria Perno, Dusino S. Michele, Valfenera, Bottigliera D'Asti, S.Paolo Solbrito en Villanova d'Asti.

4.4 Bewijs van oorsprong: Elke afzonderlijke productiefase moet worden bewaakt door middel van registraties van de inkomende en uitgaande producten. De traceerbaarheid van het product wordt gewaarborgd door de bovenvermelde registraties, door middel van de inschrijving van de kweekvijvers en de producenten op speciale lijsten die door de controlestructuur worden bijgehouden, alsmede aan de hand van de productieregisters en de aangiften van de geproduceerde hoeveelheden vis. Alle op de lijsten ingeschreven natuurlijke en rechtspersonen worden op basis van de voorschriften van het productdossier en het controleprogramma door de controlestructuur gecontroleerd.

4.5 Werkwijze voor het verkrijgen van het product: De juvenielen groeien, eventueel samen met reproductiedieren en middelgrote exemplaren, op in de kweekvijvers totdat zij de gewenste grootte hebben bereikt. De „Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino ”wordt uitsluitend in monocultuur gekweekt. De uiteindelijke grootte varieert afhankelijk van het feit of de vis bestemd is voor consumptie, voor reproductie of als pootvis. Zeelt mag zowel in bestaande lemen vijvers als in nieuwe lemen bassins worden gekweekt mits deze zich binnen het afgebakende productiegebied bevinden. Voor de watervoorziening is men aangewezen op:

regenwater;

oppervlaktewater;

grondwater, dat meestal wordt opgepompt uit watervoerende lagen.

Naast reeds in gebruik genomen lemen vijvers mogen ook nieuwe bassins worden gebruikt mits ook deze van leem zijn vervaardigd. Met het oog op het behoud van de kleurkenmerken van de „Tinca Gobba Dorata ”is het gebruik van vijvers met een waterdichte kunstmatige bekleding of vijvers die met andere materialen dan leem van de Pianalto zijn vervaardigd, niet toegestaan. Om te voorkomen dat de vijvers ten gevolge van de exploitatie van aangelegen teeltgronden verontreinigd raken, wordt aan de omtrek van de vijvers een grasstrook van ten minste 5 meter breed aangelegd. In een dergelijke bufferzone is het gebruik van onkruidverdelgingsmiddelen verboden. Het is toegestaan om de reproductiedieren te selecteren en te kruisen ten behoeve van de productie van visbroed. De reproductie geschiedt zowel langs natuurlijke als langs kunstmatige weg. De voeding in de kwekerij wordt verrijkt door middel van natuurlijke bemesting van de bassins zodat er voldoende zoöplankton voor de ontwikkeling en de groei van het visbroed aanwezig is. Vervolgens mag er in de groeifase gebruik worden gemaakt van aanvullende voedingspreparaten op voorwaarde dat deze niet zijn afgeleid van vleesmeel of GGO-producten. Het eiwitgehalte van deze preparaten — die een passende verhouding plantaardige en dierlijke eiwitten dienen te bezitten — mag niet hoger zijn 45 gewichtspercenten. Producenten van zeelt met de beschermde oorsprongsbenaming „Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino ”moeten zich strikt houden aan het bij de EU gedeponeerde productdossier. De verpakkingswerkzaamheden moeten in het in punt 4.3 vermelde gebied plaatsvinden, niet alleen om de controle en de traceerbaarheid van het product te waarborgen maar ook om, gezien de grote bederfelijkheid en gevoeligheid van visproducten, de organoleptische en kwalitatieve eigenschappen te behouden.

4.6 Verband: In tegenstelling tot zeelten die in andere gebieden voorkomen, heeft de „Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino ”niet de smaak en de geur van „modder ”of „gras ”en is het vlees zeer mals. Dit specifieke kenmerk is het directe gevolg van het typische beheer van kweekvijvers dat in de Pianalto di Poirino wordt toegepast. De vijvers onderscheiden zich namelijk door het feit dat de bodem niet voortdurend met slijk bedekt is en het waterpeil gedurende een groot deel van het productieseizoen aanzienlijke schommelingen vertoont. Deze natuurlijke factoren voorkomen dat de voorwaarden voor de ontwikkeling van „algenblooms ”ontstaan.

Het mag derhalve duidelijk zijn waarom er in de kweekvijvers van de zeelt van de Pianalto di Poirino geen stabiele en omvangrijke blauwalgpopulaties voorkomen en waarom het visvlees niet die karakteristieke geur van modder of, zoals de Fransen zeggen, van „limon ”heeft.

De Pianalto di Poirino wordt niet bereikt door het van de Alpen afvloeiende oppervlaktewater en het grondwater bevindt zich onder de diluviale bodemlaag. De neerslag in het gebied is laag (700 mm per jaar) en door de geringe afmetingen van het stroomgebied stroomt het water snel af tot in de vallei. Door haar golvende en kleiachtige bodemstructuur heeft de Altopiano di Poirino een natuurlijke predispositie voor het vasthouden van oppervlaktewater. De inwoners hebben voor irrigatiedoeleinden dijken gebouwd die zich tevens uitstekend leenden voor de zeeltkwekerij. Het landschap werd en wordt nog steeds gekenmerkt door een groot aantal kleine en grote vijvers, die vaak in de nabijheid van woningen en buurten zijn aangelegd. In deze bassins werd van oudsher zeelt gekweekt, niet alleen als extra bron van proteïnen maar ook voor commerciële doeleinden. In het verleden werden ze gebruikt als leemgroeve, als waterplaats voor dieren, voor irrigatie en andere doeleinden. Er stond het hele jaar water in de vijvers en ongeacht de aanwezigheid van bacteriën, sterke verschillen in waterpeil, zuurstofgehalte en temperatuur, kon de zeelt hier dankzij haar grote aanpassingsvermogen overleven. Het overgrote deel van de totaal 400 kweekvijvers is te vinden op het grondgebied van de gemeente Poirino, maar ook het resterende gebied van de Pianalto telt een groot aantal vijvers die het landschap een karakteristiek aanzien geven. Zeelt die in de vijvers van de Pianalto di Poirino wordt gekweekt, heeft niet die min of meer intense grondsmaak die zeelt van rijstvelden of afkomstig uit rivieren en meren in minder gunstige streken als de Pianalto doorgaans heeft. De eerder genoemde bodemgesteldheid gecombineerd met het klimaat en de eeuwenlange inzet van de mens in het productieproces zorgen er mede voor dat de „Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino ”zodanige specifieke kenmerken heeft gekregen dat het product uniek in zijn soort is geworden. Dit bijzondere product wordt met name genuttigd in de plaatselijke hotels en restaurants die vrijwel de gehele productie afnemen.

Gezien het verband tussen geologische verschijnselen die hebben geleid tot de vorming van de hoogvlakte van Poirino en het gelijktijdig ontstaan van vissoorten in dit gebied, mag worden aangenomen dat de Tinca tinca een autochtone soort is die al in de midden en jonge Steentijd, perioden van het Neozoicum, verbreid was of zich begon te verbreiden. Het feit dat de „Tinca Gobba Dorata ”in de Pianalto di Poirino werd gekweekt en dit zeer gewaardeerde voedingsmiddel ook in economisch opzicht van groot belang was, kan worden afgeleid uit documenten uit de dertiende eeuw: tot de vele accijnzen die de boerenbevolking van Ceresole d'Alba werden opgelegd, behoorde tevens een belastingheffing in de vorm van bepaalde hoeveelheden zeelten. Meer nauwkeurige meldingen zijn afkomstig uit relatief recente perioden: in de verzameling „Studi geografici su Torino e il Piemonte ”(Geografische studies over Turijn en Piemonte) — Aa.Vv ed. Ciappichelli 1954 — wijdde een van de auteurs, Natale Veronesi, een artikel aan de zeeltkwekerij met de titel „Le peschiere del Pianalto di Poirino e la loro utilizzazione ittica ”(De kweekvijvers van de Pianalto di Poirino en hun gebruik voor de visproductie). Naast vele andere wetenswaardigheden beschrijft Veronesi hoe professionele vissers ook op basis van halfpachtcontracten en huurovereenkomsten de kweekvijvers van derden beheerden. Aangezien de Altopiano di Poirino geen geschikte rivieren voor de visproductie had, waren deze beroepsvissers uitsluitend aangewezen op de opbrengsten van de zeeltkwekerij. Uit het register „Consegne del sale ”(Zoutleveranties) van Poirino blijkt dat er al in 1775 vijf vissersfamilies waren die hun inkomsten haalden uit het kweken en verkopen van zeelt. De beroepsvisserij in de zin van zeeltkwekerij heeft eeuwenlang stand gehouden. Slechts vanaf het begin van de tachtiger jaren wordt ze niet langer voltijds beoefend en vormt ze een nevenactiviteit van het landbouwbedrijf. De traceerbaarheid van het product wordt gegarandeerd door middel van een lijst van producenten, kweekvijvers en verpakkingsbedrijven die door de controlestructuur wordt bijgehouden.

4.7 Controlestructuur:

Naam:

CERTIQUALITY

Adres:

via Gaetano Giardino, 4

I-20123 Milano

Tel.:

(39) 02 80 69 171

Fax:

(39) 02 86 46 52 95

e-mail:

certiquality@certiquality.it

4.8 Etikettering: Het product wordt in de handel gebracht in bakken en wegwerpzakjes waarop de volgende aanduidingen voorkomen:

het opschrift „Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino”,

de afbeelding van een vrouwtjeszeelt met een naar links gebogen kop,

het opschrift „Denominazione d'Origine Protetta — D.O.P. ”(Beschermde oorsprongsbenaming — B.O.B.).

Op het etiket komt tevens de aanduiding van de producent en/of het productiebedrijf voor, in lettertekens van maximaal de halve grootte van die van de bovenstaande opschriften. Het etiket bevat voorts het grafische logo en het opschrift die gedetailleerd in het productdossier worden beschreven.

Producten die met het beschermde product zijn bereid, mogen ook na de verwerkings- en bewerkingsprocédés in de handel worden gebracht in verpakkingen waarop een verwijzing naar de oorsprongsbenaming voorkomt, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

het als B.O.B. gecertificeerde product is het enige bestanddeel uit de betrokken handelscategorie;

de gebruikers van het product met de beschermde oorsprongsbenaming hebben daartoe toestemming gekregen van de eigenaren van het intellectuele eigendomsrecht dat voortvloeit uit de registratie van de beschermde oorsprongsbenaming. De eigenaren zijn aangesloten bij een speciaal consortium onder toezicht van het Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ministerie van Landbouw-, Levensmiddelen- en Bosbouwbeleid). Dit consortium draagt tevens zorg voor de inschrijving van haar leden in speciale registers en oefent toezicht uit op een correct gebruik van de beschermde benaming. Indien niet is voorzien in een toezichthoudend consortium, zullen voornoemde taken worden uitgevoerd door het Ministero delle politiche alimentari e forestali in de hoedanigheid van aangewezen nationale autoriteit voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 510/2006.