Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

7.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 154/9


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2007/C 154/04)

Nummer van de steun: XA 18/07

Lidstaat: Tsjechië

Regio: Vysočina

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Podpora investic v zemědělských podnicích

Rechtsgrond:

1)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

2)

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

3)

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;

4)

Program rozvoje kraje Vysočina;

5)

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Jaarlijkse maximumuitgaven: 5 000 000 CZK

Maximale steunintensiteit: Steunbedrag: maximaal 50 % van de subsidiabele uitgaven voor investeringen in gebouwen en technologie, inclusief de subsidiabele uitgaven voor de technische documentatie in verband met de bouwaankondiging of -vergunning.

De subsidiabele uitgaven waarvoor financiële steun kan worden verleend bedragen 20 000 CZK tot 2 000 000 CZK per individueel project.

Het maximumbedrag van de financiële bijdrage per begunstigde/projectontwikkelaar bedraagt 3 500 000 CZK voor de periode 2007-2013.

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf 1 maart 2007

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: De steun is bedoeld voor investeringen die de doeltreffendheid en dus ook het concurrentievermogen van landbouwbedrijven vergroten.

De steunverlening is in overeenstemming met de ter zake algemeen toepasselijke wetgeving in Tsjechië, met de doelstellingen en prioriteiten van het „programma voor de ontwikkeling van de regio Vysočina” en met de „door de regionale raad van Vysočina uitgevaardigde voorschriften inzake financiële steun uit de regionale begroting van Vysočina voor de landbouw in deze regio gedurende de periode 2007-2013 en inzake de controle op de aanwending van deze steun”. De steun wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001.

De subsidiabele uitgaven zijn: de uitgaven voor de bouw, aankoop, modernisering en verbouwing van gebouwen, installaties en technologische uitrusting voor het fokken van runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee, waterpluimvee en bijen — inclusief de uitgaven voor de verbetering van ruimten voor de opslag van dierlijk afval — en de uitgaven voor de bouw, aankoop, modernisering en verbouwing van gebouwen, installaties en technologische uitrusting voor de opslag van hakvruchten.

De subsidiabele uitgaven omvatten ook administratieve uitgaven en verwervingskosten voor de technische documentatie in verband met de bouwaankondiging of -vergunning.

Betrokken economische sector(en): De primaire landbouwproductie

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Website: http://www.kr-vysocina.cz/

Overige informatie: De regio Vysočina verklaart dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie — namelijk dat de steun bedoeld moet zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen die zich toeleggen op de primaire landbouwproductie — zullen worden nageleefd en dat de in deze verordening vastgestelde financiële limieten niet zullen worden overschreden.

Nummer van de steun: XA 19/07

Lidstaat: Tsjechië

Regio: Vysočina

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

Rechtsgrond:

1)

Zákon č. 129/ 2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

2)

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

3)

Zákon č. 252/ 1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;

4)

Program rozvoje kraje Vysočina;

5)

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Jaarlijkse maximumuitgaven: 400 000 CZK

Maximale steunintensiteit: Steunbedrag: maximaal 100 % van de subsidiabele uitgaven.

De subsidiabele uitgaven waarvoor steun kan worden verleend bedragen 5 000 CZK tot 250 000 CZK per individueel project.

Het maximumbedrag van de financiële bijdrage per begunstigde/projectontwikkelaar bedraagt 1 750 000 CZK voor de periode 2007-2013.

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf 1 maart 2007

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013.

Doelstelling van de steun: De steun heeft ten doel de professionele bekwaamheid van ondernemers die zich toeleggen op de primaire productie van in bijlage I bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vermelde landbouwproducten, te verbeteren teneinde hun efficiëntie en productiviteit te vergroten.

De subsidiabele uitgaven zijn: uitgaven voor de organisatie van wedstrijden en tentoonstellingen in verband met de primaire productie van in bijlage I bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vermelde landbouwproducten — inclusief uitgaven voor de deelname door de exposanten aan dergelijke evenementen — en uitgaven voor de organisatie van opleiding — in de vorm van cursussen, seminars en workshops — in verband met de primaire productie van in bijlage I bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vermelde landbouwproducten, alsook uitgaven voor op ondernemers afgestemde dienstverlening op technologisch en economisch vlak.

Betrokken economische sector(en): De primaire landbouwproductie.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Website: http://www.kr-vysocina.cz/

Overige informatie: De regio Vysočina verklaart dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie — namelijk dat de steun bedoeld moet zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen die zich toeleggen op de primaire landbouwproductie — zullen worden nageleefd en dat de in deze verordening vastgestelde financiële limieten niet zullen worden overschreden.

Nummer van de steun: XA 20/07

Lidstaat: Italië

Regio: Veneto

Benaming van de steunregeling: Stimuleringsmaatregelen voor de aanschaf of leasing van nieuwe gereedschaps- of productiemachines

Rechtsgrond: Legge 28.11.1965, n. 1329

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4347 del 28.12.2006

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 4 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit: Rentesubsidie voor de aanschaf van fabrieksnieuwe gereedschaps- of productiemachines, met uitsluiting van vervangingsinvesteringen.

De maximumbijdrage is 50 % van de voor steun in aanmerking komende uitgaven in probleemgebieden en 40 % in de overige gebieden.

Datum van tenuitvoerlegging: Na mededeling van het door de Commissie na ontvangst van de beknopte informatie toegekende identificatienummer.

Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van het MKB om de aanschaf of leasing van fabrieksnieuwe gereedschaps- of productiemachines te stimuleren. De uitgaven voor montage, controle, vervoer en verpakking komen tot 15 % van de kosten van de machine voor steun in aanmerking.

De voor steun in aanmerking komende investeringen moeten zijn gericht op één of meer van de volgende doelstellingen:

vermindering van de productiekosten;

verbetering en omschakeling van de productie;

kwaliteitsverbetering;

instandhouding en verbetering van het natuurlijke milieu, de hygiënische omstandigheden en de normen inzake dierenwelzijn.

De financiering kan 100 % van het investeringsprogramma bedragen voor een periode tot 7 jaar, met inbegrip van een aflossingsvrije periode van maximaal 2 jaar.

In geen geval mag de bijdrage voor elke afzonderlijke steunaanvraag meer bedragen dan de door de geldende Europese regelgeving toegestane maximale steunintensiteit.

Betrokken economische sector(en): De regeling is van toepassing op de kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de sector productie, verwerking en afzet van landbouwproducten van bijlage I bij het EG-Verdrag.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione Veneto

Assessorato alle Politiche dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, delle politiche istituzionali

Direzione Industria

Corso del Popolo, 14

I-30172 Venezia — Mestre

Tel. (39) 041 279 58 10

Fax (39) 041 279 58 08

e-mail: dir.industria@regione.veneto.it

Website: http://www.regione.veneto.it/Economia/Attività+Produttive/Industria

Overige informatie: —

Nummer van de steun: XA 26/07

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Regio: Cheshire

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Sandstone Ridge ECOnet Partnership Conservation Programme

Rechtsgrond: s. 39 1981 Wildlife and Countryside Act

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Subsidies (2007-2008): 327 646 GBP

Technische ondersteuning (2007-2008): 3 080 GBP

Subsidies (2008-2009): 200 000 GBP

Technische ondersteuning (2008-2009): 3 080 GBP

Maximale steunintensiteit: De steunintensiteit is discretionair en hangt af van de omvang en reikwijdte van elk project. De steun kan tot 100 % bedragen indien het niet-productieve erfgoedelementen betreft (artikel 5).

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat in op 1.4.2007.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling gaat in op 1.4.2007 en loopt af op 31.3.2009. De laatste betaling vindt plaats op 31.3.2009.

Doelstelling van de steun: Steun verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen om traditionele landschappen en kenmerken in de regio Sandstone Ridge in Cheshire in stand te houden

Betrokken economische sector(en): Instandhouding van traditionele landschappen in verkavelingsgebieden.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Cheshire County Council

Environmental Planning

Backford Hall

Backford

Chester

CH1 6PZ Cheshire

United Kingdom

De voor de regeling bevoegde overheidsinstantie is: Cheshire County Council

De voor de tenuitvoerlegging van de regeling bevoegde organisatie is: Cheshire County Council

Website: http://www.cheshire.gov.uk/NR/rdonlyres/0E5405F6-FCD7-46C1-9C4D-3B950BFF695F/0/SREPStateAidExemptionGuidanceNotice070307.doc

of ga voor nadere informatie naar de Defra website.

http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Overige informatie: Voor meer en uitvoeriger gegevens over de criteria waaraan moet zijn voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen en over de toepasselijke voorschriften, moeten vorengenoemde weblinks worden gevolgd.

Ondertekend en gedateerd namens de ter zake bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk (Department for Environment, Food and Rural Affairs — Ministerie voor Milieu, Voedsel en Plattelandsaangelegenheden)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom

Nummer van de steunmaatregel: XA 32/07

Lidstaat: Spanje

Regio: Comunidad Valenciana

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Steunregeling voor het verplaatsen van landbouwbedrijfsgebouwen in het algemeen belang

Rechtsgrond: Orden, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas al traslado de granjas por motivos de interés público.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Het geraamde totaalbedrag van de leningen:

Begrotingsjaar 2007: 300 000 EUR

Begrotingsjaar 2008: 2 695 000 EUR

Begrotingsjaar 2009: 2 310 000 v

Begrotingsjaar 2010: 1 925 000 EUR

Maximale steunintensiteit: 80 % wanneer de verplaatsing bestaat in het afbreken, verplaatsen en heropbouwen van de landbouwbedrijfsgebouwen op een andere locatie.

Wanneer de verplaatsing gepaard gaat met een modernisering van de inrichtingen en een verhoging van de productiecapaciteit, ontvangt de landbouwer bovenop de reeds vermelde 80 %, steun ten bedrage van 30 % of 40 % van de nieuwe investeringen, afhankelijk van het feit of zijn bedrijf zich respectievelijk buiten of binnen een probleemgebied bevindt.

Voor investeringen door jonge landbouwers worden deze percentages met 5 percentpunten verhoogd.

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf 1.3.2007

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot 31.12.2010

Doelstelling van de steun: Artikel 6: Verplaatsing van landbouwbedrijfsgebouwen in het algemeen belang. Het doel is de verplaatsing van veehouderijbedrijven van locaties waar deze op grond van de ruimtelijkeordeningswet verboden zijn, naar toegestane locaties.

Betrokken economische sector(en): Productiesector. Deelsector: veehouderijbedrijven in het algemeen.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, no 2

E-46010 Valencia

Website: https://docv.gva.es/

Overige gegevens: —

Directeur-generaal Onderzoek, ontwikkeling en innovatie in landbouw en veeteelt

Eduardo Primo Millo