Home

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten (Voor de EER relevante tekst)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten (Voor de EER relevante tekst)

14.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/13


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten

(Voor de EER relevante tekst)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn)

(2007/C 162/06)

ENO(1)

Referentienummer en titel van de norm

(en referentie document)

Referentienummer van de vervangen norm

Datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt

Noot 1

CEN

EN 1359:1998

Gasmeters — Gasmeters met balgen

EN 1359:1998/A1:2006

CEN

EN 1434-1:2007

Warmtemeters — Deel 1: Algemene eisen

CEN

EN 1434-2:2007

Warmtemeters — Deel 2: Constructieve eisen

CEN

EN 1434-4:2007

Warmtemeters — Deel 4: Beproevingen voor typekeuring

CEN

EN 1434-5:2007

Warmtemeters — Deel 5: Initiële ijkbeproevingen

CEN

EN 12261:2002

Gasmeters — Gasmeters met schoepenwiel

EN 12261:2002/A1:2006

CEN

EN 12405-1:2005

Gasmeters — Herleidingsinstrumenten — Deel 1: Herleiding van volume

EN 12405-1:2005/A1:2006

CEN

EN 12480:2002

Gasmeters — Gasmeters met roterend verdringerelement

EN 12480:2002/A1:2006

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Watermeters — Deel 1: Algemene eisen

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Watermeters — Deel 2: Installatie- en gebruiksvoorschriften

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Watermeters — Deel 3: Beproevingsmethoden en uitrusting

CEN

EN 14236:2007

Ultrasone huishoudelijke gasmeters

Noot 1

In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming ten aanzien van de vervangen norm vervalt, de door de Europese normalisatie-instituten vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm worden erop gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

Noot 3

In het geval van wijzigingsbladen is de norm waarnaar verwezen wordt EN CCCCC:YYYY, de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, en het nieuw genoemde wijzigingsblad. De vervangen norm (kolom 4) bestaat daarom uit EN CCCCC:YYYY en de voorafgaande wijzigingsbladen, indien die er zijn, maar zonder het nieuw genoemde wijzigingsblad. Op genoemde datum eindigt het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn van de vervangen norm.

Waarschuwing:

Iedere informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan verkregen worden ofwel bij de Europese normalisatie-instellingen ofwel bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 98/34/EG(2) gewijzigd door Richtlijn 98/48/EG(3).

De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.

Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd werden. De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Meer informatie kunt u vinden op Europa:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, Tel .(32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)