Home

Kennisgeving aan importeurs in de Europese Unie die voornemens zijn in 2008 gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken, in te voeren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

Kennisgeving aan importeurs in de Europese Unie die voornemens zijn in 2008 gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken, in te voeren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

18.7.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 164/22


Kennisgeving aan importeurs in de Europese Unie die voornemens zijn in 2008 gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken, in te voeren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

(2007/C 164/08)

I.

Deze kennisgeving is gericht aan ondernemingen die in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 de volgende stoffen van leveranciers buiten de Europese Gemeenschap willen betrekken en in de Europese Gemeenschap willen invoeren:

Groep I:

CFK-11, -12, -113, -114 en -115

Groep II:

andere volledig gehalogeneerde CFK's

Groep III:

halon 1211, 1301 en 2402

Groep IV:

tetrachloorkoolstof

Groep V:

1,1,1-trichloorethaan

Groep VI:

methylbromide

Groep VII:

broomfluorkoolwaterstoffen

Groep VIII:

chloorfluorkoolwaterstoffen

Groep IX:

broomchloormethaan

II.

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad(1) moeten voor de invoer van stoffen van de groepen I tot en met IX van bijlage I van deze kennisgeving in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 volgens de procedure van artikel 18, lid 2, kwantitatieve beperkingen worden vastgesteld en quota worden toegewezen aan producenten en importeurs(2).

Er worden, ingevolge de procedure krachtens artikel 18 van de Verordening, quota toegewezen voor:

a.

methylbromide, bestemd voor quarantainedoeleinden en toepassingen voorafgaand aan het vervoer, als omschreven door de partijen bij het Protocol van Montreal en artikel 4, lid 2, punt iii, van de verordening;

b.

methylbromide bestemd voor kritische toepassingen, door de Commissie goedgekeurd overeenkomstig de Besluiten IX/6, Ex.I/3, Ex.I/44 en alle andere door de partijen bij het Protocol van Montreal overeengekomen relevante criteria en artikel 3, lid 2, punt ii, van de verordening. Opgemerkt zij echter dat sinds 2005 quota niet langer aan de importeurs maar aan de lidstaten worden toegewezen via een afzonderlijk Commissiebesluit; de autoriteiten van de lidstaten wijzen de quota vervolgens aan hun vergunninghoudende fumigatiebedrijven toe;

c.

chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's);

d.

essentiële toepassingen, conform de criteria van Besluit IV/25 van de partijen bij het Protocol van Montreal en artikel 3, lid 1, van de verordening en zoals door de Commissie goedgekeurd. Met betrekking tot essentiële toepassingen is een afzonderlijke kennisgeving gepubliceerd;

d.

gebruik als grondstof, gereguleerde stoffen die een chemische transformatie ondergaan door middel van een proces waarbij de oorspronkelijke stof volledig in een andere wordt omgezet waarvan de uitstoot verwaarloosbaar is;

e.

gebruik als technische hulpstof, gereguleerde stoffen die voor de in bijlage VI van de verordening opgenomen toepassingen als chemische hulpstoffen worden gebruikt in bestaande installaties waarvan de uitstoot verwaarloosbaar is;

f.

vernietiging, gereguleerde stoffen die vernietigd zullen worden met behulp van een door de partijen bij het Protocol van Montreal goedgekeurde technologie die leidt tot de permanente omzetting of ontleding van de volledige hoeveelheid van de stof of een belangrijk deel daarvan.

De maximumhoeveelheid die producenten en importeurs in 2008 binnen de Europese Gemeenschap in de handel mogen brengen en/of voor eigen rekening mogen gebruiken, wordt als volgt berekend:

voor methylbromide bestemd voor quarantainedoeleinden of toepassingen voorafgaand aan het vervoer: op basis van de (gemiddelde) hoeveelheid in 1996, 1997 en 1998 overeenkomstig artikel 4, lid 2, punt iii, van de verordening;

overeenkomstig artikel 4, lid 4, is het in de handel brengen alsook het gebruik van methylbromide toegestaan om te voorzien in de behoeften voor kritische toepassingen waarvoor aan de aangewezen gebruikers overeenkomstig artikel 3, lid 2, toestemming is verleend. Hoeveelheden methylbromide voor kritische toepassingen worden toegewezen aan fumigatiebedrijven met een vergunning, die vervolgens een importeur/producent kunnen verzoeken de toegewezen hoeveelheid methylbromide te leveren. Er worden geen quota methylbromide voor kritische toepassingen rechtstreeks aan importeurs/producenten toegewezen;

voor HCFK's: overeenkomstig artikel 4, lid 3, punt i.

III.

Ondernemingen die HCFK's invoeren, vallen in een van de volgende categorieën:(3)

importeurs in de EU-15(4) en Bulgarije en Roemenië die in 1999, en importeurs in de EU-10(5) die in 2002 of 2003 HCFK's in de Europese Gemeenschap hebben ingevoerd en HCFK's in de Europese Gemeenschap in de handel willen brengen, maar zelf geen HCFK's produceren;

producenten in de Europese Gemeenschap in de EU-15 en Bulgarije en Roemenië die in 1999, en voor wat betreft de EU-10 die in 2002 of 2003 voor eigen rekening extra HCFK's hebben ingevoerd om in de Europese Gemeenschap in de handel te brengen.

IV.

Voor de tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008 ingevoerde hoeveelheden is een invoervergunning vereist. Overeenkomstig artikel 6 van de verordening mogen ondernemingen de gereguleerde stoffen uitsluitend invoeren wanneer zij in het bezit zijn van een door de Commissie afgegeven invoervergunning.

V.

Overeenkomstig artikel 22 van de verordening is de invoer van in bijlage II van de verordening genoemde nieuwe stoffen verboden, behalve indien deze bestemd zijn voor gebruik als grondstof.

VI.

In het kader van de verordening worden de hoeveelheden gereguleerde stoffen gekwantificeerd aan de hand van hun ozonafbrekend vermogen (Ozone Depleting Potential, ODP)(6).

VII.

De Commissie deelt ondernemingen die niet in het bezit zijn van een quotum voor 2007 en bij de Commissie een invoerquotum voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 willen aanvragen mee dat zij zich uiterlijk op 1 september 2007 bij de Commissie dienen te melden door indiening van het registratieformulier dat online beschikbaar is op:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods_documents/ods_registration_form.doc

Na registratie in de ODS-database dienen zij eveneens de in VIII beschreven procedure te volgen.

VIII

Ondernemingen met een quotum voor 2007 dienen een verklaring te verstrekken door het invullen en indienen van de relevante formulieren online via de ODS-database, die beschikbaar is op:

http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm

Naast de indiening van de aanvraag online moet een ondertekende print van het invoeraangifteformulier aan de Commissie worden gezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Milieu

Eenheid ENV.C.4 — Industriële emissies & bescherming van de ozonlaag

BU-5 2/200

B-1049 Brussel

Fax: (32-2) 292 06 92

E-mail: env-ods@ec.europa.eu

Een kopie van de aanvraag moet eveneens gezonden worden aan de bevoegde instantie van de lidstaat (zie bijlage II).

IX.

Alleen aanvragen die uiterlijk 1 september 2007 zijn ontvangen, worden door de Commissie in behandeling genomen. Voor iedere importeur en producent wordt dan in overleg met het beheerscomité een invoerquotum vastgesteld overeenkomstig de procedures van artikel 18 van de verordening. De toegewezen quota zijn beschikbaar in de ODS-database: http://ec.europa.eu/environment/ozone/ods.htm en alle aanvragers worden via de post op de hoogte gebracht van het besluit.

X.

Om in 2008 gereguleerde stoffen te kunnen invoeren, moeten ondernemingen waaraan een quotum is toegewezen met behulp van het online aanvraagformulier via de ODS-database een invoervergunning bij de Commissie aanvragen. Wanneer de diensten van de Commissie van mening zijn dat het verzoek in overeenstemming is met het toegestane quotum en voldoet aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 2037/2000, wordt een invoervergunning afgegeven. De Commissie behoudt zich het recht voor geen invoervergunning af te geven wanneer de in te voeren stof niet in overeenstemming is met de omschrijving, mogelijk niet voor het toegestane doel zal worden gebruikt of niet conform de verordening kan worden ingevoerd.

XI.

Ondernemingen die teruggewonnen of hergebruikte stoffen invoeren, moeten bij iedere aanvraag voor een vergunning aanvullende informatie verstrekken over de herkomst en de bestemming van de stof, alsmede over de voorgenomen verwerking ervan. Ook kan om een analysecertificaat worden gevraagd. Een invoerquotum voor vernietiging kan enkel worden toegewezen aan ondernemingen die beschikken over vernietigingsfaciliteiten met door de partijen bij het Protocol van Montreal goedgekeurde technologie.BIJLAGE I

Onder de verordening vallende stoffen

Groep

Stoffen

Ozonafbrekend vermogen(1)

Groep I

CFCl3

(CFC 11)

1,0

CF2Cl2

(CFC 12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC 113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC 114)

1,0

C2F5Cl

(CFC 115)

0,6

Groep II

CF3Cl

(CFC 13)

1,0

C2FCl5

(CFC 111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC 112)

1,0

C3FCl7

(CFC 211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC 212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC 213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC 214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC 215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC 216)

1,0

C3F7Cl

(CFC 217)

1,0

Groep III

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

Groep IV

CCl4

(tetrachloorkoolstof)

1,1

Groep V

C2H3Cl3(2)

(1,1,1-trichloorethaan)

0,1

Groep VI

CH3Br

(methylbromide)

0,6

Groep VII

CHFBr2

1,00

CHF2Br

0,74

CH2FBr

0,73

C2HFBr4

0,8

C2HF2Br3

1,8

C2HF3Br2

1,6

C2HF4Br

1,2

C2H2FBr3

1,1

C2H2F2Br2

1,5

C2H2F3Br

1,6

C2H3FBr2

1,7

C2H3F2Br

1,1

C2H4FBr

0,1

C3HFBr6

1,5

C3HF2Br5

1,9

C3HF3Br4

1,8

C3HF4Br3

2,2

C3HF5Br2

2,0

C3HF6Br

3,3

C3H2FBr5

1,9

C3H2F2Br4

2,1

C3H2F3Br3

5,6

C3H2F4Br2

7,5

C3H2F5Br

1,4

C3H3FBr4

1,9

C3H3F2Br3

3,1

C3H3F3Br2

2,5

C3H3F4Br

4,4

C3H4FBr3

0,3

C3H4F2Br2

1,0

C3H4F3Br

0,8

C3H5FBr2

0,4

C3H5F2Br

0,8

C3H6FBr

0,7

Groep VIII

CHFCl2

(HCFC 21)(3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC 22)(3)

0,055

CH2FCl

(HCFC 31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC 121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC 122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC 123)(3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC 124)(3)

0,022

C2H2FCl3

(HCFC 131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC 132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC 133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC 141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC 141b)(3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC 142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC 142b)(3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC 151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC 221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC 222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC 223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC 224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC 225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC 225ca)(3)

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC 225cb)(3)

0,033

C3HF6Cl

(HCFC 226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC 231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC 232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC 233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC 234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC 235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC 241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC 242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC 243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC 244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC 251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC 252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC 253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC 261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC 262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC 271)

0,030

Groep IX

CH2BrCl

Halon 1011/broomchloormethaan

0,120BIJLAGE II

Bevoegde autoriteiten van de lidstaten

BELGIQUE/BELGÏE

Mr Alain Wilmart

Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement

Place Victor Horta, 40 — Bte 10

B-1060 Bruxelles

БЪЛГАРИЯ

Irina Sirashka

Global Atmospheric Processes Dept

Ministry of Environment and Water

22 Maria-Louisa Str.

BG-1000 Sofia

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer

Ministry of the Environment of the Czech Republik

Air Pollution Prevention Department

Vršovická 65

CZ-100 10 Prague 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen (EPA)

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt

Ministry for Environment

Dept. IG II 1

P.O. Box 12 06 29

D-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Narva mnt 7a

EE-Tallinn 15172

ΕΛΛΑΣ

Ms Sotiria Koloutsou-Vakakis

Environmental Engineer Ph.D.

Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works, Directorate for the Environment — Department of Air Quality

147 Patission

GR-112 51 Athens

ESPAÑA

Mr Alberto Moral Gonzalez

Ministerio de Medio Ambiente

Subdirección General de Calidad Ambiental

Pza San Juan de la Cruz s/n

E-28071 Madrid

FRANCE

Mr Vincent Szleper

Ministère de l'Écologie

DPPR/BSPC

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr David O'Sullivan

Inspector (Environment)

Dept of Environment, Heritage and Local Government Custom House

Dublin 1

Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru

Ministry for the Environment, Land and Sea

DG per la Ricerca ambientale e lo sviluppo

Via Cristoforo Colombo, 44

I-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

CY-Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu Iela 25

LV-1494 Riga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

A. Jaksto 4/9

LT-2694 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer

Administration de l'Environnement

Division Air/Bruit

16, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Róbert Tóth

Ministry of Environment and Water

Department of Environmental Development

Fő utca 44-50

H-1011 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Ajao Vassallo

Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Industrial Estate Kordin

Paola

NEDERLAND

Ms Gudi Alkemade

Climate Change Directorate

Ministry of Environment

PO Box 30945

2500 GX Den Haag

Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik

Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Chemicals Department

Stubenbastei 5

A-1010 Wien

POLSKA

Mr Janusz Kozakiewicz

Industrial Chemistry Research Institute

Ozone Layer Protection Unit

8, Rydygiera Street

PL-01-793 Warsaw

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes

Ministry of Environment, Territorial Planning and Regional Development

Institute of Environment

Rua da Murgueira 9/9A — Zambujal Ap. 785

P-2611-865 Amadora

ROMANIA

Rodica Ella Morohoi

Ministry of Environment and Waters Management

12, Libertății Bv, District 5

Bucharest

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič

Ministry of the Environment and Spacial Planning

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SLO-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Lubomir Ziak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nam. L. Štúra 1

SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola

Finnish Environment Institute

P.O.Box 140

FIN-00251 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi

Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Blekholmsterassen 36

S-106 48 Stockholm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves

International Climate Change and Ozone Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor — zone 3/A3

Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE

United Kingdom