Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

18.8.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 192/5


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2007/C 192/08)

XA Nummer: XA 10/07

Lidstaat: Nederland

Regio: Provincie Limburg

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg

— Paragraaf 1.5: Verbetering kennis en innovatie in de landbouw

— Paragraaf 1.6: Kenniscirkels landbouw

— Paragraaf 1.7: Idee- uitwerkingen met kennisvouchers

— Paragraaf 1.8: Product-markt combinaties (PMC's)

— Paragraaf 1.10: Duurzame grondgebonden landbouwproductie

— Paragraaf 1.11: Onderzoek voor toepassing „nieuwe mest” als kunstmestvervanger

— Paragraaf 1.12: Verkenning samenwerking ten behoeve van landschapskwaliteit en afzetbevordering streekproducten

— Paragraaf 1.13: Kennistoepassing gericht op verbetering milieukwaliteit

— Paragraaf 1.15: Duurzaam bedrijfsmodel melkveehouderijen

— Paragraaf 1.16: Bio-energie

— Paragraaf 1.18: Demo-bedrijven energiezelfvoorziening

Rechtsgrondslag: Artikel 11, lid 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied, juncto subsidieverordening inrichting Landelijk Gebied

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

paragraaf 1.5: 250 000 EUR voor de periode 2007-2013

paragraaf 1.6: 1 000 000 EUR voor de periode 2007-2013

paragraaf 1.7: 600 000 EUR voor de periode 2007-2013

paragraaf 1.8: R 3 000 000 EUvoor de periode 2007-2013

paragraaf 1.10: 1 980 000 EUR voor de periode 2007-2013

paragraaf 1.11: 300 000 EUR voor de periode 2007-2013

paragraaf 1.12: 30 000 EUR voor de periode 2007-2013

paragraaf 1.13: 200 000 EUR voor de periode 2007-2013

paragraaf 1.15: 150 000 EUR voor de periode 2007-2013

paragraaf 1.16: 745 000 EUR voor de periode 2007-2013

paragraaf 1.18: 90 000 EUR voor de periode 2007-2013

(Bedragen betreffen inschatting van het deel van de beschikbare middelen dat maximaal aan landbouwers ten goede komt. Op basis van de meeste van deze paragrafen zal namelijk ook subsidie worden verleend aan anderen dan landbouwers (andere ondernemers op grond van de minimis en niet-ondernemers))

Maximale steunintensiteit:

paragraaf 1.5: maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50 000 EUR per structuur per jaar.

paragraaf 1.6: maximaal 80 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van 63 000 EUR per kenniscirkel.

paragraaf 1.7: maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van 3 250 EUR per ondernemer per jaar.

paragraaf 1.8: maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van 25 000 EUR per project.

paragraaf 1.10: maximaal 90 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van 900 EUR per ha.

paragraaf 1.11: maximaal 75 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van 100 000 EUR per project.

paragraaf 1.12: maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van 5 000 EUR per verkenning.

paragraaf 1.13: maximaal 60 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van 23 000 EUR per project.

paragraaf 1.15: maximaal 75 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50 000 EUR per project.

paragraaf 1.16: maximaal 75 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50 000 EUR per project.

paragraaf 1.18: maximaal 50 %van de subsidiabele kosten tot een maximum van 30 000 EUR per project

Datum van tenuitvoerlegging: Subsidieverlening zal pas plaatsvinden nadat de Subsidieverordening inrichting Landelijk Gebied Limburg is goedgekeurd door de minister van LNV overeenkomstig artikel 11, lid 3 van de Wet In richting Landelijk Gebied en niet eerder dan dat de Subsidieverordening overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) 1857/2006 bekend is gemaakt

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Vanaf 2007 tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun:

Paragraaf 1.5: de steun heeft betrekking op de kosten van organisatie van opleidingen volgens artikel 15, lid 2, sub a, en/of op de inhuur van kennis voor het uitwisselen van kennis gericht op nieuwe innovatieve concepten. De inhuur van kennis is een adviesdienst die niet van permanente of periodieke aard is en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, volgens artikel 15, lid 2, sub c.

Paragraaf 1.6: de steun heeft betrekking op de kosten van organisatie van opleidingen volgens artikel 15, lid 2, sub a, en/of op de inhuur van deskundigen voor advies ter verbetering van vakmanschap en ondernemersschap. De inhuur van kennis is een adviesdienst die niet van permanente of periodieke aard is en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, volgens artikel 15, lid 2, sub c.

Paragraaf 1.7: de steun heeft betrekking op de kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de ondernemer in verband met opleiding volgens artikel 15, lid 2, sub a, en/of op de inhuur van kennis voor het opstellen van businessplannen en haalbaarheidsstudies. De inhuur van kennis is een adviesdienst die niet van permanente of periodieke aard is en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, volgens artikel 15, lid 2, sub c.

Paragraaf 1.8: de steun heeft betrekking op de kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de ondernemer in verband met opleiding volgens artikel 15, lid 2, sub a, en/of op de inhuur van kennis voor de uitwerking van innoverende ideeën. De inhuur van kennis is een adviesdienst die niet van permanente of periodieke aard is en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, volgens artikel 15, lid 2, sub c gericht op het vormen van product-marktcombinaties

Paragraaf 1.10: de steun heeft betrekking op de kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de ondernemer in verband met opleiding volgens artikel 15, lid 2, sub a, en/of kosten van adviesdienst die niet van permanente of periodieke aard is en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, volgens artikel 15, lid 2, sub c. gericht op verduurzaming grondgebonden landbouw en verbetering biodiversiteit.

Paragraaf 1.11: de steun heeft betrekking op de kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de ondernemer in verband met opleiding volgens artikel 15, lid 2, sub a, en/of kosten van adviesdienst die niet van permanente of periodieke aard is en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, volgens artikel 15, lid 2, sub c. Gericht op de mogelijkheden voor verwerking en toepassing van digestaat als kunstmestvervanger.

Paragraaf 1.12: de steun heeft betrekking op kosten van organisatie van opleidingen en van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de ondernemer in verband met opleiding volgens artikel 15, lid 2, sub a, en/of kosten van adviesdienst die niet van permanente of periodieke aard is en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, volgens artikel 15, lid 2, sub c. Gericht op verkenning naar kansen voor regionale samenwerking tussen ondernemers.

Paragraaf 1.13: de steun heeft betrekking op kosten van organisatie van opleidingen en van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de ondernemer in verband met opleiding volgens artikel 15, lid 2, sub a, en/of kosten van adviesdienst die niet van permanente of periodieke aard is en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, volgens artikel 15, lid 2, sub c. Gericht op kennisontwikkeling en onderzoek voor projecten in de grondgebonden landbouw.

Paragraaf 1.15: de steun heeft betrekking op de kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de ondernemer in verband met opleiding volgens artikel 15, lid 2, sub a, en/of kosten van adviesdienst die niet van permanente of periodieke aard is en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, volgens artikel 15, lid 2, sub c. Gericht op onderzoek naar nieuwe organisatievormen voor duurzame melkveehouderijen.

Paragraaf 1.16: de steun heeft betrekking op kosten van organisatie van opleidingen en van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de ondernemer in verband met opleiding volgens artikel 15, lid 2, sub a, en/of kosten van adviesdienst die niet van permanente of periodieke aard is en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, volgens artikel 15, lid 2, sub c. Gericht op onderzoeken ten behoeve van de opwekking van energie met biomassa.

Paragraaf 1.18: de steun heeft betrekking op kosten van organisatie van opleidingen en van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de ondernemer in verband met opleiding volgens artikel 15, lid 2, sub a, en/of kosten van adviesdienst die niet van permanente of periodieke aard is en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, volgens artikel 15, lid 2, sub c. Gericht op onderzoek om op bedrijfsniveau te komen tot energie- zelfvoorziening

Betrokken economische sector(en): De steun is van toepassing op kleine en middelgrote landbouwbedrijven die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Website: www.limburg.nl

Overige inlichtingen: —

XA Nummer: XA 38/07

Lidstaat: Nederland

Regio: —

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Investeringen op het terrein van energiebesparing. Titel 5, § 1, van het Openstellingsbesluit LNV-subsidies

Rechtsgrondslag: De artikelen 2, 4 en 7 van de Kaderwet LNV-subsidies en de artikelen 1:3, 1:8, 1:15 en 1:16 van de Regeling LNV-subsidies

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

2007: 8 300 000,00 EUR

2008: 14 500 000,00 EUR

2009: 8 900 000,00 EUR

2010: 4 800 000,00 EUR

Maximale steunintensiteit: 25 %

Datum van tenuitvoerlegging: Aanvragen kunnen in 2007 vanaf 14 mei tot en met 25 mei 2007 worden ingediend. In de daaropvolgende jaren kunnen aanvragen op een in de Staatscourant te bepalen tijdstip worden ingediend

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:

Doelstelling van de steun: Primaire doelstelling: verlaging van productiekosten. Secundaire doelstelling: instandhouding en verbetering van het natuurlijke milieu. De faciliteit is gebaseerd op Verordening 1857/2006. In aanmerking komen investeringen gericht op energiebesparing

Betrokken economische sector(en): Landbouwbedrijven, in het bijzonder glastuinbouwbedrijven

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73

2500 EK Den Haag

Nederland

Website: www.minlnv.nl/loket

Overige informatie: Deze regeling is een vervolg op de eenmalige steunmaatregel die onder nummer XA 99/06 bij de Europese Commissie is gemeld

Nummer van de steun: XA 70/07

Lidstaat: Spanje

Benaming van de steunregeling: Ayudas para compensar los daños extraordinarios causados por la sequía en las explotaciones ganaderas extensivas

Rechtsgrond: Orden APA/…/2007, de … de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayudas para compensar pérdidas extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña 2005/2006

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling: 3,5 miljoen EUR in 2007

Maximale steunintensiteit: De steun per begunstigde, vermeerderd met de verzekeringsvergoeding en eventuele steun van de Autonome Gemeenschap, mag niet meer bedragen dan 80 % van de op het bedrijf geconstateerde schade, zoals is vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1857/2006.

Voor de berekening van de steun wordt rekening gehouden met de informatie over de „vegetatie-index” van de getroffen gebieden in de periode tussen 1 februari en 30 juni 2006. Als subsidiabel worden beschouwd de gebieden met een vegetatie-index die lager ligt dan de gemiddelde index minus 0,8 keer de typische afwijking. Dit komt neer op een schade die 30 % hoger ligt dan de normale productie.

De steunbedragen zijn de volgende:

Indien de vegetatie-index in de betrokken 15 perioden van 10 dagen lager was dan de gemiddelde index minus 0,8 keer de typische afwijking, zal de steun bijgevolg 48 EUR per dier bedragen voor runderen en paarden en 7,2 EUR per dier voor schapen en geiten.

Bij de berekening van de steun voor elke begunstigde zal rekening worden gehouden met het aantal groepen van tien dagen waarin dit droogteniveau is geconstateerd.

Zodra de steun is berekend, zal ENESA aan AGROSEGURO vragen hoeveel de betrokken landbouwers aan verzekeringsvergoeding hebben ontvangen. De Autonome Gemeenschappen zullen op hun beurt worden verzocht de door hen toegekende schadevergoeding bekend te maken. De totale steun mag niet meer bedragen dan 80 % van de op het bedrijf geconstateerde schade. Bij overschrijding van dat maximum zal de steun die op grond van deze wet is berekend, worden verlaagd in de richting van het percentage van 80 %

Datum van tenuitvoerlegging: Maximaal zes maanden met ingang van de inwerkingtreding van de wet

Doelstelling van de steun: De veehouders vergoeden voor de bedrijfsschade die zij hebben geleden omdat de weidegronden als gevolg van de droogte als voedselbron verloren gingen en zij hun dieren moesten bijvoederen.

Er zij op gewezen dat de verzekeringsmaatschappijen dekking van verliezen die veroorzaakt worden door extreme droogte, aanbieden. De schade dient dan meer dan 50 % van de productie te bedragen (vegetatie-index lager dan de gemiddelde index minus 1 keer de typische afwijking).

In bepaalde gebieden is vastgesteld dat de schade meer dan 30 % van de productie bedroeg en dat deze niet door de polissen werd gedekt. Vandaar dat, om dat verlies te vergoeden, een steunmaatregel moest worden vastgesteld.

Voor de vaststelling van deze maatregel is een beroep gedaan op artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 (Steun met betrekking tot door ongunstige weersomstandigheden veroorzaakte verliezen). Er is voldaan aan het bepaalde in de leden 2 tot en met 6, 9 en 10 van dat artikel

Betrokken economische sector(en): Extensieve veehouderijen in de Autonome Gemeenschappen Andalucía, Aragón, de Balearen, Cataluña, Castilla — La Mancha, Castilla-León, Extremadura en Murcia

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Miguel Ángel, 23 — 5a planta

E-28010 Madrid

Website: enesa@mapya.es

Nummer van de steun: XA 71/07

Lidstaat: Spanje

Regio: Catalunia

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Subvenciones para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas

Rechtsgrond: Orden ARP/501/2006, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas, y se convocan las correspondientes al año 2006 (DOGC 4751 de 31.10.2006)

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Jaar 2006: 450 000 EUR

Maximale steunintensiteit: Het maximale subsidiepercentage per dossier zal 30 % van de subsidiabele investering bedragen en kan in de volgende gevallen worden verhoogd:

met 5 % wanneer de aanvrager een jonge landbouwers is;

met 2 % wanneer de aanvrager een vrouw is

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:

Doelstelling van de steun: Deze steun is gericht op de bevordering van investeringen om de energie-efficiency in landbouwkassen te verbeteren (artikel 4).

Subsidiabel zijn investeringen in landbouwkassen, die gericht zijn op de verbetering van onroerende goederen, verwarmingssystemen en materieel, en op elke maatregel die een becijferbare besparing of verbetering van de energie-efficiency met zich meebrengt.

De subsidiabele kosten zijn de in artikel 4, lid 4, onder a) en b), bedoelde kosten. Met andere woorden: kosten van de bouw, verwerving of verbetering van onroerende goederen en de koop of huurkoop van het materieel en de machines die nodig zijn om de energie-efficiency van de kassen te verbeteren

Betrokken economische sector(en): Productie van de in bijlage I van het Verdrag bedoelde producten, met uitzondering van visserijproducten en producten van de aquacultuur die onder Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad vallen en de producten met de GN-codes 4502, 4503, 4504 (kurkproducten)

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca

Generalitat de Catalunya

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Website: https://www.gencat.net/diari_c/4751/06297022.htm

Overige informatie: —

Nummer van de steun: XA 74/07

Lidstaat: Spanje

Regio: Castilla-La Mancha

Benaming van de steunregeling: Ayudas para paliar los daños ocasionados en el viñedo afectado por las heladas acaecidas en los primeros meses de 2006

Rechtsgrondslag: Orden de 15.3.2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se declaran como fenómeno climático adverso asimilable a desastre natural las heladas acaecidas en los dos primeros meses de 2006 en determinados municipios de Castilla-La Mancha y Orden de 17.4.2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para paliar los daños ocasionados en el viñedo afectado por las heladas acaecidas en los primeros meses de 2006

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 1 600 000 EUR voor vier jaar

Maximale steunintensiteit: 47 % van de schade

Datum van tenuitvoerlegging:

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Vier jaar na de inwerkingtreding van het besluit

Doelstelling van de steun: Compenseren van het door de ongunstige weersomstandigheden veroorzaakte verlies aan inkomsten uit de verkoop van het product en bijdragen in de door de landbouwer gemaakte kosten als gevolg van dezelfde omstandigheden (de kosten voor vervanging van wijnstokken en die voor het snoeien en de regeneratie van de bevroren delen van de wijnstokken), overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening 1857/2006

Begunstigde economische sector(en): Plantaardige productie: wijnbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Consejería de Agricultura

C/ Pintor Matías Moreno, no 4

E-45004 Toledo

Internetadres: Tijdelijk:

www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/agricultura/vinedo.htm

Na publicatie:

www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3

XA Nummer: XA 77/07

Lidstaat: Nederland

Regio: —

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Beroepsopleiding en voorlichting voor primaire landbouwondernemingen, onderdeel collectieve adviezen)

Rechtsgrondslag:

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20; artikel 2:1; artikel 2:3, eerste lid, aanhef en onderdeel a,

Openstellingsbesluit LNV-subsidies

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De steun wordt gefinancierd uit het top-up bedrag (11,32 miljoen EUR) van maatregelfiche 111 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013

Maximale steunintensiteit: 50 % voor landbouwondernemingen van de kosten van het advies, met een maximum van EUR 1 500,- per jaar per onderneming

Datum van tenuitvoerlegging: De Regeling LNV-subsidies treedt 1 april 2007 in werking. Betalingen vinden niet plaats vóór de goedkeuring van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013

Doelstelling van de steun: Het betreft steun voor collectieve adviesdiensten die niet van permanente of periodieke aard zijn (zoals routinematige belastingadviezen of regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame).

De adviezen kunnen in dit kader uitsluitend worden ingewonnen omtrent de ontwikkeling van landbouwbedrijven, voor de volgende zaken:

De steun voldoet aan de voorwaarden van artikel 15, tweede lid, onderdeel c, en derde lid en vierde lid, van Verordening (EG) nr. 1857/2006

Betrokken economische sector(en): Alle primaire landbouwondernemingen waar productie plaatsvindt van producten als genoemd in bijlage I van het EG-verdrag

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland

Website: www.minlnv.nl/loket

Overige informatie: —