Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

28.8.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 200/8


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2007/C 200/05)

Nummer van de steunmaatregel: XA 108/07

Lidstaat: Italië

Regio: Veneto

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Corsi di aggiornamento per il corretto impiego di prodotti fitosanitari.

Rechtsgrond: Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro. D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, artt. 25-26-27, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Deliberazione della giunta regionale del Veneto 22 ottobre 2004, n. 3306, Direttive generali realizzazione corsi.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De financiering wordt vastgesteld bij de regionale wet tot goedkeuring van de voorlopige begroting en bij de latere wijzigingen van de begroting. Voor 2007 bedraagt de totale financiering 162 005 EUR.

Maximale steunintensiteit: Tot 100 % van de subsidiabele uitgaven, op basis van de parameter kosten/opleidingsuur, die momenteel op 125 EUR per uur is vastgesteld. Aanvragers (erkende opleidingsinstellingen in de zin van regionale wet nr. 19 van 9 augustus 2002) mogen maximaal 1 project indienen, inclusief alle opleidingsacties (basiscursussen en/of opfriscursussen), voor maximaal 390 uren. De totale subsidiabele uitgaven voor opleidingsacties bedragen 1 875 EUR voor basiscursussen (ten minste 15 uur per opleidingsactie) en 750 EUR voor opfriscursussen (ten minste 6 uur per opleidingsactie).

Datum van tenuitvoerlegging: 30 juni 2007.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2008.

Doelstelling van de steun: Onderwijs en opleiding voor landbouwers en bedrijfsmedewerkers,

Art. 15, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1857/2006, Technische ondersteuning in de landbouwsector.

Subsidiabele uitgaven: kosten die met de organisatie en de uitvoering van opleidingscursussen gemoeid zijn.

Betrokken economische sector(en): De regeling heeft betrekking op beroepsopleidingsactiviteiten op het gebied van het correcte gebruik van fytosanitaire producten voor landbouwers die zich bezighouden met de productie van in bijlage I bij het Verdrag vermelde landbouwproducten.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Regione del Veneto — Giunta regionale Direzione regionale Agroambiente e servizi per l'agricoltura

Via Torino, 110

I-30172 Mestre (VE)

Website: http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Servizi+per+Agricoltura/Formazione+e+aggiornamento

http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/?materia=Agricoltura

Overige informatie: —

Nummer van de steun: XA 109/07

Lidstaat: Slovenië

Regio: Območje občine Domžale

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Domžale 2007-2013.

Rechtsgrond: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Domžale — II. Poglavje.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De jaarlijkse uitgaven voor de periode 2007-2013 worden in totaal op 74 400 EUR geraamd.

Maximale steunintensiteit:

1.

Investeringen in landbouwbedrijven voor primaire productie:

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden en tot 40 % van de subsidiabele uitgaven voor investeringen in andere gebieden

2.

Technische ondersteuning in de landbouwsector:

tot 100 % van de uitgaven voor scholing en opleiding van landbouwers, adviesdiensten, de organisatie van fora, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen, publicaties, catalogi en websites.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat in juni 2007 in (of op de datum waarop de voorschriften in werking treden)

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31.12.2013.

Doelstelling van de steun: De ondersteuning van het MKB.

Verwijzing naar artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie en subsidiabele uitgaven: Hoofdstuk II van de ontwerpvoorschriften voor steunverlening voor instandhoudingmaatregelen, landbouw en plattelandsontwikkeling in de gemeente Domžale (Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Domžale), met inbegrip van de maatregelen die staatssteun zijn overeenkomstig de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001(PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

Artikel 4 van de Verordening van de Commissie: Investeringen in landbouwbedrijven

Artikel 15 van de Verordening van de Commissie: Technische ondersteuning in de landbouwsector.

Betrokken economische sector(en): Landbouw — Akkerbouw en veeteelt

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Domžale

Ljubljanska 69

SLO-1230 Domžale

Website: http://vestnik.domzale.si/index.php?id=344

Overige informatie: —

Nummer van de steun: XA 110/07

Lidstaat: Slovenië

Regio: Območje občine Maribor

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Programi razvoja podeželja v občini Maribor 2007-2013.

Rechtsgrond: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor — II. Poglavje.

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 2007: 240 000 EUR.

2008: 245 000 EUR

2009: 250 000 EUR

2010: 260 000 EUR

2011: 270 000 EUR

2012: 270 000 EUR

2013: 275 000 EUR

Maximale steunintensiteit:

1.

Investeringen in bedrijven voor primaire productie:

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden of tot 40 % van de subsidiabele uitgaven in andere gebieden,

tot 50 % van de subsidiabele investeringsuitgaven in andere gebieden, indien de investeringen worden gedaan door jonge landbouwers binnen vijf jaar na hun vestiging en deze investeringen vermeld zijn in hun bedrijfsplan.

2.

Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen:

tot 60 % of tot 75 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden voor investeringen die ten doel hebben de culturele erfgoedelementen van productie-installaties in stand te houden, op voorwaarde dat er geen sprake is van productieverhoging,

tot 100 % van de subsidiabele investeringsuitgaven voor de instandhouding van niet-productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven (sites van archeologisch of historisch belang),

tot 100 % voor aanvullende steun om de extra kosten te dekken voor het gebruik van traditionele uitrusting die nodig is om de erfgoedelementen van het gebouw in stand te houden.

3.

Steun als bijdrage aan verzekeringspremies:

samen met de middelen die door de overheid in het kader van cofinanciering worden verstrekt, mag de steun niet meer bedragen dan 50 % van de uitgaven voor verzekeringspremies.

4.

Steun voor ruilverkavelingen:

tot 100 % van de subsidiabele uitgaven voor administratieve procedures met inbegrip van uitgaven voor inspectie.

5.

Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten:

de steun mag 100 % van de uitgaven bedragen maar moet in de vorm van gesubsidieerde dienstverlening worden verstrekt; de producent mag geen rechtstreekse betaling ontvangen.

6.

Technische ondersteuning:

de steun mag 100 % van de uitgaven bedragen maar moet in de vorm van gesubsidieerde dienstverlening worden verstrekt; de producent mag geen rechtstreekse betaling ontvangen.

Datum van tenuitvoerlegging: De regeling gaat in juni 2007 in (de dag waarop de voorschriften in werking treden).

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot 31.12.2013.

Doelstelling van de steun: Steun voor het MKB.

Verwijzing naar artikelen in Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie en subsidiabele uitgaven: Hoofdstuk II van de ontwerpregels voor de toekenning van staatssteun en de minimis-steun en voor de toepassing van andere maatregelen voor plattelandsontwikkeling in de gemeente Maribor, met inbegrip van de maatregelen die gelden als staatssteun volgens de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

artikel 4 van de verordening van de Commissie: Investeringen in landbouwbedrijven

artikel 5 van de verordening van de Commissie: Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen

artikel 12 van de verordening van de Commissie: Steun als bijdrage aan verzekeringspremies

artikel 13 van de verordening van de Commissie: Steun voor ruilverkavelingen

artikel 14 van de verordening van de Commissie: Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten

artikel 15 van de verordening van de Commissie: Technische ondersteuning in de landbouwsector

Betrokken economische sector(en): Landbouw: Akkerbouw en veehouderij

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Mestna občina Maribor

Ul. Heroja staneta 1

SLO-2000 Maribor

Website: http://www.izit.si/muv/index.php?action=showIzdaja&year=2007&izdajaID=410

Overige informatie: —

Nummer van de steun: XA 111/07

Lidstaat: Duitsland

Regio: Land Baden-Württemberg

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Dienstleistung zur Vermarktung ökologischer oder regionaler land- und forstwirtschaftlicher Qualitätsprodukte im Zusammenhang mit der Erhaltung der Kulturlandschaft:

Organisationskosten eines zu gründenden oder wesentlich zu erweiternden Erzeugerzusammenschlusses

Rechtsgrond: Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 2007 des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 150 000 EUR/jaar

Maximale steunintensiteit: De maximumsteunintensiteit voor het oprichten van een producentengroepering bedraagt het 1e jaar 90 %, het 2e jaar 70 %, het 3e jaar 50 %, het 4e jaar 30 % en het 5e jaar 10 % van de subsidiabele uitgaven.

Datum van tenuitvoerlegging: Vanaf mei 2007

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Mei 2007-december 2013

Doelstelling van de steun: Zorgen voor toegevoegde waarde op lokaal/regionaal vlak door de ontwikkeling van het cultuurlandschap.

In het kader van een op natuurbehoud afgestemde regionale ontwikkeling moeten bepaalde gebieden met vanuit het oogpunt van natuurbescherming hoogwaardige landschapsarchitectuur in staat worden gesteld om gebruik te maken van hun mogelijkheden om het cultuurlandschap en het natuurlijke erfgoed in stand te houden, te verzorgen en te ontwikkelen.

Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1857/2006:

Op natuurbehoud gerichte steun voor het MKB met als doel het cultuurlandschap en het natuurlijke erfgoed duurzaam in stand te houden en te ontwikkelen.

De subsidiabele uitgaven — te staven met gedetailleerde facturen of andere bewijzen — zijn: uitgaven voor de oprichting of uitbreiding van een producentengroepering, voor kantoorbenodigdheden en -apparatuur (met uitzondering van de afschrijving), voor personeels- en bedrijfskosten, voor het verzamelen en klaarmaken van kwaliteitsproducten (met uitzondering van vrachtkosten) inclusief een kortstondige opslag, voor extern advies, voor kwaliteitscontrole en -beheer, voor milieubeheer en voor initiële certificering.

Betrokken economische sector(en): Alle sectoren van de land- en bosbouw.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent: Regierungspräsidium Stuttgart, Ruppmannstraße 21, D-70565 Stuttgart

Regierungspräsidium Karlsruhe, Schlossplatz 1-3, D-76131 Karlsruhe

Regierungspräsidium Freiburg, Bissierstraße 7, D-79114 Freiburg

Regierungspräsidium Tübingen, Konrad-Adenauer-Straße 40-44, D-72072 Tübingen

Website: http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/mlr/formular/landschaftspflege.pdf

Overige informatie:

Een producentengroepering moet voor minstens vijf jaar contractueel worden opgericht en uit minstens 2 producenten bestaan.

De ontvanger van de steun moet waarborgen dat aan de belangen van de producenten bijzondere aandacht wordt besteed.

De steun wordt slechts verleend in een door het „Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum” (ministerie voor voedsel en plattelandsaangelegenheden) erkende regio waar een aanvang is gemaakt met de integratie van de milieubescherming, of in een door een lager bestuursorgaan erkende regio om een minimum aan bouwland veilig te stellen.

De steunverlening vindt plaats in het kader van de richtlijn ter verbetering van de marktstructuur of in het kader van de op natuurbehoud gerichte steun voor micro-ondernemingen overeenkomstig artikel 54 van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en moet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 over de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (of de ter vervanging daarvan vastgestelde verordening).

De ontvanger van de steun moet zich om de biologische productiewijze of regionale herkomst van de producten te bewijzen, aan een controle onderwerpen. De duurzaamheid van het project moet verzekerd zijn.

Ondertekend

Dr. Merz

Nummer van de steun: XA 112/07

Lidstaat: Frankrijk

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Aides au paiement des primes et cotisations d'assurance afférentes aux dommages causés par plusieurs phénomènes météorologiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau.

Rechtsgrond:

Article 12 du règlement (CE) no 1857/2006

Loi 64.706 du 10 juillet 1964

Article L 361-8 du livre III (nouveau) du code rural

Article L 122.7 du code des assurances

Décret no 2007-134 du 30 janvier 2007 fixant les modalités d'application de l'article L.361-8 du livre II (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: 30 miljoen EUR uit het „Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA)”

Maximale steunintensiteit: 35 % van de premie of bijdrage zonder belastingen en heffingen, die de betrokkene voor de subsidiabele garantie wordt aangerekend. Indien de verzekering betrekking heeft op gewassen, geldt de subsidiabele garantie voor dat deel van het contract met een eigen risico van 25 %; voor de verzekering van bedrijfsgebouwen bedraagt het eigen risico 20 %. De steunpercentages worden met 5 % verhoogd voor jonge landbouwers die zich in de laatste vijf jaar hebben gevestigd.

Datum van tenuitvoerlegging: De datum van ontvangst van het ontvangstbewijs van de Commissie

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Eén jaar, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het ontvangstbewijs van de Commissie

Doelstelling van de steun: Verzekeringen tegen verschillende risico's in de landbouwsector aanmoedigen. De verzekeringspremies waarvoor steun wordt verleend, zijn de premies als bedoeld in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie.

Betrokken economische sector(en): Alle bedrijven, met uitzondering van de grote bedrijven, die zich toeleggen op de primaire productie van fruit, groenten, wijn, graan, oliehoudende planten of eiwithoudende gewassen

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Ministère de l'agriculture et de la pêche — Direction des affaires financières et de la logistique — Bureau du crédit et de l'assurance

78, rue de Varenne

F-75700 Paris

Website: www.agriculture.gouv.fr

Rubriek „ressources”; in „recherche” invullen: „calamités”