Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

13.9.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 214/4


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 214/02)

Datum waarop het besluit is genomen

18.7.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 857/06

Lidstaat

Slowakije

Regio

Stredné Slovensko

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Regionálna pomoc podniku Kia Motors Slovakia s.r.o.

Rechtsgrondslag

1.

Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci z 24. augusta 1999 v znení neskorších predpisov

2.

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy z 23. septembra 2004 v znení neskorších predpisov

3.

Výnos č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva SR z 1. marca 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva SR

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 1 153,1 mln SKK

Maximale steunintensiteit

15 %

Looptijd

Economische sectoren

Beperkt tot de motorvoertuigenindustrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/