Home

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)

24.11.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 282/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 282/01)

Datum waarop het besluit is genomen

19.7.2006

Nummer van de steunmaatregel

N 247/06

Lidstaat

Polen

Regio

Dolnośląskie

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Lucky SMT Sp. z o.o.

Rechtsgrondslag

Umowa inwestycyjna zawarta w dniu 30 listopada 2005 r. między i) Ministerstwem Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej; ii) Ministerstwem Transportu i Budownictwa Rzeczpospolitej Polskiej; iii) Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.; iv) Miastem Wrocław; v) Gminą Kobierzyce; vi) Powiatem wrocławskim; vii) Samorządem Województwa Dolnośląskiego; viii) Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. — z jednej strony a ix) Dae Yang Electronics Co., Ltd i x) Lucky SMT Sp. z o.o. — z drugiej strony.

Artykuł 80 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.

Uchwała Rady Ministrów nr 273/2005 z dnia 18 października 2005 r.

Umowa o dofinansowanie między Ministerstwem Gospodarki a Lucky SMT z dnia 30 listopada 2005 r.

§ 1, § 2.1 pkt 5, § 3, § 4, § 6 i § 7 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, werkgelegenheid

Vorm van de steun

Directe subsidie, belastingvoordeel, transactie op niet-marktconforme voorwaarden

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 3,92 mln PLN

Maximale steunintensiteit

6,31 %

Looptijd

Tot 31.12.2017

Economische sectoren

Beperkt tot de be- en verwerkende industrie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

27.6.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 749/06

Lidstaat

Zweden

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Sjöfartsstöd

Rechtsgrondslag

Ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling

Vorm

Belastingstoelage, vermindering van socialezekerheidsbijdragen

Begrotingsmiddelen

Totaal steunbedrag: 1 800 mln SEK (200 mln EUR)

Intensity

100 %

Looptijd

1.3.2007-17.1.2011, openbaar aanbestede binnenlandse scheepvaartoperaties vanaf 1.1.2009

Betrokken economische sectoren

NACE-code: I0611 — Vervoer over zee en de kustwateren

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Rederinämnden

Box 11125

S-404 23 Göteborg

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

23.10.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 208/2007

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Garantie de l'État pour des dommages causés à des tiers dans le cadre d'opérations spatiales

Rechtsgrondslag

Projet de Loi relatif aux opérations spatiales

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd

Economische sectoren

Beperkt tot het luchttransport

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Andere informatie

Frankrijk zal de maatregel opnieuw aanmelden binnen een termijn van tien jaar na de inwerkingtreding van de wet

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

25.9.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 475/2007

Lidstaat

Ierland

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

National Broadband Scheme

Rechtsgrondslag

The Ministers and Secretaries (Amendment) Acts, 1924-2007 (as amended by S.I. 300/2002 Communications, Energy and Geological Survey of Ireland (transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2002), the National Development Plan (2007-2013) and the National Strategic Reference Framework for Ireland — EU Regional Policy 2007-2013

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Sectorale ontwikkeling, regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd

1.8.2008-31.12.2013

Economische sectoren

Beperkt tot de post- en telecommunicatiediensten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Department of Communications, Energy and Natural Resources

29-31 Adelaide Road

Dublin 2

Ireland

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/