Home

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

12.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 300/16


Door de lidstaten verstrekte beknopte informatie inzake staatssteun die wordt toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, verwerken en afzetten, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001

(2007/C 300/11)

Nummer van de steun: XA 152/07

Lidstaat: Slovenië

Regio: Območje občine Bovec

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bovec

Rechtsgrond: Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bovec po Uredbi za skupinske izjeme

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

2007: 6 260 EUR

2008: 7 000 EUR

2009: 7 500 EUR

2010: 8 000 EUR

2011: 8 500 EUR

2012: 9 000 EUR

2013: 9 500 EUR

Maximale steunintensiteit: Vermeld, voor elke in aanmerking komende vorm van steun, de maximale steunintensiteit of het maximale steunbedrag:

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden en tot 40 % in andere gebieden voor investeringen in akkerbouwgewassen en dierlijke productie.

de steun van de gemeente dekt uitsluitend de extra uitgaven voor het gebruik van de traditionele materialen die nodig zijn om de erfgoedelementen van het gebouw in stand te houden. De extra uitgaven voor het gebruik van traditionele materialen worden gecofinancierd tot 100 %.

tot 100 % van de subsidiabele uitgaven voor: onderwijs en opleiding van landbouwers en helpers op bedrijven; de vervanging van landbouwers; adviesdiensten; de organisatie van en deelname aan fora voor bedrijven met als doel kennis uit te wisselen, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen; publicaties zoals catalogi of webpagina's. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de producenten maar moet worden verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten.

Datum van tenuitvoerlegging: 3 juli 2007.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31 december 2013.

Doelstelling van de steun: De ondersteuning van het MKB.

Verwijzingen naar artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie en subsidiabele uitgaven: De regels voor het verlenen van financiële steun voor instandhoudingmaatregelen, landbouwmaatregelen en plattelandsontwikkeling in de gemeente Bovec bevatten — overeenkomstig de groepsvrijstellingsverordening — maatregelen die staatsteun zijn en in overeenstemming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

Artikel 4: Investeringen in landbouwbedrijven;

Artikel 5: Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen;

Artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector.

Betrokken economische sector(en): Landbouw: akkerbouw en veeteelt.

Er zijn geen specifieke maatregelen voor subsectoren.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Bovec

Trg golobarskih žrtev 8

SLO-5230 Bovec

Website: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200752&dhid=89919

Andere informatie: De steun die wordt verleend om traditionele landschappen en gebouwen in stand te houden is in overeenstemming met artikel 5, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie. Uitsluitend de extra uitgaven voor het gebruik van traditionele materialen worden door de investeringssteun van de gemeente gedekt tot 100 %.

De regels van de gemeente voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de maatregelen die de gemeenten moeten nemen en de algemene bepalingen die moeten worden toegepast (procedure voor het verlenen van steun, cumulering, doorzichtigheid en controle van steun).

Handtekening van bevoegde persoon:

Danijel Krivec

župan

Nummer van de steun: XA 153/07

Lidstaat: Slovenië

Regio: Območje občine Dobrova – Polhov Gradec

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Programi razvoja podeželja v občini Dobrova – Polhov Gradec 2007-2013

Rechtsgrond: Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova — Polhov Gradec od leta 2007 do leta 2013 (2. Poglavje) Uradni list 53/07, 15.6.2007

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De gemiddelde jaarlijkse uitgaven voor de periode 2007-2013 zijn geraamd op 64 000 EUR.

Het totale steunbedrag voor de periode 2007-2013 beloopt ongeveer 450 000 EUR.

Maximale steunintensiteit: De steunintensiteit voor de afzonderlijke hierna vermelde maatregelen strookt met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie. Ook de voorschriften met betrekking tot de voor steun toegestane maxima (bij investeringen in landbouwbedrijven) zijn gevolgd:

tot 40 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden en tot 30 % van de subsidiabele uitgaven voor investeringen in andere gebieden;

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven voor investeringen in primaire productie in probleemgebieden en tot 40 % in andere gebieden indien de begunstigde een jonge landbouwer is en op voorwaarde dat de investeringen binnen vijf jaar na zijn vestiging worden gedaan;

het doel van de investeringssteun is: noodzakelijke elementen van de landbouwbedrijven herstellen, uitrusting voor de landbouwproductie aankopen, investeren in blijvend grasland en meerjarige teelten, verbeteringen op agrarisch gebied en op het gebied van particuliere infrastructuur doorvoeren.

investeringen voor de instandhouding van niet-productieve erfgoedelementen: tot 50 % van de subsidiabele uitgaven voor investeringen in probleemgebieden of tot 40 % in andere gebieden;

tot 60 % van de subsidiabele uitgaven voor investeringen in erfgoedelementen die deel uitmaken van de productieve activa zoals bedrijfsgebouwen, op voorwaarde dat de investeringen niet leiden tot een stijging van de productiecapaciteit;

steun om de extra uitgaven te dekken die ontstaan door het gebruik van traditionele materialen mag in probleemgebieden tot 60 % van de subsidiabele uitgaven bedragen (wanneer het investeringen met het oog op de handhaving van niet-productieve erfgoedelementen betreft).

tot 100 % van de uitgaven voor: onderwijs en opleiding van landbouwers; adviesdiensten; de organisatie van fora, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen; publicaties — in de vorm van gesubsidieerde dienstverlening. Rechtstreekse geldelijke betalingen aan de producenten is niet toegestaan.

Datum van tenuitvoerlegging: Juli 2007 (of de datum waarop de regels in werking treden).

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31 december 2013.

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van het MKB.

Verwijzing naar artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie en subsidiabele uitgaven: Hoofdstuk II van de regels inzake plattelandsontwikkeling in de gemeente Dobrova — Polhov Gradec voor de periode 2007 — 2013 bevat maatregelen die staatssteun zijn en in overeenstemming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

Artikel 4: Investeringen in landbouwbedrijven;

Artikel 5: Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen;

Artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector.

Betrokken economische sector(en): Akkerbouw en veeteelt.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Dobrova – Polhov Gradec

Ulica Vladimirja Dolničarja 2

SLO-1356 Dobrova

Website: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200753&dhid=89975

Andere informatie: Voor de instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen voorziet de gemeente in meer steun voor het gebruik van traditionele materialen bij investeringen in niet-productieve erfgoedelementen (10 % in probleemgebieden en 20 % in andere gebieden), op voorwaarde dat de steun in overeenstemming is met artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1857/2006.

De regels van de gemeente voldoen aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de door de gemeenten te nemen maatregelen en de toe te passen algemene bepalingen (procedure voor het toekennen van steun, cumulering, doorzichtigheid en controle van steun).

Handtekening van de bevoegde persoon:

De secretaris-generaal

Mateja Tavčar

Nummer van de steun: XA 154/07

Lidstaat: Duitsland

Regio: Niedersachsen

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Förderung nicht investiver Projekte im Bereich von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen aus ökologischem Landbau (VO (EWG) Nr. 2092/91). Durchführung durch das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen (KÖN)

Rechtsgrond: Erlass des ML zur Förderung nicht investiver Projekte im Bereich von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen aus ökologischem Landbau (VO (EWG) Nr. 2092/91). Durchführung durch das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen (KÖN); Landeshaushaltsordnung Niedersachsen

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: Jaarlijks ongeveer 8 projecten. Geraamde totale kosten van de projecten: 400 000 à 500 000 EUR met een maximum van 100 000 EUR jaarlijks per project of per begunstigde.

Maximale steunintensiteit: De steun bedraagt tot 100 % van de subsidiabele uitgaven.

Datum van tenuitvoerlegging: De steun gaat in in aansluiting op de steun overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1257/1999. Aanvang: 2007.

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot de regeling afloopt en de laatste uitbetaling in december 2010 heeft plaatsgevonden.

Doelstelling van de steun: Bevordering van kwaliteitsproducten in het kader van projecten die geen investeringen vergen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2092/91 (biologische landbouw). Het KÖN voert de projecten uit. De begunstigden zijn kleine en middelgrote ondernemingen die zich toeleggen op de primaire productie van biologische landbouwproducten of ondernemingen die zich toeleggen op de primaire productie van landbouwproducten maar voornemens zijn op biologische landbouwproducten over te schakelen.

De projecten behelzen:

Een algemeen marktonderzoek voor de biologische landbouw (artikel 14, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 1857/2006).

De invoering van kwaliteitsborgingsystemen (artikel 14, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1857/2006).

Onderwijs en opleiding voor landbouwers en adviesdiensten — in het kader van de biologische landbouw of de overschakeling op biologische landbouw — die niet van permanente of periodieke aard zijn (artikel 15, lid 2, onder a) en c), van Verordening (EG) nr. 1857/2006).

Fora voor de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, en tentoonstellingen en beurzen (artikel 15, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 1857/2006).

Verspreiding van wetenschappelijke kennis en feitelijke informatie over kwaliteitssystemen (artikel 15, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 1857/2006).

Publicaties (artikel 15, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1857/2006).

Betrokken economische sector(en): Alle bedrijven uit alle sectoren, die bij de primaire landbouwproductie betrokken zijn, moeten in het kader van de projecten zoveel mogelijk in aanmerking worden genomen.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Calenberger Str. 2

D-30169 Hannover, Referat 107.2

Website: http://www.ml.niedersachsen.de/master/C659683_N8970_L20_D0_I655.html

(onder „nicht investive Projekte”).

Andere informatie:

Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Calenberger Str. 2

D-30169 Hannover

Dr. Schrörs

Referatsleiter

Nummer van de steun: XA 155/07

Lidstaat: Slovenië

Regio: Območje občine Radeče

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Finančne pomoči v kmetijstvu iz proračuna občine Radeče

Rechtsgrond: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Radeče

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun:

2007: 17 944 EUR

2008: 19 195 EUR

2009: 19 300 EUR

2010: 19 600 EUR

2011: 20 000 EUR

2012: 20 300 EUR

2013: 20 500 EUR

Maximale steunintensiteit:

1. Investeringen in bedrijven voor primaire productie:

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden;

en tot 40 % van de subsidiabele uitgaven in andere gebieden.

De regeling heeft ten doel investeringssteun te verlenen om de noodzakelijke elementen van landbouwbedrijven te herstellen of uitrusting voor de landbouwproductie aan te kopen of om investeringen in meerjarige teelten, in de ontginning van gronden, in het beheer van weidegronden of in het toegankelijk maken van bedrijven mogelijk te maken.

2. Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen:

investeringen in niet-productieve erfgoedelementen: tot 100 % van de werkelijke uitgaven;

investeringen in de productieve activa van bedrijven: tot 60 % van de werkelijke uitgaven of tot 75 % in probleemgebieden, op voorwaarde dat de investeringen niet leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit;

aanvullende steun mag worden verleend tot 100 % van de extra uitgaven voor het gebruik van traditionele materialen voor de instandhouding van de erfgoedelementen van het bedrijfsgebouw.

3. Verplaatsing van landbouwbedrijfsgebouwen in het algemeen belang:

tot 100 % van de werkelijke uitgaven, op voorwaarde dat de verplaatsing in het algemeen belang gewoon bestaat uit het demonteren, verhuizen en weer opbouwen van bestaande installaties;

wanneer de verplaatsing in het algemeen belang de landbouwer modernere installaties oplevert, moet de bijdrage van de landbouwer overeenkomen met ten minste 60 % — of 50 % wanneer het probleemgebieden betreft — van de waardestijging die de betrokken installaties door de verplaatsing hebben ondergaan. Is de begunstigde een jonge landbouwer, dan moet deze bijdrage overeenkomen met ten minste 55 %, respectievelijk 45 %;

wanneer de verplaatsing in het algemeen belang tot een verhoging van de productiecapaciteit leidt, moet de bijdrage van de landbouwer overeenkomen met ten minste 60 % — of 50 % wanneer het probleemgebieden betreft — van de met die verhoging gepaard gaande uitgaven. Is de begunstigde een jonge landbouwer, dan moet deze bijdrage overeenkomen met ten minste 55 %, respectievelijk 45 %.

4. Steun als bijdrage aan verzekeringspremies:

de gemeentelijke overheid cofinanciert de verzekeringspremies voor een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen het uit de nationale begroting gefinancierde bedrag en het maximumbedrag van 50 % van de verzekeringspremies dat subsidiabel is wanneer de desbetreffende verzekering dient ter dekking van de verliezen aan oogsten en gewassen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden die als natuurramp worden aangemerkt, en van de verliezen in de veehouderij als gevolg van dierziekten.

5. Steun voor ruilverkavelingen:

tot 100 % van de werkelijke juridische en administratieve kosten.

6. Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten:

tot 100 % van de werkelijke kosten in de vorm van gesubsidieerde diensten; rechtstreekse betalingen aan de producenten zijn niet toegestaan.

7. Technische ondersteuning in de landbouwsector:

tot 100 % van de uitgaven voor: onderwijs en opleiding van landbouwers, door derde partijen verleende adviesdiensten, de organisatie van fora voor landbouwbedrijven om kennis uit te wisselen, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen om wetenschappelijke gegevens te verspreiden, de financiering van publicaties; rechtstreekse betalingen aan de producenten zijn niet toegestaan.

Datum van tenuitvoerlegging: Juli 2007 (of de datum waarop de regels van toepassing worden).

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: De regeling loopt af op 31 december 2013.

Doelstelling van de steun: De ondersteuning van het MKB.

Verwijzingen naar artikelen in Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie en de subsidiabele uitgaven: Hoofdstuk II van de regels voor het verlenen van staatssteun voor plattelandsontwikkeling in de gemeente Radeče bevat maatregelen die staatssteun zijn en die in overeenstemming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

Artikel 4: Investeringen in landbouwbedrijven voor primaire productie;

Artikel 5: Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen;

Artikel 6: Verplaatsing van landbouwbedrijfsgebouwen in het algemeen belang;

Artikel 12: Steun als bijdrage aan verzekeringspremies;

Artikel 13: Steun voor ruilverkavelingen;

Artikel 14: Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten;

Artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector.

Betrokken economische sector(en): Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Občina Radeče

Milana Majcna 1

SLO-1433 Radeče

Website: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200760&dhid=90457

Andere informatie: De steun als bijdrage aan verzekeringspremies voor het verzekeren van oogsten en gewassen betreft de volgende ongunstige weersomstandigheden die als natuurramp mogen worden aangemerkt: voorjaarsvorst, hagel, blikseminslag, brand veroorzaakt door blikseminslag, orkanen en overstromingen.

De regels van de gemeentelijke overheid voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de door de gemeentelijke overheden te treffen maatregelen en de toe te passen algemene bepalingen (procedure voor de toekenning van steun, cumulatie van steun, doorzichtigheid van steun en controle).

Nummer van de steun: XA 156/07

Lidstaat: Slovenië

Regio: Območje Mestne občine Nova Gorica

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt: Podpore programom razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica 2007-2013

Rechtsgrond: Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun: De gemiddelde jaarlijkse uitgaven voor de periode 2007-2013 bedragen 55 188 EUR.

Maximale steunintensiteit:

1. Investeringen in bedrijven voor primaire productie:

tot 50 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden en tot 40 % van de subsidiabele uitgaven voor investeringen in andere gebieden.

De regeling heeft ten doel investeringssteun te verlenen voor het grondbeheer, de toegang tot bedrijven en weidegronden en de aankoop van uitrusting voor de landbouwproductie.

2. Steun als bijdrage aan verzekeringspremies:

de gemeentelijke overheid cofinanciert de verzekeringspremies voor een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen het uit de nationale begroting gefinancierde bedrag en het maximumbedrag van 50 % van de verzekeringspremies dat subsidiabel is wanneer de desbetreffende verzekering dient ter dekking van de verliezen aan oogsten en gewassen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden die als natuurramp worden aangemerkt, en van de verliezen in de veehouderij als gevolg van dierziekten.

3. Steun voor ruilverkavelingen:

tot 100 % van de werkelijke uitgaven voor juridische en administratieve procedures.

4. Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouwproducten:

tot 100 % van de subsidiabele uitgaven in de vorm van gesubsidieerde dienstverlening.

5. Technische ondersteuning in de landbouwsector:

tot 100 % van de uitgaven voor onderwijs en opleiding van landbouwers, de organisatie van fora, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen, voor publicaties, catalogi en websites en voor de verspreiding van wetenschappelijke kennis. De steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten; rechtstreekse betalingen aan de producenten zijn niet toegestaan

Datum van tenuitvoerlegging: Juli 2007 (of de datum waarop de regels van toepassing worden).

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening: Tot en met 31 december 2013.

Doelstelling van de steun: Ondersteuning van het MKB.

Betrokken economische sector(en): Landbouw.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Mestna občina Nova Gorica

Trg E. Kardelja 1

SLO-5000 Nova Gorica

Website:: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200760&dhid=90451

Andere informatie: De steun als bijdrage aan verzekeringspremies voor het verzekeren van oogsten en gewassen betreft de volgende ongunstige weersomstandigheden die als natuurramp mogen worden aangemerkt: voorjaarsvorst, hagel, blikseminslag, brand veroorzaakt door blikseminslag, orkanen en overstromingen.

De regels van de gemeentelijke overheid voldoen aan de criteria van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de door de gemeentelijke overheden te treffen maatregelen en de toe te passen algemene bepalingen (procedure voor de toekenning van steun, cumulatie van steun, doorzichtigheid van steun en controle).

Tatjana Gregorčič

Hoofd van de eenheid economie