Home

Conclusies van de Raad van 24 mei 2007 over de bijdrage van de culturele en de creatieve sector aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon

Conclusies van de Raad van 24 mei 2007 over de bijdrage van de culturele en de creatieve sector aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon

21.12.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 311/7


Conclusies van de Raad van 24 mei 2007 over de bijdrage van de culturele en de creatieve sector aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon

(2007/C 311/07)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(1)

Gelet op artikel 151 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(2)

Gezien de heractivering van de strategie van Lissabon tijdens de Europese Raad van Brussel van 22 en 23 maart 2005, waarbij de nadruk is gelegd op economische groei en het scheppen van meer en betere banen, en gezien de conclusies van de Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 over de bijzondere aandacht die dient uit te gaan naar het stimuleren van het potentieel van het midden- en kleinbedrijf, onder meer in de culturele en de creatieve sector, gelet op zijn rol als stuwende kracht voor groei, het creëren van banen en innovatie(1),

(3)

Eraan herinnerend dat cultuur en creativiteit een veelheid aan sociale, politieke en economische functies vervullen,

(4)

Er nota van nemend dat in het Unesco-Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen onderstreept wordt dat culturele activiteiten, goederen en diensten zowel een economisch als een cultureel aspect hebben,

(5)

Bekend met de studie in opdracht van de Commissie over de economie van de cultuur in Europa, die op 14 november 2006 aan het publiek is gepresenteerd, en met name de nadruk op het grote belang van de culturele en creatieve sector voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon en van het enorme potentieel van de Europese cultuur,

(6)

Gezien de toenemende erkenning dat cultuur de kern vormt van het Europese project waarin zij een unieke en onontbeerlijke rol te vervullen heeft, ervan overtuigd dat de betekenis van cultuur en van creatieve activiteiten moet worden versterkt bij de uitwerking van de agenda van Lissabon,

(7)

In het besef dat de inspanningen daartoe slechts een onderdeel kunnen vormen van een bredere strategie die onder meer besproken en gedefinieerd moet worden in het licht van de komende mededeling van de Commissie over cultuur, waarin deze voornemens is de centrale rol van cultuur en creativiteit in het Europese project te schetsen, teneinde een Europese agenda voor cultuur te bevorderen,

(8)

In het besef dat het succes van de strategie afhangt van een stevige operationele basis, waartoe een aantal dringende acties kunnen en dienen te worden uitgevoerd, in het bijzonder op de volgende terreinen: bevordering van empirisch onderbouwde beleidsvorming inzake gegevensverzameling en de uitwisseling van beste praktijken, versterking van de koppeling tussen onderwijs, opleiding en cultuur, en betere benutting van de mogelijkheden van kleine en middelgrote bedrijven en van de bestaande structuren en programma's,

(9)

Met bevestiging van zijn voornemen om, gezien de positieve resultaten die de samenwerking tussen de lidstaten betreffende specifieke kwesties met relevantie voor cultuur en culturele activiteiten uit hoofde van de werkplannen voor cultuur 2002-2007(2) van de Raad heeft opgeleverd, die vorm van samenwerking tussen de lidstaten voort te zetten en aldus, te gelegener tijd, een besluit te nemen over een nieuw werkplan voor de Raad vanaf 2008.

MERKT OP dat door de resultaten van de bovengenoemde studie over de economie van de cultuur in Europa het volgende wordt aangetoond:

culturele creativiteit en de daaromheen opgebouwde economische sectoren leveren reeds een directe en aanzienlijke bijdrage tot economische groei en ontwikkeling, waarbij de culturele sector een groei doormaakt die groter is dan die van de economie in het algemeen en een toename van de werkgelegenheid te zien heeft gegeven die groter is dan in de economie als geheel;

culturele activiteiten en creatieve sectoren, zoals de beeldende en podiumkunsten, erfgoed, film en video, televisie en radio, nieuwe en opkomende media, muziek, boeken en pers, vormgeving, architectuur en reclame spelen ook een centrale rol bij de bevordering van innovatie en technologie, en zijn belangrijke aanjagers van duurzame groei in de toekomst;

met name de beschikbaarheid van creatieve inhoud van hoge kwaliteit vormt een belangrijke stuwende kracht bij de aanvaarding van de nieuwe technologieën, met name breedbandinternet, digitale televisie en mobiele communicatie;

zelfstandigen, micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen in de culturele sector vervullen een nog grotere spilfunctie bij het stimuleren van de ontwikkeling ervan dan in andere sectoren;

gezien haar nauwe banden met een specifieke culturele en taalomgeving en sterke regionale wortels kan de productie van goederen en diensten in de culturele sector niet gemakkelijk worden overgedragen en vormt zij aldus een stabiele en duurzame basis voor lokale en regionale strategieën voor economische groei en sociale cohesie.

ONDERSTREEPT dat de culturele en de creatieve sector een bijzondere en veelzijdige bijdrage leveren tot de versterking van het algemene concurrentievermogen van Europa, rekening houdend met het feit dat:

het rijke cultuurleven van Europa de aantrekkelijkheid van zijn steden en regio's als mondiale centra van economische activiteit versterkt;

Europa dank zij zijn culturele rijkdom, erfgoed en verscheidenheid een aantrekkelijke bestemming voor cultuurtoeristen uit de hele wereld is;

cultuurinhoud en creativiteit steeds belangrijker worden voor het vermogen van Europa om in de wereld te concurreren.

ERKENT DAT:

er geen harde vergelijkbare gegevens op het niveau van de lidstaten en de Gemeenschap zijn op basis waarvan de bijdrage van de culturele en de creatieve sector tot de economie van de EU, vooral als gevolg van beleidsmaatregelen, naar behoren kan worden beoordeeld;

er gebrek is aan informatie, gespecialiseerde opleiding en advies om creatieve en culturele beroepsbeoefenaren te helpen om hun creatieve voortbrengselen om te zetten in succesvolle economische producten en diensten;

onvoldoende aandacht voor de culturele en de creatieve sector bij de uitvoering van grote communautaire steunprogramma's en initiatieven de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de agenda van Lissabon in gevaar zou kunnen brengen;

er binnen de interne markt nog altijd belemmeringen bestaan voor het vrije verkeer van creatieve personen, van culturele activiteiten, en van digitaal gedistribueerde producten en diensten;

het midden- en kleinbedrijf in de culturele en de creatieve sector blijft kampen met een aantal problemen, bijvoorbeeld in verband met financiering.

WIJST OP:

de activiteiten die in de eerste helft van 2007 op deskundigenniveau van start zijn gegaan ter beoordeling van specifieke vraagstukken, waaronder statistiek, die verband houden met de bijdrage van de culturele en de creatieve sector tot de economische groei en de werkgelegenheid, waarbij de desbetreffende beroepsbeoefenaren/belanghebbenden worden betrokken.

VERZOEKT:

A. TER BEVORDERING VAN EMPIRISCH ONDERBOUWDE BELEIDSVORMING:

De Commissie:

haar werkzaamheden te intensiveren en voort te bouwen op het werk in het kader van Eurostat als follow-up van de resolutie van de Raad van 20 november 1995 betreffende de bevordering van statistieken op het gebied van cultuur en economische groei(3);

het werk op het gebied van culturele statistieken wat betreft definities en methoden voort te zetten en het reeds verrichte werk te evalueren, in het bijzonder ter versterking van de uitvoering van de culturele paragraaf van het voorgestelde communautaire programma inzake statistiek (2008-2012)(4); en

in voorkomend geval met andere internationale instellingen in kwestie samen te werken.

De lidstaten:

hun volledige steun te verlenen aan de inspanningen op het gebied van gegevensverzameling, vooral door middel van de efficiënte toepassing of, in voorkomend geval, uitwerking van methoden voor gegevensverzameling, zulks zonder extra administratieve verplichtingen voor bedrijven en organisaties;

waar nodig casestudies en effectbeoordelingen te verrichten.

De lidstaten en de Commissie:

besluiten te nemen over verdere prioriteiten en nieuwe gebieden voor gegevensverzameling aan te wijzen, teneinde de bijdrage van cultuur en creatieve industrieën aan de agenda van Lissabon te meten;

de regelmatige uitwisseling van beste praktijken op het gebied van de economie van de culturele en de creatieve sector, mogelijk te maken en te bevorderen.

B. TENEINDE DE KOPPELING TUSSEN ONDERWIJS, OPLEIDING EN DE CULTURELE EN DE CREATIEVE SECTOR TE BEVORDEREN

De lidstaten:

na te gaan of in cultuur- en erfgoedstudies en opleidingsprogramma's de beheersaspecten voldoende aan bod komen, en te bevorderen dat er opleidingmogelijkheden inzake management, bedrijfskunde en ondernemerschap beschikbaar komen die specifiek zijn toegesneden op beroepsbeoefenaren in de culturele en de creatieve bedrijfstak, en de culturele dimensie in de studie economie en de studie bedrijfskunde te versterken.

De lidstaten en de Commissie:

contacten en samenwerking tussen de creatieve sector en het bedrijfsleven te bevorderen ten einde laatstgenoemde meer inzicht te geven in de mogelijkheden van de culturele en de creatieve sector;

synergieën tussen cultuur en onderwijs te bevorderen teneinde creatieve vaardigheden te ontwikkelen.

C. TENEINDE DE MOGELIJKHEDEN VAN KLEINE EN MIDDELGROTE BEDRIJVEN IN DE CULTURELE EN DE CREATIEVE SECTOR TE OPTIMALISEREN

De lidstaten en de Commissie:

activiteiten te ontplooien om kleine en middelgrote bedrijven te helpen via meer samenwerking en netwerkontwikkeling de economische mogelijkheden van cultuur en creativiteit te optimaliseren;

de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot financiering te vergemakkelijken;

te zorgen voor evenwichtige onderlinge uitwisselingen van culturele goederen en diensten met derde landen, ter bevordering van de culturele diversiteit en ter versterking van de interculturele dialoog;

te zorgen voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en meer werk te maken van de bestrijding van namaak en productpiraterij in de culturele en de creatieve sector op internationaal niveau.

D. MET HET OOG OP BETERE BENUTTING VAN BESTAANDE STRUCTUREN EN PROGRAMMA'S EN INITIATIEVEN

De Commissie:

de coördinatie van de activiteiten die van belang zijn voor cultuur en de creatieve sectoren te versterken, aangezien deze op de verschillende beleidsterreinen van de EU plaatsvinden, teneinde het effect ervan op de agenda van Lissabon te optimaliseren en ervoor te zorgen dat ten volle rekening wordt gehouden met de culturele en de creatieve sector;

in het kader van andere communautaire programma's en initiatieven grotere nadruk te leggen op de culturele en de creatieve sector;

beter te evalueren welke effecten de diverse communautaire programma's en initiatieven hebben op de culturele en de creatieve sector.

De lidstaten en de Commissie:

het Cohesiefonds en de structuurfondsen doeltreffender in te zetten om optimaal steun te kunnen verlenen aan kleine en middelgrote bedrijven in de culturele en de creatieve sector.