Home

Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik *** II Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 mei 2008 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik (11488/1/2007 — C6-0034/2008 — 2006/0206(COD))#P6_TC2-COD(2006)0206 Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 21 mei 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik

Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik *** II Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 mei 2008 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik (11488/1/2007 — C6-0034/2008 — 2006/0206(COD))#P6_TC2-COD(2006)0206 Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 21 mei 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik

19.11.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 279/166


Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik *** II

P6_TA(2008)0214

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 mei 2008 betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik (11488/1/2007 — C6-0034/2008 — 2006/0206(COD))

(2009/C 279 E/34)

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (11488/1/2007 — C6-0034/2008),

gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0636),

gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0102/2008),

1.

hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het Parlement;

2.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.P6_TC2-COD(2006)0206

Standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing vastgesteld op 21 mei 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. …/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in tweede lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EG) nr. …/2008.)